Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1887

Zuivere BORDEAÜX WIJNEN bij SLOTEMAKER € o ZL IVERK FRAiNSCHK WIJiNKN De bekende BORDEADX è 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeiSesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A t 2 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Boonekamp Elizter Woensdag 2 Naart N 3515 1887 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tmë Openlare Verkootiing te GOUDA ten orerataan van de Notarissen FORTUIJN DROOGLËEVIR en NOKTMN op MAANDAG 7 MAART 1887 des morgens te elf uren in het koffiehuis HtKiioNi aan de Markt Tan N 1 Éenenkelejaren geleden ruim gebouwd f waarin de Broodbakkerszaak wordt uitgeoefend met afzonderlek net betimmerde BOVENWONING 2 Schuren Erven en open Grond aan den Langen Tiendeweg langs bet Plantsoen te Gouda wyk 1 No 49 en 49a Het Bovenhnis is verhuurd voor ƒ 200 per jaar en het overige is te aanvaarden 1 MEÏ 1887 N 2 Een HUIS en ERF met ceneafzonzonderlgke Bovenwoning in de Vlamingstraat te Gouda wgk O No 311 en 341a Verhuurd bg de week voor ƒ 2 65 N 3 Een HUIS en ERF op het zboge naamde Weeserf aan den Groeneweg te Gouda wjjk L No 19 Verhuurd biJ de week voor 0 80 En N 4 tot 8 Vijf HUIZEN en ERVEN allen met grqote Tuinen daarachter in de Derdeof Kluizenaarskade te Gouda w k R No 319 tot 321 Allen bij de week verhuurd ieder voor ƒ 1 35 De perceelen zgn 3 werkdagen véór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlicfatiugen geven voornoemde Notaristen Openbare Verfcoopiiig De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is voornemens Op Maandag 28 Februari 1887 des Toormiddags 11 unr in het Koffiehuis tHAB oniE aan de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Een HUIS en EEF in de Dnbbele Buurt aan den GROENEWEG te Gouda wgk L No 14 strekkende vóór van de straat met een gang tot achter aan deZgl II lil Concurrentie Door de groote omzet der wereldberoemde Mau de Coiogne Zeei van J C BOLDOOT Amtierdam tgn wg in staat gesteld deze van af beden a 1 30 per doos inhoudende 12 stuks te leveren De EAU DB COLOGNE veritable uit bovengenoemde fabriek a ƒ 0 75 jier a Flesch Winkeliers bg kleine hoeveelheden inslaande betalen bg ons dezelfde prgs als aan de fabriek Ih I F HERVAN eo Zn üendeweg NIEUWE TTT A van OS Az Kleiweg E 73a Smeipendruk van A Buhkkam te QouiJa BEKLEEDIl van alle AMEUBlEpNTEN onverschillig in welken stgl W VAN VLIET Westhaven B 19 5 OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van de Notarissen FOpiJN DR006LEËV£R en 6R0E11A4L op MAANDAG 28 FEBRUARI 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habmomie aan de Markt van N 1 Een enkele jaren geleden gebouwd PAKHUIS met BOVENWONING en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N No 134 en 134 Te aanvaarden 1 April 1887 N 2 Een enkele jaren geleden gebouwd gunstig gelegen KOFFIEHUIS met het recht vaU V ergunning in den Vogelenzang op den hoek der Lemdnlsteeg te Gouda wijk M No 208 Verhuurd bg de week voor ƒ 3 N 3 Eqn ehkele jaren geleden gebouwd mfet afzonderlijke Bovenwoningen ËRB aan dan Langen Tiendeweg te Gouda wijk D No 50 en Ü Te aanvaarden 15 Mei 1887 N 4 Een ruime WERKPLAATS meteen perceel GROND aan de Geuzenstraat te u a wijk L No 3b Te aanvaarden 15 Mei 1887 En N 5 Een HUIS en ERF aan deGeuzenstraat te Gouda wgk L No 55 Verhuurd bg de week voor 0 89 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemde Notarissen HEEREN KtEEBINGMAQAZUN ONTVANGEN DEMISAISON en VOOEJAAR STOFFËÏT j llooGl BooM Er worden gevraagd een paar EHUWEE LIEDEIT zonder kinderen in een klein gezin de vrouw zindelgk in haar werk eene burgerpot kunnende I koken de man zijne bezigheden buiten huis hebbende zonder goede aanbeveling onnoodig zich aan te melden I Adres met franco brieven onder letters A Z j aan den Boekhandel van A KOK Cohv te Goudaf Brouwerij de POSTHOORN Rotterdam Brouwerij de AMSTEt Anuterdam Alle mogelijke Begersch Lager en Gerst soorten uit bövenetaande Brouwergea agn steeds Gebotteld en per Fust verkrggbaar in het Depot Zeugstraat G 85 J H ROODE Prgicouranten en Analysen gratig HOÜTVEILING te GOUDA op VRIJ IJ AG 4 MA ABT 1887 des namiddags te 12 uren in hetKoffiehoi HakMONiE op de Markt van eene groote party Zwcedsche VViJburgcr en Koperwijksche Vuren en Greenen mm EN FLATEN GESCHAAFDE M iEPLOEGDE DEELEK EIKEN RIBHOUT enz alles genummerd en liggende in de loodsen en op de werf van de heeren A dk JONG ZONEN aan de rivier de Gouwe te Gouda Notitiën ziJn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROÜGLEEVER en de Heeren A db JONG ZONEN te Gouda vier dagen vóór de veiling ONTVANGEN Een zeer soliede en itnime keuze DEMI SAISOIM STOFFEN DEMI SAISONS van af 10 en hooger 14 en 15 Zeer mooie PANTALONS van af 5 G PUIJK TTiriwarkt bkl l giujke HOÜTVEfLING te HOTTEKDAJM van Zweedsche Kiga Meniei Wi jburjg eF Vuren en Grenen Platen en Delen sesctiaaHle en geploegde Delen AMERIKAANSCHE I IDelen en IPla tezx I Sparren 8parhotiten KOLbEKS Ëiki nmBBE enz Belangrijke nieuwe amvoereo WHBUEGEE RENEN DELEN Alles genummerd liggende in de LoodsenWerf Rusland Oostpunt Noorder Eiland Rqiterdam Op WOENSDAG den MAART 1887 des namiddags 12 uur in het Ca é JPi Uschy over de Maasbrug Notitiën zgn te bekomen bjj den Deurwaarder J C LACH Ueldersche Kade No l Rotterdam VU de hand te koop Xleuw aangevoerde ladingen Atnerili aanHche PITCH PIME BALREl behnpt en bemangd lOT nis LAAGSTE PRIJZEN Gfedr Heele APPELEN zure 25 ets de 5 ONS 6edr en Geconf PEEREIM 28 40 en 50 Gts de 5 ONS T CREBAS BINNENLAND GOUDA 1 Maart X887 VEEGADEBING tan din GKMEENTERAAD WoeDsdsg den i Uaart 887 des oamlddags ten 1 ure Aan de ordo Het voorstel betreffende het verhuren van den O naast het Oude Vrouwenhuii san het E K bestuur vaa O L V Hemelvaart mlhier Se beaoeming van eaen Directeur der Stedelijke Gasbbriel De beooemiog van esaea brugwaehter tevens As listentiluiskoecht aan de Sleepersbrug De heer C Beets predikant te Byswyk s d Lek heeft voor het beroep bq de Ned Herr gemeente alhier bedankt Zaterdag 5 Maart heeft voor djt seizoen de laatste voorstelling pUsts van de HoogduitKhe Opera te Êtotterdam na afloop waarvan een extratrein naar Gouds rydt Opgevoerd wordt Der Wtdenpanitige Zaitmnf In de twee laatste zittingen van bet kantongerecht te Gouds stonden naar wg róeds gameid hebben tereoht een aantal kapiteins van stdombooten varende tasschen CK uds en Boskoop Uoiida en loeiden Gouda en s Gravenhage Anuterdam en Botterdam ter uk dat sij in de rivier de Gouwe onder de Uemeente Gtiuda en Wsddingsveen met grooter snelheid hadden gevaren dan de verordening van 1883 op de stoomvaartin de boezemwateren van ZoidUoUand veroorlooft De b euringen van welke owsh iks des nachts Iwutdaii plaat gehad wann geschied door wate molensars in dienst van den Oostpolder ea door bedieadea van aap de Gouwe wonende houthaodelaüs alté onbezoldigde rijksveldwaehten De ambtenaw van het opsabaar lainistorn jlir Scholten was van oordeel dat krachtige handhaving dief verordennig zeer wenschelijk was wegens het gnote nadeel hetwelk de oevers dor Gouwe ondervinden door het te snel varen der stoombooten de verbalisanten die de opdracht hadden ontvangen op het te snel varen der stoombooten te letten kwamen heni voor volkomen vertrouwbsar te zjjn daar het hoogheemraadschap van BgoUnd voor iedere bokmiring wegens te snel varen die gevolgd wordt iooT eene vercfordeeling eene premie ha l uitgeloofd sou wellicht gedacht kunnen worden dat het aan die uitgeloofde premie moest worden toegeschreven dat het aantal verbalen vrg groot was het was hem Intnssi n gebleken dat wanneer de veriialisanten van alle overtredingen wegens te snel varen die door i eh werden waargenomen verbalen wilde opmaken hot aantal verbalen ivanmorkelijk veel grobter a n zi daar alleen dan verbaal werd opgemaakt wanneer de kapiteins aanmerkel k sneller voeren dan veroorloofd was en meestal eerst nadat zij bij ene vroegere gelegenheid waren guwaaraohuwd De kantwreehter het aan de kapiteins ten loste gelegde te snel varen wettig en overtuigend bewezen rekenende veroordeelde hen tot verschillende booten of hechtenis Slechts één der kapiteins werd vrijgesproken omdat deze beweerde dat het mogelijk was dat in den nacht waarin zijn stoomboot te snel gevaren zouhebben niet hij maar een ander de kapitein was geweest daar hij eonige nachten bij zgne zieke vrouw had doorgebracht terwijl de verbalisantenniet met zekerheid konden verklaren dat de beklaagde in dien nacht kaplteiq op de stoomboot wns geweest Door hot Bestuur der Noord en Zdid Iollandsche Bedding Maatschappij zijn Maandag jl opnieuw de bekende Brillant fakkels beproefd door de firma landré en Glinderman to Amsterdam in don handel gebracht Pitmaal werden fakkels gebezigd die ongl t0K een jaar te IJmuiden In oen der boothuizen der Maatschappü aan het strand gelegen waren bewaard en dientengevolge gedurende dit lange tijds 3 II tr § verloop waren blootgesteld an de wisselingen van ons kUmaat i Bij de beproeving bleek intusschen dat de fakkels noch in brandtijd noch ia lichtsterkte eenigszius hadden geleden Eeeds vroeger had door dezelfde Maatschappij met niet minder succes een beproeving van de Brillant fakkels plaats Toen werd geconstateerd dat de fakkels dÜe in twee afmetingen voorkomen de kortste met een brandtijd van 7 de langste met een van 14 minuten werkelijk van onberekenbare waarde zgn Op 30 M afstand kon men met het gewose normale oog duideUjk drnkschrift lozen met gewone letttitypen groot lal m U Het geheele terrein van grooten omvang werd met een fakkel zoodanig vernoht dat men op het strand gedurende den nacht bij het gereed maken der reddingmiddelen desa varUcbting zeer voldoende rekende Tot op circa 3600 U afstanda van de fakkel verwijderd bleef deze nog een krachtig wit licht vertoenen zoadat z ook als leuimiddul goede diensten doet Wg ontlsenen deie medadeehngen aan de officieele verklarngen van het Iiestaur der Noord en ZuidHoUandsche Bedding Maatschappij doch erbUjkt in t algemeen uit dot de BriUant fakkels bg spoed vereischende werkzaamheden op Spoor of Tramwegen bg stranding vaa schepen bg miat of fpdbrweg rampen bg dgkbnuk of orerstrooming onschatbaie diensten kunnen bewgzan Geen wonder dan ook dat ze in groote havenplaatsen als Hamburg Antwerpen Bremen enz belangrijken afzet vindes en dat over de doelmatigheid er van slechts éen roep is Wg vestigen er dan ook üet enkel d aandacht van reddisgmaatschappijen maar ook van polderbestoren mtorweg en scheepvaart op TadJ Dit Leidn wordt aan de tf S Ct gameid tiistarenavond omstreeks 10 uur trokken een paar honderd jongens vergezeld van een aantal volwassenen met eene Or ugevlag in hun midden onder het zingen vaa vaderlandsche liederen langs den N Bgfl Hoerengracht en O Singel naar de Zandatraat waar zij in de kroeg van Tegelaar voorzitter van de hier gevestigde afdeeling van dei Sociaaldemocratischen Bond de glasruiten insloegei Ook de woningen van een paar andere bekende socialisten o a van den colportenr vaa tetdU voor Allen moesten het ontgelden Een kwartier later kwam de commissaris van politie met een drietal inspecteurs en eenige agenten in de Zandstraat waar het terrein voor de woning van Tegelaar waar zich eene steeds aangroeiende nienigte had opgehoopt door de politie werd afgezet Nader vernomen wij nog dat gisteren avond do socialisten te Leiden eene vergadering hielden ten huize van een kroeghouder tevens bestuursUd van den aldaar gevestigden bond op jiet Levendaal Men zegt dat hot volk aldaar eene vrouw met eene roodTo vlag had zien binnengaan Ns afloop der vergadering werden aldaar de glasruiten verbrijzeld en drong een opgewonden menigte do kroeg binnen en sloeg olies at onder haar bereik kwam stuk en klein Het portret van Domelo Nieuwonhuis dot aon den wond prgkte werd ofgenomen on aan een stok bevestigd medegedragen Men schit de steeds aangroeiende menigte die tegen de socialisten optrok op drie a vierhonderd personen De jongens gingen voorop terwgl een aontal mannen hen volgdon Op de Heerengracht in de Janvossensteeg on in de Zandstraat bij den president van den sooialistenbond werden de glasruiten ingeslagen Aon de belendende huizen werd geone schade toogobracht Opmerkelijk is hot dat het bestuur der socialisten te Leiden geheel uit krooghouders bestaat Nadat de menigte na elf nur bij Tegolaar was afgetrokken ging zij door de stad ónder het zingen van Heb je van de Zilvervloot gehoord en van t Wien Neerlandsch bloed Voor de studentensociëteit werd stilgehouden onder hot aanheffen van vaderlandsohe liederen Daarna keerde men naar het huis van Tegolaar temg waar men twee agenten gcpostee vond die het niet geheel konden verhinderen dat het vomieliugswerk werd voortgezet De woning van Togeloar en die van den kroeghouder op het Levendaal geven bij het aanschouwen den indruk dat or een foUe binnenbrand heeft plaats gehad Omstreeks twee uur in den nacht was het tumult geëindigd Van andere zgde meldt men ons dat in de socialistenkroeg in de Zandstraat niet alleen de ruitea werden ingeslagen maar ook deur inboedel en inventaris werden stukgeslagen Do kastelein bevreesd voor zijn loven heeft de vlucht genomen Do opgewonden menigte trok verder naar het Levendaal hoek Ktaaijenstraaat waar mede het groote vensterghis werd verbrijzeld terwgl vaatjes en karaffen met spiritualiën naar buiten werden gebracht Het veroverde portret van Domels Nieuwonhuis modevoerende werd in triomf eeno serenade gebracht aan don burgemeester aan het politiebureau en aan de sociëteit Mmena Ook bij een socialistisehen kastelein in de Janvossensteeg werd veel schade aangericht De politie zette verschillende straten of en trachtte zooveel mogelijk de volksmenigte uiteen te drijven De bestormde verzamelplaatsen herbergen der sociaaldemocraten zijn in ruïnes horschapen Staten Oeneraal Twizde Kameb Zitting van Maandag 28 Februari In deze zitting weid het debat voortgezet over het nieuw art 3 der Grondwet on het amendement van de heeren De Banitz en Hartogh om gilgke bescherming te handhaven en over hot amendement via dm heer Bnijs v Beeienbnek om een bepaidd verbod tot uitlevering van eigen onderdanen in de Grondwet op te nemen Laatstgenoemd amendement werd krachtig gesteund door do heeren Van Baar Van der Linden Kist enLohmon die ook aannemende dat thans het verbod reeds bestaat nu de verklaring van de Begeering nog twijfel overlaat eeno beslissing wenschten Daarom stelde de heer Lohmao wederom voor het ingetrokken amendement De Bsnitz en Hartogh dat de regeling der uitlevering in t algemeen voorschrijft De hoer Van der Kaag bestreed het amendement De Minister van Binncnlandsche Zaken zetfó het standpunt dor Begeering in deze nader uiteen Hij bestreed hot amondement Lohman omda de Regeering het niet wenschelijk acht om een algemeene wet te maken waarin ook de uitlevering vaii eigen onderdanen geregeld wordt evenmin acht do Eogeering een bepaald verbod overeenkomstig hot amendemeutBuijs wenschelgk 1 0 Minister vsn Buiteid Zaken wees op de wenschebjkheid dat allo Staten medewerken om den I misdadiger zijn gerechte straf te doen ondergaan De uitlevering van eigen onderdanen wenschte hij mogelijk niet verphchtend te zien gemaakt No replieken von den heer Buijs en den Minister van Binncnlandsche Zaken waarbij deze laatste verklaarde dat de uitlevering van eigen omlerdanon thans ongeoorloofd is en in strijd nvet do uitleveringswet wordt het amondt De Banitz Hartogh aangenomen met 47 tegen 23 stemmen het amendement Buijs verworpen raOT 35 tesren 34 stemmen het amendt Lohmon verworpen mot 63 togen 4 stemmen en het Begeeringsartikel aangenomen met 44 tegen 20 stemmen Noor aanleiding van een onlangs in het Daghlai geplaatst en ondorteekend stuk van iemand dio ols busklant een bittere ervaring had opjedaan dat door ons werd overgonomen schrijft het Socwal ITeekblad red mr A Kerdgk Wio die mot werkraansgezinnen iu veelvuldige aanraking was hoorde niet van gevallen die of met het vormolde overeenkwamen of althans zij hot ook in mindere moto getuigden von lo ergerlijke wijze waarop vaak bus patienton behandeld worden Naast de toewijding van menigen arts hoeveel moeite i