Goudsche Courant, zondag 27 februari 1887

Haar naar tijn hol sleept om daar brok voor brok fil Ky f P UohaaiB stuk tfi urwl £ 4 tit I MWW op het einde van t eerste bedrijf legt Jaion Ook lief te hebben en daarbij voegt Morgen noem k hem echtgenoot met welk eene UitdrukkingsToUe stem weet zij dan te antwoorden op ta toon waarin een vreeselijk gevaar verborgen ligt Uw echtgenoot Misschien Was zij als Medea groot ook als fi ffr Gvichard in Alpbonss was zij uitstekend op haar plaats De vrouw uit het volk met weinig opvoeding maar met ee gezond verstand werd zeer aardig door haar vertolkt en velen uit het publiek verwonderden zich hoe deze burgsr juflrouw dezelfde vrouw wai die een uur te voren voor Meiea speelde Sa kunstenares werd iu beide stukken zeer goed ter zijde gestaan in Uedea vooral door Mej Vink en J Haspels in Jlpionfe door Mevr Burlage 1 Haspels en H de Vries En thans volge een vermelding van de hulde Mevr Beersmans bij deze gelegenheid betoond Nauwlijks was het eerste bedrijf geëindigd of zij werd aet stormachtige toeguiohingen teruggeroepen en toen zij verseheen werd haar namens het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen een prachtige mand met bloemen overhandigd benevens een keurige bouquet die de talentvoUe actrice gracieuselijk aan haar jongere kunst zuster Mej Marie Vink vereerde Het publiek toonde met die huldebewijzen geheel in te stemmen door een daverend applaus Na oproering van Msdea werd haar opnieuw een oTatie gebracht Uet B tuur ran de hier gevestigde Afdeeling van M l eiêrléndtck Tooneeherbmd de hh H W G Koning J Post van der Burg en Mr W J Fortuin Öroogleever verscheen op het tooneel en overhandigde haar een smaakvol vervaardigde bouquet en een prachtig geschenk in zilver met album terwijl de heer Koning als Voorzitter der afdeeling daarbij volgende toespraak hield Geaghte Mevrouw Beersmans Hoogst aangenaam is het voor mij U op dezen avond nainen de Afd Gouda ran het Nederl Tooneelverbond en vele kunstvriendeu hartelijk te mogen gelukweuscben met Uw 25 jarig jubilé als tooneelspeelstwv Wil m jlijn U zeer erkentelijk dat U ook in ons midden Uw zilveren feest hebt willen herdenken en na daardoor iu de gelegenheid hebt gesteld U een bewijs te kunnen geven hoezeer ook w$ 1j He groota verdiensten voor ons tooneel op prü flteUsn Is het tooneel roor ona uitspanning het moet ook leerrijk zijn en dienen om ons te ontwikkelen te veredelen en te beschaven Zijn somtijds blq èd Jducttsp len iloor velai gewensoht en trekt het gewone tooneelspel ons meermalen aan wij weten dat zelfs oog met middelmatige krachten dat spel ons kan voldoen Maar wanneer w denken aaii da Tragédie Mn het Drama dan stellen wq liooger eischeu dan gevoelen wij dat groots gaven beschaving en veelzijdige ontwtkkeliag bepaald rereischten zijn Van elk woord van elke beweging van eiken staüd molt e ne stadie worden gemaakt oin geheel op te gaan in eene rol en die ten volle te kiuiQSu weergeven Dat ts W streven geweest en zeide men eens van Sophia MuUer een van de grootste tooueelspeelaters van DuitscUand haar is de macht gegenwa om door té a woord de borst ran den hoorder met verrukking of zyn oog met tranen te vullen wat zij moest voorstellen gevoelde zij aan het goen z j speelde gaf zij t leven nu wij ü in de Uedea mochten bewonderen gevoelen wij dat ook Gij daartoe in staat zijt I Al de rollen op te noem u waarin Gij hebt uitgeUoaken is onnoodig steeds wist Gij ons te boeiea en mede te slepen maar bovenal hebt Gij ons heden avond opnieuw overtuigd van Uw grootsch talent n ons eerbied afgedwongen voor Uw bewonderenswaardig schoon spel Heeft het publiek door welgemeende hartelijke toejalchiBgen U daarvoor hulde en dank gebracht ik grijp thana de gelegenheid tan om U als her innering aan Uw zilveren feeat namens Uwe rereerden een stoffelijk blijk ran hoogachting en waardeering aan te bieden Moge het geschenk aan Uwe wenschen voldoen en met dit iVlbum eene aangename heritmering voor U zijn aan dezen avond Aanvaardt ook deze Bouquet en al zullen de bloemen spoedig faun geur en kleur verloren hebben ik ben verzekerd dat de herinnering aan Uwe Goudache Vrienden niet bij U verloren zal gaan Blijf nog vele jaren gespaard voor Uwe vele vrienden en Toor ons tooneel en moge U nog lang de lust en de kracht geschonken worden om steeds te knaam blijven wat Gij tot nu toe geweest zijt een sieraad van het Nederlandsch Tooneel Een daverend applaus en schetterende fanfares volgden onmiddelijk op deze schoone vol gevoel uitgesproken rede en Merr Beersmans Zij was over telpt zoodanig door aandoening dat zij die gewoonlijk d woorden beter dan iemand tot haar dienst heeft thans er geen kon vinden om uit te drukken wat daar om ng n haar hart bij idie 9itv w bto ovatie bij die zoo welsprekende toespraak Met een enkel welsprekend gebaar betuigde zij baar dauk om een oogenblik later den heer Koning hartelijk de hand te drukken voor hetgeen hij had gezegd Het geschenk bestaat uit een P ce dt milieu twee fniitschalen en twee compotes alles kristal met zilver gemonteerd benevens een étui met zilveren lepeltjes Daarbij was gevoegd een album in 8uweelen band met zilveren ornamenten waarop de jaartallen 1862 en 1887 terwijl op het titelblad met kleuren deze opdracht geteekend was Aan Mevrouw Catharina Beersmans bij haar 2B jarig jubilaeum aaugeboden door hare Goudsche vereerders Dit album was vervaardigd door den heer F W Binck te s Gravenhage De beide bouquetten de mand met bloemen en de versiering van het i ce de milieu waren geleverd door den heer J C Jacobs die daarvan alle eer hee t É WW J Bestuur van Ous Ge o fc W lteei taan9 en bood haar den oerewiju aan waarbij de voorzitter dier Sociëteit do heer J M Noothoven van Gooi de jubilaresse op hartelijke wijie complimenteerdo mot haar feest en de beste wenschen uitsprak voor de toekomst waarbij hij de hoop te kennen gaf dat Gouda nog lang het voorrecht zou hebben Mevr Beersu ue iu haar midden te zien optreden I Met dien wensch voreenigt riöi ongetvnjfold indor in Gouda die iets voelt voor bet tooneull Biiitenlandsch Overzicht De Duitscho bladen rekenen uit dat do Septeunatisten nu reedt 200 taHeu tegenover 134 antiSeptennatiatatt Ooder dieAOftiuja echter 10 afgevaardigden die tot uiot natiOiy4a partijen behooren 5 centrum i vrijzimiigon 1 Pool 1 anti Semiet 1 Wilde De hersteminiiigen zullen echter do rechterzijde minstens 10 stemmen geven zoodat deze do volstrekte meerderheid behoudt Door do Borlijnsche bladen wordt vooral de aandacht gevestigd op den uitslag der verkiezingen in drie deelen des rüks in het koninkrijk Saksen in Hanover ea Brunséijk en iu den Elzas en Lotharingen Iil Saksen het middeupunt der nijverheid verloren de sociaal democraten alle zetels welke zij daar bezaten aan de nationaal liberalen terwijl de liberalen daar drie van hun vier zetels moesten afstaan In Hanover en Brunswijk werden de Welfen prins Bismarks heftigste tegenstander van 12 tot S verminderd en in het Bijksland was de orerwinning der Fransche partij grooter dan men had verwacht Op een orerwinniug schrijft een der regeeringsbladen had men hier niet gerekend maar dat na de waarschuwing van den stadhouder de uitslag zoo ongunstig zou wezen had men niet gedaeht Vermoedelijk zullen de herstemmingen den 2den Maart plaats vindon Vau de 60 zetels waarover dan moet beslist i orden rekenen de vsreenigdu voorstander vun het s tennfiat er zeker W te zullen veroreten Be liberalen achten echter ook hun kans zeer goed want tj vertrouwen op don steun der sociaaldenioQraton De hjideri der socialisten hebben namelijk een waoi st uitgevaardigd waarbij zij hun kiezers dringend aanraden overal de candiiaten der conservatieve partij te bestrijden en hun temmen uit te brengen op de candidaten der oppbsitio mits deze voldoende verklaringen afleggen betrtfende het algemeen stemrecht en de 8ociali3tenw t De uitslag der verkiezingen in DUitschland trektoveral natuurlijk zeer de aandacht De Engelsche bladen beschouwen prins Bismircks overwinning als een waarborg rooi het behoud van den vrede want een sterk Duitsch leger zal zopwel Rusland als Frankrijk ontzag inboezemen Twens echter wijzen zy op twee verschijnselen walkf bij dezen rerkiezingsstnjd vooral op don voorg nd traden de vermlerdering der sociaal demodbten te Barlijn e de overschatting van de macht des Pausoi Imiheri daar het centrum bijna niets verloor blijkt wel dat de heer Windthorst een knapper staatsplan is daiy paus I eo XIII De Fransche bladen zeggen niet veel van de verkiezingen Enkele juichen over de zegepraal der Franschgezinde pirtij in dun Elzas en Lotharingen doch de meeste onthouden zich hiervan daar zij bbjkbaar den toestand nog niet vertrouwen De uituitslag der verkiezingen wordt echter algemeen als een teeken des vr des uitgelegd terwijl torens weef wordt gewezen op de vredelievende bedoelingen der Fransohe republiek Zoo is de redacteur van de Semmhe een der heftigste anti Duitsche bladen nu ook in hechtenis genomen Niet alle3n kenmerkte het blad zich steeds door de meest woeste aanvallen tegen de Duitschers maar ook richtte het zich dikwijls tegen het ministerie imödat de justitie nu tusschenbeide is gekomen Uit Bome worden nader b z9ndfi h feli meld over de redenen die Depretis bewogen nebben in t eind de vorming van een Ministerie op te geven Het Kabinet was reeds voltallig behalve de minis ter van onderwijs maar de heer L u wor dezen post bestemd ontwikkelde zulk een W dleiioaal program voor do herziening der sotoplwetgeviBg dat de minder geavanceerde vleugol tan ktt Kabinet zich daarmede niet konden vere nig n Ten einde raad deelde Depretis toen den Koning mede dat hy van de hem verleende opdracht moet afeien omdat het hem onmogelijk was een ministerie te vormen waardoor de verschillende groepen allen werden bevredigd Ook volgieB d Kólnische is he mislukken der poging uitsluitend te wyten aan de groöte verdeeldhnid drt staatkundige partijen iu Italië maar blijkt volstrekt niet dat het program waarmede Depretis en Bobilant de opdracht aanvaardden engere aansluiting van Italië bij Duitsohland en Oostenrijk onuitvoerbaar is gebleken Do aansluiting van Italië bij het Duitsch Oostenrijksche rerbond zou steeds alt een uitgemaakte zaak beschouwd worden zoodat het mislukken der combinatie niet aan den invloed der Fransche staatkunde kan worden geweten De Opinione meent te weten dat Depretis Koning Humbert den raad gaf de vorming van een Ministerie aan Bobilant op te dragen zoowel omdat hij een staatsman is van groeten invloed als ook daar hij door zijn ontslag te nemen aanleiding tot deze crisis heeft gegeven De Koning hoeft nog geen besluit genomen en den voorzitter der Kamer weer ontbonden Het Engelsche Lagerhuis heeft gisteren een aanvang gemaakt met de behandeling der artikelen van het nieuwe reglement van orde Waarschijnlijk zid dit mot groote meerderheid worden aangenomen in weerwil van de oppositie van Gladstone en do lereu Gladstone keurde het nieuwe reglement o a af omdat veel werk van hot Huis aan commissies kon worden opdragen en hierin niet voorzien werd Hartlngton zeide dat ook hij dit een leemte rond maar dat daarin naderhand kon worden voorzien De conservatieven en unionisten houdou dus voet bij stuk INOEZONOEN Een wanklank in de feestvreugde Het verslag van de feeatviering op Diasdagavoiid is door velen mot genoegen gelezen maar één vratg deed zich daarbij op zj is deze Wat moeten wij denken van de champagne schenkende werkliUdon Namens het Bestuur van het zieken en weduwenfonds jProvidenlia wordt per advertentie dank gezegd voor de ovatie aan de vereeniging gebracht maar het i zeker meer overeenkomstig de waarheid dat het Bestuur de Oïd rijdeis een ovMie bracht en niet onigokeord Hot zou ook t dwaas zijn dat do Oudstrijders en de Kader vereeniging met al die aotoritoiteii den Burgemee ter het heele corps Oflicieron der dd Schutterij on den Gamizoens fJoraiMudant dat fonds een soort hulde gingen breng u Wblko redeli zou daarvoor bestaan Het ia dan oic niet zoo ar waa eertockt halt te hoiulen in dm ötpenendaal vdór Providentia ia dankbare advertentie had dus achterwege inöeten blijven Ware het niet boter geweest dat da heele ovatie van Providentia aan den stoet ook achterwege ware gebleven Dat aanbieden van eerewijn staat zeker zeer gekleed moiir mag ecue vereeniging die voortdurend een beroep doet op den finantiëelen bestand der Goudsche ingezetenen dat doen Men mag natuurlijk niet veronderstellen dat eenvoudige werklieden uit eigen s k eerewijn betalen I Eenige inlichting is zeer gewensoht wil niet Promdeniüi de sympathie verliezen die ai U t heden zoo terecht van de Goudsche ingezetenen j enj t I Wwdt SF goën nadere inlicliting gogeven dan al die eerewijn in den Groenendaal een droevige wanklank vormen ia de fee tvrenf lo van Dinsdagavond on dat zou jammer zijn I Een Goudsüh Ingezetknen Een curieus staaltje van bescheidenheid Blijkens eene advertentie in n 3513 ran do Goudtche Courml verbeeldt zich het Bestnur Van Prouidentia een ovatie ontvangen te hebben terwijl de deelnemers aan ilen optocht van Dinsdag jl in de mooning verkeerden dat hun door geaoeoiiii Bc stuur oen ovatie gehracht was Men vat hot hemelsbreed verschil daartusschuii on het is goed dat daarop in het openbaar attent wordt gemaakt anders zou men allicht nog £ én stapje verder gwm en in het eorstditkomondo Verslag von I moidmUa zou men in snorkende bewoordingen kumion lazo dat de Biirg meester van Gouda iiiet andere autoriteiten en het heele corps officieren der Schutterij met de muziek aan het Bestuur vau Prociientia een ovatie had gebracht Ik kan verzekeren dat die ovatie alleen bestaatin de verbeelding van het bestuur of vaij SecretarisBoekhouder De hoeren van Promdentia zy voortaan wat meerbescheidenheid toegowenscht en het is te Ro ón d t de Secretaris Boekhouder in ïijne boeken Aohil8h on verslagen wat meer mot de WAAHitEiiy ïeVetÜBg houdt dan in zijne advertenties I 1 BCN SKSLNEMES AAN V H OPTOCHT Barrerlijke Stand BBOKEN M Fibr Gnrlruidi ouden W B OVERLm KNi U Fcbr 6 H Sebwemmn 7 d I Boologiu 64 j U Al R Ütibert S8 j 2 J 1 van Ëijk 19 j firn ONDERTBOUWD 25 febr M Gr iiendwl 27 j H VeriMultD Si j B liker te Knliii iéi t j en I HeeHler tB j W Begderwelleo te Rotterdsm 80 j en C f HokkoveD 11 j KantoDgerecbt te Goudai Terechtzitting van Woensdag 23 Februari 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOBDEELD A D V d H kapitein op de stoomboot Amsterdam varende tusschen Amsterdam en Botterdam tot 3 gulden of 1 dag wegens te snol varen in de Gouwe onder Waddiniveen K V H kuiitein op de stoomboot Bijnland tot 3 gulden of 1 dag wegens te snel varen in de Gouwe onder Waddiniveen A W V H kapitein op de stoomboot Bijnland tot 3 guldon of 1 dag wegens te snel varen in de Gouwe onder Gouda 11 J D kapitein op de stoomboot Aurora I varende tusschen Amsterdam en Botterdam tot 3 gulden of 1 dag wegens to snel varen in de Gouwe onder Waddinxveen A W kapitein op de stoomboot Prinses Marie varende tusschen Amsterdam en Rotterdam tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens te snel varen in do Gouwe ander Waddinxveou op 2 tijdstippen C den O kapitein Op de stoomboot Aurora II varende tusschen Amsterdam en Bottordam tot 2 lioeten van 3 gulden of 2 dagen wegens te snel varen in Gouwo onder Waddiniveen op 2 tijdstippen VBIJGE8PB0KEN M V H kapitein op de stoomboot Botterdam it van de aanklacht te snel gevaren te hebben in de Gouwe ouder Waddiniveen Ue beklaagde beweerde dat het mogelijk was dat in den nacht waarin zijn stoomboot te snel gevaren zou hebben niet hg kapitein was maar een auder wagens ziekte van zijne vrouw terwijl te rerbalioanten niot met zekerheid konden verklaren dat de beklaagd iu dien nacht kapitein op de atoomboot geweest was ADVERTENTIÈN ODdertroawd WILLEM BEIJDfiaWELLEN Jr T n Sotterdam Rr CORNELIA PETRONELLA BOKHOVEN OoDDi 25 Febraari 1887 Geiin KkCKPTII V Bevitllen van een Zoon W J DAM VAN DIN BbUK Gouda 23 Februari 1887 Heden overleed tot onze droefheid ons geliefd Zoitertje ANTHONETHA ÜBBR TRUI DA HORDLIK die ona zoo lief was in den ODderdom van bjjna 6 jaren Hare droevige Broedera en Zosterg Heden overleed na een langdurig Igden myn geliefde Echtgenoot de Heer ADAM ROBERT 3EIBERT in den onderdom van 38 jaren en 8 maanden ieder die den overledene gekend heeft sal beieffen wat een groot verlie zulks roor mg i E W SEIBERT Brassklaas Gouda 25 Februari 1887 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlgden van man geheldea Vader betuig ik manen harteiyken dank J C W TiR BRUGGEN Gouda 26 Februari 1887 Hieïmede betuigen wjj oprechten dank aan onieu Directeur den Heer E KORTENOEVER voor het vroegtijdig zonder loonsvermindering st jf D der werkzaambeden op s Konings 7ü Verjaardag Het Personeel der GOUDSCHE MACHINALE GARBNSPiNNERIJ Aan het Gondsclie Publiek De ondergeteekende gevoelt zich gedrongen haar innigen dank te betuigen voor de keurige geschenken maar bovenal voor de hartelijke bewQzen van Sympathie en welwillendheid haar 11 Donderdag geschonken Waariyk Gg hebt mg een onvergetelgken avond bereid CATHARINA BEERSMANS Allen die iets verschuldigd zgn aan of te vorderen hebben van den Heer ELUBERTVS KRAMER in leven Stalhouder gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden 7 September 1886 geliev n daarvan betaling of opgave te doen ten kantore van Notaris MONTIJN te Gouda vóór den 5 Maart aanslaande sl Met Mei gevraagd eene Fatsoenlgke DIËIVSTBODE goed kunnende werken en eenigzius bekend met een bnrgerpot Brieven franco onder letter X aan de Boekhandelaars J van BëNTÜM ZOON te GoüDA DIENSTBODE Ten spoedigste gevraagd een DIENSTBODE Adres onder lio 1456 aan het Bureau dezer Conrantl J il Zeer geurig e g oed waterhoudende uit het Magazgn van de firma Van dk Boob te Vlaardingen Verpakt in pakjes van en S HG van af 180 Cts tot 2 50 de 5 HG ver krggbaar bg W SCHA LEK AMP Jr Oosthaven 17 Gonda P S Ieder pakje is voorzien van inbond prgs en handelsmerk cDe Zeeman iJ W ScllalekampJ OOSTHAVJIN 17 GOUDA Heeft heden avond voorhandec Pain de Rogoon of Kalfisnierbroodjes Sancgsen broodjes Pastei tj es Galantine de Veau truffë APPELBOLLEN Roomhorens Tomponces diverse Gebakjes als GhipoJata s Weenergebakjes TURFJES BORDEAUX Feuilletés la créme FBANtSCHB PAIN DELICIEU8ES enz STOOMBOOTDIENST Gouda Dordrccht Goricbcm De boot vertrekt van GOUOa s Maandags morgens half xes s Woensdags s Vrgdags vgf Somt namiddags ongeveer 5 uur terug SCHOUTEN en KAPTIJN GooDA 26 Febr 87 Ligplaats Veerstal Openbare Verkoopingf Op DINSDAG den 8 MAART 1887 des voormiddags ten 9 Dor zal door B H van ds WERVE Deurwaarder te Gouda voor en in het huis bewoond door B MÜLLAART aan de Nieuwe Haven N No 134 te Gouda worden verkocht eenen IIVBOEDEL bestaande in Mahoniehouten en andere Menbelen als KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS KOPER TIN BLIK GLAS en AARDEWERK alsmede eenige GOUDEN en ZILVEREN voorwerpen METSELAARSGEREEDSCHAP en MATERIEEL Daags te voren te zien van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nur A TTEIVTIE Een administratief ontwikkeld PERSOON eenige dajjen in de week disponibel hebbende wenscht die nuttig te besteden liefst met werkzaamheden van administratieven aard Brieven franco onder No 1455 m het Bureau dezer Conrant Openbare Verkoopingp Op WOENSDAG den 9 MAART 1887 des voormiddags ten 10 ure zal door B W van Dg WERVE Deurwaarder te Gouda op het Veerstal te Gouda worden verkocht eene aanzienlgke partg Afbraak bestaande nit PLATEN BADDINGS PLANKEN SCHOT KAPDEELEN DEUREN RAMEN KOZUNEN gzeren DAKVENSTERS JUFFERS enz alles afkomstig van het lokaal Koningskroon te Amsterdam J WELTER HOOGSTRAAT SpeciaUteit m Corsetten en OiXDERGOED Kousen en Tricot Tailles Abasievelgk dtaat in t Adresboek van Gouda jaarg 87 een Advertentie als zoude onderseteekende nn reeds t Hotel dk ZALM toebehooren dat is onjuist de Heer H J PETERS blgft wel degelgk tot Mei 87 Exploitant van hetzelve M VERMAAT Jr De Maris Hr L MOLENAAR te Waidiruevetn sal publiek verkoopen op VRIJDAG 4 MAART 1887 s morgens ten llVi nrein het Koffiehuis van den Beer J OUDUE nabg t Station te NIMÜWERKEBK a d IJ8SML met n j Timmermanswinkel en Hontloods 1 gemerkt A No 98 met ERVE TUIN verderen GROND en WA TERING staande en gelegen uabg tDorpbinnen NIEUWERKERK a d IJ8SEL kadaster Sectie B Nummers 1829 en 1522 te zamen groot 5 Aren 69 Centiaren Aanvaarding en betaling der kooppenningen op den 2 M i 1887 Verdere informatien ten kanttre van genoemden Notaris I l I J Vergunning Door onvoorziene omstandigheden woidt te Rotterdam ter overname aangeboden een HERBERG Loopzaak welke een goed burger bestaatÜ oplevert Deug delgke bewgzeu voorhanden Adres met franco Brieven onder letters W E O aan het Algemeen Advertentiebureau van Mggh en Van Ditmar Rotterdam