Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1887

4 tJroote Voorjaars ÖPRlMG iebrs DE RAADT WESTHAVEN en PEPERSTR AAT ONTVANGEN eene groote keuze zwarte CACHEAIIKES en grewerkle STOFrEi met daarbij behoorende Garnituren iTie a re DD iJlv£ES © an IKIIInJ J 3 JJ bi EEGEIT en VOOEJAAESMAUTELS BAHLMANN Co Woeusdag 9 Naart N 351Ï COURANÏ Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t I 5 ï t i r Ji vJAtSllBftTENTrfiK worden geplaatst Ij i tê 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS niiil worden berekend naar plantsmimte SS i BoYendieD worden alle Advertentien gratiiAT opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD I t welk des Maandags verschgnt Afionderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inzeadiag van adrartentiöa kan geschieden tot óón uur éea nuniddags van den dag der uitgave v lör Ji BI ËREIV ¥ 1 ISISsW T n HEINEKEN S Bierbrouwerij Maatschappö en de Brouwerg Je HAAN SLEUTELS te Amtttrdam Tolgena Broawerg prLjzen op Fast en Flesschen Depot A t RTlËK Gouwe C l o 34 35 Pr icoaranten op aanvrage verkrijgbaar op goeden stand des verkiezende met over n mn namf der daarin gedreven wordende KRUIDE I A Vail OS AZ EleiWeff E 73 NIERSZAAK Adres met franco brieven onder 1 No 1459 aan het Bureaa dezer Courant I Snelpersdmk van A Bsi nkhan te Ooada Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van de Notarissen FORTUIJ DROOGLËEVËR eo MONTUl op MAANDAG 7 MAART 1887 des morgens te elf uren in het koffiehuis Hirhoniii aan de Markt van N Il Een enkele jaren geledMi raim gebouwd waarin de Broodbakkerszaak wordt uitgeoefend met afzunderlgk net betimmerde BOYEIIWONIUG 2 Scharen Erven en open Grond aan den Langen Tiendeneg langs bet Plantsoen te Gouda wgk U No 49 en 49a Bet Bovenhuis is verhuurd voorj 20Q per jaar en het oveïige is te aanvaarden 1 MEI 1887 o N 2 Een HÜIS en ERF met eeneafzonzonderlijke Bovenwoning in de Vlamingstraat te Oouda wyk O No 341 en 341a Verhuurd bg de week voor ƒ 2 65 N 3 Een HUIS en ERF op het zoogenaamde Weeserf aan den Groeneweg te Gouda wük L No 119 Verhuurd h de week voor ƒ 0 80 En N 4 tot 8 Viif HUIZEN en ERVEN allen met groote Tuinen daarachter in de Derdeof Rloizenaarskade te Gouda wijk R No 319 tot 321 Allen bg de week verhaard ieder vooï ƒ 1 35 De perceelen zijn 3 werkdagen v6ó den Terkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geven vooruoemda Notarissen ONTVANGEN De nieuwe STOFPEIT B BEGEER Tailleur Uit de hand TE KOOP een zoo goed als nieuw T 3D ST lv £ Meubelmaker NOODGODSTEEO No 61 Beveelt zich minzaam aan tot het lever repareere i en oppolitoeren van alle soorten van MEUBELEN en tot het doen van alles wat tot het vak behoort VEBkuiZIWGEN binnen en buiten de stad HEEREN ELEEDINGUAaAZUN Ontvang en de niéuwste Demi saison en Voorjaarstoffen J HOOGENBOOM NB De prgzen zgo niet hooger dan van goede ConfectieKleeding Mej KKaLMANN MARKT vraagt eene fatsoenlgke DIENSTBODE R C fT rf il I uu m De ondergeteekenden M RAVEN8WAAY ZosEK Theehandelaren te ronncAe H berichten hunne bekende IHBESOOBTEN in verzegelde pakjes van 5 2 g en 1 Hectogram en voorzien van bovenstaand merk te Gouda uitsluitend verkrijgbaar zgn bg den Beer J BBEEB4ART GROOTE MARKT M RAVENSWAAY Zonen NIEUWE E3 WOL EEHME In het éénig Oepdt te Gouda der echte NORMAAL G O E D E R E N handteekening Prof JAEGER zjjn voor Heeren Dames en Kinderen verkrijgbaar HEMDEN BORSTRÜKKEN PANTALONS HANSOPPEN KOUSEN S OKKEN KNIEWARMERS CORSETTEN ROKKEN ONDERTAILLES SOÜSBRAS TRICOT en SATIJN aan het stuk en BREIWOL laagste prgzen D HOOGENBOOM Depdthouder bg wien gratis geill catalogus verkrggb iir zgn Open are Verkoopingf Op WOENSDAÖ den 9 MAART 1887 des voormiddags ten 10 are zal door B H vaS D WERVE Deurwaarder te Gouda op het Veerstal te Gouda worden verkocht eene aanzienlijke partg Afbraal bestaande nit PLATEN BADDING8 PLANKEN SCHOT KAPDEELEN DEÜKKN RAMEN KÜZI JNEN ijzeren DAKVENSTERö JUFFEÏtS enz alles afkomstig van het lokaal Koningskroon te Ams terdam Mejufvrouv CATS vraagt tegen MEI eene flinke DIENSTBODE van goede getuigschriften voorzien In persoon zich te vervoegen aan bovenstaand adres KLEIWEG E 94 in lllA tJFACTlJBE Finale Sluiting 29 Maart Door dat ik den I APRIL met mijo KRAAM weer gaat reizen zoo wordt van alle goederen 15 pVt korting gegeven Alle goederen zgn met bekende cgfers geprgst zooals de prjjzen op het goed genoteerd staat trekt men vau elke gulden 15 centen af een ieder doet na zgn voordeul Achtend Uw Dw Dienaar PlEBRE GIJ BELS Er wordt vóór 8 MaART te baar gevraagd een KAMER om meubelen op te bergen I w £ ma W9 ten I Korte Noodg odateeg B 171 Gouda SPECIAAL in JALOUSIËN Voorradig een groote part extra sterk eigengemaakt Jalousieband per Meter verkrijgbaar Door plaatsgebrek TE KOOP een soliede S Slaaps LEDIKANT Notenhout geschildert en TAIPELS alles nieuw en soiled afgewerkt tegen geringe prgs MARKT 139 wordt gevraagd een net niet beoeden de 14 jaar Bg het heerschende weder wordt aan alle rhnmatische Igders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uitte stellen maar gebrnik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbin s Anti Rhuini ti8che Watten en na eene korte aanwending zal men van zgne smartelijke pijnen ontheven zgn A Bo Berkel jj J rar Dorp Zorterineer A Knulinfr Alphen J B E C Schlattman Büde raven K Oo terlliig Haastrecht WH ft Wilhelmn Woerden Hoofddepót te Delft bg A BREETVELT Az die deze Watten voor den prijs van 30 centper pakje verkrijgbaar heeft gesteld bgT A 6 van Ueth C B Verheul Üudewiter Mej de Wed Bosnian T T Gouda W F J den üijl Sohoonli A Priu3 Zevenhuizen M J Goudkndf Boslcoüp O Hoogendijlc Cappelle S V A ICraats Blciswijlc De niigsTe dezer Courant geachiedt ZON DAÖ WOENSDAG en VKIJDA6 In ae Stad geschiedt deait sve in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAO De prgi per drie maanden ie 1 25 fnneo per post 1 50 BINNENLAND K i UA S Haart 1S87 Bij 2 H bealuit van 6 Maart ia aan den heer i H Becking op zijn verzoek eervol ontslag verleend als 2 luit bij het konn gevormd uit de V eerbaarheidsvereeniging Burgerplicht te Gouda De heer J W Haverkamp Bogemann predikant by de Ned Herv Gemeente alhief heeft in de voormiddaz godadienatoefening van Zondag medegedeeld dat MBoomeraena ia binnen kort zijn emeritaat te vragen Alhoewel dat bealuit op zijn leeftijd te begrepen ii en zeker na 46 jarigen diuasttijd ten volle geëerbiedigd moet wonlon zal het door velen met diep leedirezcn zyn vernomen Hij behoort toch tot die leeraara die door hartelijken omgang eu innige deelneming het hart hunner gemeente leden weten te veroveren en die niet alleen van den preekstoel woorden der liefde spreken mtax in bethuiigeziu en den intiemen familiekring tot liefdebetoon weten op te wekken Ond alle standen telt hij dan ook vele vrienden die hem zeer genegen zijn en die hartelijk hopen dat hij ook als emeritus predikant in deze gemeente zal blijven wonen en zijne vrieadeu alhier niet zal verlaten Op Vrijdag 4 Maart word te Borg Ambacht de laatate dor volkavoordrachten voor deeen winter gehouden waarbij de heer U Kniijt rijkaveettrts te Stolwijk als spreker optrad In de vorige spreekbeurten waren achtereenvolgens sprekers de heeren J G Bsttink O Uskam on S Velsing allen van BergAmbacht 1 D de Koning van Stolwijk en Ut W A Kuiperi van Ammerstol Op den 22 Februari jl heeft de eerste vergadering van de voorloopigo commiasie voor eenen Politiebond te Amsterdam plaats gehad eu in die vergadering i besloten op te richten Ken Algemeene Nederlandsche Politiebond De voorloopige commissie heeft zich geconstitueerd tot hoofdbestuur en zal zich nu vooreerst onledig houden met het ontworpen van een reglement on het verrichten van de werkzaamheden verbanden nan on noodig voor eene duurzame vestiging Circulaires zullen worden verspreid op groote schaal om tot deelneming aan te sparen Het hoofdbestuur bestaat uit de heeren J W Tuinenlmr president F A Boomtergm secretaris K Kramer penningmeester W S Tkeunene P J Kerkhof en i Schoenmaker terwijl hot bestuur nader tot 10 leden zal worden aangevuld Het doel van do Vereeniging zal zijn Verbetering en verheffing van den moatschappolijken stand der politieambtenaren en beambten Bevordering en verbreiding van de poUtie wetensohap zoowol bij don politieman als bij hot publiek Aankwoeken van kameraaflschap en onderlinge samenwerking ten voordeele van den politieman en hot publiek Oprichting van eene weduwen en weezenkas en zoo mogelijk ook van een pensioenfonds Voor ieder onderdeel zal eene afdeeling worden opgericht alios evenwel staande onder controle van het hoofdbestuur Ten slotte zij nogi vermeld dat do contributio f 1 bedraagt en dat do bond zal bestaan uit gewone loden donateurs en eereleden ü Politieg J In het Sociaal Weekblad is een eerste artikel opgenomen van mr ii A van Hamel over vrijheidsstraffen Aanleiding tot het artikel is het bericht der dagbladen dat een adres tot do regeering zou worden gericht om a n te dnngun op d iavoning eener bijzondere zachtere vrijheidsstraf voor veroordoeldon wegens politiek misdrijf De fChrijrer erkent velen gevoelen dat er iets hapert doch in eea bijzondere zaélrtt e straf bij politieke misdrijven siet hü de oplussiil niet Ook omdat het begrip politiek misdryf te onbestemd is maar vooral op de volgende drie gronden Het geven van eane bijzondere plaats aan politieke misdrijven wegens het bijzondere rechtsbelang waartegen ze gericht zijn de stoiitkundigo orde is bruikbaar bij de leer der uitlevering want tot zijn nabuur Iran de Staat zeggen wordt nwe politieke organisatie bedreigd ik kan mij daarbuiten houden Maar over zijne eigene politieke orde die een onafscheidelijk deel is van de rechtsosde in zijn gebied mag de Staat niet aldus spreken Stelt men op zoogenaamde politieke misdreven eene zachtere straf dan zal men een menigte veel verder reikende misdrijven medevoeren bmnen den kring van een voorrecht dat deze zeer zeker niet jverdietien Hoever ligt feitelijk verzet tegen het gezag van mishandeling af Hoever oproer van gewaldplsging en plundenng Is het motief de voorname grond ivaarop men eene minder gestrenge behaDdeling wenscht dan kan toch zeker het bi p politiek misdrijf geen dienst doen want misdrijven van dezen aard kunnen ook uit de laagste meest zelfzuchtige motieven worden gepleegd vele zoogeaaamd gemeene misdrijven daarentegen uit motieten van vrij etboter gehalte Juist ter wille van het motief echter willen velen eenemchteie straf De strekking raa den maatregel is dan veel ruimer ea eischt een Bsdeie vvrwegiug Deze zal mr Van Hamel in eeo volgeïd artikel geven Staten Oenerül Twiode Kaxeb Zitting van Maandag 7 Maart In deze zitting werd het debat voortgezet over de Grandwotsherziening en wel over de afdeeling Troonopvolging Na eenigo discussie word eene door de Begeering voorgestelde wijziging zijnde eene verduidelijking in het nieuwe art 18 der Grondwet aangenomen Na discussie over de vraag hoe bij ontstentenis van een troonopvolger zal worden gehandelcj is het Regeeringsartikel onveranderd aangenomen dat bij het leven van don Koning een opvolger at worden benoemd bij de wet door de dubbele Kamer in eene vereenigde vergadering Het voorstel Hoofdstuk II la Afdeeling is aangenomen met 43 tegen 38 stemmen Het bestuur van Nederlandsch Gymnastiek Verbond heeft zich tot don Minister van Binnenlandscho Zaken gewend mot oon adres waarin het naar aanleiding der klachten omtrent overlading bij het gymnasiaal oiiderwija vorklaart zich de vraag gesteld te hebben Of het geneesmiddel ten deze niet moet worden gezocht in verhooging van het stuwingsvermogofl dor jongoUoden ten aanzien van die loding door herstel van evenwicht tusschen lichaam en geest oen evenwicht dat naar zijn meening bij de regeling van hot onderwijs op een groot aantal gymnasia niet voldoende in het oog is gehouden jiet bestuur verzoekt daarom den Minister de noodige stappen te doen opdat de gymnastiek thans nog facultatief onder de verplichte leervakken der gymnasia worde opgenomen of althans aijn invloed aan te wenden ten einde te bewerken dat het verplichte onderwijs in de gymnastiek op het programma van alle Nederlandsche gymnasia voorkome Het zelfde verbond heeft zich tot den Minister van Oorlog gewend met een adres waarin het den Minister verzoekt de noodige tappen te doen ten einde te verkrijgen dat het gymnastiek onderwijs in het leger aUeon door bevolen gegeven worde Voor do handelsrechtbank te Parijs verscheen dezer dagen do markies Beauhamais aangeklaagd door den bloemenhandelaar Duponchelle omdat hij weigort dezen de kleinigheid van 15 000 francs gedurende het afgeloopen carneval door do markiezin aan balbouquetten gebruikt te betalen Da rechter zelf vindt deze som wat hoog masr de heer Duponchelle verdedigt zijn nats Een dame als de markiezin Beauhamais kaïli men niet het 0 het beste bouquet viooltjes niet een paar KMff rozen zenden lederen morgen kwam ds luiiptmor bg mij bracht een staaltje van het toilet hwflr eostsres en precies in dezelfde nuance moesten iA de verlangde bloomen bijeengebracht worden Voor een bouquet van hyacinthen die bij een holiotropo costuum moest passen heb ik zes uur lang ia een liacre rondgereden van de twaalf takjes die ik noodig had miste ik er nog drie ik vonn ze als door een wonder voor het raam van e a zolderkamertje de naaister die er woonde heb ik ze met hot gewicht in gond betaald wat bij de bloemenverkoopsters in voorraad was kwam niet in de juiste kleur Voor een bouquet van mosrozen bij een rose toilet met zilver bestoven reed ik in persoon met den express naar Nice en terug De bloemen voor een Japansch bouquet bij een Japansch costuum uit mijn eigen kassen genomen kwamen nog goedkooper uit De markiezin Beauhamais zelve vindt de rekening niet hoog het weigeren der betaUng noemt zij een booze luim van baardman Zij laat haar bouquet van dozen morgen aan don rechter zien het zijn vioolknoppon zoo groot als noten Zjj glimlacht on zegt zulke bouquetten koopt men niet vpor twintig centimes op do boulevards Eindelijk is eene schikking getroffen de markies betaalt de 15 000 francs en Duponchelle verbindt zich de markiezin tot Paachen gratis van bouquetten voor de bals te zullen voorzien Te Londen is de bekende parfiimeriofabrikant Riramel overleden De kristallen flacons en kleurige sachets de geurige zakdoekdoozon en waaiers van den bekenden winkel aan het Strand zijn halverwege met floers bedekt Riramel had de knust dor parfumerie verbazende vorderingon doen maken on zich een enorm vermogen er mede verworven dat hy voor een deel aan liefdadige doeleinden besteedde Hot ïransche bureau de bienfaisanoe te Londen het Pransche hospitaaV on andere inrichtingen ten behoeve zijner landgenooten werden vooral door hom onderhouden Zijne faljrieken had Rimmol te Londen boven ziJn winkel en te Beaufort House zijn groote bloemkweekorijen lajei ijatuurlijk te Nice en te Grasso Eim r