Goudsche Courant, zondag 27 februari 1887

Zondag 27 Februari N 3514 1887 Draisma van Valbnlurg s LEVERTRAAN Aanbevolen door Professoren van alle Nederlandsche Hoog escholen Controle Dr E A van deh BURG Hoog Ieeraar te Leiden Te Gouda uitsluitend verkrflgbaar bfl den Heer J H BOB BS Aootheker BUmoxjk bfl JAN DE GRAAF P e r Bodegraven F A BAK Boskoop C VERKADE fhriebrugqen Wed W VERWOERD HaastTeda J D dbn HARTOG Baeerewoude J GAARKEUKEN Moordrecht J VERBÜRG nu IVieuii 8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lï skmh DMEBETÏÏIGING Het BB8TÜÜR van hei Zieken en Wedowwfbnds Pbotidïhtu erkentelgk roor de aan hnnne Vereeniging gebrachte ovatie op DinsdagaTond betuigt hun weigemeenden dank aan allen die hebben medegewerkt tot organisatie en nitroering ran dit toot hnn Vereeniging 100 Tereerend bezoek Namens het Bestuur J Th IMHOLZ De GEZAMENLIJKE WERKLIEDEN der Gasfabriek alhier betuigen hunnen hartelgken dank aan den WelEd Heer J ds VKIE8 ROBBE Toor het hun verleende roorrechi om den 70 Verjaardag van Z M den Koning te kunnen vieren londer tgdverzuim alsmede de op 20 deier de aan hun uitgereikte gratificatie ter gel enheid van Z Ed huiselp feest Onder dankbetuiging De GEZAMENLIJKE WERKLIEDEN Seoretaria Boekhoader Gouda 23 Feb 87 te geren door PAUL en JENNY PRILL Violoncel Piano en Declamatie met welwillende medewerking van de Heeren TE KOOP aangeboden eene ïoo goed ids NIEUWE BOUTEN LOOOS op steeneu Toet met Zolders er in en beschoten kap leer gemakkelflk uit elkaar te nemen en gelegen aan de Taart te Gouda dezeWe is breed 4 M lang 6 M en hoog 7 M Te beTragen hg A ZWANENBURG Mr Timmerman Nieuwe Baren te Gouda flofkapelmeister Professor CABL SCHRöDER Pianoforte Concert meester JAN KOERT Viool en Fa J OÜSHOORN Alt op DINSDAG 8 MAART 1887 in de Zaal Kdnstmis van de Sociëteit ONS GENOEGEN Entree ƒ 1 25 Leerlingen van de Muziekschool 0 75 GeTraagd voor dadelgk te Rotterdam eene FLINKE 1 TRIO Bes dur Op 97 voor Pianoforte Viool en Violoncel L von Bdkhoven a Allegro moderato b Scherzo c Andante cantabile Pocopiu adagio Allegro moderato P 6 goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien Adres Kruiskade No 88 te Rotterdam 2 DECLAMATIE f Andrea der Wilde J B v Zahlhaae 3 SOLO VOOR VIOLONCEL a NocTUEKB rr Chopin E J POLET Gouda LEVERT Grafzerken eo MooDmeDteo tegen billgke prjzen Steenhouwerij t n de Zak i 298 Alle soorten BREUEBMDEN S H POLAK OPTlniÉN Groenendaal b Rmg b aus der Suite € lm Walde Popper c Tahantiha Popper 4 DECLAMATIE Nachtigall und Ibis E ff Wildenbruch 6 PIANQPORTEj a PaÉLUöB I r Owpin b Vals B MoU Fr Chopin EEN FATSOENLIJKE Ta a is t e r rrai nog eenige NAAIHDIZEN Adres onder No 1454 aan hel Bureau dezer Courant 6 QUARTET A mol Op 43 voor Pianoforte Viool Ah eu Violoncel Fr Kiel B Allegro moderato ma eon epirito b Ada gio con moto c Scherzo d Finale Vivact AANVA NG 7 nvt Bierlialle de Posthoorn y 3 de 1000 Kilo bfl W R SCHWEMMER Crabethstraat Zeug straat No 85 Gouda Aanstaande Vrijdag en Zaterdag VERSCHE ZENDING FRANZISKANER NIEUWE SEI T I A van OS Az Kleiweg E 738 De ondergeteekende beveelt rich beleefdelgjt aan Toor de loTering Tan alle soorten KURKEN PrÖs Courant wordt op aanTrage direct toegezonden ADVEKTEMIKI in alle Binnen enButtenlfin lf che Couranten worden dadeljk opgezondendoor den Boekhandelaar A BRJNKMAN te Gouda AFVAL uitmuntend geschikt om te branden 30 ets per Mudszak UEd Dw Dienaar D BREMMER Jzn Snélpersdrnk van A Bbj ikmam te Gouda Wiiddingtveen Oudewater by J tak LIEFLAND Ouderkerk C dk JONG GzKi Scfioon toven F H HEHEWEBTH Waddinxveen C tak EBüWEN Woerden J M HENDBIKI Zevenhuieen H L BOS Zwammerdam M db GBADW a P 0 B WW Voortreffelijk WÊÊ 1 ONMISBAAR Dr WEISZ I Met groote geldelijke opoffering i het mij II s p Ver o s p Per los o p gelukt het voortareffélljke en door geneeskundiKen aangepreaen Werk v n Dr WEISZ Onthalde Geheimen van de Liefde en Eotit voor Verloofden en Jonggehuvdea a 6 koopen Verloorden en Joogi ebnw en Geen werk van dien aard dat soo volkamen ia en looveel vertrouwen verdient Het 18 een Werk 140 bladsijden dik en bevattende Onthulde Geheimen uil de Iilefde en den Echt Nuttige Wenlïen PractischeRaadgeTingen Krnstige Waarschuwingen Oeneèskundige BemerklQgen AanwtjEineeti tot keanis voorkoming en volkomene genezing der ziekten van het manneltik en Vrouwelijk Organisme enz beneven opgaven der midilelen om jeuBidigre Bekoorlijkheid Kracht 8 en Oezondheid tot in den hoogsten ouderdom te behouden vaarby hier ook nog een afzonderlek exemplaar van een Tijdberekeningstafel benevens noa een toegift voor leugdiue Vrouwen door een practiseerend Verloskundige PriJS 90 Cents en wordt onder gesloten Envelop afgeleverd en ook gOed verpakt franco door het geheele Ryk ver zonden tegen toezending van PostwiBsel of gemakshalve blauwe Postzesels door H G KOSTEKCJzn Magazijn van Goedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam der opnieuw ontvangene Getnigscbriften akoo 907 Getaigschriften wegens bergroei en klenring T n het Hooidbaar en den Baaid ter inzage M ThropMle Sedert eenigen tjjd heeftÜndergeteakende een uwer Haarmiddelen aangewend met het verrassend gevolg dat Haar en Baard weder flink in orde zgn gekomen Redenen waarom hg t gerust aan een ieder aanbeveelt die een of ander aan Hoofdhaar of Baard te genezen heeft ondert ekend 8 HAGEN8 Dalerveen Drenthe 17 Jan 1887 Uitval van Haar Koo of Schilfer dun Haar kale plekken pön in de Schedelhnid Haar ol Baard worm Hnidzeer vroegtijdig grjjs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Uaarontwikkeliiiics Ualgein Rood gifls en wit Hoofdhaar tevens Baard knnt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar klenrhoiidend en onschadelijk Met één flacon 4 ƒ 2 van dit middel heeft men jaar voldoende naar gelang wat men kl6nrt Verkrygbaar bij THEOPËILE Haarkundige Prederiksplein 32 Amsterdam Franco zending ƒ 2 15 per Postwisael of 2 25 aan blauwe Pootzegeli alsook tegen 2 Rembours NB Uw Brief ontvangt a terug Geheime verpakking GEEN DEPOTS BINNENLAND SOUDA 2 Februan 1887 De 2de B irger ohool voor Meisje alhier heeft het volgend adres van gelukwensching aan Z M den Koning op Iloogstdeszelf 70 verjaardag Oouda 18 Febr 1887 Sire Op deien loaT dn geheele natie zoo heugelqken dag nemen Ook wij de vrijheid Uwe Majesteit ou en eerbiedigen gelnWensch aan te bieden terwijl wij hopen dat U o Majesteit nog jaren Ui g voor het hovo laderlaml gespaard moge blijven Van Uwe Majesteit De gehoorzame en zHnkluge onderdanen a AI JEETSEK Hoofd der Openb school ra u 1 o voor meisjes Ue onderwijzesaen en de leerlingen Volgen alle handteekeningen AVaarop Donderdag 21 Februari onderstaand antwoord is ingekomen a Gravenhage den 23 Febr 1887 Zijao Miyesteit de Koning draagt mij op Mej 8 H Oretser Hoofd der Openbare school v m a 1 o voor meisjes de onderwijaeresson en leerlingen dier school te Oouda Hoogst leszelfs dank te betuigen voor de gelukwensehen op Itf Febr II Zijne Majesteit aangeboden Do Adjudant Particulier Secretaris des Konings OF RANITZ Aau Hei 3 IL GasTSER Hoofd der Openb hool v m I o v m te üottda In de Woensdag te Boskoop gehouden venadering der StoombootmaatMhappij Boskoop Waddingsveon jonda bleek uit het door het bestuur gedane verslag dat er in 1886 eene winst behaald waa van ƒ 1689 12 De in 1885 behaalde winst beliep ƒ 1223 29 De aftredende commissaris H üvereynder werd herkoien en in de phtata van de hh Lafeber en Anth Koster die bedankt hadden werden gekozen de heeren F Herman te Gouda en P van Nes Kt te Boskoop Tot directeur werd in de plaats van wjjlen den heer Oarsjens gekozen de heer C van Nes 1 te Itoskoop Wij voraemw dat de Gemeenteraad van WoerdMi in sijn Dohderda gebonden sitting lieslotcn heeft het oudei Vaadhuis niet te doen slopeii waartoe het plan bestond maar dat gebouw aan het Ryk ten geschenke aan to bieden Men lal zich herinneren dat Z Ëxo de Minister van Staat en van BinnenL Zaken zich deter dagen uaar Woerden heeft begeven on naar den toestand on de waarde van het gebouw als architectonisch monument persoonlijk een onderzoek heeft ingesteld ÜogU e H J s Koning 70 veqaardag werd te Zevenhuizen jl Woensdag prettig gevierd Des morgens werden de schoolkinderen ten getale van ongeveer 400 op onbekrompen wyze onthaald op chocolade koekjes en krentebroo ljes en werd aan ieder een boekje als feestgeaohenk uitgereikt Daarna had een bedeeling plaats van spek r st en krentebrood aan ongeveer 100 mingugoedon Gedurende den geheolen dag wapperde de vaderlaadache driekleur Hn bijna iedere woning Ket bestuur der Liberale Unie heeft oen advies in de wereld gesonden over bet kiesrecht Het is van oordeel dat het voorloopig kiesreglement in drie opzichten verbetering behoeft In de eerste plaats dient een reeks van capaciteiten te worden opgenomen In de tweede plaats is het noodig ten einde den gezeten werkmansstand in onbekrompen mate toe te laten dat aanshig in de personeele be ksting reed kiesbevoegdheid geeft ook bij aanslag 1 met remissie althans in gemeenten welker kom meer dan 3000 inwoners bevat Tevens behoort meer eenvormigheid gebracht te worden in de wijze 1 fan aanslag terwijl hü eenigszins Ungdurige werkiag van het voorloopig reglement een kleine wyzi j ging der wet op het personIMl weiischelijk zou zijn ten einde verschillende beironers van een zelfde perceel afzonderlijk te kunnen aanshtan of althans de niet aangeslagenen in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld de huurwaarde hunner woning te laten taxeeren In de derde plaats behoort geeischt te worden dat de bezer peisoenlijk ten stombureele zijn Ui wvulle i MBniHlP P het bestuur dat men er in slagoti ttt Jftffütere algemeene formule te vinden ui de Utou w t zelve om aan het vri innige begjinsel betieffliniijle kiesbevoegdheid jaist r uiting te gerefi Het bestuur had de vergadering waarop het tot deze beslui P kifam reeds voorbereid voor dat het venceel laa de irbnifigsche kiesvereentging Burgerplicbf bet bestuur bereikte om een algemeene vergadering ter beraadslaging over het kiesrecht bijeen te roepen Al is het bestuur het in de zaak zelve me die vereeniging eens oen algemeene vergadering byeeo te roepen acht het minder wenschebjk omdat het leidend beguisel reeds vroeger op een algemeene vergadering is uitgesproken ea thans de schijn moot worden vermeden dat mea aan de volksvertegenwoordigers een bepaalde opdracht zou willen verstrekken Het bestaur laat aan de kiesvereenigingen over of zij de aangegeven denkbeelden in eigen kring wil bespreken DaMWor den brand van bet Kurhaus de financiën maatschappij zeebad Scheveningen ten diepste geschokt zijn zoowel door ds staking van de exploitatie al door verder strekkende gevolgen achten B en W van s Hage onbetwistbaar eu daarom hebben zq den Baad voorgesteld 1 te voldoen aan het verzoek der maatschappij om haar evenals voor den eersten opbouw waa bepïudd nu voor den herbouw over 1886 en 87 terug te geven 10 000 s jaars van bet erfjpachtirecht 2 haar i oor den duur vaa den herbouw weder uk tel te verleenen voor de aflossing van de hypothecaire leemng waarvan de gemeente ï i pCt rente trekt maar haar 3e verzoek om ook nog 56 400 verhooging van het bedrag der hypotheekschuld te verleenen voor de kosten der meubelen van de hand te wijzen De heer A Kooy te Amsterdam heeft den Raad het monopolie voor 2 jaren gevraagd voor het plaatsen van een 20 tal ijzeren automatische verkoopkastjes B en W hebben daarop gimstig geadvisewd Voorts stellen B en W den Baad voor het seestrand te Scheveningen dat de gemeente weer aan het nZeebad onderverhuurt van het rijk voor den tyd van 10 jaren weder in huur te nemen tegen ƒ 2000 s jaar Staten Oenental Twuui KAua zittingen van Donderdag 24 en Vnjdag 25 Februari Het debat over Hoofdstuk I der Grondwet bet Bijk en zijne inwonen is aangevangen Art 1 eene andere omschrijving van het grondgebied der Bogeering is aangenomen met 67 tegen 14 stemmen na verwerping der amendementen van de heeren De Banits en V y Het nieuwe artikel na art 1 bepalende dat de Grondwet alleen voor het K jk in Europa verbindende is voor zoover niet het tegendeel blijkt is aangenomen Op het regeeringsartikel 2 is een amendement voorgesteld door de heeren De Beaufort en Verniers van der Loeff tot strekking hebbende de gren verandering van gemeenten aan de Wetgevende macht over te uSea overeenkomstig wett jk gestelde regelen waarbij alleen voor groote gemeenten eene uitzondering zal worden gemaakt Dit amendement werd verworpen met 68 tegen 8 stemmen en art 2 daarna zonder hoofdelgke stemming aangenomen Op axï 3 waren twee amendementen voorgesteld door de liearen De Ranitz en Hartogh het eente tot strekking hebbende om gelijke bescherming voor ingezetenen en vreemdelingen die zich op het gi ondgebied des Bijks bevinden te handhaven het tweede om de vraag of Nederlanders zullen kunnen worden uitgeleverd ter beslissing over te laten aan den wetgever Artikel 3 spreekt alleen van uitzetting van vreemdelingen Het tweede amendement werd door de voorstellers ingetrokken Daarna stelde de heer Ruijs van Beerenbroek als amendement voor te bepalen dat de uitlevering van Naderlanders uiet pbats heeft De discussie over de Grondwetsvoorstellen is daarna verdaagd tot Maandag a s I uur In de zitting van gisteren werden aangenomen de naturalisatiewetten van J i H Loerkens en 7 anderen een wetsontwerp tot bekrachtiging eener provinciale heffing in Friesland de onteigeningswet voor een tramweg Amsterdam Amstelveea de oonclusie in zake de dienstregeling op den spoorweg Leeuwarden Stavoren de conclusie in zake het nieuwe telegramtarief strekkende om bij de Begeering aan te dringen op een spoedige wettelijke regeUng van het binnenlandsch telegram tarief De Minisier van Waterstaat had geen bezwaar tegen de conclusie mits zóó opgevat dat de regeUng zoo spoedig zal geschieden als het belang der zaak eischt Hij achtte overigens deinzichten der Begeering over het nieuwe tarief door de ervaring bevestigd Yoota werden commissoriaal gemaakt de verklaringen met België tot het tegengaan van den handel in meisjes het contract met de firma De Eothschild frères de inlichtingen omtrent het verdwenen Limbnrgsche meisje Anna Gertnde AlU en de kolonide verslagen van Oost n West IndiÊ li fcfc ï Maandag 1 uur Grondwetsherziening TOOliTBEJIi De laatste abonnements voorstelling in Ons Genoegen was tevens eene feestvoorstelUng Mevr Catharins Beersmans hardacht haar 26 jarig jubüaeum I Dezer dagen hebben wij in een afEonderlijk artikel b zonderheden medegedeeld uit haar artis tenlevon Daarover kan thans gezwegen maar wel mag vermeld hoe de beroemde actrice ook in het begm van haar loopbaan Gouda vaak met een be zoek vereerde Er waren jaien dat zij hier herhaaldelijk optrad zooals b v in 1868 niet minder daa 9 maal en wel in de taal achter da BoeiatMt de Réunie waar vroeger een tooneel waa Uit eene collectie programma s uit dien tijd dis een geacht ingezetene ons ter inzage gaf bl kt vooreerst dat de lust om naar de komedie te gaan ook vroeger bier zeer groot was daar ar veel meer voorstellingen werden gegeven dan thans en voorts hoe Mevr Beersmans ook toentertijd reed uitmuntte boven haar omgeving Op al die programma s staat haar naam met zoogen nchocolade letters gedrukt en telkens werd hare medewerking nog bovendien a onderl jk vermeld Da meeste stukken toen o igevoerd zouden wU nu liefst niet meet zien maar zjj dia daaraan leven en bezieling wist te geven is ons nog Sever daa voorheen daar z haar talent ontvrikkelda tot een hoogte die haar daar ans doet stem als eene eerste kunstenares die ons allen bewondering afdwingt Was zij alzoogeen vreemdelingein Gouda er bestond dus alle raden om ook hier haar jubilaeum te herdenken En hoe kon tjj dit beter doen dan in stukken op te treden als Legonvé s Medea en Dumas Alpuonse waarin haar veelzijdig talent zoo geheel openbaar wordt I Hoe zij de rol van Medea vervuldef In één woord uitstekendDe liefde die daar leefde in haar hart voor den ontrouwen Jason de baat dien z koesterde voor de vrouw welke haar zijn liefde ontstal de woede bg de ontdekking hoe zij behandeld was de angst dat hare kindersn haar van t hart touilen worden gescheurd de wantioop b de gedachte hen voor altijd te missen hoe prachtig werd al die hartstocht geteekend hos meesterlijk al dis gemoedsaandoeningen weergegeven Hoe treffend schoon klonk al dadelijk het verhaal van de kennismaking met Jason k Leefde onschuldig Bemind gelukkig Zek ren dag dringt in Ons onherber aam Und een jonkman door En zoekt wat helden zoeken roem gevaar Hij bracht myn vader een bezoek En hoe prachtig werd vervolgen het ontstaan van de liefde in haar hart geteekead gevolgd door de vrees dat Jason haar ontrouw u En als Kreiisa haar vraagt wat zij wel doen zou al i zjj van die ontrouw overtuigd werd hoe vieesdijk luiuk het dan uit haren mond Wat k doen zou vraagt ge Dat wat de luipaord doet in t diepst van t woud Wanneer bij brult en huUtvan woeste vreugde £ n eensklaps als het weerlicht op zijn prooi valt