Goudsche Courant, zondag 13 maart 1887

Zondag 13 Maart ♦ N ® 3lfc W 35S0 ïïederlandsclie Stoom lïïjieïaal Waterfalriek van de Bron ccDE SNELLE SPRONG te Tegelen De DIRECTIE bericht dat zg tot haar eenig DepÖthonder voor Govtda ei t omstrekenbeeft aangesteld den Heer I A l OISTIBIS te a t a d a Namens dezelve Tegelen 9 Maait 1887 Van BASTEN BATENBURG 1 Naar sinleiding ma bovenstaande kennisgeving neem ik de vrgheiü mg voor de levering vagj het MINERAALWATER de CITROEN FRAMBOZEN en CHAMPAGNE LIMONAD ë uit voornoemde fabriek zgnde van uitmuntende kwaliteit op heele halve Syphons en Eogelflesschen beleefdel k aan te bevelen A NOfiTIER Gouwe C No 34 35 MOHEHEUIEE a 10 CENT per b4dGELFLESCH tïïOLLAiraSCH STdUT 10 CENT per FLESCH Nieuws en Advertentieblad vopr öuda en Omstreken M J VRAAof een l efcwaine a ascli en SpoMeid bïj J WILLBIH3 ji Blee er Kaitenaingel Schoen en Laa eiin a azijn Depot A JORTlER oJ WaNGEN een groofe ke DAMES m KL DlIl tot uiterst billijke pruzen IE DE ÉTAI AOEIl IJDSTBAAT 42 c h èni Een Commissionair verscheidene jaren inHolland werkzaam op de hoogte v an den Kaashandel ea met nitgebreide relatiënvoor dit artikel in Engeland Schotland enDoitschland wenscht zich te aasocieeren met een Kaashandelaar in Gouda of omstreken gevestigd Kapitaal is voorhanden ii Adres met franco Brieven onder lettersW T A aan het Algemeen AdvertentieBureauvan NIJGH van DITMAR Rotterdam MAINZEB ZUÏÏBZOOL 16 Cent per kilo SNIJBOONEN ingemaakt 20 Cent per kiloPRINCE8SBB00NEN 20 ANDIJVIE 18 DOPER VVTEN SNIJBOONEN PRINCESSEBOONEN ANDIJVIE en POSTELIJN per blik inhoudende 1 Kilo 50 centen flOLLANDSCHE KBOPSLA J GEUIUT8E ABSHAUBBIN S OF Anü Rhumatlschc Watteo jenezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagcramp hoofd schouder pgn of welke kwalen me van Bhumatischen a rd zgn en door koude ontstaan Prgs 30 ets pej pakje met gebruiksaanwgzing Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A G TUI Deth aej de Wed Bosman Goqda W F J denUgt Öciioonh A Prins Zevenhuizen M J Gondknde Boskoop 0 Hoogendijk Gappelle S V d Kraata Bleiswgk C B Verheal Oudewater A Bo Berkcl J fac Dorp Zoetermeer lA Kanlinff Alphen i B E C Schlattman Bodegraven K Ooiterling Haastrecht I V Vd G Wilhelmus Woerden osa 8 40 1 8 75 en per 100 lo 7 ƒ 7 10 Voor een enkel partijye werd 7 76 bedongen Mais Bonte Ajaaribünsehe ƒ 8 IB Odessa 6 i ƒ 6 10 en Cinquantine ƒ 50 7 Alles per 100 kilo Hennepeaad InIsndwsh 6 60 i f 6 80 Buitenlandsch ƒ 5 a 5 50 Biuine booneu 10 75 a ƒ 12 60 Witte boonen 9 a ƒ 9 25 Buitenlandsche 50 ƒ 7 Y Kookerwten ƒ 8 75 a ƒ 9 10 Kanariezaad ƒ 10 a 10 75 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 10 Paardanboonen 6 25 a 6 60 De Teemarkt met goeden aanvoer handel in earete sooH iets vlugger vett varkens 22 a 24 Cent vartoUS voor Londen 19 a 20i j et per half kdo magere r kens en biggen ving biggen 1 a ƒ 1 40 mer week jf Aangevoerd 19 pMtijen Kaas eerste qualiteit fö i Noordhollandsche 22 öoeboter 1 10 a ƒ 1 20 Welbeter ƒ O 90 a 1 00 11 Burgerlijke Staad GEBOREN 7 It urt Jin ouders W d Oruul J vin Rgtw k Gwrit oaders T Verbiest ea F B OVKRLEDtN 7 Miart I tid den IJuel llui P Slief 60 j 8 P VermMt 53 ij U B r Winkel 5 j GBHUWü 8 Mi rt M Groeoenduli en B rermfllenj i Bakker en I Breuter StolwUk GEBOBEN Arie AdriaDui oudere fa Koorejraer ii J Temprlroan Baartje oadera A rfSnger en Ö Verhoef OVERLEUEN P an der Schee 8B U U lao Uuren 7 J 6 ro rtll GEHUWD S A BndemKker en WA Ï Vriei Reeuwyiè GEBOREN Teuni oudere T B eó on W tan Wrlzenia Cornelia Joeeph oudere C Ver leg en C de Fraqkryker Pieter Joaeph ouders D Mounts en L de Jong Cornelia ouders F Hraune en E Kisinau Arnulda Maria Anna ouders A van V gk en M va der Manden van der ADVERTEtfTIÜN Voor da vele bew z n van hartc lgke deelneming zoowel van hier als van elden ontvangen bg het overladen van mynen innig geliefden Echtgenoot FRANgOIS LEOPOLD IDENBÜRG in leven Med Doctor te Haaatreeht betaig ik ook namens mgne kinderen eii familie mgnen bartelgken dank J C PELGRIM i i v 4 Wed F L Idenbdeg Baattreckt 8 Maart 1887 Notaris MOLEN AA M WadcHnxveen VRAAGT een i i JT 00 ten xgnen kantore Itzpeditie werk te verrichten tegen I MEI a s Alleen zg die een nette hand schrgven en van goede getnigen voorzien zgn kunnen in aanmerking komen terwgl meerderjarigen de voorkeur zolleo hebben Mevrouw de Rotte OÖSTHAVEN vraagt met MEI eene DIEITSTBOCE kunnende koken Eene Werkster biedt zich ium Adres onder No 1462 aan het Bureau dezer Courant OpenlDare Verkooping in de NIEÜWSTEEG te Gouda in het € VïNDOKUIS op Oiosdag 15 Maart a s s morgens 9 nre van staande en andere MECBëLEN enz Soelpendrok van A Bumkican te Gonda 6 U ARAPIIJIl vaü OS Az Kleiweg Su lZ BLOEMKWEÊKER 1 beveelt zich beleefd aan tot Ifet verrichten van alle TUIN WERK en het Wodigde te leveren mEL G KATTENSIN EL Gouda FOSTOBIOOAVAmAS 0 60 per KILOG J van Sonsbeek Mevrouw db KONING MÜNTING va Oobot vraagt eene WERKSTER die ordelgk en zindelgk kan werken Zich in persoon te vervoegen tus chen 9 en 12 ure des morgens PEPERSTRAAT 246 AiiorHF ËKHIüUMliJ OP WEKKEND KENO KO0RTSV£K0RUVCND HBflIBWIfly TT TA A bloedarmoede BHWUMl U AALBLEEKZUCHTSROOTE ZWAKTE in flessohen f 1 90 au f 1 00 TAMARIiNDE BOlVBONS aanbcrolen tefren VdrstOppÜlg eo daarmede io rerband staande ongesteldbedeD DE TAMARINDE BONBONS v b KRAËPELIEN HOLM qn eeu iniver pUntasrdig zachtwerlcrnd spgaeerlrarinK en eetlust Diet storend Furgatiof ia confiluurforoi saoKeuasin frisoh van Binaak en zeker werkend In dooten van 90 n 50 centB CIGARETTEN tegen ASTHMA de inadereiinK van deo rook Heffr Cif nretten geeftden Igder nnn ASthlXlA terstoud rerliohting Io Etui ynn 80 fn 50 CentS SALMIAK PASTILLES oploüii nil en verzachtend midiiel bij Hoest en Verkoudbeid li flftciijes 20 cents ERAEPELIEN HOLM Jfolieierê te Zeilt DrpSl oor Qou ln bg den heer A li TEEPE Apotheker oorheen C THIM Het i jaarverslag der Sclioollommissie Onze lezers izull et genoegen hebbenkéinis genomen van het verslag dat door deCommissie van toezichiiop het lager onderwijsin deze gemeente ov rnet afgeloopen jaar is uitgebracht Het Vöb aaraste daaruit hebbenwij reeds in da vot igef week in ons blad overgenomen Wanneeé va er thans nog eens op terugkomen dan g bt t dut om een dubbele reden In de eerste il ts om een bewgs vanbelangstelling te geven in een zoo gewichtigvolksbelang teu andere omdat de lezing vanhet verslag ons aanleiding gaf tot een paarkantteekeningen die w § Wel de inoeite waard 1 1 achten aan het oordejl van het publiek teonderwerpen Spraken wg ten voriaen jare ons leedwezen uit dat de commissie meend had te moeten berusten ia den bestaftjiden toestand van het onderwas in de handwerken op de Eerste Burgerschool voor meisje schoon zpj zelve de eerste was om te erkennen dat eene andere regeling zeer gejfenscht Was het doet ons thans genoegen te kunnen constateeren dat de Commissie vaii hare zi de al het mogelgke gedann heeft om in beter doen te geraken Het is jammer dat deze ogingen vooralsnog geen beter resultaat gehad hebben Door het hoofd der school wns voorgesteld de uutti e I handwerken niet meer te geven tnsschen 4 en 6 uur maar onder de gewone schooluren daar hg meende dat zulks zonder bezwaar voor de andere vakken kon geschieden Oe Commissie die in het vorig verslag reeds het niet bezoeken dier lessen door de grootste helft der leerliugi n betrenrde ondersteunde natuurlijk dat voorstel hetwelk echter bestriding TCnd bij den di tricts irboolopziener en hetgemeentebestnur Het verzet vnn den schoolopziener schgut op een misverstond te hebben berust want beter ingelicht verklaarde hg zich bereid met de Commissie tot verandering mede te werken De tegenstand komt dus alleen van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente Wat deze mag bewogim hebben tot zoo zonderlinge handelwgze verklaren wgnieti te begrijpen Door aan de jongere leerlingen hun vrgeii Woensdagmiddag te ontnemen hebben rg het middel gevonden om voor de drie langste klassen aan den wensch van het hoofd der scbool en der Commissie te voldoen doch verandering in den bestaanden toestand voor de 4 hoogste klassen is op bun onwil afgestuit Wg vermoedden eerst dat B en W bezwaar maakten omdat naar hunne meening de andere vakken door de nieuwe regeling srhade zouden Igden doch bg nader inzien hebben wij dat denkbeeld laten varen Dan toch zou men tot de conclusie moeten komen dat B en W zich meer bevoegd achten tot een oordeel over hetgeen de inwendige regeling van hetonderwgs op eene bepaalde school de inrcnzetting van een tabel van werkzaamheden enz betreft dan de hoofdonderwijzer zelf en de schoolcommissie die voortduiend vaa schoolzaken kentiis neemt Deze onderstelling is te ongergmd om er een oogenblik bg stil te slaan de ondervinding heeft geleerd dat ons gemeentebestuur van dergelgke betweterg afkeerig is en een juist besef heeft van hetgeen de wet bedoelde toen zg de vaststelling van leerplan enz opdroeg aan B en W Alleen bg verschil van meening onder de deskundigen behooft dat college zgn gpwicbt in de schaal te werpen en daar de districtsschoolopziener zgn eerste advies had ingetrokken was zoodanig geval hier niet aanwezig Een ander vermoeden van zekere zgde ons ter oore geKonien verklaarde de houding van het gemeentebestuur uit den wensch om een zeker aantal leerlingen die naar 7 jn meeniog beter op de Tweede Burgerschool voor meisjes te huis behooren van de Eerste te verdrijven De strenge toepassing van het reglement op die leerlingen wien het ongeschikte uur het bezoeken der leasen in de handwerken onmogclgk maakte zou dan een middel zijn aangegrepen om de andere meisjessehöol meer te bevolken Ooit dit denkbeeld komt óns onaanuemelgk voor Wij aehtem dergelgke kleingeestige middelen bea n de waardigheid van ons verliobt gdmeeotebestaiir De stedeljjke regeering is zeker evenals wg er van overtuigd dat kunstmiddelen op den duur onnoodig zgn als er gezorgd wordt dat beide scholen in haar soort goed gq en degelgk onderwgs verstrekken voor verschillende behoeften dan zal elke inrichting ten slotte die leerlingen trekken welke er thuis behooren De vermeerdering der leerlingen op de beide Tweede bargerscholen is er het beste bewgs voor Blijkens het verslag steeg het aantal leerlingen na de zomervacantie op de meisjesschool van 46 tot 60 en op dé jongensschool van 35 op 51 Het besluit van B en W brengt thans de ouders in groote moeilgkheid Het etensBur van vele gezinnen valt samen met den tgd van de bandwerkles terwijl da irenbuven schoolonderwgs gedurende 67 uur per dag voor kinderen van 9 tot 12 jaar niet weosohelgk kan geacht werden Honden zg de kjnderen thuis dan hani hun boven hethoofd wegzending van de school door den onderwijzer eerst voor 1 dan voor 3 dagen vervolgens namens de commissie voor langeren tijd tot hoogstens drie weken en ten slotte geheele verwgdering door B en W Indien wij dochters op die school hadden en niet voornemens waren ze bg juffr Öretser te doen dan geloof ik dat wg spoedig naar de achterdeur der vrgstellingen zouden omzien Geen weldenkend en van gejond verstand begaafd arts 7 1 eeu attest weigeren waarbg hg verklaart di bijwoning der handwerklessen gedurende anderhalf nar ondienstig is voor een kind hetwelk 5 uur gewoon schoolonderwgs achter den mg en rerbazenden trek in eten heeft Ook zonder die verzwarende omstandigheid der leege maag zou dunkt ons een medicus een verblgf van 5 uur voor kindeien van 9 12 jaar in een tooral des winters bedompt en met bedorven lucht verzadigd lokaal voldoende achtau Als nu de ouders die tot dus ver de ha dwerkles niet door bun kinderen lieten b zonen dezen weg opgarfn wat bigft er dan over van het tegengaan van het verzuim r lessen met meer klem Alles zal bigven bij het oude en de helft der leerlingen komen niet Dit zal het resultaat zgn van de vasthoudendheid van het gemeentebestuur Met allen aandrang zouden wij B en W willen verzoeken deze zaak nog eens in ernstige overweging te nemen Het laatste voorstel der schoolcommissie komt wellicht eenigszins aan de bezwaren te gemoet Het strekt om de handwerken onder de gewone schooluren op te nemen en den namiddagschonltgd voor de 4 hoogste klassen met een half uur te verlengen zoodat die om half vgf zoude eindigen Met het oog op de verzekering van den onderwjjzer achgnt ons de verlenging niet eens noodig het komt ons voor dat met eenigeu goeden wil op eene school waar alle onderwijiieressen les in de handwerken kunnen geven deze tak van onderwgs in de gewone schooluren tusschen 9 en 4 uur als afwisseling met ernstiger inspanning best tot zgn recht kan komen Maar over dat half uur zouden wij heenstappen en het zou zeer zeker zgn in het belang der leerlingen en der ouders indien dat voorstel der commissie de grondslag werd van nader overleg en eene gewenschte overeenstemming Voor on is het niet twgfelachtig aan welke zijde hier het gezond verstand en het juiste inzicht in de belangen van het onderwgs gevonden worden Onze tweede kantteekening op het verslag betreft den langen duur der vacatures Br ia sprake van vacatures die duurden van 1 April tot 13 Aug en van 15 Aug tot 4 Januari De commissie is zeer zachtzinnig in haar oordeel als zg zegt dat zjj niet kan beweren dat iets werd verzuimd waardoor de vervulling spoediger zou kunnen geschied zjjn Wij zouden willen vragen zijn alle ambtenaren door wier handen dergelgke zaken gaan genoegzaam overtuigd van de urgentie Booze tongen beweren wel eens dat zg de neiging hebben de benoeming slepende te houden ten einde eene kleine bate voor de gemeentekas te oogsten door het vrgvallende tractement Hoe dat zg zoo lang behoeven vncatures niet te duren De oproeping kan geschieden onmiddellgk nadat bet verzoek om ontslag inkomt er is toch nooit sprake van weigering van ontslag de vraag is alleen of het eervol zal zijn en op welk tgdatip Komt een verzoek om ontslag in b v op 1 Febr dan kan den 3en de oproeping in de courant staan met deo I5en als termgn en vóór 15 Maart kan alles a eloopen zgn met de benoeming door den raad incluis De benoemde kan dan 15 Mei in functie treden hetgeen eene vacature geeft van l maand in plaats van 4 zooalg in het voorbeeld der commissie Een paar wenschen ten slotte Vooreerst wat betreft het teekenonderwgs Het zou der burgerg zeker aangenaam zgn indien de commissie haar plan om voorstellen te doen ter verbetering inzonderheid in den zin van versterking der onderwijskrachten ten uitvoer bracht Ten andere bet middelbare onderwgs voor meisjes Met belangstelling vernamen wg dat aan de commissie daaromtrent advies gevraagd is Wg bevelen deze zaak zeer in de aandacht der heeren aan en zien met verlangen hun rapport te gemoet Over het geheel blgkt uit dit verslag dat de toestand van het onderwas in deze gemeente gunstig is Voor een groot deel hebben wg dat zeker te danken aan de goede zorgen der commissie Ben woord van erkentelijkheid is hier dan ook niet misplaatst De commissie ban zich verzekerd bonden dat de burgerg dezen belangeloozen JTW WOjT jfe publieke zaak zeer waardeert J BINNENLAND GOUDA 12 Maart 1887 Een ieder herinnert zich nog met genoegen de goede diensten die bij gelegenheid van den optoobt op ii Februari jl bewezen werden door de toen gevormde Eerewacht Thans is eene Vereeuiging tot stand gekomen wier doel is er voor te zorgen dat als de gelegenheid zich voordoet als opnieuw een optocht of stoet wordt georganiseerd als t ware terstond eene Eerewacht klaar staat om hem feestelijk te begeleiden en die dan bereid is dezelfde goede diensten te verleenen als onlangs Aanvankelijk was de contributie voor het lidmaatschap op ƒ 6 gesteld wat in veler oog te hoog was thans isdeie op ƒ 2 gebracht terwijl de leden verplicht zijn tot de aanschaffing van een insigne volgens de voorschriften van het bestuur vervaardigd Do Veieeniging telt reeds 18 leden en volgens een in dit nr voorkomende advertentie staat ook voor anderen de toegang open doch zg moeten tick aan ballo