Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1887

Botter m tonder vaste iroonpliwts bekl Tan diefstal van lepels en vorken op 4 Febr te Zevenhuilen ten nadeele van A Beeuwijk aldaar gepleegd De beklaagde welke zeer doof is en ook misbruik Tan sterken drank maakt ontkende de feiten geploegd te hebben 5 getuigen werden in deze zaak gehoord De eisch luidde S maanden gevangenisstraf Mr Goudsmit ambtshalve verdediger vond de feiten niet zoo bewezen als het Openbaar Ministerie beweert en de aanwijzingen niet voldoende om het juridiek wettig bewijs te leveren voor een vonnis noodig Uitspraak Dinsdag e k Ter bevordering van de werving niet t minst Tan de koloniale werving zijn op last van den Minister van Oorlog aan tal van autoriteiten èn inrichtingen in het geheel 2000 exemplaren ter ver preiding toe ezondeu vau het boekje uitgegeven vanwege het Departement van Oorlog Neerlands leger Meer bekendheid te verschaffen aan het leger enbet vrijwillig in dienst treden daarb te bevorderen is het doel dat met de samenstelling van dat nuttigwerkje voornamelijk werd beoogd en hetwelk menthans door ruime verspreiding in de kridgtm die ophet vrijwillig dienstnemen invloed kunnen oefenen zoekt te bevorderen Daarom heeft de Minister van Oorlog bepaald dat deze vraagbaak betreffende den vrijwilligen dienst bfl de korpsen zal worden toogezonden aan de Burgemeesters aan alle hoofden van inrichtingen van Hooger en Middelbaar Onderwijs aan alle hoofden Tan inrichtingen vtui Onderwijs die adspiranten leveren aan de Kon Militaire School en den Artilleriecursus en door tusschenkomst van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen aan een aantal hoofden van scholen van Lager Onderwijs Voorts aan alle militaire autoriteiten en aan de Commissarissen des Konings in de verschillende Provinciën alsmede aan de militie commïssarisaen t Is nauwlijks noodig te herinneren wat in hetToorwoord aan onze jongelingschap in de steden enten platten lande wordt onder het oog gebracht dat leder Nederlander die vrijwillig bij het Nederlandsche Leger dienst neemt tot de hoogste militaire rangen kan opklimmen Staten Oeneraal Tweede K meb Zittingen van Dins lag 1 en Woensdag 2 Maart Do ïrrondwetsherziening werd voorgezet Op art 6 beiioeinbaarheid tot Rijksbetrekkingen was een amendement voorgesteld door den heer Van Diggelen om vreemdelingen tot geene openbare betrekkingen benoembaar te verklaren dan die de Wet aanwijst Dit amendt word verworpen met 61 tegen 12 stemmen Het geheele art 6 waartegen de heeren Borgesius en Schaepman bezwaren opperden omdat het onduidelijker en onjuister is geredigeerd dat het het bestaande weM verworpen met 38 tegen 8B stemmen zoodat het oude artikel blijft bestaan Tegen het nieuwe artikel 7 regelen voor naturalisatie door eene organieke wet te d JllF8tellen werden bezwaren geopperd door de heeren Smeenge Van Baar Van der Loeff on Van der Linden die allen beweerden dat het toekennen van naturalisatie niét ajfn de uitvoerende macht mocht worden overgelaten Bij het voortgezet debat over art 7 verklaarde de Minister van Binnenl Zaken aan den wensch der Kamer om de naturalisatie te behouden gevolg te willen geven De Regoering wijzigde daarom art 7 Zq behoudt de afzonderlijke naturalisatie wetten voor olken vreemdeling maar laat aan de Wet over de regeling van de gevolgen by naturalisatie teu aanBen van de echtgenoot en de mindeijarige kinderen Aldus gewyzigd werd het artikel aangenomen met B9 legen 14 steramen Art 8 werd raiveranderd goedgekeurd Bij den considerans verklaarden de heeren Lohman en Corvor Hooft geen gronden te zien voor de wijziging van Hoofdstuk I om voor de Grondwetsherïiening te stemmen Hoofdstuk I werd daarna aangenomen met 47 tegen 88 stommen De discussie over Hoofdstuk II Troonopvolging is daarna aangevangen De heer Famcombe Sanders behandelde de gonealogische zijde van het vraagstuk en maakte den toestand begrijpelyk door eene genealogische tabel Hq betoogde dat de opvolging ook in de vrouwelyke lyn geen den minsten twijfel Mnbiedt daar de opvolging wordt beslist door den laataten Koning en niet door den eersten De liaciissie over do Gronjlwetsherziening werd gisteren voortgezet Do hoor Booselioom was door do rede van den ïeer Sanders niet overtuigd en acht verduidelqking van de bestaande liepalingen wel noodig Voqrts vroeg hi j df er geene bepalingen noodig zyu omtrent de positie van den gemaal der Koningin en tot ver plaatsing van den zetel der Begeeijng buiten het Rqk in oorlogstijd De heer Schaepman bestreed ook de meening van den heer Sanders en ontkende dat de Grondwet van 1815 eenige beduidende verandering in de erfopTolging had gebracht Hij verklaarde tegen het Hoofdstuk te zullen stemmen daar de bestaande bepalingen op de historie en traditie gegrond zijn De heer Oorver Hooft gaf ook aan de bestaandebepalingen de voorkeur eveneens de heeren Lohman en Schimmelpëiininck v d Oije Van Wassenaar en Ruijs van Beerenbroek omdat zij geen onduidelijkhoden zien in de belangrijkste bepalingen omtrent de Troonopvolging in de bestaande Grondwet De Minister van Binnenlandsche Zaken verheugde zich dat men b ons te lande in eene openbare vergadering gerust kan spreken over eene dynastieke qiiaestie zonder hertstochten op te wekken Kamer en Volk toch verlangen dat God nog lang een afstammeling van het Huis Oraiy e Nassau over Nederland doe regeeren De Minister noemde de meening juist dat weinig of geen veranderingen in het wezen der zaak moeten worden aangebracht en aan geen verkregen verwachtingen de bodera moest worden ingeslagen doch betoogde dat hoe helder do hoer Sanders ook had uiteengezet hoe de Troonopvolging wezen moet dat niet zoo duidelijk in de Grondwet staat en daarom wijziging en duidelijke omschrijving dor bestaande bepalingen noodig is De hoeren van Baar en van Houten verklaarden zich tegen de voorgestelde wijziging ook zij achten de bestaande bepalingen duidelijk en geen wijziging j daarvan noodig Na repliek van do hh Lohman van Houten en den Minister wordt het algemeen debat gesloten De gevangene W die de vorige week uit de gevangenis te s Boseh ontvluchtte is niet zooals raen I vermoedde in de Dieze verdronken maar gezond en wel n zijne geboorteplaats Haelen Limb aangekomen Hij was nog in zijn gevangenpak gekleed en verhaalde zeer nauwkeurig de wijze zijner ont I vluchting De gevluchte wist nog juist intijds naar hetbui I tenland te ontkomen want onmiddelijk na zijn vertrek was de politie ter plaatse Het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van fabrieken handwerksnijverheid heeft de aandacht der afdeelingen gevestigd op het uitnemende rap I port der commissie uit de Tjtrechtsche afdeeling tot onderzoek naar de Wenschelijkheid van coöperatieve I vereenigingen tot den bouw van arbeiderswoningen i voor welke de eigendom na een bepaalden tijd door de ledenhuurders doch bij overlijden vóór dien tijd I oamiddelijk door hunne weduwen of kinderen verkregen wordt Het wensoht den inhoud van dit rapport op de algedTeene voggadoring besproken te zien Voorloopig merkt het op dat naar zijne meening voWde Vere igin het zwaartepunt van de zaak ligt in deze twee vragen 1 op welke wijze kan onze Veraêhiging het meest bijdragen tot de bevordying van het zoo duidelijk in het lioht gestelde doel 2 yrelke voorwaarden dienen aan de eigendo sverkrgging verbonden te worden opdat niet het dqel zelf f de werkman jouende in zijn eigen hui Twegaff ef later ten gevolge van veranderde omstandigheden worde gemist P De Meierytcie Ct ontleent aan een particulier schrijven de eoMte indrukken van een Eindhovenear die thans te Nizza verblijft na de aardbeving van verleden Woensdag ochtend Na van den eersten schrik bekomen te zijn wil ik u mededeelen wat hier gebeurd is Heden ochtend om 6 uren werden wij allen in hot hotel gewekt door een hevige aardbeving De eersteen ergste schok duurde zoowat ééu minuut en werd gevolgd door een tweeden liohteren schok Ik heb een kamer beneden gelijkvloers daar was de schok zoo erg niet als op 1 2 3 en 4 verdieping maar toch werd ik in mijn bed naar rechts en links geslingerd juist als de top van een boom bg ergen wind mijn kaar viel om en alles rammelde op mijn waschtufeA tegen elkander doch niets is gebroken Daarentegen hoorde ik boven een lawaai of het geheele huis instortte glas porselein alj s brak verscheiden plafonds der 2 3 en 4 verdieping zijn ingestort de meubelen gebroken en de muren gescheurd Het was een gevoel dat ik u niet beschrijven kan het geheele huis schudde als een schip bij zwaren storm op zee Ik dacht het hSia valt in en het is er meê gedaan Aan een aardbeving dacht ik het minst Ik stond op On liep in myn onjerbroek naar het raam om te zien of het huis er nog stond tWas een algemeen sauve qui peut de logeergasten van de bovenverdiepingen stonden daar geheel ongekleed zelfs in het hemd andere half gekleed huilend en schreiend als wilden iedereen had het hoofd verloren Verscheiden dames hebben iets van haar igendom willen redden de eene heeft een deken van haar bed de ancler een hoededoos weer anderen een handkoffer of diverse kleedingstukken t is juist of er een troep Zigeuners in den tuin gelogeerd is hier ligt een dame op een bank en heeft het op de zenuwen daar hoort men huilen en brullen zooals leeuwen dit doen anderen lachen kinderen roepen mama vrouwen schreeuwen om haar mannen broedera en zusters roepen elkander verwijderd t is of allen krankzinnig zijn ik heb nooit zoo n verivarring gezien Hot huis ia van boven tot boneden langs de trap af geheel gescheurd De 4e verdieping is vernield en ontoegankelijk het dak is gedeeltelijk ingestort en de muur van de achterzijde ingevallen glazen ramen en veel meubels zijn verbrijzeld vooral de rechter vleugel heeft veel geleden daar werd de schok het eerst gevoeld Ik logeer in den linker vleugel en daar werd hij het minst waargenomen De schok kwam uit het Westen en ik was aan de oostzijde Alle menschen maken zich gereed Om het hotel en zelfs de stad te verlaten er zijn in dit hotel ruim 80 personen gelogeerd misschien blijven er geen tien Ik zal waarschijnlijk wel een der blijvenja iijn De politie brandweer gendarmie gemeenteraad prefect alles is op de been waar gevaar is moeten de menschen vertrekken Mocht er meer govaar komen dan ga ik ook weg Als de eerste schrik voorbij is ziUlen de lui wol wat tot bedaren komen ik hoor dat er bijna geen rijtuigen te krygen zijn voor de personen die weg willen Met het carnaval zijn hier minstens tien duizend menschen meer gelogeerd dan gewoonlijk Gisterenavond is het caniaval geëindigd met vuurwerk en heden ochteud precies om zes uur met een hevige aardbeving Het Zigeunerskamp wordt langzamerhand opgebroken overal in den tuin ziet men mantels reisdekens beddodekens waarin de lui zich gewikkeld hadden Zij lagen allen op den grond bahg voor een tweede of derde aardbeving Men zegt dat in het oude gedeelte der stad huizen zijn ingestort Ook te Mentone zijn naar men zegt hiiizen geheel vernield en zelfs mensch en verongelukt hier zijn bijna alle winkels gesloten en de menschen loepen door de stad om de beschadigde huizen te zien Overal vindt men groepen personen op de straat zitten die niet in de beschadigde hui zen durven blijven Vooral de zieken zitten op stoelen bij groepen van 25 tot 60 man de stad is juist een kamp Het station is niet te bereiken wegen de vertrekkende personen ook het postkantoor is overstelpt van menschen politie en gendaqnea doen de ronde en nemen voorzorgsmaatregelen Voor de hotels ia het Teel schade bqna allo menschen verlaten de stad Woensdag 11 uur voormiddag In t quartier St Etienne zijn huizen geheel ingestort in een pensionaat werden de kindefen door de brandweer gered een onderwijzeres wordt vermist en men zegt dat er hier nog meer mensohenlevens te betreuren zyn Sedert gisteren verwachtte het observatorium de aardbeving daar dit echter niets anders uitlaat vreest men nog veel erger De electriache klokken zijn heden ochtend om 6 uur blijven stilstaan Wij lunchen om 12 uur in den tuin niemand durft zich in den rechter vleugel wagen waa de eetzaal is Tot aanvulling van het bovenstaande ontleenen wij nog het een en ander over de ontzettende catastrophe die plotseling de gemoederen met zulk een onbeschrijflijken angst vervulde aan de Oaiette du Midi Zooals men weet keerden op het oogenblik vsB den eersten schok s morgen te 6 nren tal van gemaskerdon uit de luidruchtige danszalen huiswaarts Polichinel verhaalt het Ijlad had zich nog in zijn maskerade pak gekleed doodmoe te bed gelegd en was juist ingesluimerd Plotseling schritt hij op werpt sidderend een blik om zich heen en staart do omvertuimelende meubels en van den wand vallende spiegels aan met doodsangst in hét oog al eenmaal Balthazar het vlammend letterschrift Hij snelt naar de deur maar de muren zijn ontzet en e deur i niet open te krijgen Alles om zich heen voelende kraken stampt Polichinel razend vaft schrik een paneel in van de deur wringt zich door de opening en stuift de trap af Zonder zich té bekommeren om zijn bagage brandkast of kleeren snelt hij naar het Station 10 000 pierrota colombinos pantalon half en minder dan half gekleede personen verdringen er zich Teeds Er bestaat geen mogelijkheid om te vertrekken Polichinel heeft een rijtuig genomen van Nizza naar Cannes kost het hem 200 frank maar wat komt het er op aan weg is hij Te Oannes gekomen kan hij niet verder want in de treinen die volgeatampt met vluchtende van Nizza arriveeren ia geen plaats meer Nogmaals betaalt hy 200 frank om zich terug te kten bren gen naar Nizza maar de ijzingwekkende verhalen die hij er hoort zgn alles behalve geschikt om hem gerust stellen Eindelijk gelukt het hem in een vertrekkende trein een plaatsje moester te worden Men zag hom altijd als Polichinel gekleed Toulon en Marseille passeeren en gisteren stapte hij af te Lyon allengs wat kalmer geworden en zwerende dat men hem niet meer snappen zal Zijn eerste werk was zich te verkleeden en aan zyn familie te telegrapheeren dat hij veilig té Lyon zat Dat nood loert bidden werd ook nu weder te Nizza gezien Lieden die men voor atheïsten hield zijn op de kniecn gevallen en hebben gebeden al de vurigste geloovigon Andoren die den weg naar de kerk lang hadden verleerd zag men loopen wat ze konden om in a Heeren Huis om hulp en wbarming af te smeeken Zoo te Nizza het tragische en het koddige hand aan hand gingen elders vertoonde zich de ramp in al haar naakte verachrikkelijkheid Het 2000 zielen tellende stadje Diano Mario bij üneglia is gelijk wij bereids meldden schier geheel verwoest en het getal doeden bedraagt er minstens 300 dat der gekwetsten meer dan 500 Veel van onder de puinhoopen te voorschijn gehaalde l jken zijn onherkenbaar Het seminarie van het plaatsje oen gebouw van drie verdiepingen is eveneens ingestort twee paters en drie leerlingen van welke twee eerst den vorigen dag waren opgenomen werden onder het puin begraven De ongedeerd gebleven bewoners en de paters Oblaten die het seminarie besturen hebben zich gevormd tot een commiaaie voor het bieden van hulp Men is in het stadje getuige geweest van een indrukwekkend schouwspel Toen de priester de parochiekerk verliet mot het Allerheiligste wierp zich de bevolking op de knieën en schreide heete tranen Vrijdag morgen kwamen 32 leerlingen van het seminarie te Marseille aan waar de patera Oblaten van het daar geveatigde huis hen aan het spoor afhaalden nadat hun kleederen waren verschaft werden zij naar de kerk van N D de la Garde geleid om er de H Mi te hooren en God te danken vQor hun redding Te Mentone waar 150 huizen onbewoonbaar zijn stortte in de parochiekerk ket gewelf van het prieaterkoor in terwijl de priester die gelukkig is gespaard gebleven op het altaar de H Offerande opdroeg Hot postkantoor ligt in puin Men telt een twaalftal doofleu on ttd van gekwetsten doch waar te eindigen zoo wg al de plaatsen van het zuiden van Frankrijk of het noorden van Italic wilden opsommen die door de aardbeving werden geteisterd Het getal dooden en gekwesten bedraagt duizenden en de schade is op geen millioen meer of minder te berekenen waarbij nog komt de indirecte schade welke met name te Nizza zal worden geleden doorilien tal van toeristen zich op dien plotseling zoo gevaarlijk geworden bodem niet njeer zullen wagen Mogen ongorekend die zeer verklaarbare angst velen de oogen zgn opengegaan na deze snelle vreeselijko toepassing te miildon van den zwijmelroes van den heidenschen stelregel Omkranst u met rozen ledigt den beker van het zingenot tot den bodem want morgen zijn we dood Buitenlandsch Overzicht Gisteren was d e dag der herstominin ron i j Diiitschland Het begin is reeds gunstig voor de regeeriag Gisteren reed werden te Lübeok en te Waldenburg weer twee voorstanders van het septennaat gekozen in strgd met een sociaal democraat en een liberaal Te Lubeok verkreeg d nationaal liberale candidaat 7250 ear de sociaal democraat 5240 stemmen terwijl te Waldenburg de candidaat derzelfde party den liberalen afgevaardigde die nu dit district vertegenwoordigde overwon De 200 voo stan rs van het septennaa die noodig zijn voor do raesrderheid zijn dus nu reeds voltallig Volgens berichten uit Berlijn blp keizL iiuulin volharden bij zijn voornemen om heden zelf den Rijksdag te openen De keizer gevoelt zich weer zoo a dat hy den tegenstand der geneesheeren heeft overwonnen In llen gevalle zal echter prins Bismarck de troonrede voorlezen nadat de keizer de vergadering hebft geopend De ministorieele crisis in Italië trekt overal zeer de aandacht want algemeen blijft men gelooven dat de wijze jaarop deze orisis wordt opgelost grooten invloed zal oefenen op den poUtieken toestand De voorstanders van Italic aansluiting bjj Duitsch land ri Oostenrijk achtten hun zaak reeds gewonnen toen de heer Depretia met behidp van graaf Eobilant de opdracht tot het vormen van een ministe ie aanvaardde maa nog op het Uatate oogenblik werden zij door het mislukken dezer combinatie teleurgegesteld Aohtereenvolgena werd daarna dezelfde op dracht verleend aan graaf Robilant en de beide Toorzittera der Kamers en wel op den gronslsg dat graaf Robilants staatkunde met kracht worde voortgezet Ook deze staatslieden durfden echter de taak niet aanvaarden Koning Humbert gaat voort te overleggen met de meest bekende staatslieden doch de koning heeft nog geen nieuw besluit genomen Dat de koning den toestand als ernstig beschouwt blijkt wel uit zijn mededeeling aan de autoriteiten der door de aardbeving geteisterde provincies dat ernstige staatszaken hem verhinderen Kome te verlaten en de verwoeste plaatsen te bezoeken In de Fransche Kamer diende de minister president Goblet een ontwerp in waarbij een krediet van 1 000 000 francs wordt gevraagd ten behoeve van d slachtoffers der aardbeving in Frankrijk De republikeinache bladen vinden weer aanleiding om er op te wijzen dat de anti republikeinache strooming in het land voor goed ia geëindigd want weer herwonnen de republikeinen twee zetet welke zij in 1885 aan de royahsten verloren en wel met groote meerderheid In het departement da Bmse l yrmée verkreeg de republikeinsohe candidaat 46 000 stemmen tegen 40 000 in 1885 en dio der conservatieven 34 000 tegen 46 000 in 1885 Hier werd dus de republikein gekozen evenals in l Aveyron waar de conservatieven zelfs geen candidaat stelden en hun tegenstander 55 000 stemmen verkreeg tegen 40 000 in 1885 In fle Belgische Kamer had men eergisteren groote parlementaire parade Aan de orde was de interpellatie van Frère Orban over de fortificatie plannen der Kegeering Do tribunes waren stampvol De bekende staatsman begon met te wijzen op het zwakke punt voor deze Regeering die vroeger alle verhöoging van militaire uitgaven nadrukkeUjk had bestreden en daa rvan een verkiezingawapen gemaakt Hij bekkagde zich over het isolement waarin hij zich bevond na gedurende een kwart eeuw voor het leger alle noodzakelijke credieten te hebben gevraagd Hij vroeg hoe de Regoering die voorheen tóen zij nog de oppositie vormde zich vejzette tegen allp uitgaven voor de verdediging heden de credieten dacht te verdedigen die pas na verloop van drie of vijf jaren in verdedigingsmiddelen zouden zijn omgezet Hij ging verder na wat op het gebied der defensie sedert 1869 was voorgevallen toen het vordedigingsstelsel voor België moer bepaaldelijk werd vastgesteld nadat het stelsel van 1815 onmogelijk as gebleken Het stelsel der verspreide forten werd toen vervangen door dat van bijeentrekking gesteund op een geretrancheerd kamp Een leger van 100000 man 80000 man voor de verdediging der versterkingen van Antwerpen waar het leger te velde zich kon teruglarekken om het oogenblik van handelen af te wachten met de medewerking der Mogendheid die haar hulp aan België zal verleenen ziedaar het stelsel in 1859 aangenomen Thans zijn slechts vyf vestingen behouden namelijk Termonde Dieat Luik ient en Namen Volgen de ontwerpers van het pUm van 1859 is Termonde daaronder deeenig belangrijke De citadellen van Gent en Luik zijn slechts nuttig in zoover zij groote middelpunten van bevolking beschermen en omdat men daar depots van wapenen en munitie moet hebben wanneer het Belgische leger mocht geroepen worden om met de legermacht eener bevriende Mogendheid te velde te trekken De spreker maakte hieruit op dat de mannen van 1859 niet het minste strategische gewicht aan de Maaslinie hechtten Door een en ander waa Brère Orban meer dan ooit cfrertuigd dat hot belang van het land de verworping der voorgeatelde versterkingswerken eischte Ook aan Belgie s politieke positie werd doorFrèro Orban de noodige aandacht gewyd Hy zette zijn denkbeelden aangaande de neutraliteit uiteen Voor België waa volgens hem een gewapende onzijdigheid uoodzakelyk zoowel in zyn eigen belang als in dat der waarborgende mogendheden België had daarom behoefte aan een leger dat zoo goed mogelijk moet zyn ingorioht opdat de verdediging enistig zij en de toegezegde hulp niet geweigerd kan worden VERGADERING VAOËN GËHËËNTERA4D WOENSDAG 2 MAAB t Voorzitter Mr A A van Borgen IJzeudoom Tegenwoordig 16 L den Afwezig is ds heer Jager met kennisgeving wegens afwezigheid uit de Gemeente verhinderd te zijn De notulen der vorige vergadering worden voorgiplezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomeir zijn 1 Een rapport van B en W op het adres van Mevr Koek betr de huur van dtf voormalige Gasthuiskerk op de Owthaven B elf W steKen voor het gebiuw tot 1 Febr 1888 aan adressaute te verhuren voor ƒ 300 onder voorwaarde dat het alleen zal mogen worden gebruikt al pakhuis of bewaarplaats Ter vi ie 2 Een adres van E van Kersbergen verzoekende benoemd te worden tot sluiskoecht Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde Het voorstel betreffende het verhuren van den gang naast het Oude Vrouwenhuis aan het R K Kerkbestuur van O L V Hemelvaart alhier Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Tot Directeur der Stedelijke Gasfabriek wordt vervolgens benoemd de heer J J Prins AdjunctDirecteur dar Gemeente Gasfabriek te Dordrecht met 15 St terwijl de heer J Blom Szn AdjunctDirecteur der Gemeente Gasfabriek te Arnhem 1 stem verkrijgt Tot brugwachter tevens assistent sluisknecht aan de Sleepersbrug wordt hpnoemd J Havezaad met 10 at terwijl J Langeraar 3 A Quiapel J Nieuwenhuia en E Lnxen ieder 1 atem op zich vereenigden Nieta meer aan de orde zijnde wordt de vergadering daarop door den voorzitter gesloten Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 1 3 uur smiddags Een gouden Ring met steentje een Oorbell etje blauw met goud MARKTBER I C H T EN Gouda 2 Maart 1887 De aanvoer van granen was heden zeer ruim De stemming is echter flauw z dat voor enkele artikelen waaronder Tarwe Wintergerst Kookerwten en Kanariezaad oen kleine verlaging moest ingewilligd worden Zeewache Tarwe ƒ 7 75 a ƒ 8 26 Polder Tarwe ƒ 7 40 a 7 60 Afwijkende ƒ 6 60 a ƒ 7 Roode Tarwe 6 9Ö a ƒ 7 16 Angel Tarwe ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 5o a ƒ 6 26 Poljlerrogge ƒ 4 76 a ƒ 5 10 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 65 a ƒ 4 80 Wintergerst 4 30 a ƒ 4 70 Zomergerst ƒ 4 15 a ƒ 4 40 Chevaliergerst ƒ 5 25 a ƒ 6 Haver per Heet 3 40 ü ƒ 3 75 en per 100 küo ƒ 7 a ƒ 7 25 Mais Amerikaanscl Mixed ƒ 6 a ƒ 6 10 Odessa 6 a ƒ 6 10 en Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 90 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 60 a ƒ 6 80 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 60 Bruine boonen ƒ 11 76 a ƒ 12 50 Witte boonen 9 60 a ƒ 10 Buitenhmdsche ƒ 6 50 a ƒ 7 Kookerwten 8 75 a 9 10 Spelt 2 50 a ƒ 3 Kanariezaad 10 a 10 75 Dnivenboonen 6 75 a 7 10 Paardenboonen 6 25 a 6 50 De veemarkt met goeden aanvoer handel iets vlugger vette varkens 21 a 23 Cent varkens voor Londen 18 a 19 et per half kilo magere varkens en biggen handel gewoon biggen 0 90 a 1 30 per week Aangevoerd 9 partijen Kaas handel vlug eerstequaliteit 21 a ƒ 24 Noordhollandsche 23 a 28 i wssii utr Goeboter 1 15 a 1 25 ft j Weiboter 0 90 a 1 00 4 9 MjtART a s KAASMARKT t UurKerlljlie Stand GEBOREN 23 Febr Adriamii ouden M N Duijn eo 6 Smit Antoaia Elizabeth oodera H t Hart ea N Loriaa 1 Maart Alberdina oodera L Hartmao cd M KoBler Adriaout oudera i vaa B jk en A vao der VVoenset Henri oadera P Verkaik eo O Nieawlind Theodora oodera J Lourier ea li Lokum 2 Gerardoa oroelis oudera J W da Rruio en J Happel OVERLKUEN 23 Fahr C van der Woir 81 j y A Kraan e m 1 Maart A de Vos 8 j 8 H J J tAloo huisvr van A de Brugn 66 j GEHUWD Maart F Verharl en J Lorié ADVERTENTIEN De Kader Vereeniging der DD Schuttérg Tan JJouda betaigt haren dank aan alleo die sympathie betoonden bgdragen schonken of medewerkten tot het welslagen van de Feestviering den 22 Febrnari 11 aangeboden aan den eenig overgebleren Oadstirgder van Water ri en de Metalen Ernis Ridders i Sectie Namens het Bestnar De Secretaris H BERLIJN Qouda 3 Maart 1887 Mejuffrouw HARBIJZER MARKT A 168 vraagt met 1 MKI eene fatsoenlpe DIËiVSTBODE