Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1887

lIaataokap M waartoe zij behooren erkend zullen belagea als merk op eene etiquette welke op de Frie ohe boterraten waarin de door hen geproduceerde uatuurbotor is verpakt wordt bevestigd Het merk bestaat uit een cirkel met vette lijn gedrukt van 8 07 cH middell n waarin bijna rakelings een cirkel waarvan de Ign rag n is In de grootste bovenste helft der ruimte verkregen door deze cirkels bevindt zich eene zeer juiste afbeelding eener zwartbonte Friesche koe op een donksren grond omgeven door een halven cirkel waarvan de middelliju 7 06 oM is en waarvan de uiteinden steunen op eene rechte l jn In de ruimte tusschen de eerstgenoemde cirkels en den laatstgenoemden halven cirkel staan de woordeu rMaatschappIj van landbouw en veeteelt in Friesland In de onderste helft der geheole ruimte staan onder elkander eerst het woord Naam waarachter een fqne streep daarna het woord Woon S laats waarachter eveneens een fijne streep en fo Onderaan staat eonigszins gebogen Gedeponeerd Handelsmerk Staten Generaal Twbede Kamek zitting van Maandag 14 Maart In behandeling kwam het voorstel van den heer Sehaepman tot gelijktijdige behandeling van t Kieswethoofdstuk en het voorloopig Kiesreglement en de additioneele artikelen Z jn doel was om geen nieuw kiesrecht te vestigen alvorens te weten welke wetgever met de toepassing er van belast zal worden De heer Mees opperde praktische bezwaren tegen het voorstel De heer Van Houten bestreed die bezwaren maar opperde het denkbeeld om bij de verschillende nog te behandelen ontwerpen dus ook het kiesrecht op te nemen de daarbij passende artikelen uit de overgangsbepalingen die nu verkeerd door de Begeering in een ontwerp zijn samengevat De heer Famcombe Sanders wensohte splitsing van het Ille Hoofdstuk in 3 ontwerpen De heer Borgesius acht wijziging wenschelijk ook al werd geen voorl kiesreglement verkregen omdat daardoor d Gensusbarriore komt te vervallen t geen hij als een groote aanwinst beschouwde De Minister van Binnenl Zaken ontraadde de aanneming van het voorstel Schaepman Eene ruime uitbreiding van het kiesrecht en een voorloopig kiesreglement bleef de Regeering wenschelijk achten Tot splitsing van het HooMstuk der additioneele artikelen ras de Begeering niet ongeneigd De heer Sehaepman constateerde dat mocht de Rechterzijde bij eerste lezing de dupe worden van de additioneele artikelen zij zoude zorgen dit bij twnBila In7 iiig njat te worden H j trok zyn voorftgjL IjLoialen waarachuweode uiet te veel op ljR j j l treaweij oa niet flllaj omeen overleg te onthouden waardoor zij gevaar loopen dat oTe eene levensquaestie der Natie oi epast wordt Het debat is daaAli M ÓW y Wgzigingen in Hoofdstak III der Grondwet De heer Ijambrechts bestreed de lage eischen door de Beg voor hst kiasrecjit gesteld waardoor de deur voor algemeen stemrecht werd geopend üet pQUoqi iPi iJD teg nwoordigeavorm meteen omhulsel van hout namelijk dateert van 1566 en kwam in 186 5 in Engeland meer en meer in gebruik Neurenberg voorziet t ans een groot deel van de wereld van potlooden In zes en twintig groote fabrieken pTodu e6 tai 5500 arbeiders jaarljjks 250 mi lioen poütv den t r waarde van 5 tot 6 miUioen gld éii hoort toahi in dèn lastaten tp bq ons dikwijls klagen over den voortdurendeu achteruitgang van de meeste takken van nationale nijverheid en 1091 zoekt heil in verscherpte en verhoogde invoerrechten die vreemde mededinging uitsluiten en don consument geheel aan de door den binnenlandwjheir produront te Hellen prijzen overleveren Het is alsof men daarbij niet bedenkt dat zulk eene teruggaande nijverheidspolitiek op zijn voorde gBt genomen dtêehts eene verplaatsing zou zyn van het geld uit de ukken van den eenen staatsburger in die van dan Andere terwijl de algemeone r kdooi l io8 t ebteruitg an wanneer men yne grenzen sluit a nagenoeg sluit voor artikeleoi die de vreffludelintt iopj den bijzondaren aard zijner ligging of zijner inrichtingen ons goedkoop kan leveren teryijl wij ze zelf voor veel meer gold moeten maken De juiste economie schrijft immers voor dat ieder volk zich hoofdiakeli moete bezighouden met de bedrüvett waartoe het in den aard geschikt is of waarvoor ligging en gi ondgesteldheid groote voordeelen aanbieden Zoo moeten b v zeevaart en visch vangst behooren tit de bedrijven die bq voorkeur door den Nederlander worden uitgeoefend en in vroegere tijden was dit dan ook werkelijk zoo Wel bloeiden ook andere takken van nijverheid en do kunsten en was ook de landbouw van belang doch de zeevaart en de vissoherij waren zeer voorname bronnen van bestaan Gaat men nu na hoe het thans hiermeiS staat dan komt men tot het besluit dat ook zelfs in die hoofdbronnen van volksrijkdom de Nederlander erg is achteruitgegaan en dan zou men daaruit bijna moeten afleiden dat in het algemeen de klaehten over vreemde concurrentie onrechtmatig zijn en dat de gedrukte toestand meer aan eigen loomheid dan aan het verkeerde van den vrijen handel is toe te schreven Wij zullen hierover niet verder uitweiden in het vertrouwen dat de klachten die toch hoofdzakelijk van de industriëeleu uitgaan eerst goed zullen worden gewogen voor ze als de eenig gangbare munt worden aangenomen Is men al geen freetrader outrance doch dor stelling toegedaan dat doelmatige represailles nuttig en noodig zijn dan zou men het toch moeten betreuren wanneer een ongemotiveerd beschermend stelsel werd aangenomen en de oorzaak werd van nog mindere inspanning van ons volk en deifhalve van stoffelijken en zedelijken achteruitgang Beeds is door velen bij herhaling aangetoond hoe wij zoowel in de koloniën als in het moederland onze taak te gemakkelijk opvatten en bij den vreemdeling in energie en werklust aohterstaan Een eigenaardig voorbeeld hiervan op oos eigen terrein de visscherü wordt gevonden in The Fish Trades gazette van 5 Februari Van het artikeltje getiteld Vischeitraot en Walvisschensoep volgt hieronder eene vertaling Een van de merkwaardigste voorbeelden hoe men het meeste en het beste kan maken van de vischindustrie i de oprichting der Normal Company die thans op verschillende plaatsen van de kust kantoren en magaeijnen heeft opgericht Het veMchnlien van goetlkoopcn deugdzaam voedsel is hfit hoofddoel van deze maatschappij welker werkplaats of fabriek te Aberdeen do beroemde fabriekon van traan en vischafval van de Vereenigdo Staten van Amerika in grootte en belangrijkheid overtreft Het werk der fabriek bestaat in het maken van viichextract dat niet alleen in eigen land doch ook op het vastolend veel aftrek vindt verder wordt er vervaardigd Ujm galatine en meststof van vischafval torwi langs geheel nieuwen weg massa s visch tegen bederf worden bewaard Van allerlei soort van visch wordt gebruik gemaakt en men zet die om in extract soep saucen van verschillende 4oorten lijm gidatine albumen oliën voor medioinaal en voor ander gebruik leder guano en beendorenmeel Velen zal die opgave grootspraak lijken en het vervaardigen van zooveel bü prodneten is dan ook werkelijk een wonder van wetenschap en volharding De wijzen van bereiding waarvoor octrooi werd verleend zijn uitgevonden door C A Sahlstrom die ook de ontwerper is van een groot deel der gebruikte werktuigen Eene soort van vleeechex tract wordt uitsluitend vervaardigd van het vleesch van walvissohen of van verwante zeebewoners Zeker zal nog eerst veel vooroordeel moeten worden overiwonnen maar het vleesch van de walvisch lijkt veel op dat van het rendier en het is geheel vrij van reuk 0 a 4 c it u sma H t vleeabfa tam een groeten blauwen walvisch van 200 ton levert in ronde gafallin H ïngelsehè ponden extract en ieder EngeUehe nd geeft 100 kan pints soep Ook andere sAepen worden vervaardigd geschikt zelfs om den smaak van den lastigsten proever te bevredigen 0m een vborbeeld te geven van alles wat van het zoogenaamde uitsohot wordt verraardigd kan worden meegedeeld dat bet vleesoh van kabeljauw leng en andere viachsoorten wordt gedroogd of gebruikt voor extract voor hjjm en guano de blaas dient voor viachlijm de graat voor l jm of beeuderenmeel de kop voor eixtntct voor lijm en voor guano de kuit voor albumen enz de lever vooralle en de ingewanden voor lijm en guano De huid van de grootere vischsoorten kan worden gestroopt en gelooid en geeft dan zeer goed leer voor de Iwekbinderij Alle afval die tot dusverre nagenoeg zonder waaiïle werd geacht wordt door de nieuwe Maat happij tot liaar groot eigen voordeel benut Behalve de uitgestreJÉte werkplaatsen keeft men te Aberdeen ook eene lestiHUaitie die kotten tijd geleden geopend werd waar éen diner uit twee vischschotels bestaande maar 10 eenten two pence kost Op versohillende groote plaatsen zal men zulke restauraties openen en oük op gunstig gelegen punten niouwq fabrieken en werkplaatsen vestigen waardoor veel arbeiders aan den kost komen want iedere fabriek gebruikt pi m 150 man Eene belangrijke verbetering is het drogen van de visch binnenshuis met eene droogmachine De grootste vischsoorten zijn in twaalf tot twintig uren volkomen bereid en daarbij veel beter dan bij het tot nu toe gevolgde stelsel van drogen in de open lucht Op de aanstaand Tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam zal men ongettrijfeld al die visohproducten kunnen aanschouwen Men traohte er dan hier te lande ook zijn voordeel mee te doen Hmidelélad Het ontwrichten van een teen en nog wel van dien van eek hond heeft in de vorige week de geheele sportwereld van Engeland in beweging gebracht en haar niet minder dan 1 millioen p st gekost De wereldberoemde teef Miss Glendyne de winnares van den Waterloo Cup in 1884 en 85 had ook dit jaar weer veel kans de overwinning te behalen Er werden zooals immer groote sommen gewed en op de gunsteling Miss Glendyne IV millioen pst gesteld Het ongeluk wil dat zü den tweeden loop wel wint maar hinkend terugkomt zij had zich zichtbaar een of ander gedeelte van den voet ontivricht Oagonblikkelijk wordt getelegrafeerd naar den beroemdsten veearts van Engeland Hiwiert die met extra trein van Londen komt maar vijf minuten te laat De derde loop was reeds begonnen en vyf minuten later had de heer Hibbert den ontwrichten teen met een enkelen handgreep hersteld zoodat het dier weer vroolijk en wel rondliep en de prijs haar zonder dit ongeval zeker niet zou ontgaan zijn Buitenlandsch Overzicht In de Italiaansche Kamer heeft de prewdentminister Depretis in het eerste gevecht tegen de oppositie de overwinning behaald ofschoon slechts met eene meerderheid van 20 stemmen Gel k men weet keurt do oppositie de houding van het minilterie tijdons do crisis A Den 8sten Februari zeide de heer Crispi die als woordvoerder optrad achtte het kabinet zich verplicht af te treden wegens de verhouding der partijen in de Kamer Sedert dien dag is daarin niet de minste verandering gekomen en toch verschijnt hetzelfde ministerie weer in da Kamer Dit is eene handelwijze welke niet strookt met de parlementaire gebruiken De heer Depretis verdedigde zich door te wijzen op den ernstigen politeken toestand welke gewichtige gevolgen voor Italië kon hebben Tot waarborging voor Italie s belangen was een bijzondere staatkunde noodig die echter alleen kon worden uitgevoerd door een krachtig ministerie gesteund door een sterke meerderheid in de Kamer Deze meerderheid bezat het ministerie niet en daarom meende het zijn ontslag te moeten indienen Toen echter de pogingen van koning Humbert tot het verl jgen van een nieuw ministerie vruchteloos bloven boog het kabinet voor den wil der kroon en bleef aan de regeering ten einde het besluit der Kamer af te wachten Dit besltiit is spoedig genomen Wel is waar werd de streng afkeurende motie van den heer Crispi met 214 tegen 194 stemmen verworpen nuar daarbij bleek dat de regoeringspartij nog meer is verzwakt want by de stemming van 6 Februari over een dergelijk voorstel werd het ministerie nog door een meerderheid van 38 stemmen gesteund In verband mat de herhaalde verklaringen van d presidentminister wordt nu het aanblijven van het ministerie zeer moeilijk daar de uitslag der stemming het eerste besluit der Kamer volkomen bevestigt Het is nog niet zeker boe de crisis in Italië zal afloopen Voorloopig heeft koning Humbert de zittingen der Kamer tot onbepaahlen tiJd gei ohont De heer Depretis wilde na net besluit der Kamer terugtreden maar in een ministerraad opder s konings voorzitterschap gehouden werd dif besluit verhinderd Vermoedelijk zal de regoering nu tot ontbinding der Kamer overgaan maar het befluit hiervoor is nog niet verschenen De Fransche Kamer benoemde een commissie tot onderzoek van het bekende ontwerp der regeering tot afschaffing van 4 ónder prefecten Van de II leden dezer commissie is er geen die de plannen der regeering ongewijzigd wil goedkeuren Zeven leden zijn voor de afsohafiing van alle onder prefecten drie willen allen behouden doch him werkkring wijzigen en één is voor de handhaving van defi tegenwoordigen toestand Men verwacht dus dat d veelbesproken onderprefecten den heer Goblet nog groote moeilijkheden allen bezorgen De telegraaf deehle ons mode dat de Franiche Kamer zich verklaard heeft voor een recht vsil 8 fi op buitenlandsch meel Ook nog vereenigde de Kamer zich ttiet het heffen van een recht Van S ft op haver en van 8 fr op seheepsbeschuit grutten fijn gefcoridd tarwe of rijstmeel en zetme l Aangenomen werd een amendement waarbij de Jtegeering gemachtigd wordt de surtaxe te sehernn indien dawdoor het brood duurder wordt de Kamer on vervolgen geraadpleegd worden t INGEZONDEN Mijttkeer de Redacteur I Mag ik UEd beleefd voor het onderstaande een plaatsje in UEd s blad verzoeken Tden ik het nummer van Vrijdag fl Maart in handen nam en daarin een verslag van de alhier Woensdag 9 Maart plaats gehad hebbende feestelijkheid onder oogen kreeg trof het my dat in dat bericht in t geheel niet van Oudewater s Mannenkoor wordt gesproken als deel hebbende genomen aan den optocht Dat bevreemdde mij in hooge mate Nu kan het zijn dat UEd s correspondent of den optocht niet heeft gezien of dat hij hem wel heeft gezien maar niet heel goed heeft toegekeken of dat hy met opzet het koor heeft willen negeeren Is het eerste waar dan kon hij onmogelijk een trouw verslag geven Het tweede ïrtiar zijnde dan zon het noodig zijn dat UEd s correspondent voortaan beter uit zijn oogen keek In het derde geval noem ik het al zeer kleingeestig En toch heeft dit laatste allen schijn van waarheid Daarom zou ik als lid van Oudewater s Mannenkoor gaarne weten waarom UEd s correspondent naar t schijnt met opzet van dat koor in zijn verilag in t geheel geen melding maakt UEd bij voorbaat dankende ben ik hoogachtend UEd dienatv dien Een lid van Oudow Mannenkoor Ondewater 14 Maart 87 Mii keer de Redacteur De Standaard van Febr jl bericht dat Ds Winckel een bul ontving van hot Classicaal Bestuur van Gouda en dat dit bestuur uit Ircnischen is amengesteld Dat zijn twee hatelijke qualificatieén in Sens Maar wat is dan in Oudewater geschied Ds Wi ickel is met een ouderling en een diaken te Amsterdam op het congres geweest en was sedert met genoemden ouderling en diaken werkzaam om ingevolge dn aldaar genomen besluiten en beraamde maatregelen de gemeente te bewerken tot ongehoorzaamlicid aan hare wettige besturen m a w tot het afwerpen van het z g Synodale juk zóó zelfs dn ZEW bij herhaling pogingen aanwendde om zijn collega Ds Margadant tot züpe bedoelingen over te halen Deze daarentegen nam elke gelegenheid te baat om ZEW vriendelijk t waarschuwen tegen zulk revolutionair drijven on weos dan op do beloften bij de aanvaarding van het amlit afgelegd maar in plaats dat dit goode uitwerking had verdubbelde het zijn zétotisme Ds Winckel zocht toeh ook kerkvoogden tot afval te brengen on werd door twee van hen broederlijk gewaarschuwd deze gemeente verwoesting te staken doch het scheen olie in het vuur Intusachen werden de wenken en instnictién uit Amsterdam oen publiek geheim en de handelingen der drie genoemden zooveel bekend geworden waren stipt daarmede in overeenstemming Dit gaf aanleiiling dat stemmen nit do gemeente het Prov Kerkbestuur van Z HoUand berichten hetwelk daarop biJ het Cl Best sterk aandrong om OMverwj W handehjnd op te treden De drie genoemden ontvingen op 25 Febr jl een provisioneele schorsing ingaande s avonds ten 9 ure en tegelijk werden z üitgsaoodigd op den 26sten de voormiddags ten 11 ure voor eene commissie uit het Cl Best te verschijnen om over deze zaak te worden gehoord Ds Winckel alleen verscheen en werd broederlnk vermaand van dozen weg terug te keoïen hetwelk onmiddelijke opheffing det schorsing tengevolge zou hebben gehad doch zonder het geweuschte gevolg Ziedaar M de B de ware toedracht der aak waarvan in deze gemeente allerlei onware geruchten loopen maar waaromtrent uw berich ever vraagt moeten dan de kerkelijke besturen maar vry spel laten aan zulk verwoestingswerk f Zou dit niet gelijk staan met verraad En zou het geen ontrouw zijn aan heilige beloften F Do aanlogger van dit werk heeft zijne maatregelen wel zóó genomen dat niet handolen in deze eene ontbinding der Ned Herv Kerk zou zy n on daarvoor behoede haar de Heer I Dit wenscht ea bidt uw berichtgever Oudewater Een Keekvoood Iheieel iovmttaande roeien reedt JDfi KiemceSfiroltielaar Mieu fettaan nevu wy yuciaalverzonk vau dengeacitenixtenderieooktn au blad ap WL EwjAcnï B E C L A M R Do officieel gelegaliseerde getaigenis en omtrent de Zwitsersche Pillen van den Apotheker R Brandt Ofschoon tegenwoordig bflna geen enkel huisgezin in stad rf dorp onder Zwitsersche Pillen is en veel duizenden per sonen als waren zij Apostelen de deugdelijkheid er van prijiten heeft de heer Brandt evenwel voor zoover het hem mogelijk was die hem in de laatste maanden toegezonden brieven van dankbetuiging officieel laten legaliseeren om zoowel aan de Over heid al aan het publiek de zekerheid te geven dat de dankbetuigingen die in de dagbladen de goede uitwerking dor Zwitsersche Pillen aankondigen waarlijk echt zijn Geen ander preparaat hedt tot nu toe zulke bewijzen voor zijn deugdelijkheid kunnen leveren bovendien kan iedereen er zich zelf van overtuigen dat er tegen verstopping met bloedsoandrang hoofdpijn duizeligheid enz geen beter middel bestaat dan de Zwitsersche Pillen van den apotheker B Brandt a 70 Ct de doos in de apotheken verkrijgbaar Echt te verkrijgen bij i C Zeldenrijk en Co te Gouda TWEEDE COBEE8POÏIDENTIE PABTIJT tusschen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 5 2 G 1 F 3 2 B 8 C 8 3 B 1 C 8 3 G8 F 6 4 F 1 B 5 4 A 7 A 6 5 B 5 A 4 5 F 8 C 5 6 0 0 6 B 7 B 5 7 A 4 B 8 7 D7 D8 8 A 2 A 4 8 B 5 B4 9 C 8 E 2 9 C 8 G 4 10 2 C 8 10 D 8 D 7 11 A 4 A 5 11 B 4 X C 3 12 B 8 A 4 12 3 C 2 18 D 1 X 2 13 0 0 14 D 2 D 3 14 6 4 X F 3 IS G 2 X 1 15 0 q B 4 KENNISOBVINO ZEEMILITIE BUEGEMEFÜTEBen WETHOUDEES van Gouda Gelet op Art IBO der Wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 Staateblad n 72 Noodigen de Lotelingen uit die vtxUagen bij de Zeemllitie te dienen om voor ddn laten April aanstaande daarvan ter Plaatselijke Secretarie aangifte te doen Voorts wordt belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ontvangen aan8 hrijvin medegedeeld dat het overbodig is aan den H et Minister van Marine verzoeken te richten om inljjving bij de Zeemilitie vermits op die verzoekeo geen acht kan worden geslagen daar de keuze van de manschappen geheel wordt overgelaten aan de Otlicieron van de Marine die met overneming van de Zeemiliciens worden belaat Gouda den 12 Maart 1887 Burgemeeator en Wethouder voornoemd VAN BKBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOÜWHB SUPPLETOIRE PAtËNTEIV KENNI80KVING BUBQIEMEESTEB en WETHOUDERS der gemeente GUUDA brengen teit kennia van alle PatentfUclUigt ingezetenen irier namen voorkomen op de suppletoire registers voor het diens aar 1886 87 dat zijn iq die na Mm 168S zich in deze Gemeente hebben gevestigd of nadiea tijd zich voor fa t PMentrecht heblw aangag en dat de PATENTBLADEN in gareodhad en op de Secretarie dezer Qsmeeiite verkrygbaor zijn voor hen die feich daartoe persoonlijk aanmelden van den 16 Miar a s tot en met den SO Maart daaraanvolgende des voormiddags van IQ tot des namiddag 1 ure de Zondag uitgezonderd xuUande overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dieti tijd door do belanghebbenden aiet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belaatingon aan hunne huizen tegen betaling van tie cent worden uitgereikt terwijl denalatigen vervallen in eene boete van vgftie jfuldtit zoc zij hun PATENT of om nf eMr ft daarvan niet kunnen rertoonen wanneer dit verlangd wordt lianAtr den IS Maart I887l Burgemeeatw en WethoodeM voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWEE KEXJMSGErilMG BUBGEMEESTER en WETHOUDEES der Gemeente Gouda gelet op de Wet van den 4den Juli 1850 StaaUblad n 37 regelende het Kieareoht Brengen ter algemeene kennis dat de lijsten aanwijzende de personen die binnen d 2e Goneente tot het klazen van Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn zoodanig als die Lijsten nu zijn herzien alsmede de Staat hen aanwijzende die van deze Lijsten zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien da e van des voortaiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder op de Plaatselijke Secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien deze Lijsten en Staten zijn Mngeplakt de eerste aan den ingang van de St Anthmie lraat bq den Kleiweg de tweede in de Pattrtteeg bij het Weeehmi en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korte Groenendaal bij de MarU Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischten van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de Lijsten bezwaren in te dienen wanneer daarop lo Zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorlijk voorkomt 2o De naam van iemand is gebracht die hetzij een of meer der in de Kiezen gevorderde vereischten mist of uitgesloten is hetzij op de Kiezerslijst eener andere gemeente staat En eindelijk dat de bewoners binnen veertien dagen na de dagteekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op ongezegeld popier door de nqiülige bewijsstukken gestaafd aan den Gemeenter Tad be hooren te worden ingediend Gouda den 14 Maart 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd Vau BEBGEN UZENDOOEN De Secretaris BBOUWEE Burgerlijke Stand CEBOBEN 12 H art Kriju Hwi oaden A Koppeodnijir m W Vio Leenwea IS Arte oadan D de Jong n P nc der Krsiti Frediik oidetB S van Lood b W 1 SlKDwiokel 14 Johina Oenrdu BendrikM oadere A Uahr en J H Flni Jolanoa Pieternella en Arie oodvra K Mul en C J fan Horwegen OVEKLBIlEN 11 Maart M i Saoderi wed D A van Tijn 7 j S Holieher 2 j 8 ra 12 C C de Bok koiair Sn H Glaibeek 76 j 13 H Veenendaal 10 m A Tempeloun 8 m K de on i 34 14 E Verkerk 3 w eEBCWDi ie Maart W Beijderwelleo en C P Bokhoven Moordrecht GEBORENi Aafla Htndrika noden W Perkea E Bloot OVKRLBDEN i A A Raiterteld eaktganoot van H den HolUnder 20 j ONUEKTROUWD L nn Eyk 25 j te Billigcnberg on M van Koon 27 j ADVERTEWTIÈN Getrouwd WILLEM BKIJDEBWELLEN Jr j ifti Tan Rotterdam 1 Y g 4 i en CORNELIA PETRONELLA BOKHOVEN die ook namens wederzgdscbe familie hannen dank betaigen toot de Tele biyketf Tan belaog stelling by bon Huwelgk onderrqif ei Gouda 15 Maart 1887 i Voor de Tele en hartelgke bewgxen f sndeelneming bg het oTerigden Tan onze jongstelieTeling ondervonden betnigen wg onzen hartelgken dank siAt i J DB JONO f M B 8 DK JONG Gouda 14 Maart 1887 Weijium Zy die iets te vorderen hebben TanofT r schuldigd zgn aan de onder het Toorrecfat van boedelbeschrgviDg aanTaardde nalatensebw van den Heer ADAM ROBERT SEIBEBT in leTen Distillateur te Gouda en aldaar OTerleden den 25 Febrnari jl worden OPOBBOEJPEy om opgaTe of betaling te doen ten kantore van Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER advocaat WesthaTen boek Tan de Gonwe te Gouda PAKHUIS TE HUUR geTraagd een PAKHUIS van steen opgetrokken bg Toorkenr met open TERREIN en VeONING er bg BrieTen onder het motto Pakhuis nan het Bnrean Tan dit blad