Goudsche Courant, zondag 6 maart 1887

xi rxszxMro sbr doofxxesxx ttaWAxavTsaSBa KmrazTsoaaaisvxiauvniVXO WiaQS lien dT verlichten de aooOiatd waardoor ilj ook ontstaan mocht Ö i opmerUiunatrium gtntnnfm IktMn plaali fthat üelr iende ia i i cents om mmeo e n geelUustreerd werk van 80 Madi In de hollandwlia Cranscbe of duitsche taal te ontvangen dat werk bevat belangrijke bftiGbrIjTtiiten dar 9roev n die ondwaunen Un ttnior m om ds ailiel te nnexan Het bevat tevens aaiiti unmHfenB vair DoMora Sêkataa Boekuittevers nandere aanzienlijkepenonén Se ord e ma£3 il M itjn feneien gevorden en ie leer aanbevelen llaBMkiUmoMw epa v vua Meo rantMnJ a illGaou Mi 4 r lr a l toVAail Zondag G Naart J887 N 3 X GOUDSCHE COURANT I ieuws en Adnertentieblad oor Gouda en Omstreken ltl l SPOOUWEG BESTËLaO£D£B N die aan het Ualp kaatoor op de Markt bg den Beer STDT8 worden aangebracht worden dagelgk behaira Zondags geregeld a ebaald des Toormiddaga ten 8 10 en 12 ure namiddags 2 4 6 30 en 8 30 nre Zondags alleen ie rootm ten 8 en 10 are De Stationchef der Ned Rhgnspoorweg M 8 D BOON Groot succen van den Dag Roode en witte Wrijfwas van het Holl Bijen Park te Zandpoort Zoo fijn kan het sngwerk nwer Meabelen niet zgu of het dringt er in door en laat geen striemen of Tetvlekkeo op nwe Meabelen achter Alleen verkoqp vour C ouda TH SCHMIDT voorheen Wed BOELSÜMS Hoogstraat Voorhanden in pakjes van 15 en 30 Cents Steenkolen Depót Rhijnspoor Prijzen der Steenkolen contatU üonder korting per Hectolitervrg aan huis Gewone Grove Kachel en Machinekolen prima kwaliteit f 0 60 Zeer Grove Kachel en Machinekolen prima kwaliteit 0 65 Stnkjes Steenkolen Nootjnskolen 0 80 Smeekolen prima kwaliteit 0 60 Idem idem gezeefd 0 65 Haard of Stakkolen 1 Idem idem per 10 Hl 9 Idem idem groots stukken per 1000 K Q 11 Geklopte Duitsche Gascokei per Hl 0 50 Idem idem 20 Hl 9 Saloncokes per Hl 0 50 BRUINKOLëNBRI 4 S QUëTTëN merk KEH per 100 stuks ƒ 0 60 1000 5 40 a 00 of meer 5 per duizend Deze alom gedurende ruim twintig jaar gunstig bekende steenkolen worden dagelgkscb versch van de mijnen ontvangen branden schoon weg en geireh zeer weinig walm S JD BOOUT Ststionchef der Ned Rhijnapoorweg Mg Een BÜRGEBDOCHTBR B C biedt zich aan als UEiD anisaoücsTEfi bg een Weduwnaar met of zonder kinderen Brieven franco onder No 1460 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Mej de Wed A QUANT KLEIWEG Vraagt m DiËXSTBODE als Concert PIIILL Aan HH inteekenaars wordt bekend gemaakt dat de inUekenlljsten a s MAANDAG 7 MAART te zeven aren definitief gesloten worden als wanneer de loting tot bet bespreken der plaatsen in de Sociëteit ONS GENOEGEN op de gewone wgze plaats heeft NB Door het vertrek van den Heer SCHRODER naar het buitenland heeft de Heer S V MILLIGEN diens taak welwillend op zich genomen Uit de hand TE KOOP een zoo goed als nieuw op goeden stand des verkiezende met overname der daarin gedreven wordende KRUIDENIERSZAAK Adres met franco brieven onder No 1459 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekenden M BAVENSWAAY Zonen Theehandelareu te Gorinckem berichten hunne bekende XHEE800BTEN in verzegelde pakjes van S 2 i en 1 Hectogram en voorzien van bovenstaand merk te Gouda uitsluitend verk ggbaar zijn bg den Heer J BREEB4ART GROOTE MARKT M RAVENSWAAY Zonen FOBTOEIGO HET TASINAS 0 60 per KILOö J van Sonsbeek NIEUWE ID SSBlNr L van OS Ai Kleiweg E 73 H IN vanSCHAIK firma V X van den BERG MAItKT naast ABTI LEGI Alle dagen Versch te bekomen Weener e Parijzer BROODJES en tevens alle mogelijke soorten klein en g root BROOD bg bestelling Fransch Waterbrood BOGGEBBOOD met krenten rozijnen en sucade p KG 18 et Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 Gewoon Bosch 9 Drutter p KG 15 Bestellingen worden zoo spoedig mogelgk uitgevoerd KASTEES en LEERLINaEN kunnen terstond geplaatst worden bg P GOEDEWAAGEN en ZOON Kantoor Raam S II POLAK OPTICIEN Groenendaal MAINZEB ZÏÏÏÏItKOOL 16 Cent per kilo SNIJBOONEN ingemaakt 20 Cent per kiloPKINCE8SEB00NEN 20 ANDIJVIE 18 DOPERVVTEN SNIJBOONEN PRINCEBSB BOONEN ANDIJVIE en POSTELIJN per blik inhoudende 1 Kilo 50 centen HOLLANDSCHE KROPSLA 1 GKUIUTSE H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenteo tegen billgke prgzen Steenhouwerij in de Zak L 298 Een H BEREN HüIS bevattende ACHT KAMERS TUIN en desverkiezende daarachter KANTOOR gelegen op een der beste standen van de Stad Brieven franco onder de letter B aan de Boekhandelaars J vin BENTUM KV Zoon te Gouda Wijnhandel J van OLOEXBORGII en Co te BOIXBBDAM maken hare geachte clientelle attent dat zg depot van WIJNEN COGNAC enz hebben gevestigd te Gouda Adres den Heer J J van UIJE MARKT In een klein gezin wordt tegen MEI gevraagd eene DIEITSTBODE van goede getuigen voorzien Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg Mevrouw GRENDEL Korte Tiendeweg Op een dorp nabjj eene groote stad wordt tegen 1 MEI a s gevraagd in e n klein gezin eene KEUKENMEID van goede getuigschriften voorzien Adres met franco brieyen onder No 1458 aan het Bureau dezer Courant Green grijs Haar meer J e nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfamerien om het grgze haar binneii enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrijk en ach en verft niet Prgs 86 cent per fiacoa en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 BINNENLAND GOUDA 5 Maart 1887 Volgens den Verificateur van Giroud waarmede aan de gaaisbriek dagebjks de lichtkracht van het gas onderzocht vordt ia gebleken lat die in de afgeloopen maand was van 122 M tot 114 M of gel k aan 15 tot 18 Ëng staudaard kaarsen Uit Haaatrecht schrijft men aan de Schoonk Ct Woenadognacbtom 12 nren ia de woning bewoond door den landbouwer A Oostrom en gelegen in BorenHaoatrecht totaal afgebrand Door liet schreeuwen van het jongste kind word de moeder wakker en iets hooreude ging zij naar den stat en bemerkte toen dat er brand was D hooiberg wa op dat oogenblik reeds geheel verbrand en het vuur had zich ook ree ls medege leel l aan den koestal De bewoner maakte toen met behulp van zyn naasten bnunnan de koeien los die door de vlammen heen den boezem ingingen In een oogenblik lag alles in den asch en van den inboedel werd zeer weinig gered Sen geit die van angst twee jongen ter wereld bracht verbrandde met zijne jongéh erenals ook een kalf en een varken die de schuur niet hebben kunnen verlaten De oorzaak is onbekend de bewoners waren reeds om 9 uren naar bed gegaan en hebben zich mét hunne kinderen met moeite kunnen redden De inboedel was zeer lang verzekerd zoodat die oppassende mensehen eene belangrijke schade hebben geleden Op de Nntevergadoring te Oudewater trad U Woeasdagivond als spreker op de keer Dr U P van Praag die een paar typen van van Dufl voordroeg Bovendien werden nog bijdragen geleverd door ilej Frenke en den heer Bahms terwijl de heeren H T Verhoef en V J Muntendam ditmaal voor een paar nommers muziek zorgdeau Men schrijft ons uit Oudewater Ook hier is onrust op kerkelijk gebied gekomen D Winckel werd reeds geschorst zoo ook de ouderling A van Bauron en de diakeu D Hofland en t staat te voorzien dat het hierbg niet blijven zal Intusschen veroorzaakt een en ander niet geringen twist en tweedracht in de gemeente daar Ds Margadant de andere predikant van aansluiting by de doleerenden niets wil weten Ds Winckel preekt nu in de bijbetschool en ontvangt de catechisanton by zich aan huis De Haagsehe kouter in de Pr Or Ort schrijft Zie eens welk een opgewondenheid onze Koningin heeft doen ontstaan toen zg op de Gedempte Gracht in de wgk der Israelieteo den voorzitter der feestcommissie haar hand heeft gereikt na zgn toespraak Daar is Koningin Kmma nu haar leven lang de populairste allor Koninginnen De Vorsten en Vorstinnen uit ons Oranjehuis behoeven zoo weinig te doen en kunnen met zalke geringe bewgzen van genegenheid volstaan omdat Oranje ten onzent een beginsel is Leert het volk echter onder die Vorsten en Vorstinnen er een kennen zooals onze Koningin Emma die waarachtige vriendelijkbeid en lioftalligheid aan kloek overleg en veratandkpoart dan stijgt de populariteit voor zulk een vrouw ten top Na den 19en Februari na het ongeval met het Koninklijk rgtuig dat zulke vreeselgko gevolgen had kunnen hebben is Koningin Emma dan ook hoog gestegen in do hoogschatting en vereering van onze natie Men heeft kunnen rion welk een kloeke moedige vrouw zij is en met welk een zelfbeheer ching en karakter zij het groot gevaar waarin zij met haar kind verkeerde onder de oogon heeft gezien Met vasten wil besluit de Koningin na dien doorgestanen schok onmiddellijk weer uit te rijden zonder zelfs den Koning van het gebeurde te doen inliehl en opdat Z M niet schrikken zou Dat teekent oen buitengewone vrouw een die geestkracht en vastheid van wil bezit een Vorstin die zal weten te handelen en zich niet door uen indruk van het oogenblik zal laten medesleepen Trouwens zg die de Keiqngin van nahg kennen veten sinds lang dat H M een helder verstand en vasten wil bezit en dat wanneer zg eenmaal sis Begentes mocht optreden zij nit haar omgeving fliegenen zal weten te kiezen aan wie zij een wezenlijken steun kan hebben Staten Qeneraal Tw ïde Kamer Eittingen van Donderdag 3 en Vrgdag 4 Maart Het debat over de bepalii en omtrent de Troonopvolging werd voortgezet De heer Farncombe Sanders verdedigde uitvoerig ign aneodanient op art 12 iivt Qrosdwet strekkende te vwduidelgking van het stelsel der Grondwet volgens zijn opvatting dat alleen wqttelgke goedkeuring noodig is voor het huwelijk van den Koning en zyna descendenten maar niet voor de dochtera van deze butsten als zij in een vreemd huis huwen Daarom bestreed hg het stelsel der Begeering die aanneemt dat de Grondwet ook voor die huw gkea wettelijk goedkeuring eischt De heer Lohman stelde een sub amendement voor om uit te sluiten vaa erfopvolging de princessen die door aanhuwelgkiog in een d rde vorstenhuis treden Het sub amendement werd bestreden door do heeren Hartogh Brouwers en Oorver Hooft die zich voor het amendement Sanden verklaarden De Minister van BinnenL Zaken ontraadde de aanneming van het amendt Sanders waarvan schorsing vsD het debat het gevolg zou zgn en wgzigde haar paragraaf I lett O door over te nemen art 18 van het ontwerp der Stents commissie goheele uitsluiting van prinsen en pHncessen wier huwelijk niet watteliik is gosdgekeui voor zich en hunne nakomelingen De Minister van Buitenlandsehe Zaken sloot zich bij zjjn ambtgenoot van Binnenl ken aan n betoogde dat h t Begeeringsvooratel duidelijk is De heR IJohkiaa UÜf het noodig achten bepalingen te maken waardoor voorkomen wordt dat wij onder oen Vorstenhuis kunnen geraken waarmede de Natie wel eena niet ingenomen zou kunnen zijn De heer Sanders bastieed nader de Begeering en deed eenige vragen omtrent de aanbraken van hen wier huwelijken sedert 1816 niet deei de wet e kend zijn Bij het Vrijdag voortgezet debat over de bepalingen der Troonopvolging heeft heff Sanders zgn amendement ingetrokken i dasrabor Wrviel ook het subamendt Lo mau en is het Begeeringvoorstel bepalende dat de wettelijke goedkeuring slechts vereischt wordt voor de huwelijken van den Koning en de leden van het Kon Huis door geboorte daartoe behoorende aangenomen met 65 tegen 11 stemmen De verdere wgzigingen werden aangenomen Het gewijzigd artikel omtrent de Troonopvolging luidt na overname van een amendement van den heer Verniers van der Loeff aldus Wanneer bijzondere omstandigheden eenige verandering van of eenige voorziening omtrent de orde van erfopvolging raadzaam maken is de Koning bevoegd daaromtrent een voorstel te doen De Staten Generaal daartoe in dubbelen getale bijeertgoro en beraadslagen en besluiten daarover in eMie voreenigde vergadering Met 4B tegen 83 stemmen wend hot aldus gewijzigd artikel outgenomen Maandag 1 ure voortzetting Omtrent den diefstal in het postkantoor te St Oedenrode wordt medegedeeld dat de dieven eerst heliben getracht een neel uit te zagen Toen dit niet gelukte hebben zg een ruit uitgesneden en zoo de blinden aan den bovenkant opengebroken Nadat het raam er geheel uitgelicht was hebben zij de bran ast laar buiten gedragen en op eene stootkar geplaatst die zij uit hetkarhuis van zekeren D Kemps weggehaald Imdjlen Zg hebbon toen do kast zooveel raogelijfc over den Berm van den weg rijdende naar eene weide gebracht zeer kort bij liewoonde huizen op den LindeniJ jk en daardoor middel van voorhamers welke z bij den smid Kapol gestolen haddon een gat in de deur geslagen het slot er uitgebroken en den inhoud ongeveer 1300 medegenomen Een bankbiljet van 26 en oen van 10 zoomede een aangeteekendeu brief aan het adres van H W v d Hagen heeft men op de Weide laten liggen De dieven schgnen op hun gemak te werk te zijn gegaan daar men in het kantoor eene flesch nog gedeeltelijk met jenever gevuld en de overblijfselen van de tabak van den directeur vond De marechaussee is druk bezig om de dadefs op het spoor te komen t In verband met dezen diefttid woidt nog gemeld Aan het postkantoor te Meppol vervoegde ach Dinsdag een net gekleed heer die eene groote hoeveelheid postzegels te koop aanbood De beambte weigerde te koopen omdat de verkooper hem onbekend was Een half uur later ontving men per telegraaf bericht van een behingrijken diefstal gepleegd op het postkantoor te St Oedenrode zoodat men geneigd ia den verkoop dier postzegels in verband te brengen met dien diefstal Het ia nog niet gelukt den bewusten persoon dio zich uit de voeten heeft gemaakt op te sporen Socrates de Grieksche philosoof om zijn karakter en zijn deugden zoo zeer geroemd bekend als denker en lA aar zou volgens de onderzoekingen van sommige hedendaagsche geleerden krankzinnig zgn geweest Voor de tgdgenooten was het reeds een bedenkelijk teekeu dat Socrates hun mededeelde dat een inwendige stem hem steeds waarschuwde al gaf die stem hem ook nooit een duidelijken raad Hij zelf noemde die stem welke hij als iets goddelijks beschouwde zijn Demon Het was deze demon die het eerst de opmerkzaamheid der moderne artsen op Socrates deed vallen in 1836 gaf Lélut oen studie uit waarin hij trachtte aan te toonen dat Socrates aan geestverwarring leed de stem des demons wees naar alle waarschijulgkheid op aandoeningen van het gehoor wat bij krankzinnigen veel voorkomt De Spaansche geleerde Tusset ondersteunde dio bewering door een ander bewijs er wordt van Socrates verhaald dat hij tijdens de belegering van Potidea zonder eenige leden langen tijd in de helle zonnestralen tuurde daar nu een dergelijke ongewone zaak veel voorkomt bg lijders aan godsdienstwaanzin volgde daaruit de conclusie dat Socrates aan de ig photoparasthesie leed een kwaal van vele personen die aan godsdienstwaanzin l Jen Vermoedelijk echter zullen de hoogst verstandige geleerden die tot de ontdekking van SocrstesToankzinnigheid kwamen over SKtOO jaren totaal vergeten zijn als do Grieksche wgsgeer nog zal voortleven De heer J van t Lindenhout directeur der weesinrichting te Neerbosch scht het dringend noodig ten einde de landlooperij en bedelarij tegen te goo eene christelijke arbeiderskelonie te stichten Aan hetgeen de hoer Van t Lindenhout hierover schrijft wordt het volgende ontleend Onder de treurige verschijnselen yan onzen tijd behoort de toeneming van het aantal landloopers Tie uitsluitend van hei bedelwerk een beroep maken en een zedeloos leven leiden Het zijn die bedelaars die zonder huisvesting van plaats tot plaats trekken en jaarlgks duizenden guldens al bedelende verzamelen en in dronkenschap verawendelen Dit soort van menschee is in de laatste jaren ook in ons vaderland op onrustbarende wijze toegenomen personen wier huizen aan de groote wegen zgn gelegen zullen kunnen getuigen hoe moeilgk het hun dikwerf door zulke bedelaars wordt gemaakt Laat men weing geven dan geeft men toch wellicht voedingsmiddelen Wanneer dit nu eens door de bewoners aan de dioconieen werd ter band gesteld welke groote sommen zouden dan deze be sturen niet ontvangen om aan eigen armen die waarlijk behoeftig zijn en niet verkwisten uit te deelen De heer Van t Lindenhout is van oordeel dat zulke landloopers als zij vreemdelingen zijn onmiddallijk over de grenzfen moeten worden gebracht zijn zij bewoners van ons land dan moet men hen