Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1887

eent met de ktuisrwrden te eindigea Ieder dier ffle ngon behandelt den oorsprong de taal den godsdienst het staXtkundig en msatschappelqk lerea de kunst en de letterkunde der menschen van bet tqdpurk waaraan het gewijd is Het meest belangrijke gedeelte is dat hetwelk orer de Hebreeërs handelt Dit toch toont aan wnt wij omtrent dit volk souden weten indien het Oude Testament ongeschreven ware gebleven De uitkomsten waartoe Conder komt zijn over het geheel in overeenstemming met de schildering van het Joodsche leven die men uit het boek der Koningen zoude kunnen ontwerpen De voornaamste bronnen zijn voor dit tijdvak het opschrift van Siloam en dat op den cylinder van Taylor Behalve deze deelt Conder nog Urie uieuwgevondeu inscripties mede die met oude schriftteekena geschreven zijn andere zooals die welke over de grensbepaling van Gezer handelt liJn in het latere Arameesche schrift hetwelk van de eerste eeuW voor Christus af gebruikelyk was Het volgende tydvak is dat van de overheeriching d Griek h Aziatisohe koningen Voor deze soowel als voor de volgende periode beginnen de bronnen steeds rijkelijker te vloeien dat er behalve de steenen gedenkteekenen de verhalen van Cyrillus Chrysostomus Eusebius Hieronymus en andere bijkomen Ook voor de geschiedenis der Arabische verovering is het materiaal groot tot dusver weinig gebruikt en bovendien dikwijls in staat de onnauwkeurige opgave der Arabische geschiedschrijvers te verbeteren Het boek eindigt met een overzicht van de wijze waarop zich de Westerlingen gedurende de kruistochten in het Heilige land vestigden Een drietal kaarten die den toestand van Palestina in de jaren 1300 voor Christus en 500 en 1180 na Christus aanduiden zijn aan het werk toegevoegd De eerste dezer kaarten is uitsluitend en alleen met behulp van de ongewijde bronnen bewerkt N S C De generaal der Jezuïeten pater Beckx is Vrijdag te Rome overleden Hij was geboren in 1795 te Sichem in België en werd na zijn priesterwijding in 1819 te Hildesheim opgenomen in de Orde der Jezuïeten Weldra leerden zijne superieuren hem wegens x no begaafdheid tact en bruikbaarheid waardeeren hij werd met moeielijke opdrachten belast en vervulde deze met succes Na de bekeering van hertog Ferdinand van Anhalt Cöthen werd hij diens biechtvader en pastoor aan de nieuwgebouwde katholieke kerk te Cöthen Toen de hertog stierf bleef Beckx aan het hof en vergezelde later de hertogin weduwe naar Weenen Ook hier wist hij zijn invloed tot in de omgeving van Metternich te doen gelden hij werd in ISé tot procurator der provincie Oostenrijk benoemd en woonde als zoodanig in hetzelfde jaar de congregatie der procuratoren te Rome bij De beweging van het jaar 1848 en de verbanning der Jezuïeten uit Oostenrijk voerde Beckx weer naar zijn geboorteland hy nam het rectoraat van het collegium te Leuven over Nadat aan de Jezuïeten verlof was gegeven om naar Oostenrijk terug te keeren steunde hy met alle krachten de reactionnaire regeering aldaar en wist haar aan het doel der Orde dienstbaar te maken Hot weder toelaten der Jezuïeten in Hongaqje was zijn werk In 1853 werd hij te Rome bij de algemeene congregatie tot generaal der Orde als opvolger van Roothaan gekozen Aan zijne behendige leiding en lijne standvastigheid is een groot deel van het succes toe te schrijven dat de Orde in de laatste dertig jaren vooral in de Protestantsche landen heeft gehad Toen in 1870 het huis van Savoyo van Florence naar Rome ging verplaatste de generaal der Jezuïeten zijne residentie van Rome naar Florence Het was voor hem persoonlijk geen slechte ruil van Fie ole de hoogte boven Florence met olijvenbosscfaen begroeid en met villa s bezaaid met het uitzicht in het heerlijke Amodal leidde hij voortaan de lotgevallen der Orde Pater Beckx wist ook de pers als middel voor zijn doel te waardeeren een aantal artikelen in de door hem geïnspireerde Civila Oattoltca iq van zijne hand en in 184i3 heeft hij een stichtelijk werk Se Maand m Maria geschreven dat in vele talen vertaald is en in 1867 xeedt voor de twaalfde maal herdrukt werd Fijfaro deelt nog het volgende omtrent pater Beckx mede Hij doorleefde met de Orde zeer moeielijke omstan gheden In 1854 werden de Jezuïeten verbannen uit de Romagna uit Lombardije de beide Ceciliën de Marken en Umbrié in 1866 uit de provincie Venetië iuT ftS voor de tweede maal uit Spanje in 1871 uit Duittóhland in 1873 uit Rome in 1880 uit Frankrijk Met vertrek noar Fiesole was niet noodzakel k geweest want pater Beckx had we te Rome kunnen blijven maar een gemis aan overeenstemming tusschen Pius IX en den zoogenoemden Zwarten Paus leidde er toe De Oide iataüolliB is in i n t d léèr oortiit gegaan In 1841 telde zij 3565 leden iJiana meer dan 10 000 Hare missiën zijn bloeiend die in NoordAmerika vcwral z n eene goudm B voor de Orde en voor de St Pieterspeniiing De oprplger van pater Beckx zal een Zwitser zjjn pater Anderiedy geboren in 1819 p8ter Beckx benoemde hem in 1888 tot zyn vicaris met het recht van opvolging en vertrouwde hem het volgende jaar het geheele bestuur over de Orde toe Het verslag over 1886 van Bethanië herstellingsoord voor verzwakte kinderen te Zeist is verschenen Uit de mededeelingen van den administrateur secretaris den heer W van Oosterwijk Bruijn blijkt dat 1886 een der beste jaren van de stichting is geweest Het aantal kinderen dat aan Bethanië werd toevertrouwd bedroeg 104 tegen 89 in 1885 Voor geen der verpleegde kinderen ia het verblijf in Bethanië zonder eenig goed gevolg geweest maar zeer in het oogvallend was dit b 90 van de 104 Van dezen kwamen 76 uit Amsterdam uit Rotterdam 9 Den Haag 7 Utrecht 4 en de overigen uit verschillende oorden des rijks De financiën geven nog geen reden tot ongerustheid evenwel waren de ontvangsten volstrekt niet voldoende tot bestrijding der gewone uitgaven die in het grootere gebouw noodzakelijk meer bedragen dan vroeger Het batig slot van 2821 70 i waarmede 1886 begonnen werd is niettegenstaande een legaat van ƒ 500 van mevrouw Domela Nieuwenhuis verminderd tot ƒ 1670 31 Met aandrang vraagt daarom het bestuur den voortdurenden steun ran alle Aan eene Particuliere Correspondentie uit Engeland aan de N B Ot ontleenen wy het volgende Naar aanleiding van gerezen klachten werd in Juni jl door den toenmaligen minister van binnenlandsche zaken den heer Childers eene commissie van deskundigen benoemd om een onderzoek in te stellen naar een toestand der gebouwen in Engeland waarin preventief gevangenen in voorloopige hechtenis zitten De commissie bestond uit den rechter Wills Sir Robest Fowler Sir Edmund du Cane voorzitter der bestendige commissie van het gevangenwezen den heer T W Evans en den heer W L Lowndes één der staatsinspecteurs van het tuchthuis te Dover Het verslag dezer commissie is voor een paar dagen in het licht gegeven en heeft eene niet geringe opschudding bij alle weidenkenden in den lande tevens epn gevoel van verontwaardiging gewekt Hiervoor bestaat ongelukkigerwijze maar al te veel grond Het rapport onthult toestanden gelijk men ze verwachten zou in de kerkera van Marokko en Perzië doch niet in de huiden van detentie van het christelijk Engeland anno 1887 En hetgeen het openbaar afgrijzen moet verhoogen ia de omstanheid dat wij hier te doen hebben met de waafnemingen van deskundigen die onze kerkers van nabij en door peraoonlqk onderzoek kennen In dit rapport is geen plaats voor overdrijving De naakte feiten en cijfers moeten den vermaarden John Howard den groeten hervormer der Engelsche gevangenissen in zijn graf doen omkeeren Het is honderd en tien jaren geleden sedert zijn opzienbarend werk State of the Prisons in England and Wales het licht zag en de gansohe natie deed gruwen en sidderen van gramschap en aandoening Maar wanneer men dat boek thans ter hand neemt staat men verbaasd over de mate waarin die oude schilderingen van toepassing zijn voor de hedendaag9che Britache huizen van detentie Waar hij holen beschrijft zonder schoorsteen riolen en water doch met vochtige vloeren dan paat zijne beschrijving volkomen in het kader der schilderingen van de jongste commissie van enquête Sinds eene eeuw sinds Howard s en Field s bemoeiingen ten bate der gevangenen zijn Eugeland s s tskerkers gaandeweg zoozeer in alle opzichten verbeterd dat men ze steeds hoort noemen en roemen waar er sprake is van hervormingen in het gevangeniswezen Doch zonderling genoeg heeft men de huizen van detentie over het hoofd gezien de plaatsen waar geen boeven maar lieden gevangen litten die in het oog van wet en recht nog onschuldig zijn dus honderdduizend maal meer aanspraak hebben op eene menschlievende bejegening dan veroordeelden Hoe het nu komt dat men hen anno 1887 veel schandelijker behandelt dan de dieren in de hZoo is even onbegrijpelijk als dat deze misbruiken jaar in jaar uit hebben kunnen voortbestaan zonder klacht of protest zonder onderzoek of redres Mij dunkt de Howard Association die het werk voortzet van den edelen phihintroop wiens naam zij draagt mag wel eenigo opheldering geven over dit raadsel Vele gedeelten van het verslag der commissie zijn niet geschikt om in eene courant te worden behandeld De morsigheid en de onzedelijkheid door de verantwoordelijke overheden gedoogd en bestendigd gaan alle besehriJTing te boven De coauiiiaali gtttg den toestand na in 190 huizen Tli detentie eft zg rapporteert dat slechts in weinige de toestand bevredigend kan worden geheeten terwijl hij in al te vele beneden eritiek is In sommige wordt naar ly verklaart elke eisch Tan mensohelijfcheid ja van do meest aUedaags ll iÉ hheid miskend en tooneelen die men tot de gesomedenis zou meenen te behooren zijn nog mogelijk in dit jubeljaar van Koningin Victoria Verscheiden dezer bewaarplaatsen hebben geen licht andere geen lucht In deze is de dampkring door deq adem en de uitwasemingen der gevangenen zóó bedorven dat de gevangenbewaarders zelven verklaren het daarin niet te kunnen uithouden in gene heerscht daarentegen eene kilheid als van het graf welke de gevangenen doet rillen en verstijven Terecht doet de commissie uitkomen dat zulke toestanden den goeden loop van het recht evenmin bevorderen als zij het bülijkheidsgevoel bevredigen Hoe kan men verwachten dat gevangenen zich behoorlijk kunnen verdedigen en hun onschuld in het licht stellen wanneer men hen eerst Uohamelyk en geestelijk daartoe onbekwaam heeft gemaakt Als de ergste gevallen van opéénpakking van gevangenen in sommige huizen van bewaring slapen jongen en ouden mannen en vrouwen meisjes en knapen in één lokaal zonder afscheiding of toezicht noemt de commissie de volgende twintigk gevangenen in één vertrek 18 E voet lang en 9 E voet breed Derby drie gevangenen in ééne cel 6 K voet lang en 3 E voet breed Dorchester vijftien gevangenen in ééne kamer groot 966 kub E voet 800 kub E voet is in Engeland gemiddeld de van overheidswege vastgestelde ruimte voor eiken veroordeelde Hull twintig tot dertig gevangenen in ééne kam r ruim 11 K voet lang en ruim 5 E voet breed Ipswich Zoven en twintig gevangenen in één vertrek 12 E voet lang en ruim 14 E voet breed Northallerton twaalf gevangenen in ééne kamer 9 E voet lang en ruim 8 E voet breed Oxford Waar het zedelijkheidsgevoel der plaatselijke overheden want zij zijn voor deze toestanden aansprakelijk al te zeer in verzet kwam tegen de vermenging der geslachten hebben zq vernuftige middelen bedacht om het Stiixife geweten te sussen Hier en daar zijn kasten gemaakt waar gevangenen al rast een proefje met het cellulaire stelsel kunnen nemen Te Gloucester zijn deze kasten maar 2 voet en 4 duim lang en 2 voet 1 duim breed in de OU SaiUy alhier niet veel beter en te Bodmin zelfs 2 voet 8 duim lang b j eene breedte van slechts 1 voet 9 duim De haren rijzen te berge bg de gedachte dat menachelijke wezens in het christelijk Engeland soms eene week lang opgesloten wonlen in deze hokken die naar de commissie getuigt voor een hond nauwelijks voldoende geacht zouden worden door een menschlievenden baas Van alle kanten gaan er stemmen op dat aan ditschandaal een einde moet worden gemaakt door aande plaatselijke overheden het recht van beheer entoezicht te ontnemen en deze op te dragen aan den Home Secretart Hoe eer hoe beter mag menwel zeggen Onderteek end door tal van gepensioneerde hooHofficieren van land en zeemacht Indische hoofdambtenaren hoogleeraren en belangstellenden is aan Z M den Koning een adres gericht waarin zij wyzen op lo de ontmoediging en demoralisatie die zich bg onze dappere troepen openbaren hunne veerkracht verlammen die hun weerstandsvermogen tegen ziekte en ontberingen ondermijnen en die het tretfendst blijken uit de tah ke desertiën naar een barbaarsohen vijand 2o het steeds verminderend prestige dat de naam en e macht van Nederland in de eerste plaats n tjeh en zijne Onderhoorigheden maar ook iU steeds wijderen kring over gansch Indië en zelfs in den vreemde uitoefenen waarvan de bewijzen ons uit talrijke mededeelingen zelfa van de verst verwijderde gewesten toestroomen 3o het steeds toenemend gevaar voor vreemde inmenging en internationale verwikkelingen voortvloeiend uit het feit dat Nederland zyn heerschappij in naam uitbreidde over een uitgestrekt en voor den handel zeer belangrijk gebied uoch inderdaad zich onmachtig toont daarbinnen de meest onmisbare bescherming van peraoon en goederen te verleenen Adressanten vormeenen dat het ook binnen do bestaande grondwettige grenzen mogelijk is de middelen te vinden om eene voldoende troepenmacht naar Indië te zenden welke aan onze onmacht en moedeloosheid tegenover een hardnekkig vijand een eind maakt het geschokt vertrouwen van Inlanders en EuK eaoan in Nederland maeht herstelt en den vreemdeling d bescherming waarborgt welke hij recht heeft van ons te eisohen Het adres eindigt met de volgende woorden Het is daarom Sire dat de ondergeteekenden niet ontmoedigd door het mislukken van zoovel vroegere pogingen om op den ernst der koloniale beUngen de aandacht te vestigen en gesteund door de herinnering aan de fiere taal onzer vaderen om nimmer te wanhopen zich wenden tot Uwe Majesteit den Doorluchtigen telg uit het Huis van Oraiye dat nimmer doof bleef voor een beroep op eer en plicht met de vurige bede dat het Haar behage het noodlottig verval van leger en vloot in Nederlandsch Indie te stuiten door zoodanige versterking ran personeel en materieel als noodig blijkt om de taak te vervullen welke op het voetspoor van een roemvol verleden op Nederland als Koloniale Mogendheid rust en de toekomst zijner koloniale heerschappij verzekert Boitenlandsch Overzicht De eerste lezing der legerwet heeft in den Duitschen rijksdag phiats gehad zonder verzet niemand der tegenstanders rond verwijzing naar eene commissie noodig Daarop is reeds gisteren de tweede lezing gevolgd Het Septennaat is met 223 tegen 48 stemmen aangenomen Buiten stemming bleven 83 leden meest alle leden van het centrum Van het centrum stemden 7 leden voor het regeeringsontwerp Prins Bismarck woonde de zitting bü maar heeft het woord niet gevoerd Uit Bulgarije komen allerlei tegenstrijdige berichten Met kracht is de regeerinj opgetreden tegen de opstandelingen maar de verhalen ovei allerlei onnoodigo mishandelingen zijn stellig overdreven Het eenige waarover men zich ongerust maakt ie de vraag hoe Rusland het fusileeren van de opstandelingen te Rustschuck zal opvatten of liever of Rusland hierin een reden zal zien om meer direct tusschenbeideu te komen Hen weet daarover nog nieta met zekerheid maar hoopt dat Rusland zich door het gebeurde niet zal laten afbrengen van den weg van diplomatiek overleg dat in de laatste dagen vrij Wat gevorderd scheen Te Weenen althans werd gezegd dat de reis vjmjlen Eussischen ambaaaaileur Lobanoff naar Pefersbur in verband stond mot vertrouwelijke onderhandelingen tusschen de Mogendheden In oflioieele Oostenrijksche kringen betreurde men de terechtstellingen als een overhaasting welke misschien de diplomatieke bemoeiingen der laatste Wekeu kon verijdelen maar men geloofde dat de Regenten zich nu dea te meer zouden haasten om de eischen der Porte in te willigen Sedert zyn overigens geen nieuwe ongeregeldheden voorgevallen De regenten nemen echter krachtige Toorzorgamaatregelen tot voorkoming ran verder verzet en hebben o a ook den commandant van Schumhi dien zij niet vertrouwen door een ander officier vervangen Van de personen die te Sofia in hechtenis werden genomen ziju de moesten tegen borgtocht op vrijen voeten gesteld terwyl allen die klaagden over mishandeling door geneeskundigen zijn onderzocht De Pransche Kamer zette de behandeling der graanreehten voort De heer Jaurès wilde de behandeling uitstellen maar dit voorstel werd met 338 tegen 220 stemmen verworpen Daarna verwierp do Kamer met 874 tegen 151 stemmen hot voorstel van den heer Achard tot geheele ophetBng der graanreehten De zitting werd toen verdaagd zoodut de beslissing over bet ontwerp van den heer Develle heden wordt verwacht In België wordt nog steeds gesproken over de onzijdigheid des lands bij een mogefijken oorlog tusschen Duitachland en Frankrijk Een der hoofdofficieren van het Belgische lager betoogt in een brochure dat de Franschen in dit geval vermoedelijk hun aanval op Duitschhind door België zullen ondernemen Ten bewijze voor zijne stelling wijst de officier op de geringe natuurlijke hinderpalen welke deze weg heeft in vergelijking met de Vogeezen den midden Ryn en het Schicartiwald op de meerdere gemakkelijkheid om een leger te concentreeren langs de Belgische grens waar zeven spoorwegUjnen tusschen Duinkerken en Mezières de grens omsohrijden terwijl de overtocht over den Rijn by Dusseldorf gemakkelijk is on alleen Keulen de eerste verdedigingslinie vormt en ten slotte op het feit dat de Franschen als zij zich haasten in België kunnen zijn voordat het Belgische leger is ge mobiliseerd Op grond van deze redenen meent de officier dat de Franschen aan deu weg door België de voorkeur zullen geven Dit blijkt ook hieruit dat de Belgische grens wordt bewaakt door twee legerkorpsen met een dorde korps in de nabijheid terwijl van Belfaai tot Itezitfes dus langs i geheele ooatkoit I slecht een korps ia opgesteld Deze verdeoling der Fransohe legerkorpsen verklaart de officier door het plan voor d n aanstaanden veldtocht gelijk de Fransche generale stat dit heeft ontworpen Grelyk men weet ontbond het Uberale ministerie in Portugal voor eanigen tijd de Cortez omdat de regeerittg de meerderheid welke haar stemde te gering vond De uitslag der verkiezingen die eergisteren plaats vonden heeft de verwachting der regeering verre overtroffen Gekozen zijn 108 ministerieelen 36 conservatieven en 2 republikeinen De ontwerpen tot hervorming van het provinciaal bestuur en de verkiezing der Eerste Kamer waarover het geschil tusschen de regeering en de Volksvertegenwoordiger ontstond zullen door deze meerderheid zonder twijfel worden goedgekeurd In ons vorig nummer deelden wij mede dat de Zweedsche Tweede Kamer is ontbonden wegens een door haar genomen besluit omtrent de graanreehten De zaak is deze De Regeering is voor gematigden vrijhandel de Rijksdag daarentegen waarin het platteland het overwicht heeft wil bescherming Reeds in 1885 kwam dat verlangen vooral voor de rogge aan den dag maar het duurde tot het volgende jaar voordat het in de Tweede Kamer de geringe meerderheid van 6 stemmen kon verwerven De Eerste Kamer echter verklaarde zich toen met 18 stemmen meerderheid tegen de hoogere graanreehten Volgens de Zweedsche Grondwet moet een gemeenschappeli stemming beslissen en in een vereenigde zitting der twee kamera werd het voorstel met 17 stemmen meerderheid verworpen De protectionisten zoowel als de vrijhandelsmannen zetten daarop een rolksbeweging op touw en de eerstgenoemden wonnen daarbij veld Het gevolg is geweest dat de verlangde graanreehten verleden week door 180 van de 353 leden die de Kamers te zamen tellen werden aangenomen De Eerste Kamer is nu aan de zijde der Begeering gebleven maar door de Tweede overstemd 2 Mei komt de nieuwe bijeen maar men acht het twijfelachtig of de Regeering door de verkiezingen een andere meerderheid zal krijgen EDNSTNIEUWS Dinsdagavond 11 had het Concert Prill plaats Een enkel woord hierover Zoo als eerst het plan was zou Professor Schroder de pianopartij vervullen en nadat deze door bizondere omstandigheden verhinderd was geworden hoorden wij dat mej r d W uit Capelle dilettante die partij overnemen toen de Goud che Courant van 4 Maart ons het bericht bracht dat de heer van MUligen welwillend die partij opnemen Hoewel dit ons om bizondere redenen hier liever niet te vermelden wat vreemd klonk ia het toch zeker dat zijne raedewerking het succes van den avond zeer heeft verhoogd Het concert ia uitstekend gedaagd Uoiuuur m dameê spreken wü het eeist over de n Declamatie Wij zijn dit op onze concerten niet gewoon en toch moeten wij erkennen dat het eene aangename afwisseling gaf en wij on ler3cbrüven gaarne wat op dit gebied over mevr Prill in een vorig u van dit blad weid gezegd Mocht zij zich metterwoon in Gouda komen vestigen wellicht dat wy hare gaven nog wel eens meer genieten Voordracht en stembuiging waren zeer goed vooral omdat het gepaard ging met eene duidelijke uitspraak Van de muzikale n noemen wij rooreeist het eerste Dit gaf ons reeds het bewys dat onze verwachting niet was teleurgesteld Hoe menigmaal waren wij in de gelegenheid die drie meesters te bewonderen zoowel wat voordracht opvatting on uitvoering betreft Prachtig wanneer die Serenade zoo wordt uitgevoerd De violoncel solo s werden ook zeer verdienstelijk gespeeld Het glanspunt van den avond was het laatste n De pianopartij was in goe e handen en waarlyk men behoeft niet zooals men dat noemt een bevoegd beoordeelaar te zijn om niet aanstonds op te merken dat de heer van Milligen zy n instrument moester is De heer Prill gaf nog twee piano nrs die naar het applaus te oordeelen zeer voldeden Ons schijnt het toe dat violoncel zyn hoofdinstrument is INGEZONDEN Het Champagne Schandaal Het bestuur van Providentia is mij geheel oiAeke d geen enkel der leden ken ik persoonlijk toch wil ik een lans voor die lui breken Wat toch is de heele zaak voor bureaukosten is natuurlijk met iutemming der leden aan dat bestuur aea t kleine som toegestaan onl die of voor schrijflM to hoeften of voor kleine verteeringen bij het hou den hunner vergaderingen te gebruiken Als na die menschen door zuinig huis te houden een klemn fofje hebbon gemaakt en dit nu bij de bekende eenige gelegenheid hebben gebruikt om hunne hooger geplaatste medeburgers eens royaal te recipi eereui welnu wat kwaad steekt daüin in s Hemels naam Als zij dat sommetje door het houden hunner vergaderingen te gelde maken spreekt natuurlijk niemand er van maar voor die eericAriiielyie Champagne Het heeft eenigszins den schyn als wilde die Goudsche ingezetene een twistappel werpen in eene verëeniging waar eensgezindheid heerscht en dat noem ik niet braaf De malle dichterlijke advertentie verdient geen aandacht P KEIMMSGEfllMG Nationale Militie Eerste Zitting van den Militieraad BURGEMEESTER en WETHOC DERS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de EERSTE ZITTING van den MILITIERAAD bedoeld bij art 86 der wet van den W Augustus 1861 Staatsblad n 72 zal plaats hebben op het Raadhuis DINSDAG den 22 MAART 1887 Jes namiddags ten l s ure voor hen die bij de loting getrokken hebben No 1 tot en met 75 en WOENSDAG den 23 MAART daaraanvolgende des namiddags ten 1 ure voor de hoogere nummers In deze zitting moeten verschijnen de Vrijwilligers voor de Militie en de Lotelingen die vrijstelling verlangen wegens ziekel ke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwijl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die redenen van vrijstelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen H Voorts wordt den Loteling die zijn bewijzen tot vrijstelling nog niet heeft ingeleverd herinnerd dat om vrijstelling te erlangen wegens BROEDERDIENST de volgens art 21 van het Koninklijk besluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad n 46 vereischte bewijsstijkken uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de Eerste Zitting van den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester moeten worden ingeleverd en dat hij die voor bovengenoemden Militieraad niet is verschenen gehouden Wordt geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewezen terwijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontl eft van de rerplichting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gerorderde bewijsstukken GOUDA 9 Maart 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 7 Maart 1887 is executoir verklaart Het Kohier van het Patenrecht over het 3 kwartaal dienstjaar 1886 87 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den bü de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 8 Maart 1887 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN MARKTBERICHTEN Gouda 10 Maart 1887 Heden waren de aanvoeren veel minder ruim dan vorige week zoodat bijna alle artikelen rich op vorige prijzen konden handhaven De stemming is echter ondanks de hoogere buitenlandsche berichten flauw Zeewsche Tarwe f 7 75 a ƒ 8 25 Polder Tarwe ƒ 7 40 a ƒ 7 60 Afwijkende ƒ 6 50 a ƒ 7 Roode Tarwe ƒ 6 90 a ƒ 7 15 Angel Tarwe ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 60 a f 6 20 Polderrogge ƒ 4 75 a ƒ 5 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 66 a f 4 80 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 4 80 Zomergerst ƒ 4 10 a ƒ 4 50 Chevaliergerst ƒ 5 26 a ƒ Haver per Heot