Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1887

B a rg e r lij k e Sta GEBORjSN it Febr Johanna oodera G F H Sonnen eo J Sandera 27 Gerardua ondera C Hiljee en O van Werkhooieu Pieter Micbiel ondera H M Derokaen nta li f4chiiiTeode onTenehilHghmd b menigim ndere Wie die met geneesheeren sprak over hun buspisktqk hoorde hen niet klagen over de ontstem lende wgie waarop dikwijs deze patiënten ophef maken van een kleinigheid en zonder gegronde reden beslag leggen op den dokter die er immers voor wordt betaald Kaast de nauwgexetheid van menige ktiamoeder hoeveel noodelooze moeite vergende onwelwillendheid van menige andere Zeker het verlangen van den mingegoede naar zorgvuldige geneeskundige behandeling voor zich en de zqnen is lichter te beamen dan naar eisch te bevredigen Schuld ia er van beide kanten en laog niet gemakkelgk is een deugdelijke oplossing van het vraagstuk waarbij op de belangen van den arts evengoed als op die der zieken dient te worden gelet Doch het loeTcen naar zulk een oplossing is de inspauning der besten waard Aan het mail overzioht van het Balav Handeltllad is iet volgende ontleend Naar het schijnt is de twijfel aan de officieel aangekondigde goede voornemens bij het troepen ommando in Atjeh tot overrompeling der vijande tqke bende welke zich op het eiland Poeloe Bras geworpen heeft juist geweest Althans van goed ingelichte zijde wordt ons verzekerd dat de pogingen onzerzijds mislukt zijn en dat de vijand zich geborgen heeft door bij afdeelingen van 6 7 man in lichte praawm den terugtocht naar den vasten wal te bewerkstelligen Dit neemt niet weg dat zoo van militaire als van maritime zijde krachtige maatregelen genomen zijn om den Atjehers den pas af te snijden maar vlug en onverschrokken als zq Bgn hebben zq ook ditmaal door de mazen weten te kruipen Niet gunstiger was de toestand binnen onze liniën rondom Kotta Badja Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en het tengevolge van het door de berriberri steeds vergroot incompleet der troepen is en blijft het binnen zoo onveilig dat den Hen dezer namiddags omstreeks half één eene naar Kotta Sa ja terugkeorende soctor patrouUlo niet ver van het voormalig Kotta £ adja Bedil door den vyand besprongen is zoo verraderlijk dat de patronille in een ommezien zes gewonden had Niettemin is den omstreeks 30 man sterkeu vyand weerstand geboden met dit gevolg dat hij moest aftrekken naar de later ontdekte bloedige sporen te oordeelen met medeneming zijner gekwetsten tlerhaaldelijk reeds voorgekomen feiten als dit bewyzen dat onze legersterky in Atjeh niet evenredig is aan de uitgestrektheid onzer linién Uil goede bron vernemen wij dat zelfs in het centrum Dzer nederzetting het vijandelijk gespuis zoo vrg spel heeft dat zij die m het midditguur de sociëteit bezoeken zekerheidshalve met galaden Revolvers gewapend z n Onder deze omstsmfighoden ntist de concentratie tier troepen steeds meer on meer haar doel zij schenkt haar nl in geenen deele de rust Tan het garnizoen en wel verre den vyand ontzag in te boezemen en hierdoor tot vrede te stemmen prikkelt z j btt kbaar zqn overmoed Kn dat niettegenstaande de kern van het Indische leger in Atjeh ligt terwijl de vijand geregeld niet meer dan honderd ik twee luuulerd man te volde brengende niet in kracht v jrmindert en steeds in staat blijft syne guerilla te ververschen By zulk eene ongelijke kans zich hierin afspiegelende dat de oorlog al onze krachten uitput terwijl hij voor de Atjehers Teeleer een tijdverdrijf is en wel een zeer loonend behoeft het geen betoog dat de ondervinding on de pnict jk het Atjeh beleid ook in zijne tegenwoordige phase ten stelligste veroordoelen Het TeripUt Nederlands geld en bloed terwijl het den Tsjaad verstrekt in aijn verzet en in de middelen om het vol te houden Een reiziger dis deel uitn akto van een karavaan met eene wetenschappelijke zei Ung op Madagascar belast geeft eene beschrijving van een boom die in verscheidene streken van het eiland in groot aimtal Toorkoiat en dsÉbooip d r reizigers wordt genoemd om de omjpardeerbare weldaad welke hij den dorstigen reiziger bewijst door hem zuiver drinkwater te leveren IMe boom iï zeer hoog en heeft een rechten en ghtdden stam evenals die van den palmboom Zijne groote frisch groene en glanzige bladeren beginnen eerst op een zekere hoogte dat wil zeggen eenige meters van den grond af Elke boom heeft twintig of vioren twintig zulke bladen die alle uit een middelpunt omhoog steken en zich dan waaiervormig uitspreiden Men behoeft er slechts van onderen in te prikken en dadelyk ontspringt er een frissche heldere waterstraal uit De bladen bezitten namelijk de eigenschap van het regenwater AfA door zeer fyne rieu zijpelt tot in hun oksel te vergaren en na door al de vezels gedrongen te zijn s dat watey volkomen g ltreerd Ifaar niet alleen Is de boom der reizigere ook voor de inboorlingen is deze boom van groot nut Het hout is uitmuntend timmerhout en dient tot het bauwen van de hutten terwijl van de bladen een stevig dak wordt gemaakt Uit de fijnste vezels der bladau worden tafellakens vervaardigd en van de dikste gedeelten van de buitenzijde dier bladen maakt men schotels bekers lepels enz Zelfs weet men uit het zaad van den boom tot meel fijnge stampt en gemengd met een soort van melk uit den stam getrokken smakelijke spijzen te bereiden Kortom de boom der reizigers is in zijne weldadige werkingen bijna onuitputtelijk Naar aanleiding der te Amsterdam voorgevallen ongeregeldheden zegt Dt Iferkmamhode Dat de sociaal democraten republikeinen als zij uit den aard der zaak zyn geen s rmpathie meer hebben voor Oranje en voor den Koning is hun zaak Daarin zijn z volkomen vrij En niemand ook de wet niet kan ze beletten voor hun republikeinschen denkbeelden op gepaste wigze propaganda te maken Wie ze niet hooren en niet lezen wil staat dit volkomen vrij Maar onvoorzichtig is het zulke propa nda te maken en nog wel op allesbehalve kiesche en wjérziobtige wijze op een tijdstip waarop de groote meerderh eid des volks in de meest feestelijke stemming van haar anti republikeinsche gevoelens doet blijken De sociaal democraten wilden kaatsen zij mochten dus den bri verwachten Dat hun die toegeworpen is vinden we jammer en vooral dat dit geschied is op zulk een ruwe wijze onder de leus van Oranje met do nationale vlag dit pleit nWt V j ndilr voor de ontwikkeling dier Oranjegezinden of ZIJ bovendien aan het beginsel dat zij beweren voor te staan een goeden dienst hebben bewezen betwijfelen wij zeer Ben andere qunes tie is de houding door de politie bij deze anti sociaal democratische Oranjebeweging ingenomen Niet volgens één maar volgens hetgeen verschillende bladen verhalen valt daar vrij wat opaan te merken Daargelaten nog dat menig politieagent een raensch zoo goed als de socialisten dieelkander vel oefenen in wraakzucht zoo hij hetniet hoeft bevorderd zich er dan toch in verheugd zal hebben dat sociaal democraten door medeburgers eens duchtig werden afgeranseld schgnen er van dezijde der politie als zoodanig niet al die maatregelen te zijn genomen die wenschelijk en mogelijk waren om personen en eigendom te beschermen Wij oordeelen nog niet maar achten een onpartijdig onderzoek in zake het optreden der politie in dezeaangelegenheid hoogst gewenscht Df taak derpolitie is het te verhinderen dat zulke handtastelijkheden plaats hebben en voor zoover verhinderingniet mogelijk is hen te beschermen die als slachtoffers er van zijn aangeweèin en zij heeft dat tedoen zonder aanzien des persoons en zonder beoordeeling van politieke neigingen aan deze of genezijde Omtrent een waterhoos te Chestnut Mound tien mijlen boven Carthago aan de Upper Cumberland lezen w j in de Amerikaansche bladen het volgende Ongeveer te middernacht werd het dorp door een waterhoos geteisterd die met zulk een onbeschrijfelijke kracht nederkwam dat zij alles in haar vaart medesleurde Een kleine stroom rees in een oogenblik 15 voet Met vreesel jke kracht kwam hot water tegen e woning van David Bush aan waardoor dat gebouw van zijn fondamenten word opgelicht en aan stukken werd geslagen die in den stroom werden medegesleept Mr Bush echtgenoote en kind die slapende en zich geen gevaar bewust waren ontwaakten eerst toen zij in het water lagen Toen h j zelf eenigermate tot bewustzijn kwam en slechts een flauwe schemering hatl van hetgeen er gebeurd was hoorde hij zijn lOjarigen jongen onk hulp roepen doel een poging om hem te dd LaW vruchteloos Na veel inspanning om zich uit Bslfflr jfhout los te maken mocht h j er eindelijk in slagen zich zelf te redden Het l jk van den jongen werd den volgenden dag opgehaald doch dat der vrouw is nog niet gevonden Al de telegraafdraden in de omgeving van Carthago zijn onder water en alle gemeenschap is afgesneden JBr schijnt kans te bestaan dat bij koffie thee en cacao een soortelijk vierde genotmiddel zich hot burgerrecht zal verschaffen nl de kola Tot dusver spoelt die noot slechts in West en MiddenAfrika een I rol maar eet groote rol Bedoelde noot ook gum of oboraenoot genoenjid heeft een zeer hoog gbhalte 1 van caffeine en wel 2 35 pot hooger dan de beste Java koffie en wordt daarin slechts door weinige j zeldzame soorten van thee overtroffen Caffeine en theine ofschoon in uitwerking hemelsbreed verschilJende zijn scheikundig geheel van de zelfde samen stelling Ook botanisch zijn cacao en kola mede nauw verwant De Afrikareizigera verhalen interessante zaken van de rol die de noot in het leven der negers speelt De notOT uit de Nigerlanden zjjn de beste maar worden door het tran rt duur men betaalt nl voor de 100 stuks naar gelang der qualjteit van ƒ 6 tot 80 naar ons geld De noten moilsn in verschen staat gebruikt worden zullen ze genietbaar zijn maar de meosten bederven bij het moeilijk vervoer in de heete binnenlanden Thans reeds gaat een groote massa noten naar kustplaatsen van Afrika zoo werden uit Sierra Leone in Senegambie ingevoerd in 1860 150000 in 1870 416000 en in 1880 743000 pond Tot de helft van de Middellandsohfi Zee heeft zich de kolahandel reeds uitgebreid en onlangs zijn bezendingon in Engehind aangekomen echter meest drooge noten deze zullen waarscbijjpSjk in de apotheek baar plaats kunnen vinden Vergeleken met de cacao missen zij het vet van deze maar de cacao mist hethooge zetmeelgehalte van de kola noten door vet te voegen by die noten heeft men dus een uitstekend middel dat de negers op hun tochten raedenemen Vermoedelijk zal dat goedkoopor zijn dan nu onze chocolade Met stoombooten aangevoerd zullen de noten misschien verich genoeg zijn over te brengen N R a Buitenlandscb Overzicht De uitslag der Duitsche verkiezingen is nu volledig bekend Van de 397 afgevaardigden z jn er 336 terstond gekozen terwijl in 61 districten herstemming noodig is Er zijn nu reeds b jn 200 voorstanders van het septennaat gekozen zoodat de nationaal liberalen en de conservatieven de herstemming met vertrouwen tegemoet gaan De partijverhouding is nu reeds aldus gewijzigd 1884 1887 77 Conservatieven 78 28 Vr j conservatieven 33 51 Nationaal liberalen 84 67 Liberalen 18 24 Sociaal democraten 6 99 Centrum 91 11 Welfen 2 16 Polen 14 8 Volkspartij O 15 Elsaszers 15 Aan de herstemming nemen van de tegenstanders der regeering deel 20 sociaal democraten 28 liberalen 10 leden van het centrum 3 Polen en Welfen tegen wie 14 conservatieve 10 vrijconservatleveu en 86 nationaal liWalen in hetstrijdperk moeten treden Daar de herstemmingop 2 Maart en de opening van den Rijksdag op Maart is bepaald kunnen dus de leden die bij dezen tweeden strijd worden gekozen onmogelijk de eerste zittingen bijwonen Zelfs do nationaal liberale eb nreichitreue KölHÜcie Zeitung erkent dat een dergelijke handelwüze der regeering bedenkelijk is want zoo kan get gebeuren dat er gedurende eenige dagen eene meerderheid in den Rijksdag is welke door den uitslag der herstemming eenige dagen later aanmerkelijk wordt gewijzigd In dit geval kan echter de meerderheid ook door de herstemming niet worden verplaatst en daarom ziet het Kenisofae blad nu geen gevaar om met het oog op de spoedeisohende begrooting en de legerwet welke reeds den Isten April van kracht moeten worden het bedenkelijke met het noodzakelijke te verontschuldigen De Franscfae kamers z jn eindelijk klaar met de begrooting De Kamer heeft op het punt van de onderprefecten toegegeven aan den Senaat hadat van den kant der Regeering de noodige pressie was uitgeoefend De beraadslaging over de verhooging der graanrechten duurt nog altgd voort en ook het verzet tegen die verhooging wordt in verschillende oorden des lands levendiger Ook de talentvolle Robilant heeft volgens berichten uit Rome bedankt voor het maken van een nievtw Ministerie en men weet op t oogepblik nog niet hoe meiT nu aan een Begeering zal komen Dat z jn de gevolgen van de parlementaire onbesuisdheid De Portugeesche regeering handhaaft tegenover Zanzibar haar recht op een deel van het gebied om de Tungi baai gel jk door Engeland bjj het tractaat van 1817 werd erkend Trouwens tot 1854 woei de Portugeesche vlag in de baai Toen maakte deze plaats voor die van den sultan van Zanzibar doch niet zonder protest van Portugal dat zijn aans praken bleef handhaven Ten einde deze quaestie nu te regelen verzocht de sultan van Zanzibar voor eenigen tijd den koning van Portugal hom een commissaris te zenden tot oplossing van het geschil De koning u Portugal voldeed aan dit verzoek en zond den gouverneur van Mozambique maar toon deze te Zanzibar aankwam deelde de sultan hota mede dat ondefhaa delingen met Portugal niet meer noodig waren want h j had reeda een overeankomet gesloten met Dnitschland en Engeland waarb j deze beide Staten het door Portngal begeerde gebied aan hem hadden toegewezen De gouTemeur kon due weer onverrichterzake heengaan maar de Portngeesche regeering beschouwde de handelwijze des sultans slechts als een voorwendsel om zich aan de onderhandelingen te onttrekken en beantwoordde de beleodiging haren vertegenwoordiger aangedaan met een bezetting der Tunga baai Het Huis van Volksvertegenwoordigers in de Vereenigde Staten heeft met algemeene stemmen op éen na een ontwerp betreffende de visscherijen in Canada aangenomen in de plaats van het door den Senaat goedgekeurde ontwerp en waarbij den President de bevoedheid verleend wordt om Canadasche schepen spoorwegwagens of goedoren te weren Te Cincinnati wordt een conferentie voor industrie en arbeid ge onden bestaande uit 300 gedolegeer en ontevreden leden der verschillende politieke partijen die een nieuwe partij willen oprichten De nieuwe partij zal zich waarschijnlijk de nationale noemen en op socialistische beginselen gegrond zijn Ook Henry George bevindt zich te Cincinnati om er te werken voor zijn candidatunr voor z ju Presischap in het volgende jaar Afloop vau Openbare VerkoopiDgen van Onroerende Goedereo VEILING 28 FEBRUARI Hui en Pakhuis Nieuwe Haven N 134 2420 k P J van Gent Koffiehuis Vogelenzang M 208 1675 k C IJaselstijn en K Jonker Winkelhuis Tiendeweg D 50 3550 k B Brouwer Werkplaats en grond Geuzenstraat L 35 920 k B Brouwer Huis Geuzenstraat L 65 ƒ 260 k C van Velzen Hui Dubbele Buurt Groeneweg L 14 900 k A N van Wijk TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 E 7 E 5 1 G 1 F 8 B 8 C 6 9 B 1 C 8 G 8 F 6 4 F 1 B 5 A 7 A 6 t B 5 A 4 F 8 C 5 0 0 B 7 B 6 7 A 4 B 8 D7 D6 8 A 2 A 4 B 6 B4 Dk C 3 E 2 C 8 G 4 10 C 2 C 8 D 8 D 7 11 A 4 A 6 B 4 X 0 3 12 B 3 A 4 C 8 C ï 13 D 1 X C 2 0 0 RECLAME Ü r Antwoord op alle aanvragen WH Er worden inderdaad vele nagemaakte middelen om mond en tanden in goeden staat te behouden onder den gezoohten naam Aaathe rlnMontwater in den handel gebracht en als de beste en onteilbaarste tot minderen prijs aani eboden de meeste echter bevatten volgens de analyse Toor de gezondheid sohadelljke be KStanddeelen Werkelijk onschadelijk onnavolgbaar en in zijne werlang onovertroffen is tot heden sleóhts bekend het AnatheriD Tand eo Mondwater m Dr J G POPP K K Hof TmUrU te WeenoD I Bognergas se No Zi dat door dei attesten van beeedigde gerechteen hundels chenTOten alsmede door talrijke verklaringen van professoren en geneesheeren door de hoogste aristocratie en door alle standen der maatschappij bevestigd wordt Evenzoo aanbevelenswaardig en gezocht zijn zijn Tandpasta en plantaardig Tandpoeder dat ook erkende tandzuiveringsmiddolen zijn Men lette slechts op en Trage uitdrukkelijk naar Dr POPF s eohte Tandmiddelen en late zich niets anders opdringen JEcht te verkrijgen bij J H C Huinck winkelier op de Hoogstraat A 123 te Gouda te Rotterdam bij F E vanSanten KolBF te s Unge bij J L F Soabilié apoht te Delft bij A J van Bjjn te Schiedam by C Halts Gz te Leiden b E Noordwijk te Amsterdambij F van Windheim Co en H H ülotb Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry fc Porton Droogisten BURGEMEi STEB en WETHOUDERS v n Gouda Gezien de Taraidening op de Wijken en het doen van aangifte tot het bijhouden der BevoUdngsRe giaters Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere w Hüng binnen de Gemeente verhuist daarvan zoodra mogelijk altijd binnen DRIE dagen aangifte moot doen bij de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alsmede a onderl jk wonende personen gelijke aangifte behooren te doen wanneer zij dienstboden of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven veilplicht zijn te zorgen voor eene behoorlijke nummering hunoer panden welke nummering eveneens moet geschieden op afschuttingen bij verbouwing of vertimmering terwijl zij mede gehouden zijn om binnen acU dagen na oene splitsing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Phiat eUjke Secretarie kennis te geven opdat de vereischtewijziging in de huisnummer kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging en bestraffing overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 26 Februari 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd Vam BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER KEl KtSiiEI IXG HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oimda Gelet op het Besluit van Hoeren Gedeputeerde Staten der provincie Znid HoUand van 14 December 1886 No Prov Bbul No 70 brengen ter kennis der Ingezetenen dezer Gemeente dat de HERIJK der Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebben van 14 MAART tot 13 APRIL MAANDAG den 11 APRIL uitgesloten op alle werkdagen van des voormiddagB 9 tot des namiddags 3 uur in het daartoe inricht lokaal aan den Groeneweg naast de Eerste Openbare Burgerschool voor Jongens dat de letter X in den gewonen drukvorm schuingestrfd bestemd is tot goedkeuringsmerk van Matenen Gewichten zoowel bf iaft nieuwen UK als denHERIJK dat voor de verdeeling dor werkzaamheden tot boTordering Tan den geregelden gang van den Heryk naar volgorde der wijken aan de huizen der IJkplichtigen brieves znUen worden bezorgd houdende opgaaf van den dag en het uur waarop zq hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk zullen kunnen aanbieden terwijl z j die onToorïiens zoodanig brieve niet mochten ontvangen zidh tot het bekoinen daarvan op de boven aangewezen dagen en uren voor den Her in deze Gemeente aan het boTengenoemd IJklokaal kunnen vervoegen Wordende belanghebbenden voorts herinnerd dat zij Terplioht zgn hunne Maten en Gewichten behoorlyk SCHOON en mUimm DROOG tot het ondergaan van den Herijk aan te bieden dat na 1 October a s het gebruiken of voorhanden hebben van Maten en Gewichten niot voorzien van do vereischte stempebnerken verboden en strafbaar is dat aj die van deze gelegenheid voor den Herijk in deze Gemeente geen gebruik gemaakt hebben aUnog tot 1 October a s hunne Maten en Gewichten tot het óndergaan van den Harijk kunnen aanbieden aan bet IJkkantoor te Rotterdam op Dinsdag en Vrijdi van elke week tan des voormiddags 12 uren en des namiddags van 1 tot 3 uren dat de onderdeelen van het Gram uitsluitend aan het IJkkantoor te Rotterdam geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aangaan aangemaand zich bovenstaande gelegenheid voor den Herijk ton nutte te maken ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die b j verzuim daarvan voor hem zouden ontstaan GOUDA 28 Februari 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER C ORB ESP ON D E N T I E nd M j N nnige Ister ingekomen krie ea kunnen oog atgelionlJ worden i De üitgafer n M H niii Knja miam C TemuUi n M J laa E k SS CliriMiu Maria osdsn C Vüfhsiuii m H vaa lu hun I Hurt AUMrliu a acri I Hsmnert n M KosUr OVEELEDEN 2 F lw M Krenwea U j n J Lns wed A NiexM M j M Vnbranm wtd B SUhell O j 27 P J Boot j A R t P Vesnendul 21 j 28 A BeaaU w Hoordreoht 0ER0K8N WiUw oader l Vlot ea A Hofaon Necllje ooden A di Kaïkker ib N vts Kraaenborg OVERI EUEN A C ii den Uentel 7 m L Tier i i A Dirlue wed ven Genrdne na Vliet 1 j Qouderak GEBOREN Meiodert Oljtbertu ouden A de jong ea C Hoogeadoorn Willem oudere M U en M ViHeker OVERLKDEN A Kool 7 j K Stem 17 o M ven Rijswijk 4 m ONDERTROUWD K Mndde 21 j en N Kilkm 80 j Stolwyk GEBOBeN Comelie oaderi C Anker ea G Gravelend Willem Aleieoder Penl Frederik oodera N Koolwljk ea D Quint Haastrecht OEBOBRN Willem Adrianni ondera D Vergeer O Janecn OVERLI DEN L 1 na Zoileo 1 m Beeuwük GEBOREN Cornelia oodera Vefwe j en 1 Jongrieel OVEBi EÜEN J van Kijk 20 m ADVERTENTIEN Voor de Tele blgken Tan belangstelling bg de geboorte Tan onze dochter onderTondea betoigen wg onzen hartelgken dank F C see RIEK M G SCHBIEK Jagee Gouda 1 Maart 1887 Aan allen welke mg dezer dagen zoo Tele blgken Tan belangstelling gaven breng ik door deze ragn besten dank H F GORISSEN Hartelgk dank aan mgne Stadgenooten en omstreken wegens de gunst mg met bet Feest onderTonden J C SIBBES Op een dorp nabg eene groote stad wordt tegen 1 MEI a s gevraagd in een klein gezin Tan goede getnigsohriften Tooizien Adres met franco brioTen onder No 1458 aan het Barean dezer Conrant Voor loop en ander werk irordt een fat soenlgke TOiïTa BiNr GEVRAAGD Adres onder No HsV aanhet Bureau dezer Courant WijnhundeL Je vaD 0LDË B0RG 1 eo Co te JEtOITEBDAM maken hare geachte clientelle attent dat zg depot Tan WIJNEN COGNAC enz hebbeA geTestigd te Gouda Adres den Heer J J van UIJE MARKT mmu GHOüFOüii SNIJBOÜNEN SPERSIEBOONEN DOFERWTEN a 50 et per liters blik ANDIJVIE 45 en verder alle andere GROENTEN Tan j rima qaaliteit rerki baar tegen de meest concar reerende prgzen verkrggbaar bg W Schalekamp Jr HAVEN 17