Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1887

Woensdag 16 Maart i 188T A 51 GOUDSCHE couranï JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ut mok m mmmb ma A 51 3N K ÏC T BEHANGJBRIJ enz Bericht zgn geëerde Beganstigers zooiTel binnen als buiten de stad d t bn hem in mime keuze roorhanden zijn BËHAN08£LPAPIEfiËN en RANDEN ia de nieuwste stgl ZAAL DECORATIE rakweil zoowel als in de meer gewone alsook een groote voorraad zeef mooie en tot de minst mogelgke prpen alk V£RNI8T TEGEL EIKEN en MARMEB BEHANQSEL EABFETTEir EN TAFUTEIT IN ALLE SOOBTEN Schotscbe Ttpistry Koeharen gestreept en in patronen zeer nieawe dessins Manilla Bwen en Wollen GANGLOOPERS GANG en DEURMATTEN Wasdoek VLOEBZEILen LINOLEUM Kurktapjjt een nieawe Collectie MEÜBELSTOFPEN afgepaste CREMBGORDUNEN CREMELINNEN 1ste soort WATERTWIST geel katoen orüa gestreeptGORDIJNLINNEN prachtige Crème en Witte KOORD en BAL FRANJE Zwarte Mahonie en Noten RAAM GARNITÜREN vergulden GOUbEN LIJSTEN Kappen en alleswit rerder tot het vak behoort en De nieuwste Dames en Kinder VOORtT l iUS Tricot en Fantaisie JONGENSPAKJES DEMI SAISONS Groote keuze in zwarte Stoffen met Garneering Fransche en andere gekleurde Katoenen GOÜÏ A j ARKT BAHLMA en Co TIB tlDlliliR HMÜVlCmUG COÏPAIt mW IOttK Eeiiipe Fabrikanten der echte Sliiirer IV aaiiuachtiies ORIQINEELE SINGER NAAIMACHINES alom bekend om hunne voortreffelijke constructie en groote duurzaamheid Kieawste Uitrinding de IMPROVED Singer MachJDes met oacillearend ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EDINBUKGHin October 1886 ontvingen van alle geëxposearde Naaimachines slechts de ORIGINËELB SINGER den hoogutenprys De Gouden Medaille i EcDlg üepOt te GOUDA Hoogstraat Hl ZUIVERE FRAi SCHE WlJi lillt bekende BOBt £A OX k 27 per 48 Flessohen met accijns franco bOls geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen rerkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Friiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeaig Depot van Wellens Booaekamp Elix ter Bedeu verHch voorbanden Verschillende soorten Gebakjes T O nn p o O c e sCrêmebollcn enz Ten spoedigste wordt bg elke hoeveelheid niterst net opgemaakt geleverd HOZARM ZALM en KBËËFTEN SALADE EBNI DE70T7ANTHEE Hen wordt verzocht op t IfERK te lettea UIT HET MiOAZIJK TAN M RAVEMSWAAY ZO Ei GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele Terd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nonuner en Cuisinier Patissier O O 8 T H A V E N B 36 I Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo Ineerd EOFFIEEBANEESIJ DE Rijzende Hoop Ondergeteekende leveren hun prima JAVA KOFFIE hoog of laag gebrand naar verkiezing J F l EKMAl ZlJ Tlmleu ee Zidi tot de oitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te öouda De TREKKING der S2é Staats Loterij begint MAAJVDAG 21 Maart a s Soelpersdruk van A Bbimkiian te Gouda Bet KANTOOR wordt gehouden Gonwe C 9 hg do Vischmarki T00RL00PI6 BERIQBT De NotarU H GROENEN DAAL è Üouda is voornemens op nader te bepalen dag en aur in hot laatst der maand APRIL 1887 in het Botel tDi Zalm aan de Uarkt e Gouda om contant geld in bet openbaar te VEREOOPEN wegens vertrek uaar elders de zich in bovengemeld Hotel bevindende en in zeer goeden staat zijnde MEUBILAIRE GOEDEREN waaronder 2 SALON AMEUBLEMENTEN LEDIKANTEN BEDDEN MATRASSEN DEKENS WASCHTAFELS KASTEN CANAPES PENDULES TAFELS SPIEGELS SCfllLDERLTEN GORDIJNEN KLEEDBN GLAS en AARDEWERK enz Voorts 3 PAARDEN 4 RIJfUIöEN ARRENSLEDE en TUIGEN Openlare Verkooping in de NIEüWSTBEG te Gouda in het cVknduhüis op Dinsdag 15 Maart a s s morgens 9 ure van staande en andere MEUBELEN enz Aanbesteding Op den 2 APRIL 1887 zgn Buboehiestïr en Wkthoudebs tbu Zevenhuizen voornamens AAN TE BESTEDEN Het maken van een keibestrating in bovengenoemd dorp BESTEKKEN van den 19 Maart 1887 af te bekomen ter Gemeente Secretarie tegen betaling van 0 50 Aanwijzing den 30 Maart a s ten il i nar Inlichtingen geeft de CivielIngenieur B PAUL te Zevenhuüen Burgemeester en Wethoudersvoornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSHOÜT STOOP ii i f S H POL IR OPTICIEN Groenendaal UIT EE SMB TE EOOF een goed onderhouden BUIS ruim genoeg voor alle zaken bevattende Voorkamers Binnenkamer en Slaapkamertje Kenken Plaats Tuintje en Schuurtje voorts Bovenkamer Zolder en Vliering staande in de Vogelenzang Te bevragen bg den Eigenaar en Bewoner M lU te Gouda Een huis in prima OLIEËN zoekt een actief AQEUT voor GOV DA Franco Brieven onder letters W X D aan het Algemeen Advertentie Bureaa van NLIGH VAM DITMAR Rotterdam PARAPLÜIES A van OS Az Kleiweg E 73a BLOBMKWEEKER bereelt zich beleefd aan tot het verrichten van alle TUINWERK en het benoodigde te leveren KATTENSINGEL Gouda uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAR TÜIJLL Amsterdam Bet is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Boest en aandoening dor Sljjinrliesen per doos 40 ets Dit merk alleen te Gouda verkrggbaar by J J van der SA ÜEi Banketbakker Markt i HBH BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1887 In de bestaande Yacature voor predikant bij de Ned Horr Oenieente alhier is het volgend drietal opgemaakt D J C Holdrins Offz predikant to Telzen L HeHriag predikant te Zandvoort en O Schrieoke predikant e l nakker Aan het Verslag van de Kamer van Koophandel on Fabrieken alhier over den toestand van Handel Nijverheid en ScheepvaOTt in 1886 ontieeoen wij het volgende s Ook in 1886 veranderde de algemeene toestand van halldel en n vorheid weinig lo sommige takken schijnt eeoige veibeteriug te komeu doch over het algemeen kan de toestand nog niet gunstig worden genoemd De aanvoer op onze markten bedroeg in 1886 1886 10 88 1042 796 7615 6837 S794 2769 3087 3787 6338 5786 1662S 18877 587 837 892123 814273 88726 83129 l aarden Koeien Kalveren Aihapen Lammeren Varkens Biggen Bokken Oeiten K O Kaas JC G Boter Omtrent den handel in kaat ontving de Kamer hot volgend verslag By den aanvang dea jaar wa de voorraad niet bijzonder groot en werd met steeds stijgende prijztB voordeolig verkocht Toen het nieuwe fabrikaat aan de maikt kwam waren de prijken dan ook ƒ 3 a 4 hooger dan het vorige jaar De qusliteit dor Meikaas liet niet te wenschen over doch de lanj e en roge zomer deed vooral op dé hoag r gelegen binderijen aan het gras en dus dok aan de qunliteit schade De vraag nam af en de prijzen daalden behtngrijk De September en nazamOTkaas waren bijzonder slecht van naaliteit en gwnfddeU 3 8 4 goedkooper dan het vorig jaar De nnjaarskaas was beter dooh door het gnnstige weder werd veel meer dan in andere jaren aangemaakt zoodat d prijzen zich niet konden herstellen en wegens 4en groeten voorraad in de pakhuizen en zelfs bij lie landbouwers gedrukt bleven tot op het einde des jaars De handel was niet bijzonder levendig de afwijkende qualiteiten schrikten de koopers terug Engeland trad vrij geregeld als kooper der minder Soorten op Ook ds exporthandel naar tropische gewesten gaf vrij goo le winsten hoewel in het najaar de vraag zeer gematigd en da prijsnoteering onvoordeelig Weed Duitachland kAïht alleen tot zeer concurroeremle prijzen doch België en Frankrijk trokken waarschijnlijk tengevolge van het droge zuivel dat in die landen by nn onverkoopbaar is zeer weinig Amerika bleef op de EngeUche markt onzen grootsten oonmirrent Bij het einde van t jaar werd de verzending van mindere soorten geringer n indien mocht blijken dat de voorraad is opgeruinjd dan zou dit ten goede komen aan den grooten voorraad hier te ande Zoo niet dan is in 1887 een verdere daling te verwachten Voor de landbouwers was het jaar niet onvoordeelig daar de aanmaak bijzonder groot was Da handelaars daarentegen ondervonden de nadeelen dor lagere prijzen en atwijkende qualitoiten De Goudsche boterfabrieh werkte niet onvoordeelig De pifpatfabriekm konden ofschoon met mot beteekenende winst doorwerken De bloei dezer ondernemingen wordt zeer belemmerd door do opriohting van pijpeufabrieken in andere werelddeelen en de lage prijzen der Duitsohe en EngoLscho concurrenten NioitegenstnaBde de Ooudsche p p beter is en aangenamer rookt dan de buitonlandsche wordt zy tenpievolge dor hoogere arlieidsloonen te zeer gedrukt om in het buiteuUnd debiet te verkrmen of te behouden De lange Goudsche pijp blijft echter haren aiouden roem handhaven en is voortdurend nog zeer gezocht De potte UiiMerijeB ot aarieKerkfakrjmlm hijtbeu voor het meerendeol hunae werklieden aan het werk gehouden doch werkten ook dit jaar met weinig voordeel De productie blijft de vraag orertrelfen zoodat de prijzen laag blijven Een gunstig voortedcen voor dit fabrikaat mag het genoemd worden dat de üzeien pannen ilie in de laatste jaren veel gebniikt werden in onbruik geraken omdat het in steenen pannen gekookte of gestoofde lekkerder en aangenamer smaakt De arbeidsloonen die in de laatste jaren veel te hoog waren in verhouding tot den verkoopprijs zijn op het einde des jaar eenigszins gewijzigd De kUmgartufdbriekm blij ren over den verminderenden aftrek van hun artikel klagen De katoenen en machinale garens die tegen reel er prijzen worden verhandeld maken de jconcurreutie onmogelijk Wel weet de visscher dat de dualiteit dezer garens minder is dan die van het haildg qiin maar du ongunstige toestand der visscherij dwingt hem zich de goedkoopere grondstof aan te 8oha£n De labriekon werken dus bijna zonder uilzondering beperkt Hoewel de werkuren hier en daar afbaden om voor iets minder loon te werken is het loon toch officieel nog niet verkagd De prijzen der grondstoffan als henmq en vhu veranderden niet noemenswaardig In de maehiaaU garenipiMiter bedroeg het aantal werkuren ongeveer 66 s w fks net 1 A werklieden vaa beidsriai geahcht Heltoon iaï liiantten bedroeg van 8 tot ƒ 18 dat der vrouwen van 2 tot ƒ 6 50 Er werd nagenoeg evenveel gefabriceerd als in 1886 De buitenlandsche concurrentie bleef het debiet bemopielijken zoo door den grooten invoer aU door h hii n vau bescbermeode leahtsu ia andere hmien De itoomieuiiaolm is afhankelgk van den toestand der kleinganmbbrikanten £ i heeft zeer schaars en met verlies gewerkt In ie toestand van de OmuUeli turoof obnek die niet ongunstig ia kwam gaene veranl ri In deze fabriek worden twee stoomketels door nieuwe vervangen De Uerinrnwergm behieklen hna debiet In de ledtrtMiiutrie is eenige verbetering waar te nemen hoewel het buitenUnd door don invoer van gemaakt schoeniverk Qog steeds aap waru concurrent is De ttoom oUalggerij kon wederom vrij geregeld doorwerken De lange winter deed de vraag naar lijnkoek toenemen doch de btnge nazomer deed haar weer verminderen De olieprijs verbetenle aanvankelijk omdat weer enkele ladingen Ëngelsch Indisch lijnzaad naar de olieslagerjjen aan de Oostzee verzonden werden tteed in den zomw dooh vooral in het najaar bleek dit geheel onnoodig geweest te zijn daar in ds eerste plaats Noord doch ook Zuid Kusland tot zeer verlaagde prijzen veel lijnzaad op de Ëuropeesche markten braehtan Het mag verwondering nekken dat men in Rusland eerst in den zomer van 1886 tot de ova tuiglug kwam dat de oogst van lynzaid in 1886 ra buitengewoon groot is geweest De OotidKi mt d airiéé hleel in denzoen gedrukten toestand De ilearme kattrienfatriek mocht zich in oene toeneming van afzet verheugen Zij verwerkte een millicen KG grondstoffen meer dan in 1885 en wel zes milliooB Het resultaat is buitengewoon gunstig r Het bedrag dat over dit jaar op do borfqes der werklieden wordt bijgeschreven beelrnagt ongeveer ƒ 30000 Zij beginnen dan ook voortdurend meer de zegenrijke instelling der Voorzorgskas op prijs te stellen en toonen dit door een voorbeeldig gedrag De inartmpUtm iéru k had meer orders dan in 1886 het resultaat was dan ook gunstiger De ffoafabriek verwerkte 33 165 HL Engelsche en uitache steenkolen en prodooeerde 695 836 H gas nagenoeg 21 M per HL De kaarsenfehriek gebruikte 117 089 M pe drukking op de fabriek was op den dag 20 mm des avonds 50 a 55 mm en na twaalf mj tot s morgens 24 mm Volgens den verificateur van Girqud hjtd het gas een lichtkracht van 16 tot 20 Engelsche standaatdkaarswi het kostte voor partieulieren 10 tper P De fabriek werkte geregeld door met eene bruikbare gasberging van 1800 M terwfll de zuiveringmet yzeroxyde en de nazuirering mat kalk uitmuntend bleef voldoen De verkoop van cokes was vooral buiten de stad vrij gunstig maar de prijzen voor ammoniacwater en koolteer waren iets lager Het personeel bestand uit 20 vaste werklieden tegen een weekloon vau ƒ 6 a ƒ 1 6 en drie jongens die ƒ 2 60 a 4 verdienen ï iir gelang der behoefte worden er s winters eenige losse werkUeden bij genomen Ten behoeve der vaste werklieden op de fabriek werd er als naar gewoonte en tot aller genoegen door do Maatschappij getontribueerd aan het ziekenen weduwonfondis PtovBantia In den toestand der ngarenfahriekm kwam geene verandering Het getal fabrieken verraaerderde met 2 zoodat er thans 5 in onze Gemeente zijn De kimtktmdel en de houtiagergen gaven weinig reden tot tevredenheid De toestand van de door stoom gedreven ho drukkivy en bavkrij is vrij wel dezelfde gebleven Ia Aa loodKiyairiek het Klaverbhul waarin het loodwit op de van ouds geprefereerde HoUandsohe wijze wordt bereid was geregeld werk Öok thans mochten de fabrikanten ondervinden dat de deugdelijkheid vauthuu fabrikaat boven het Iraiteulaudsche meer en meer wordt gewaardeerd De fabriek van kuiutmiHeraaltpattr hliüS klagen over het verminderd gebruik van haar miAeraabvater De waterteiding en het toenemend gebniik van natuurlijke bronnralerai doen ian dit fabrikaat afbreuk Het verbruik Van bmonade s op kogelflessqhennam eemgsms toe wÊÊÊ By de GoudëcJte wai hidut maattckappy wawikL op 1 Januari 1886 geiten 1019 mtracten en wel 937 8baanementscont cten over U13 perceelen met een ontvangst van ƒ 14642 en 82 metercontracten ovar W perceaten S et een taii miiu ontvangst van ƒ S051 Op 1 lanuari 1887 waren er 1103 abonnempntscontracten met 146S perceelott en eenè ontviingst van ƒ 17193 en 79 meterconirActen over 92 p r ceelen met een minimum bedrag att ƒ 1996 Alzoo rijn in 1886 gerfoten 166 abonnementscontracten met 260 peroaeiaD t n aeqe fii gst van 2651 terwijl de metercoütracten met S zijn verminderd en in ontvangt met 1 1 10 Er weiden naar de stad epompt 166 692 M of per dag 455 M d i 48 M per dag meer dan in 1885 De bmto wsteropbrengst was ƒ 18668 91 tegen ƒ 16860 98 in 1886 De zeepfahritk klaagt over de groote concurrently die haar wordt aangedaan vooral door ftibrikanten van inferieure qualiteit De tckefftnahnje kUgen ok oVer tew w wegens den ongunatigen toestand waarin ne scmpperü verkeert kan voor het onderiiOMd der vaartuigen niet voldoende word gezorgd VergeUjkend overriobt van de scheepvaart VANOEKOKEN OF DOOBGEVAREN 1885 1846 Stoomhooteii Zeilschepen Tonnenmnat 13 173 46 844 2 979 201 13 262 ÏS 0f 4 2 962 394 Door het Hoofdbestuur v n de Maatschappij van landbouw en veeteelt in Friesland is ter griffie van de Arrond rechtbank te Leeuwarden gedeponaerd een handelsmerk dat de in Friesland wonende zuivolbereidonde loden dier Maatschappij tevens houders ras melkvee en als zoodanig d idQ afd inli 4fir i M tdb Hf