Goudsche Courant, zondag 6 maart 1887

fiS dwingen tot werken of lorgen dat tij nwr de atrafkolonie Ommerschana gebracht worden Om dit doel te bereiken acht de heer Van t lüodenhout eene arboiderskolonie noodig en deie kan gemakkelijk tot staud gebracht worden wanneer elk de helft geeft van wat men anders gewoon is aan lulke landloc rs uit te deelen De aangewezen plaats voor mik eene kolonie is de Veluwe en het werk heideontginnen en bosschen aanleggen waarvoor nog duizenden hectaren beschil baar zijn Het ia minchien niet onbelangrijk te weten dat een zeer groot deel ja verreweg het grootste deel van het door Amerikanen in Friesland opgekochte vee bestemd is voor Virginié De bodem aldaar sinds de afschaffing der slavernq verwaarloosd en tot een laag peil van productievermogen terugzonken wordt in de laatste jaren opnieuw outgonnen en dat wel met behulp van eene groote uitbreiding van den veestapel tot welks verbetering de nog altijd rijke grondbezitters in dat landschap zoo bekend uit de Negerhut van mevr Beecher Stowe kosten noch moeite ontzien om zich door kruising van ons vee met het hunne van veredelde rassen te verzekeren Kchter moet de grondsoort in Virginié zandaohtig en van doorgaans mindere qualitait zyn dan onze Friesche kleibodem waarom het waarschijnlijk is dat het beoogde doel maar gedeeltelijlrtal bereikt worden vooral ook omdat het vee aldaar niet de vette weidt terugvindt die het hier moest verlaten en dus allereerst minder in de melk wordt en daardoor in schoone vormen verliest In vele plaatsen in Lancashire Engeland zija kruideniers vervolgd wegens den verkoop van vervalschtejpeper en gestraft met boeten van £ 1 en £ ofschoon in de meeste gevallen de kruideniers koipden bewijzen dat zij zelven het product als echte peper gekocht hadden Het centrum der vervalsching schijnt Livomo te wezen vanwaar het artikel als iifotvrette of npepperrette wordt aangeboden Limgen tijd was men in het onzekere waarin de vervalsching bestond doch thans heeft een onderzoek door Dr Campbell Brown aan het licht gebracht dat het materiaal daarvoor door olyfpitten wordt geleverd Fijn gemalen gelijkt het artikel sterk op peper zoowel in uiterlijk en kleur als in celvorming De waarde van dit product is slechts 1 stuiver per pond die van peper l het pond en men heeft uitgerekend dat een groothandelaar door toevoeging van IB pet poivrelte aan de peper lichtelijk X6000 per jaar kan verdienen Gelukkig is de poivreWi niet schadelijk voor de gezondheid De verTalsching geschiedt op zulk een uitgebreide schaal dat bijna geen monster peper onderzocht werd waarin het vreemde b voegscl niet voorkwam Biiitplandseh Overzicht Donderdag ochtend is de Dciiteche Eijksdag geopend met een zeer vredelievende verklcvring betreffende den algemeenen poUtieken toestand De regeenng blijft aindringen op het aannemen der legerwet en handhaaft haar plannen tot herziening der belastingen De kiezer was voornemens den Kijksd in persoon te openen en daar het lozen van de troonrede hem te veel vermoeit dit door den Rijkskanselier te laten doen Eerst Woensdagavond l eeft do Keiïer zich laten overhalen om thuis te llijven De Keizer had gaarne een bewijs willen geven van qn ingenomenheid met den uitslag der verkielingen De herstemmingen to Berlijn zijn allen gunstig geweest voor de vrijzinnige partij In 4 het eerste iweede en vyftle kiesdistrict waar de vrijzinnigen in let strijdperk traden togen de vereenigde conserTatieven en nationaid liberBlen zegevierden zij door den steun der sociaal democraten en in het derde district overwonnen zij den sociaal democr uit Cdiris tensen daar de voorstamlers van hut septennaat zich I it buiten stemming hielden of den vrij innigen eau did aat stennden Do hoofdstad blyft dus in den j niei iv4b Rijksdag op dezelfde wijze vertegonwomr j digd als te voren Het vierde en vijfde distitct raafdigen reeds bij de eerste vorkiezinj de soiMaldemocraten Singer en Hasenclever af terwijl i als Tertegenwoordigers der overige vier districten zijn 1 S kozen do vrijzinnige afgevaardigden Vurchow Klotz uuckel en Banmbach De socialisten hebben ook nu weer hun best godaan en lieten kiesmanifestjes ngenen Te Weenen en te Berlijn hecht men gjen bijzonde 1 b eekouls aan het oprier dor soldaten te Siïis tria oindat dit volgi ns berichten uit Sofia on midd llijk werd ondmlrukt To h blijkt we gelijj de N ril Allgrm Ztitwiy opmerkt dat de Bulgaar oho re roering den toestan l niet vertrouwt want èls voOrzorg imaatregol lieten de regenten in ver diiUende plaatsen den staat van beleg afkondigen De beweging wordt geweten aan de Bulgaarsohe of 1 fioieren die deel nunen aan de samenzwering tegen vorst Alexander en toen naar Ramenië uitweken Te Bucharest stonden deze officieren in druk verkeer met Ruslands vertegenwoordiger Hitrovo zoodat ook deie van deelneming aan het oproer wordt verdacht In de Belgbche Kamec heeft Frère Orban eergisteren zijn groote redevoering voortgezet Hfl betoogde dat de versterkingen der Maas linie onvoldoende zouden zijn daar het leger onvoldoende is om ze te verdedigen en verder dat zij een gevaar opleveren vo6r de steden en het geheele land Tegenover hot gezag van Brialmout stelde hij het gevoelen door dien generaal in 1872 uitgesproken dat de geretrancheerde kampen van Luik en Namen een gevaarlijke verbrokkeling van het leger zouden teweegbrengen Hij eindigde met een beroep op de vaderlandsliefde van alle partyen om hand aan hand samen te gaan ter beslissing der vraagstukken betreffende de verdediging des lands De Ministor van Oorlog verklaarde de ontworpen fortifioatién noodig te achten Over de geldmiddelen deelde de Minister van Financien eemge bijzonderheden mee Het tekort over 188B bedraagt 760 888 fr Da ontvangsten echter zijn dat jaar 13 188 419 fr beneden do oorspronkelijke en 6 700 000 fr benadon de definitieve raming gebleven Gedurende 18S6 bedroegen de ontvangsten slechts 315 millioefl 1 i B millioen minder dan d raming welk tekort veroorzaakt is door de spoor egen die ton gevolge van de onlusten in de maand Maart en van de tariefverlaging minder hebben opgebracht de Regeering was er echter in geslaagd het dienstjaar toch nog met een overschot te doen sluiten Men weet de heer Beernaert is groot in de kunst van cijfergroepeering Tegen verwachting heeft het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden bij het verschil met den Senaat betreffende de vissoharij toegegeven Na een heftig debat besloot het Huis met H9 tegen 134 st zijn amendement in te trekken en vereenigde het zich mot het ontwerp tot verbod van het verkeer met Canada gelijk de Senaat dit heeft voorgesteld Aldus wordt aan president Cleveland de bevoegdheid verleend wanneer Canada de aanspraken der Amerikanen blijft ontkennen de Amerikaansche havens voor Canadeesche schepen te sluiten doch het verkeer over land por spoorweg of op andere wijze mag niet worden verhinderd In dezen voAi is de zoogenaamde Retaliatory Fithrriea Bilt nu eindelijk aar den president ter onderteekeuing gezonden INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Beleefdelijk verzpek ik ÜEd voor onSorstaandeeen plaatsje te doen inruimen waarmede UEd zultverplichten hot Bestuur van ProvidentM en inzonder de ondergeteekeiide In het nommer dezer Courant van Zondag komen twee ingezonden tukjes voor waarvan het eene verdachtmaking eu het andere compromitaffe van het Bestuur ten grondslag hoeft Beiden zijn van achter eene verdekte verschansing ons toegeworpen d w z door ons onbekendepersonen die zeker wel geacht kunnen wordenniet mede te werken om onze Vereeuiging in t algemeen en den werkman in t bizoridor te steunen en te trachten hem te Verhetfen doch diewij toch verplicht zijn te respecteren in ons antwoord aangezien zij o i tot do aristoSratio behooren en het voor hen dan zoo gemakkelijk iseeu College van workliederf te b li gen aangezieneen werkman altijd ondergeschikt behoort te zijnen wij Bestilurders als altijd zullen tooneu dit tebetrachten en bij de leden voor te staan evenwelblijft het gezegde vaii het Ie Kamprlid den HeerL Begout in zijn open lirief aan de EuquêteCom niissio oen waarheid wanneer men iemand lichtvaardig zijn goeden naam ontrooft dan doet mengrooter kwaad dan dat men ham zijn goed ontsteelt Doch ter zake In den a inbef van het eerste stukje vraagt Ben ingezetene van Gouda i die ik iu mijn verder antwoord met Z Ed zal aanduiden Wat moeten wij denken van chainpagno sohenkendo werklieden Het antwoord daarop ligt voor de hand Dat zijn juist die werHiedm die steeds trachten waar het de eer van hun ataiid geldt dia eer op te houden Of moeten alle werklieden hun stand onteoren Zou Z Ed dat netter vinden Zoo ja dan zou hot Bestuur helaas personen kunnen aanwijzen die niettegenstaan ie vast werk hebbende des winters van kerk en kamer trekken zoo als dit genoemd wordt Wat moeten wy werklieden van dezulken denken Is dat niet de patroon zich zelf en zijn stand onteeren Dat vinden K y verachtelijk en on verantwoordelijk van iegenen dia dezulken bedoelen nl de Kerk en Armbesturen Wat aangaUt het verzoeken om halt te houden is door het Sesiuur NIET gedaan Haandag middag w s ondergeteekende medegedeeld dat de stoet vóijr iiProvidenlia halt zou houden waarna hij den Voorzitter en Penningmeester heeft gevraagd of door hen aanvraag daartoe was gedaan doch beider antwoord was neenl Hoe zoude het Bestuur dit ook in het hoofd zijn gekomen aangezien 6 banner door werkzaamheden verhinderd waren de opwachting to maken zooals is gebleken Verdere uitweiding daarover is overbodig en niet ter zake afdoende maar wij durven Z Ed openlijk vragen of wij als werklieden niet op gepaste wijze in het openbaar hebben getoond dat wij onze A toriteiten hoogachten en de eerste de beste gelegenheid hebben waargenomen H Eil die hulde aan te bieden waarop zq zoo terecht aanspraak mogen maken Wat heeft het Bestuur van Providentia ten deze verauimd Niets Daarvan z jn wij en onze door ons hoog geachte Autoriteiten zeer zeker overtuigd en daarvoor heeft het Bestuur dan ook van tal barer leden den dank ontvangen Wel wil ik erkennen dat de advertentie in enthousiasme over die erkentelijkheid gesteld achterwege had kunnen blijven nl het woord ovatie maar het is o i een eerste plicht wanneer het Bestuur eener werklieden vereeniging wier doel niet is samen te spannen om het wettig gezag te ondermijnen ergo dat gezag eerbiedigt een hoogacht daarvan bij elke gelegenheid openlijk te moeten doen blyken Ik houd mij overtuigd dat er tal van dankbetuigingen in Couranten worden geplaatst die niet zóó welffemeetid en oprectit zijn als de door Z Ed zoo zeer gewraakte Wat do beschuldiging betreft dat de Vereoniging voortdurend een beroep doet op den Qnantléelen bgstand der Goudsche ingezetenen is mede eene totale onwaarheid Slechts éénnuml en wel ter gelegenheid der viering van het 10 jarig bestaan der Vereeuiging is aan HII Dotiateurs en niet aan de ingezetenen eene circulaire gericht waarin voor dat feeet vrijwillige bijdragen zijn verzocht maar dit doen toch immers wel deftiger corporation dan die van werklieden Dat weet Z Ed zeker ook wel doch ten behoeve der Vereeuiging is dit nooit geschied En nu het kardinale punt of de bij de massa zoo gereedo ingang vindende verdachtmaking waar Z Èd zegt Men mag natuurlijk niet veronderstellen dat eenvoudige werklieden uit eigen zak eerewijn betalen I Waarom niet is de bescheidene vraag Kent Z Ed de beteekenis van het wooid Coöperatie niet Is niet de Coöperatieve winkel daar om bij Z Ed dien twijfel op te heffen Doch waartoe voorbeelden Ik wil eindigen en gaarne nadere inlichtingen geven waarnaar Z Ed aan het slot heeft gevraagd echter niet uit vrees voor de droevige wanklank die iiie eerewijtt zou vormen maar als plicht van het Bestuur tegenover de 81 HH Donateurs en 408 leden onzer Vereeuiging Ten einde dit zoo duidelijk mogelijk te doen zal ik beginnen Z Ed bekend te maken met Art j 186 2e alinea van het Reglement luijlenda Ter gemoetkoming der onvermijdelyke kosten aan de Bestuursvergaderingen verbonden ontvangt het Be stuur ƒ BO por jaar Welnu Het Bestuur houdt die 50 in reserve en betaalt bij iedere vergadering elk voor zich zijnconsumptie en indien er zoo als meermalen gebeurdis voor een hulpbehoevend workmansgeziiuif weduwe ook van buiten de stad lanvragcn om nulp tot dievereenujiiig komon zondert HET Bestuur van dievijftig Gulden en niet uit do kas der Vereeuiging iets af tot leniging ook is yi versehülende omstandigheden daarmede alzoo gehandeld o a bij onsbezoek aan de Gist en Spiritusfabriek en hotAgnotaPark te Delft bij de aanbieding der eorewtjnaan hot Bestuur der Liedortafel Kulist na Arbeid te Amsterdam bij hun bezoek aan ons gebracht bij hot dekken van te kort voor kindarfeesten welketelkonjare door onderlinge bijdrag n der leden worden georganiseerd enz enz en in dit g eval is de aangeboden eorawijn van dw Viji Tia GuLDKN hetaald Wanneer ik hierbij nog even aansUp dat de wijndoor den pachter van het Gebouw tevens Penningmeester der Vereeniging is geleverd zonder eenigeverdienste dau twijfel ik niet of alle vrees dat dieeorewtjn van wege de Vereeniging of uit eigenzakken is betaald ook bij Z Ed zal zijn verdwenen Mocht Z Ed na deze nliohtin ou overtuigd zijndat Wij naar ons beste weteYi Rebben gehandeld endie handelingen vrijelijk onder de oogen van hetpubliek durven brengen en het dus niet aangaat zonder eenigen grond eene WerkliedenVerecnigingof haar Bestuur bij hot publiek verdacht te maken dan acht ik de tijdopoffering mij getroost tot hetgeven van de door Z Ed verlangde inlichtingen fafdoende beloond Ook de iniendor van het tweede stukje zal zoo wij hopon a kennisneming van bovenstaan le zich wel niet pieor verbeelden dat j Vef eelding hebben en met meer zoo onbescheiden op onze onbesohei desheid v sen want w zijn Gloddank nochtrotsoh noch onbescheiden en durven ten allen tijdeonze handelingen als Bestuurden van ProvidenUa voor de rechtbank der publieke opinie brengen tooals Z Ed zootrel hieruit als uit alle verslagen kanblijken Ontvangt Mijnheer de Bodacteur onzen welgemeenden dank voor de verleende plaatsruimte en gij geachte steUars der ingeiondéne stukken voor Uwe aan ons verleeende attentie en draagt bij U de overtuiging dat wij als ordelijke en vredelievende werklieden steeds zullen blijven Uwe OnderdT DienarenHet Bestuur van Providentia Gouda J Th IMHOLZ S Maart 1887 Secretaris Boekhouder LIJST van Brieven geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen G van Davelaar Cnopius Amsterdam G Slappedaal Bodegraven Mevr De Raad s Gravenhage Gonda de Vriens Is Gravenhage G B Pinkse s Gravenhage W van Rooijen Utrecht Van het Hulpkantoor MOORDRECHT J de Rooy Gonda Van het Hulpkantoor REEUWIJK A van Wijk Bloemendaal A Kruit Reeuwijk Van het Hulpkantoor ZEVENHUIZEN J de Duitscher Kamerik Verzonden geweest naar AMERIKA C Riemond New York Verzonden geweest naar DUITSCHLAND Bmiönwald en Zwaniig Bernburg H Disch Duisburg Verzonden geweest naar SPANJE G K Liij Barcelona De Directeur van het Postkantoor SIMONS üantongerectit te iuuda Terechtzitting van Woensdag 2 Maart 1887 Kantonrechter Mr J H van MIERÜP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLtEN te Rotterdam VEROORimELD A K arbeider te Reeuwijk tot 1 gulden of 1 dag wegens schieten van een kievit in den polilér Stein onder Reeuwijk H V E arbeider te Reeuwijk tot 1 gulden of 1 dag wegen meer dan een half uur na zonsondergang onder Reeuwijk jagen op waterwild A V arbeider te Reeuwijk tot 2 boeten van 3 gulden of 4 dagen wegens jagen zouder acte en vergunning onder Reeuwijk C O landbouwer te Bergambacht tot 2 boeten van 3 gulden of 4 dagen wegens jagen zonder acte en vergunning onder Reeuwijk A O landbouwer te Bergambacht tot 3 gulden of 2 dagen wegens jagen zonder vergunning onder Beeuwyk P II arbeider te Zevenhuizen tot 2 boeten van 5 gulden of 5 dagen wegens jagen zoii der acte eu vergunning onder Zevenhuizen P V d 8 visscher te joiida tot 2 boatan van I guhlon of 2 dagen wegens visschen zonder acte en vergunning onder Moordrecht 1 S sjouwer te Gouda tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen wegens visschen zonder acte en vergunning onder Gouda J S sjouwer te tiouda tot 4 booten van 1 gulden of 4 dagen wegens op 2 tijdstippen visschen zonder acte en vergunning ouder Go a VRIJGESPROKEN D V V en P v V visschers te Nieuwenl k van de aanklacht zonder vargunuing onder jfcordrecht gevischt te hebben in eens anders vischwator uurgér lijke Stand RRROitEM 8 Maart Margaretlïa Adriann oudcra A Vermenlfii en M Spniijt OVI KLEDISN i Moart P C ïnn dtn Berg 12 w C van lokutn 52 j O VDERTttOIjWIj 1 M irl J Hoebeek 25 j m A M H BtermDna 28 j aBvertentiéw Voor de vele bljjken van deelneming ondervonden bj het droevig verlies van onze geliefde Kinderen betuigen wg onzen harte U ken dank C VIS J A VI8 Kaa s Oouda 6 Maart 1887 Atn allen welke my dezer dagen zoo vele bLgken van belangstelling garen breng ik door dese mgn besten dank fl P GORISSEN jMgW Ken Tingge nette JONGEN kan in ee Kmidenierswinkel geplaatst worden Adres by den aitgerer dezer Conrant E E OZ = uit de BLIKKEN THOMMEL van A van TÜIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Siymrliesen per doos 40 ets Oit merk alleen te Gouda verkrggbaar bg J J van der SA DË Banketbakker Markt 9VijnhandeL J van OLüENBOKGU en Co te ROITEltUAM maken hare geachte clientelle attent dat zg depot van WIJNEN COGNAC enz hebben gevestigd te Gouda Adres den Heer J J van UIJE MARKT ONTVANGEN Een zeer soliede en ruime keuze ÜEMI SAISÜN STOFFEL DEMI SAISONS van af ƒ 10 en hooger U en 15 Zeer mooie PANTALONS van af ƒ 5 G PÏÏIJK turfmarkt AARDAPPELENMEEL 5 et per pak GOUDA KAARSEN 25 Magic s Dubbel STIJFSEL 12 doos bgJ F UËHNA ZO0n Tlenaew D HOOGENBOOM Specialiteit in nmm mmm mmi DAMES en KINDER OIERGÖEÜ Eénig Depot l rof JAEGER T A SNELLEMAiV Timmerman Kleiwegsteeg vra igt een IlIJÜS ZEG ilLS alsmede 3Pl© IlïS zé fels zgn te bekomen in den Boekhandel va A BIUlXKMAI Heden VEBSCH VOOBHANDBN Torx Lpo cLces CrêmeboUen EaUentongen ZWEZERIK en VLEESCHPASTEITJES üimm m m mnl Bg elke hoeveelheid uiterst net OPGEMAAKT Z 4LN eQ KREEFTEmLADE Patiefier Cuiêinfer OOSTHAVEJS B 36 Carlsbader BRON WATER en ZOUT bg SLOTEM IKEK Co W SchalekampJf i OOSTHAVEN 17 Heeft heden avond voorhanden Garnalcn Pastelijrs Sancgsenbroodjes GALANTINE DE VEAÏÏ Roomhorens ïompouces diverse GEBAKJES enz enz BroQwerij de FOSTHOOllN Rotedam Brouwerij de AMSTEL Amtterdam Alle mogelgke Beijersch Lager en Gerste soorteu uit bovenstaande Brouwerijen zgn steeds Gebotteld en per fust verkrijgbaar in het Depot Zeugstraat G 85 J H ROODE Pfgsconranten eu Analysen gratis Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis Openbare Verkoopiiigf Op DINSDAG den 8 MAART 1887 des Toormiddags ten 9 Uur zal door B H van de WERVE Deurwaarder te öoi da vogr en in het huis bewoond door B MÜLLAART aan de Nieuwe Havea N No 134 te Gouiia worden T irkocht eenen IKBOEDEL bestaande in Mahoniehouten en andere Meubelen als KASTEN TAFELS STOELEN SPIBÖEL KOPER TIN BLIK GLAS en AARDEWERK alsmede eenige GOUDEN en ZILVEREN voorwerpen M1CTSEL 4ARSGEREED8CHAP en MATERIEEl Daags te voren te zien van 9 tot 12 en van 2 tot 1 uur s V f