Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1887

Vrijdag 4 Naart N 3ÖJ16 if m n llt Wervinff voor Oost lndië Voor j Eandgeld bf zes jarlge vcrbinteois f 300 NederlaDdersf Aanbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselyke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Bargemeesten en ongefrankeerd aan het Departement van Koloniën 9 worden kosteloos gegeven aOUDSGHE COÜÏiANT Nieuws en Adnertentiehlad noor Qouda en Omstreken BBEI T oit het Magaxön van M RAVENS WAAU Zn Qorinehtm In pakjes van 5 27 en 1 H G Verduurzaamde Levensmiddelen Tan W H00GBN8TRAATEN Comp T eiden M van der BURG en Zoon MARKT A 146 Beste Ja va Koffie 0 50 en ƒ O 55 per 5 ONS bfl J F HKIl IA Zn TUmOeweg Universeel ZUIVERINGSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVERSEEL Zll IV ERISGSZOUT een zeker middel tegen MaagheaUn Zuur Braking HaHwaier enz is thans echt verkrflgbaar in pakjes k 15 Cent pakjes a 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bg J H Boers Apolh te Alphen éld R bn L Varosfieau Zoon te Oudewater bn T Jonker Idenbarg te Schoonhoven bi Wed Wolff Zoon T H Hehewerth en 6 Santman te Sotkoop hg J van Bergen Chemische fabriek Zevenaar S©t I Er wordt gevraagd een KLEERl AEERS LEERLING die flink in de hand kan medewerken G PUIJK TURFMARKT F X HARBIJZER CAFE VEEDEBEST Verkrijgbaar het gerenommeerde BOCK BIER TEN SPOEDIGSTE ttTee i drie GAMEES te huur op goeden stand Te bevragen onder letter D bö den boekh KNIPSCHEER Westhaven alhier ID 1=2 O E = nit de SLIKKEN TROMMEL van A VA TüULL AmiUrdam Het is een zeer Tenaefatend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvlieaen per dooa 40 ets Dit merk alleen te Gouda verkf gbaar hg J J van drr SiNUEN Buketbakker Harkt Conserrirongs Salz Fabriek WiUeDberg BUIS gevestigd in 1846 Wtttig gedeponeerd fabrielumerh Ondergeteekende heeft de eer te berichten als eenig AGENT voor Gouda en omstreken te hebben aangesteld dea Heer i vao der WANT CCzoon Gouda KANTOOR en PAKHUIS Nonnenwatef O No 2 bji wien Prospectussen omtrent gebruiksaanwijzing en prgs gratis verkrggbaar zgn Hoogachtend UEd Dienaar CHARLES KEÜNEN Vento 18 Febr 1887 Het conserveerings Zout is eenonmisbaar artikel voor den Landbouwer Kaashandelaren Tuindorpen Vleeschhouwers en Spekslagers handelaars in Wild Gevogelte en Visch Hotels Restaurants en Gaarkeukens Ëxportatie naar Overzeeeche landen betreffen e Boter Kaas Viaesch Vellen Huiden etc Verkrggbaar bjj hoeveelheid van 100 50 en 25 Kilo Monsters van 1 5 én 10 Kilogram bggroote partyen aanzieulgke korting Aanbevelend Hoogachtend P VAN DE WAIST G C oon KANTOOR en PAKHUIS Nonnenwater fi üS 2 Gouda uit de Blikken Trommel van We w J RAVE te ZwoUe is een losmakend en verxachtend middel dat onmiddetlifkie prikl eling in de keel waardoor de hoest oni staat wegneemt Per doos 25 cent Depot te Gouda Firma J C ZELDENRIJK en J H BOERS Druiven Borsthonig t Mainz gerenommeerd en aangenaam huismiddel bg Hoest Ueesctiheld versljjmlDg Borsteii Keelpiju Bloedtaoest Hoest bij KitLderen duizendvoudig sedertjaren als zoodanig erkend De DRÜIVBN BOBSTHONIG van W H Zlckenhelm r te Main bekomt mgne Vrouw als middel tegen hoesten zeer goed Laadrath von Rieben op Galenbeck hg Friedl Mecklenb Strelitz Alleen echt verkrijgbaar in flesschen an twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van neveustaand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Woltf Boskoop b i J van Bertjen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idonbnrg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg De VEBKOOPI G van het pand van L Luijendi k te Nieuwerherk aid IJsael aangekondigd tegen 4 MAART a ê gaat niet door MOLENAAR Waddinavein 26 Febr 1887 Notaris J BUEEBAART Lz Con ieeur Patitsier Eenigi Depdt van de met Zilveren Medaille bekroonde EAAOSCHE BESCHUIT nit de fabriek van J K SOxMMER Den Haag Uit de hand TE KOOP een zoo goed als nieuw op goeden stand des verkiezende met overname der daarin gedreven wordende KRUIDENIERSZAAK Adres met franco brieven onder No 1459 aan het Bureau dezer Courant Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtgdtj grgs worden der hoofdharen wordt m t vertrouwen aanbevolen Prof Pergrer d Alion HAAR EXTRACT Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der haren ophondt en de grgze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebmiksaanw ting 40 cents verkrggbaar bg Wed N Sandera Leides VT Li tlulni Voorburg wrke Wed Bosman fiouda Tkel A Bo A Print Ze enbuiien Wfd G Wilbelmu Woerd NIEUWE A van OS Az Kleiweg E 73 iüIBi llrxn ri 1 SU BLUEDARMOEDE IyI L Ü 1 AAL BLEEKZUCHT SROOTE ZWAKTE In flessohen h 1 1 80 en f 1 00 TAMAaiNDË BONBOIVS unberolen tegen verstopping en dnartnede in verband tlunde oni nteldheden DE TAMARINDE BONBONS van KRAËPBLIËN ie HOLM lyn een tuiver plantaardii sachtwerlciind pysvertrering en eellnit niet ttorend Furgatlef in confiluurform aaDgeoaam frisoh van amaalc en teker erkend In dooien van 90 en SO CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inadeniinfi van den ronk deier Cif aretlen fieeft den lijder aan Asthma Irrslond terlicbtiDg In Eiai vnn 80 en 60 CentB SALMIAK PASTILLES oploaiend en vemehtend middel bij Hoest en verkoadtieid in Aeaehjea Èh 20 oe4 ERAEPELIl ODLM Apothtkert te Zeim Depdt voor Qouda bq den heer A H TËEPB Apotheker voorheen C THIM Boelpersdrak van A Bsikkhan te Qoada BINNENLAND GOUDA 3 Maart 1887 Het resultaat van bet waterondorzoek der Waterleiding gedurende Februari ia als volgt 3 Februari 11 1 milligr permang kalic 10 11 2 H It 18 14 9 26 12 8 por 1000 knb cent Volgeus acbterstaanda advertentie zal de beer Schroder wegens vertr k naar bet Bnitanlaad op het conoortPaul en Jenny Prill s s Dinsdagavond in do zaal Kunstmin te geven niet kunnen medewerken en zal ket votn eker velen genoegen doen te vernemen dat de heer 8 van MiUigen leeraar san de Stails Muziekschool alhier dien wij zoo zelden in het publiek mogen hoorea met de meeste welwillendheid diens taak heeft op zich genomen Tevens maken wij onze lezers er opattent dat na de sluiting der lijsten geene toegangsbewijzen meer te verkregen zullen zijn Aan het Verslag van don toestand van het Lager Onderwijs gedurende het jaar 1886 in deze Gemeente ontleenen wij het volgende Ook thans kan een gunstig oordeel over dentoestand van h t ïpget Ondenrys in het algemeen worden uitgesproken Geene belangrijke wijzigingen vielen in dit jaar voor Het door het Hoofd der eerste Burgerschool voor meisjes blijkens het vorig vraslag ingedieode gewijzigde leerphtn werd in dit jaar vas esteld erenwn niet overeenkctjnstig zgn voorstel en evenmin met instemming der Commissie Door het Hoofd was voorgesteld om het onderwijs in de nuttige handwerken niet nkeer tusschon l en 6 uur te geven doch onder dö ge rone Wjhool uren Hq meende dat dït zonder bezwaar voor de andere vakken kon geschieden omdat er toch veel tijd aan zoogenaamde stille werkzaambeden werd besteed Dit voorstel verwierf de instemming der OommisBie doch vond bestr ing hü bet Dagel sab Bestuur der Gemeente en hij dw heer DistrictAr Schoolopziener Eeo der nadeelen van de bestaande regeling was dat de lessen in handwerken veel werden voreuimd In het vorig verslag word reeds medegedeeld op welke wijze getracht werd hieraan te génoet te komen en de Commissie vleide zic dat de pogingen door het hoofd beproefd meer en meer tot een goede uitkomst zoudon leiden Bij een biiaf van B en W dd 16 Augustus 1886 werd echter medegedeeld dat het leerplan zoodanig was gewqzigd dat 1 voortaan ook voor de drie laagste klassen des Woensdags namiddags school zou worden gehouden ea 2 het onderwijs in do handwerken ou Worden gegeven voor de vier hoogste klassen zooals tot nu des namiddags van 4Vj 6 uur en voor do drie laagste klassen binnen den gewonen schooltijd van 9 12 en 2 4 uur Tevens werd er op aangedrongen dat met meer klem dan tot dusver hot verzijim dier lessen zou worden tegengegaan hij hen die niet konden wordoa vrijgesteld Daar do Districts Sohoolopziener zich met dit plan had voroenigd begreep do Commissie te moeten berusten in eene regeling die haar niet voldoea Echter meende zij nogmaals te moeten herhalen dal zij eene goedkeuring van het door het Hoofd gedane voorstel meer in het belang van het onderwijs en Van de leerlingen zouy hebben geacbt eu tevens inlichtmgen te moeten vragen over de beteekenis van het verlangen om het verzuim der lessen met meer klem tegen te gaan Werd daarmede eene gestrenge handhaving bedoeld van art 21 van het Reglement op de lagere sdholen vastgesteld den 28 December 1880 hetwelk o a iuhovidt dat de hoofden dier scholen bevoegd zijn de leerlingen tor zake van schoolvorzuim van do school te verwijderen de eerste keer voor een fft volgende keeren telkens voOr hoogstens i dat wegzending voor langeren jd tot ho3 slens drié weken door de Commissie en voor nog langeren tijd alsmede verwijdering door B en W kan geschieden P Ook werd gevraagd of vrijstellingen konden worden verleend eq zoo ja in welke gevallen en door wioP In antwoord hierop dedden B en W in overleg met den District Schoolopziener mede dat vrijstellingen konden worden verleend lo aan leerlingen voor wie hlijkons geneeskundig attest het bijwonen der lessen niet dienstig is 2a aan leérliigsa in andere gemeenten woonachtig die dagelijks heen en weer gaan 3o aan leerlingen die tevens de Rqksnormaallessen bijworien en aldaar onderwijs in handwerken ontvangen Voor de overigen zou art 21 moeten worden toegepast doch vooraf wilden B en TV beproeven om door eene waarschuwing tot die Ouden of Verzorgen gericht wier kiudeSen of pnpil en zonder ineen der drie bovenstaande vrysteDingen te vallen de lossen in handwerken aan deze sehool verzuimden de strengere maatregelen onnoodig te maken Voordat de Commissie dezen brief van B en W ontving had lij het voorrecht in eene hWtengewone vergadering met den heer Districts Schoolopziener over deze aangelegenheid van gedachten te mogen wisselen Toen bleek dat deze Ambtenaar evenmin als de Commissie met de vastgestelde regeling was ingeiiomen Hij had zich bij he plan van B en W nedergelegd omdat de zaak l em van gering belang voorkwam doch nu hij vemain dat er by vele Ouden tegen die regeling bezwsjttn luMAadc wihle hy gaarne medewerken om eene betere tot stand te brengen Do Commissie stelde toen aan B en W voor om het verzuim gedurende den loap tden cursus oogluikend toe te laten doch met den aanvang van den nieuwen cursus de handwerken onder de genene tohèoiiA ea op te nemen en dea namiddagschooltijd voor de vier hoogste klassen met een half uur te verlengen zqpdat hij om half vjjf zynde eindigen Over dit voorstel is nog geene beslissing gevallen doch het eer le gedcdle Mthana door B en W niet goedgekeurd di J den tSi December jl do waarschuwing veradfflTen Het ia schier Overhodig te zeggftn dhè d Comi issie door deze hesUasingen zich zeer telturgesteld Voelt doch zy vertrouwt dat met den nieuwen cursus de onlangs door h l4r voorgestelde re éKrtg zal worden goedgekeurd In do overige leerplannen kwam geene verandering De lossen m de gymnastiek van den heer Ouderkerk ondervonden eonige stoornis door hot in gebruik geven van het gymnastieklokaal bij de eerste kostelooze school aai de Gomraisei voor de Muziekschool doch voor t ovqpge werden alle lessen geregeld gegeven Wal ontstond door de vacatures eeni e stoornis soms zolfs vim vrij langen duur doch de Commissie l an niet beweren dat iet werd verzuimd waardoor de vervulling spoediger zou kunnen geschied SBJfl Wanneer men echter in aaninerting neemt dat eene vacature tegen 1 April eene andere tegen 15 Augustus en eene derde tegen 1 November ontstond zoodat da aanvragen om ontslag minstens twee maanden vroeger moeten ingekomen zijn wanifeer men voorts er op let dat in de vacatures werd voorzien door benoemingen op 18 Mei 29 Oct en 23 December en dat de beide eerstbenoemden in functie traden op 13 Augustils en 4 Januari jl dan mag gevraagd worden waaraan den langen duur der vacatures is toe te schrijven Waardeerihg verdient het voorzeker dat in de laatste jfacatures tydelijk werd voorzien door de aanstelling van Mej M Steyl doch slechts zelden zal een geschikt persoon voor eene dergelijke tijdelijke aanstelling te vinden zijn Het oordeel der Commissie over het ooderwijs in teekenen ia niet verand al bleef haar plan tot het indienen van voorstellen tot verbetering in 1886 onuitgevoerd Door B en W werd aan de Commissie advies gevraagd omtrent de middelen welke zouden kunnen strekken om in de behoefte aan Middelbaar Onderwijs voor Meisjes die in de laatste jaren ta deze gemeente ontstond te voorzien Dit advie was bij het einde des jaars nog niet uitgebracht Met genoegen mag weder worden vermeld dat de Commissie groote reden van Schoolbibliotheken bestaan aan d beide Kostelooze scholen en aan de Tusschenschool zij tellen 400 f èh 229 boeken Hoogelijki ingenomen blijven de Hoofd ta imer scholen imi deze instelling Zij zouden gaarne een hoogere om dan tot nu toe wordt uitgetrokken ƒ 20 per school zien toegekend omdat het onderhoud der boeken oen belangrijke uitgaaf vordert en dus aan de uitbreidmg der bibliotheek slechts weinig kan worden teu koste gelegd De examens on prijsuitdeelingeB hadden op de gewone tijden plaats Voor pryzen werd eene som van ƒ S44 1Ï besteed Do gebouwen zijn in gooden staat Op de tweede Kostelooze School moesten wederom eenige nieuw ingeschreven leerlingen wachten op plaatsen De overdekte speelplaats van de eerste burger qhool vo meiiijes word y n een cemeothavloering voorzien dit is eene groote verbetering daar vroeger het stoffige zand veelal in het Gymnastieklokaal te recht kwam en daar bij de oefeningen opgejaagd en gedeeltelijk ingeademd werd Ook over de schoolmeubelen kan een bevredigend oordeel werden latgeSjHioken Da banken in de twbede Burgerseheol voor Meisjes zuUen eindelijk door B ume wprdev vtrvwwen Het hontwew u ds han n in de earsta Burgerschool voor jongens zoudon na twintigjarigen dienst wel eens geverfd mogen worden De leermiddelen en schoolbehoeften zijn in zeergoeden staat Er werd ƒ 2681 75 aan ten totft gelegd I i Het schoolverzuim nain niet toe De door het Armbestuur verstrekte adviezen werden ook dit jaar op hoogen prijs gestald De inrichting tot opletding vaitB WaarKlRiolhon deressen telde 9 leerlingen 2 minder dan ui het vorig jaar De lessen werden getrouw gegeven en geregeld bijgewoond hot gedrag eh de y ver der leerlingen mogen geroemd worden terwijl de vorderingen de omstandigheden in aanmerking genomag over het algemeen voldoende zijn De Omstandigheden welke in aanmerking moeten worden genomen by de beoardeelittg van de vorderingen der leerlingen zijn reeds meermalen venneld namelijk het geringe aantjil lesiyren en de onmogelijkheid qm de leerlingen in klassen te verdeelen Het ware te wenschen dat deze toestand eenigszins kon verbeteren opd op den duur hot voor de openbare Bewaarscholen beuo odigde personeel niet ontbreke De rijksnormaallessen worden by den aanvang door 49 M en 43 Vr bezocht daarenboven telde de voorbereidende klasse 13 leerlingen 23 Leerlingen verlieten in den loop van den cursus de School van dezen slaagden 13 bij het examen 2 werden overgeplaatst naar eene andere Normaalschool en de overige 8 verlieten om verschillende redenen de Jchool De vacante rijksbeurzen werden na vergelijkend examen toegekend aan Helena van der Koaden on Johannes van Kortenhof In het personeel kwam geene verandering In de zitting der Rotterdamsche Arr Rech pink van Dinsilag stond terecht J H C oud 69 jaar zonder beroep gebor9n te