Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1887

Wervinff voort Oost InK tri o Voor j Handgeld bIJ zes Jarige verbintenis f 300 Nederlanders Aanbrengpremie 10 GOUDSCHE COÜKANT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een dei Plaatselijke of Garnizoen Commandanten of bij den Comman dant van het werfdépót Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Borgemeesters en ongefrankeerd BB het Departement van Koloniën Zy weiden kosteloos gegeven TE HITUE gevraagd Een Heer z b b h h vraagt eeneGEMEUBILEERDE KAMER met frissche SLAAPKAMER TE BUUR Brieven Poste Restante Postkantoor Gouda onder letters M iVI Mevrouw de Rotte OOSTHAVEN vraagt met MEI eene DIEITSTBODE kunnende koken Men VRAAGT tegen MEI eene fatsoenlijke R K BÜHQERDOCHTEB die alle huishoudelijke bezigheden netjes kan Terrichten en een Burgerpot kan koken Loon 90 gulden Adres A OLIFIERS Singel Pianostemmer Een STEMMER wenschte nog eenige nren in deze Stad aan te vullen met STEMMEN Toor slechts ƒ 8 per jaar met inbegrip van kleine REPARATIBN Fr Brieven Lett Z E C Centraal Adv Bureel Gkbb BELINFANTE Gravenhage Notaris MOLENAAR te Waddinxveen VRAAGT een om ten zynen kantore Expeditie werk te verrichten tegen 1 MEI a s Alleen zg die een nette hand schrgven en van goede getuigen voorzien zgn kunnen in aanmerking komen terw l meerderjarigen de Toorkear znllen hebben Spoe d Door plotselinge omstandigheden nit de hand TE KOOP een ruim HÜIS gelegen in een der dmkste straten van Gouda het Huis bevat twee Kamers Alcove rnime Keuken overdekte Werkplaats Tuin met vrnchtboomen en Schuur rnime Zolders enz zeer goed gelegen voor alle affaires maar bizonder geschikt voor Spekslagerg of Geldersche Winkel Te aanvaarden tegen Mei a s Brieven worden ingewacht onder No 1461 aan het Bureau dezer Conrant NIEUWE A van OS Az Kleiweg E 73 Opentare Verkooping in de NIEÜW8TBEG te Gouda in het Venduhüis op Dinsdag 15 blaart a s s morgens 9 ure van staande en andere MEUBELEN enz Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJUDROOGLEEVEE op WOENSDAG 23 MAART 1887 des morgens te elf uren in bet KofBehuis HiiiiuoNiis aan de Markt van 40 Hectaren 53 Aren 20 Centiaren Wei Hooi en Rietland en VEEl PLAS liggende op Eavensberg en t Gravenbroek in de gemeente REEVfWlJK en in de Broekveldsche Veenderjj in de gemeente ZtW ËMMERDAM Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTULFN DROOGLEEVER te Gouda CAFE VEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Pftima Consumptie Dagelpsch versoh BEIJERSCH en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEIJERSCH BIER ƒ 0 18 per Fleseh BOCK ALE a ƒ 0 22 F X HARDIJZER Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi uiii of de beschrövmg der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelpersdruk van A Brisk ma te Gouda Zeer geurige en goed waterhoudende THEËEN uit het maga n van de finaa v b BOOR te Vlaardingen liju in pakjes van 27 1 en j H Gr verkrijgbaar voorGondaen omstreken by Ml Schalekamp Jr Banketbakker Haren 17 Een Commissionair verscheidene jaren in Holland werkzaam op de hoogte van den Kanshandel en met uitgebreide relatiën voor dit artikel in Engeland Schotland en Duitschland wenscht zich te associeeren met een Knnshandelnar in Gouda of omstreken gevestigd Kapitaal is voorhanden Adres met franco Brieven onder letters W T A aan het Algemeen Advertentie Bureaa van NIJGH van DITMAR Rotterdam H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen billijke prgzen Steenhouwerij in de Zak L 298 Zeer fijne en goed getruffeerde CALANTINE DE 7EAÜ bijzonder geschikt om bg Dejeuners Diners of Soupers te gebrniken is bg iedere hoeveelheid verkrggbaar bg W Schalekamp Jr Kok en Banketbakker G een grijs Haar meerlll jBjk De nieuwe LONDON is t mIl de beste van alle bestaande parJbL JbLBa fumerien om het grgze haar binnen M 9k enkele dagen te doen verdwgnen Imjn mA Maakt het haar glansrijk en zacht t WNHaVeir verft niet Prjjs 8S cent per Sacoa en l SO per dubbele flacon Alleen verkragbaar te Gouda bn J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Te en JICHT v RHUMATIËi TerkTQgbaar te Oonda Wad Bosmax Tiendeweg O UsiLSTI M Blanwstraat Alphen II Vabossiad Zn Bodegraven B G F Banint P Veesloot Boskoop J GOVDKADB P LOOHAH HarmeUn W G Kcrtsbs Hazertwoude J Gaarkeuken Kamerik van E uwe Oudewater J Liefland Rijijdijk A C Post Stomijk A Natzijl Waarder Wed Bohthoobi Wouhrugge A DE WuDl Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot by M J C HAM te Utrecht BINNENLAND GOUDA 10 Maart 1887 Bij kon besluit is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen ta Gouda de heer D C H Smits thans inspecteur dier middelen van de 2e kl in de divisie van inspectie Breda Ie afd Te Oudewater had men Woensdag een napre e van de Koningsfeesten De feestcommissie had namelijk besloten als blijvende herinnering aan de gehouden feestviering een boom te planten en mea iiKouingsboom aan t gemeentebestuur op te drogen Deze plechtigheid had nu Woensdag plaats jgf het Arminiusplein aldaar Vooraf g Ban door het muziekgezelschap Euterpe gingen de leden dor feestcommissie gevolgd door de leden van den gemeenteraad in optocht derwaarts en werd de boom na geplant te zijn door den voorritter der feestcommissie den heer A van Aelst opgedragen aan het gemeentebestuur hetwelk die opdracht bij monde van den wethouder J A Montijn aanvaardde Nadat hierop de perkamenten rol waarop deze gebeurtenis beschreven is ten Raadhuize gedeponeerd was begaf zich do feestcommissie allen leden van het bestuur der Oudewatorsche ijsclub naar de ijstenf en werd daar na een gepaste toespraak van den heer A van Aelst ontbonden üit Oudewater schrijft men ons Daar de kerkeraadsleden met uitzondering slechts van één allen met Ds Winckel den doleorenden predikant zijn meegegaan heeft het classicaal bestuur de heeren 1 van Nooten A Teisterman J van Affleide en G van den Dool voorloopig aangesteld om in den loopenden dienst te voorzien Wel ging de gepasseerde Zondag in rust voorbij loodiit de aanwezige politie rich niet behoefde te laten gelden maar de spanning onrust en tweedracht zgn niet te min zeer betreurenswaardig De doleer epidemie gaf Zondag in de Hsrv lerk te Nykark aanleiding tot een kabaal Nadat jl Donderdag tien leden van den kerkeniad aldaar in hunne betrekkingen waren geschort rijn die leden den volgendon dag met eenige kerkvoogden nit het synodaal verband getreden AI spoedig deed het praatje de ronde dat Zondagmorgen ds Bis Lambers uit Bameveld niet als ringpredikant ter vervulling eener vacstuurbeurt in de kerk zou toegelaten worden maar wel dr Van den Bergh doleerend predikant uit Voorthuizen En werkelijk was dit waar reeds Zondag morgen omstreeks 9 uur veraoheen dr Van den Bergh in het kerkgebouw en betrad den kansel ofinhoon de godsdienstoefeningen aldaar altijd eerst te 9 uur des morgens een aanvang nemen Kene groote menigte volk was opgekomen Even vóór half tien uur veracheen de ringpredikant ds Eis Lambers vergezeld van den voorzitter van den kerkeraad ds Gobius du Sart en den burgemeester der gemeente ten einde de aanwezigheid van dr Van den Bergh op den kansel en de niet toelating van den ringprodikant te constateeren Er heerschte toen reeds een hevig tumult in de kerk Dr Van den Berg gaf op te zingen psalm 128 Het orgel spoelde de wijze van dien psalm maar werd overstemd door hot ringen van het Wien Neêrlandsch bloed en andere vaderlandsche liederen door eenige aanwerigen aangeheven De wanordelijkheden namen hand over hand toe zoodat de burgemeester rich gedrongen gevoelde den heer Van den Bergh ter voorkoming van ernstiger ongeregeldheden te verzoeken deu kansel te ontruimen Do doleeronde predikant weigerde dit te doen zonder vergunning van kerkvoogden De burgemeester begaf zich toen tot den president kerkvoogd op wiens verzoek door dr Van don Bergh aan de uitnoodiging van den burgemeester gevolg werd gegeven Tengevolge van het groote rumoer kon de ringpredikant niet optreden Do kerk was roods vwr tien uur ontruimd Van het gebeurde i do den burgemeester proces verbaal opgemaakt Staten Oeneraal TwxEut Kameb zittingen van Dinsdag 8 en Woensdag 9 Maart Het debat over de Grondwotaherriening erd voortgezet Bij de behandeling van de rfdeelingen 2 5 van Hoofstuk II inkomen der Kroon voogdij des Konins Begentschap en inhuldiging des Koniogs constateenie de Begeering op de vraag van den hoer Sanders dat tqdens het Begontsehap geen verandering in de Troonopvolging kan worden gebracht in wolken vorm ook dus ook niet in den vorm van w iging der orde van erfopvolging De wqzigingen betreffende de afdeeiing inkomen der Kroon en voogdij Koning zijn goedgekeurd De heer Lohman betoogde dat in het eedsformulier voor de voogden des Koninga moest voorkomen oen voorschrift om den Koning onderwerping in te prenten aaa het Hoogste g ag Hij stelde geen amendt in dien zin bq den bekenden geest der Kamer Het geheole ontwerp werd ten slotte aangenomen mot 59 tegen 15 stemmen Daarna ving de discussie aan over het vooratel 1 tot wijziging van de 6e en 7e afdeeiing van het lie Hoofdstak der Grondwet bepalende de macht des Konings van den Baad van State en de minis terieele verantwoordelijkheid De heer Lohman verklaarde te zullen tegen stemmen daar het beginsel dat de Koning zijn macht met anderen deelt son siaatsrechterlijke ketterij is Alle macht gaat zijns inriena van den I Koniug uit De hoer Viruly Verbrugge constateerde dat het woord oppwrgeiiy de É enittgfi over Ze en Landmacht hetzelfde beteekent als opperbestuur en de wettelijke organisatie van leger en vloot niet uitsluit Bij s w rdt door da Begeering voorgesteld een nieuw artikel achter art 54 der Grondwet te voegen waarby wordt bepaald dat door den Koning algemeene maatregelen van bestuur worden vastgesteld doch strafbepalingen in die maatregelen niet worden opgenomen dan krachtens do Wet Door den heer Van der Kaay was als amendement voorgesteld Voot chriflen door strafbepaling of politiedwang te handhaven worden ia die maatregelen niet opgenomen dan krachtens eene wet die tevens de grenzen van do te bepalen straffen vaststelt Bij het gisteren voortgezet debat over de Grondwetsherriening verklaarde de Minister van Binnenlandscho Zaken dat het voorgevaUene te Oldoboom waarop door den heer Lohman in den loop van het debat was gewezen zeer de aandacht der Begeering heeft gotrokken daar dit het eerste geval is van gewelddadigheid naar t schijnt door Godsdienstgoschillen ontstaan Do aaak is en wvrdt nog zeer streng onderzocht In J 2 van de 6e on 7e afdeeiing van Hoofdstuk II wijzigde de Regeoring hot nieuwe artikel na art 54 zoodat het nu bepaalt dat door den Koning algemeena bestuursmaatregelen worden vastgesteld Do bepalingen door straffen te handhaven worden in die maatregelen niet gemaakt dan krachtens de Wet Do wet regelt de op te loggen straffen Dit artikel is aangenomen na verwerping van het amen dementVan der Kaay met 48 tegen 26 stemmen Met 72 tegen 10 stemmen word een amendement van den heer Heldt verworpen Dit amendement strekte om voor de oorlogsverklaring te eischon een voorafgaand besluit van de Staten Generaal op voordracht van den Koning in eene vereenigdo vergadering gedaan 3 waarbij het recht tot oorlogsverklaring aan don Koning wordt overgelaten werd daarna aangenomen zonder hoofdelijke stemming Na uitvoerige discussie over art 67 tractatonrecht word een amendt van den hoer Borgosius tot uitbreiding van hot aantal tractaten dat aan do goed keuring der wetgevende macht onderworpen moet I worden verworpen met 42 tegen 41 stemmen Een amendement van den heer Lohman behelzende eene redsctiewijziging werd aangenomen met 46 tegen 37 stemmen Het gewijzigd regeeringssrtikel werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen eveneens de paragraaf B waarbij door den heer Smeenge ondersteund door den heer Verniers van der Loeff weid aangedrongen te bepalen dat aan den Koning alleen de bevoegdheid is overgelaten die tractementon te regelen die niet bij de wet geregeld zijn Deze wijziging werd evenwel door den Minister van Binnenl Zaken bestreden 6 werd eveneens onveranderd goedgekeurd Het bestuur van het Prov Gron Werkliedenbond heeft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een adres verzondeb waarin de iümer wordt verzocht bg de regeering aan te dringen dat de rijkswerken die toch door bekwame ambtenaars worden begroot niet meer voor zulke lage prijzen aan de aannemers worden gegund als in de laatste tqden steeds het geval was Immers het verschil tusschen de begrootingen en de aannemingssommea bedroeg hier in den laatsten tijd ongeveer der bogrooting Het rqk zegt het adres wordt door ijverige ambtenaars vertegenwoordigd zoodat de deugdelijkheid der werken niets te wenschen overlaat en het rijk verkrijgt zulks voor weinig geld Doch de duizenden die het ryk door de lage aannemingssommen bespaart moet het werkvolk op zijn loon missen De ambachtsman of arbeider die het geluk heefi sterk van gestel en bekwaam voor zijn werk te zijn kan als er werk is somtijds wel werk bekomen doch tegen oen loon waarvan voor hem zqne echtgenoot en kinderrai geen voedsel woning kleeding of verwarming kan betaald warden Ën toch getroost hij zich voor dat ellendig klein daghuur e hard te werken opdat hij niet met ijn gezin geheel van gebrek omkome Die toestand kan niet langer blijven bestaan De werklieden vermeenen dat zoo goed de deugdelijkheid der uitvoering van de werken door opzichthebbende ambtenaars wordt gecontroleerd de regeering ook wel een open oog voor de belangen der werklieden zal willen hebben en zij zal willen tegengaan dat de rijkswerken lager dan b jv 10 procent onder de begrooting worden gegund Zoo laag zulks niet hot geval is wordt de toestand steeds meer hopeloos daar de werklieden tegenover de aannemers totaal weerloos zyn Moge de regeering verder bepalen dat in alle bestekken die va6 het rijk uitgaan ieder werkman die op het werk een ongeluk krijgt het volle loon van deu aani mer ontvangt totdat hij den arbeid kan hervatten volgens verklaring van een geneeskundige Als geschenk voor de Koningin van Engeland bij gelegenheid van haar BOjarig regeeringsfeest Iaat Keizer Wilhelm een uit het fijnste slecbis voor geschenken aan vorstelijke familien bestei de Dresdener porselein bestaand tafelserries vervaardigen Op ieder bord zijn vflf vooretellingen geschilderd die of zinnebeeldig de voorname gebeurtenissen uit de regeering der Koningin of portretten van de beroemdste mannen van haar tijd voorstellen Het serries bestaat uit 228 groote en 120 kleine borden en 72 schalen van alle grootte behalve de sauskommen vruchtenschalen en ander tafelgerei De grootste der vruchtenschalen bekroont een beeld der koningin terwijl rondom wit op gouden grond de beeltenissen van alle leden van t Engelsche koninkUjk huis zijn aangebracht Er is een nieuw werk verschenen van kapitein Conder een man wiens naam ten nauwste met de doorvorsching van Palestina verbonden is Dit werk draagt den titol Syrian Stone Lore en stelt zich ten doel na te gaan wat wjj van Syrië Phoenicia en Palestina benevens van de bewoners dier landen zouden weton indien de bybel voor ons niet bestond en wij alleen op de overgebleven monumenten mot hun opschriften enz aangewezen waren Tot dit doel verdeelt Conder zqn werk in tien hoofdafdeelingen die elkander in geschiedkundige orde opvolgen en met de Kanaanieten beginnen om