Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1887

Zondag 20 Maart IN 3583 1887 GOUDSCHE COURANT NieuwB en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogcn die door ingespannen zien of i kinderziekten eenig goed bevonden lezen bloodroode en dniipeude oogen ook oogen waaruit dikwijls vocUt ontloopt vooral bij koud weder enz enz Allen ooglijders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prijs per flacon met geliruikaaanwijzing 60 Cts Verkrijgbaar bij Wed Bosnifin ouda tWed N Saiidrrs Leidni A Priu Ze nhui i iF VT LiKlhelm Vi urburg Wcd G VVillipIniueVVutnl A Boa Berkel CI EN XSZXIU GI xtER Doox xxx xx DiSaÏA rnTBBXsa ximBTTaoMMaiiVXiaEiiirniitioBO sow enezen of verUcWen de daaflialii waardoor zlJ ook ontslaan mochl zyii Je opmertenamaarMsite teneiingen Xeliien plaali gehail Men zend 13 l l cents om franco een geelUuatrcerd w4l k van 8ü bladz m de nollBnd8r he franscbe of duitsoUe taal te ontvangen dat werk beval belangrijke tieschrljvlngen der proeven die ondemomed zijn geworden om de dooibeltf te ffenezen Het bevat levens aanbevelingsbrieven van Poeiers Advokaten Boekultgevers en andere aanzienlijke personen die door deze TromniBlTUe a zijn genezen geworden en ze zeer aanljevelen Mra AhHlV ondar opgava Tan d aoarant aan J B HICHOLSOK r Droaol U FAKUfc Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gonda rich dnarn gunstig orer het behoud Tan den vrede heeft uitgelaten INOEZONOEN Aan het echtpaar M van Leest en A Blok werd ook bij gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest op 15 dezer een stoffelyk blijk van belangstelling uitgereikt door eene commissie uit hot Bestuur der Vertvniffinff vim gepeimoneerde Onderojiderm m minderen van het Nederlandache Leger Deze Vereeniging die behoeftige gepensioneerden van het leger hier te lande en na overladen ook hunne weduwen en weezen ondersteunt verleent thans ook naar gelang der draagkracht harer kas onderstand aan niet gepensioneerde oudstrijdera die versierd zijn met het Zilveren of Metalen Kruis tot welke cathegorie van Leest behoort Het Bestuur meende dan ook deze behoeftige oudjes op dien feestdag te moeten gedenken De Eere Voorzitter te Gouda R P M VAN ALDEEWERELT VAN KOSENBURGH Het Bestuur A UE JONG Voorz N J VAN GELDER Lid der Commissie Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van namiddags 1 S ure GEDEPONEERD Een paar gebreide Kinderkousjes MARKTBERICHTEN Ooada 12 Maart 1887 De aanvoer van granen was heden tamelijk ruim De vraag is echter gering zoodat het meeste tot eenige verlaging moest afgegeven worden IVike Tarwe en Gerst prijshoudend Afwijkende 10 ii 15 et lager Rogge Haver Kookerwten witte Boonen en Maïs lager verkocht Er werd besteed voor Zeeuwsche Tarwe 7 75 8 25 Polder Tarwe ƒ 7 30 i f 7 50 Afwijkende ƒ 6 50 a ƒ 6 90 Roode Tarwe ƒ 6 75 a ƒ 7 Angel Tarwe 7 10 a ƒ 7 40 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 50 a ƒ 6 10 Polderrogge ƒ 4 75 a ƒ 4 90 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 50 a ƒ 4 70 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 4 80 i Zomergerst ƒ 4 10 a ƒ 4 60 Ohovaliergerst 5 25 n ƒ 5 90 Haver per Heet f 3 i ƒ 4 25 en per 100 kilo ƒ 6 75 fi ƒ 7 60 volgens kleur en gewicht Mais Bonte Amerikaansohe ƒ 5 90 a ƒ 6 10 Odessa ƒ 6 a 6 10 en Cinquantine ƒ 6 40 a ƒ 6 90 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 80 a ƒ 6 80 Buitonlandsch f 5 a ƒ 5 50 Bruine boonen ƒ 10 75 a ƒ 12 Witte boonen ƒ 8 50 a 9 De buiténlandsche ƒ 6 50 a ƒ 7 Kookerwten ƒ 8 50 a ƒ 9 Kannriezaad ƒ 10 a f 10 75 D dvenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 Paardenboonen ƒ 6 15 a ƒ 6 40 Spelt ƒ 2 50 iV ƒ 3 De veemarkt met gewonen aanvoer den handel matig vette varkens 32 a 24 Geut varkens voor Londen 19 a 31 et per half kilo magere varkens en biggen gewnou biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 40 per week Aangevoerd 6 partijen Kaas prijzen ƒ 18 a ƒ 25 NoordhoUandsche ƒ 24 a ƒ 37 Goeboter ƒ 1 05 i ƒ 1 15 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 üurgerlijke Stand GBHORKN 14 Manrt Cornelia oaderi A Lagerenberg en A Ë van der üIf 5 Adriana oudera A Puit ao O Kiaman Jaeobas Theodorua oudera U J Bart en J Koiper Pieter Cornelia oudera D Graatemit caC J BleaHlaagraaf 15 Gatharioa Agoetn ouders J Koemanaen £ de Koning 16 Albertoa oodera J Catlel eo J Verlaan 17 Jan oodera J van Kijk en J Verdoold OVERLEDEN 14 Maart C van Wingerden 4 m 11 A W Ooaterling 8 m L C G van der Valk 5 j 11 m 16 A Verhart 1 j i m ADVERTENTIËN Beden ging ia de raste in myu geliefde oudste Dochter WILHELMINA IDA in den oaderdom van 44 jaar en zes maanden tot droefheid van mg haren Echtgenoot Kindereu Broeders en Zusters Wed H OTTO Hellkmams Vtricht 15 Maart 1887 Ontgdig bevallen van een Meisje eneen Jongen waarvan het Meisje in leven T C HOOGENDIJKGouda 17 Maart 1887 Mijnliepf Bevallen van een Dochter Mevrouw H C A SPARNAAIJGouda 17 Maart 1887 3ioL AAii Hedeu werden wjj verbiyd door de geboorte van eenen Zoon D P SCHELTEMA L F SCHELTEMA Skedrecld 16 Maart 1887 KocH Voor de vele en hartelgke bewgzen van deelneming zoowel van hier als van elders ontvangen gedurende de ziekte en na het overladen vao mijne innig geliefde Ëchtgenoote Mejufirouw M DEKKER betuig ik ook namens de wederzydsche familie mynen hartelykeu dank G ÏOORNVLIET Gouda 16 Maart 1887 Zy die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgu aan de under bet voorrecht van boedelbescbrgving aanvaardde nalatenschap van den Heer ADAM ROBERT ÖEIBEKT in leven Distillateur te Gouda en aldaar overleden den 25 Februari jl worden OPGEllOEI JSN om opgave of betaling te doen teu kantore van Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER advocaat Westhaven hoek van de Gouwe te Gouda ScÏLoen en Laarzenmagazijn ONTVANGEN een groote keuze HËËREh DAMË m KIlËRL4AaZËN tot uiterst hUliJke pryzen ZIE liE ÈTALAQMH VlJüSlKAAT 42 Universeel 2UIVERINGSZ0UT Het echte algemeen ganstig bekende UNlVERöËEL ZUIVERINGÖZüUT een zeker middel tegen Maagkwaltn Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkr gbaar m t pakjes a 15 Cent Vj pakjes a 27 3 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bg J H Boers Apolh te Alplien ajd R by L Varosfieau Zoon te üudewater by T Jonker Idenburg te Schoonlioven by Wed Wolff Zoon T H Uehewerth en O Sautman te Boskoop by J van Bergen Oheminche fabriek Ze venaar Dv Chantonielanus S H POLAK OPTTOIËN Groenendaal il OOGE WATEK Openbare Verkooping op WOENSDAG 27 APRIL 1887 des morgens te 9 aren aan de Bonvrmanswoning wyk B No 31 op Spoelwflk in de Gemeente REEVfVUH ten overstaan van den Notarii G CFOETUUNDEOOGLEEYEE te GOUDA van 16 KOEIEN die gekalfd hebben of op kalven staan 4 PINKEN 1 PINKSTIER 1 PAARD 1 ZEbG met 9 BIGGEN 1 TILBÜRIJ eenSPEELWAGEN BOÜWenMELKGEREEDSCHAPPEN een SCHOUW enz en wyders eenen INBOEDEL waaronder BEDDEN en BEDDENGOED De TREKKING der 324 Staats Loterij begint MAANDAG 21 Maart a s Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe C 9 by de Viscbmarkt PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 73 H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en iHonumenten tegen biliyke prgzen SteenlMuteerlJ in ds Zak L 398 Advertentiën in alle Binnen en JBuitenlandnche Couranten worden dadeiyk opc ezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van KIndereH Kucbhoefit Zoogenaamde Blauwe Hoest oumiddellyke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren by DBl IVE BüRST BO VIG Alleen echt verkrygbaar in flacons van fl 2 die van gee e flacons van fl 1 die van root e en flacons van 65 Cent die van Kitte captulen voorzien zfln waarop nevenstattad fabrieksmerk Te Gouda by F H A Woltf ♦ Boskoop by J van Bergen Haastrecht bfl J D den Hertog Oiidewater by F Jonker Idenburg Bodegraven by P Versloot Stolwyk by C G V d Berg BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1887 hl W Bokhoven alhier en T van der Vlist te Aekendorp z jn benoemd tot onderwijzer te Botterdam De verloting van Kunstvoorwerpen afgestaan aan het 0 rlersteuningsfonds opgericht door het Ncd Ond Oen heelt Zaterdag 12 Maart ten overstaan van den Notaris i C O Pollones plaats gehad Üp de hier en in den omtrek geplaatste loten z jn vgf prijzen gevallen en wel op Serie 38 No 105 125 on 128 Serie 2 No 115 on Serie 11 No 272 Aan belanghebbenden is hiervan bericht gezonden Door den Volksbond vereeniging tegen drankmisbmik is bg den heer Brinkman i Amsterdam uitgegeven een houtgravure op keurig papier voorstellend een tragisch moment uit het leven van een dronkiuml De teekeuing van deze plaat een kind dat haar vader tracht tegen te houden eeti tapper j in te gaan werd geleverd door den bekwamen teekenaar Joh Bnwkensiek te Amsterdam terwijl de heer Walther te a Hortogenboseh voor een nette uitvoering dor gravure zorgde Naar het Bestuur van den Volksbond hoopt zal de aanwezigheid van deze plaat voor slechts 10 cent on by groote bestellingen nog goedkooper te verkrijgen tot 14 April a s door tuasehenkomst van het hoofdbestuur te Amsterdam in ds woningen van de ambachtslieden een invloed ten goede kunnen hebben op dronkaaida en nog meer op hen die t kunnen worden Ala bijzonderheid kan worden medegedeeld dat er onder de 140 lotelingen welke onlangs te Zevenhuizen deelnamen aan de loting van de Nationale Militie slechts 6 a was die de vereisohte lengte M 1 65 raUte Volgens de Banier geredigeerd door predikanten van de streng rechtzinnige richting heeft de vrye universiteit met groote bezwaren te worstelen De beide professoren Kuyper en Hoedemaker kunnen nog maar niet met elkandar overweg De presidentcurator dr Felix heeft zich krachtig verklaard tegen het doleeren dat uit de vrije universiteit ontstaan is De vacature ontstaan door het ontslag van prof Dilldo blqfl nog maar altql onvervuld De candidaten der vrge universiteit nog maar drie in getal ofschoon die inrichting meer dan zes jaren bestaat nemen niet zeer toe in aantal terWyl de doeleeronde gemeenten geen haast schijnen te maken om hun die kloiu zyn een beroep te bezorgen Qaat hpt werk der Orondwetsherziening voort dan acht men het noodig door middel van een gelegenheidswetje de gewone verkiezingen van 1887 op 14 Juni vallende niet te doen plaats hebben met het oog op de algemeene verkiezingen welke ingevolge artikel 197 der Grondwet na de afkondiging der wetten dis thsns door de Tweede Kamer zijn aangenomen en wellicht nog aangenomen zidlen worden moeten geschieden Op het eerste gezicht schqut deze opvatting volkomen juist maar bij scherper toezien ontwaart men do groote bezwaren er tegen zegt de Arnh Cï Mét het oog op de verschillende termijnen voor de oproeping herstemming en wilsverklaring van den verkozeno in de Kieswet bepaald zal men met naleving van art 25 der Grondwet de verkiezingen niet htnger kunnen uitstellen dan tot den hiatsten Dinsdag in Juli of dep eersten in Augustus Nu is zeker zes weken gewonnen veel gewonnen maar zal een uitstel van zes weken in het geval dat men op het oog heeft veel baten p Wij gelooven het niet zegt de Arnh Ct Koer veel meer dan zes weken zal de Kamer noodig hebben ook al gaat alles goed en al bekort zij haar recessen tot minima eer zij al de wetsontwerpen heeft afgedaan En dan zullen wij reeds half kei geschreven hebben Is hot van de Eerste Kamer te verwachten is het overeen te brengen met haar plicht en waardigheid dat zij op haar beurt met overhsasting haar deel van den gewichtigen arbeid verrichten en tegenover de herziening van de Grondwet werkelijk de toak van een eenvoudig registratiekantoor vervullen zalP Hiervan zou men haar met grond beschuldigen wanneer zg een arbeid waaraan de Tweede Kamer twee jaren besteedde afdeed in minder dan twee ntoanden Bij een goeden uitslag van het gemeen overleg heeft het verlangde gelegenheidswctje dus geen nut De kiezers zullen zich het monnikenwerk hebben te getroosten eener geheel overbodige verkiezing waarvan ze vooruit weten dat ze geen praktisch gevolg zal kunnen hebben Een rechtsgeleerde wqst er in het fWogeningsch Weekbl op dat de tactiek der Neogereformeer den om niet gelijk vroeger ieder zijn lidmaatschap van de Nederl Herv Kerk op te zeggen en zich dus van dit kerkgenootschap af te scheiden maar door den kerkeraail te doeirlMsluiten dat de gemeente het synodale dwangjuk afwerpt geen daad ia van de in hunne conscientie getroffen personen maar een aardschgezinde poging om zich ten koste van andersdenkende gemeenteleden al het kerkelijk goed der gemeente toe te eigenen Die poging is voor den Kerkeraad zonder geldelijk risico bij mislukking en deze is in de meeste gevallen zoo goed als zeker verliest hg niets dan de achting van een aantal leden der gemeente Voor de kerkvoogden ia echter zoo zij met den kerkeraad meegaan de zaak zeer bedenkelijk Zij ontvingen als bestuur van de goederen der gemeente het kerkegoed Zg blgven daarvoor verantwoordelijk met hun vermogen Die verantwoordelijkheid blgft bij overlijden op hunne oalateniKh kleren en drukt dus dan op hunne vrouwen kinderen erfgenamen Zoodra de orde in de gemeente hersteld en naar de synodale reglementen een kerkeraad benoemd is zal ook een coUego kerkvoogden worden gekozen uit en door personen die zich door de synodale reglementen gebonden sehten en dnt college kerkvoogden zat in de eerste plaats het kerkgoed opeischen van de personen dü vroegere kerkvoogden Zij zijn verantwoordelijk ü moeten trouwe rentmeesters wezen Eu wanneer zij nu die kerkegoederen niet meer onder zich hebben omdat de doleorende gemeente andere kerkvoogden koos of omdat die gemeente over de voorbanden waarden heeft beschikt wanneer van het goed reeds verbmikt of verkocht is evenals de revenuen die het sinds de afsoheiding heeft opgeleverd en dat kan over eenige jaren heel wat bedragen dan kunnen zij met hun vermogen betalen wat zij niet terug kunnen geven de onroerende goederen zooals kerk en pastorie moeten zij door een lastig proces uit de handen der doloorenden trachten te wringen En die verantwoordelijkheid dragen zij na himnen dood op hunne vrouw hunne kinderen himne erfgenamen over Staten G neraal Twuue Kj tits Zittingen van DondenUg 17 en Vrijdag 18 Maart Het algemeen debat over het Ifle Hoofdstuk kiesrecht der Grondwet werd voértgetot In zijn repliek hield de hoor Rmjs van Beerenbroek vol dat de censns grondsh nog te verkiezen was Hij bestreed nogmaals het alg stemrecht en bleef aandringen op vereeniging van art 80 met de additioueele artikelen De heer Van Houten verdedigde krachtig het algemeen stemrecht voor de hoofden van familién als gebaseerd op rechtsgelijkheid Hg wilde het kapitaal in de wetgeving onttronen verzekerde bij verwerping van zg n amendt vóór het Regeeringsvoorstel te zullen stemmen daar toch langzamerhand de grondwettige barrières zullen verdwijnen en beval het amendement Godin de Beaufort aan Door den heer Mees werd het algemeen stemrecht bestreden en het Eegeeringsvoorstel verdedigd De heer Sohaepman wees op de noodzakeUjkheid van uitbreiding vnn het stemrecht dnt men niet als waan van den dag moet beschouwen maar als eeno historische noodzakelijkheid tot bevestiging der vrijheid en in het belang van Vorst en Volk De Minister van Binnenl Zaken bestreed de bewering van den heer Heldt dat de Volksvertegonwoonliging moet vertt3genwoordigen alle belangen in t volk Hot algemeen belang moet zij behartigen Voorts verdedigde do Minister nader het Regeeringsvoorstel en geloofde dat de Kamer het best zou doen dit nan te nemen en met terzijdestelling van eigenbelang en vertrouwen op de pertinente verkinring van de Regeering dat zij blijft on staat voor haar voorstel een stap te doen die de quoestie van het kiesrecht voor langen tijd van de baan zal schuiven In de zitting vnn gisteren werd het algemeen debat over de wijziging in Hoofdstuk III kiesreoht voortgezet De heer Ruys v Beerenbroek wees er nogmaals op dat er ondanks de verzekering van de Hegeering geen waarborg bestaat dat bij niet aanneming der add artikelen de Grondwetsherziening niet zal doorgaan De heer Gleichman verkUarde er niet in geslaagd te zijn motieven to vinden voor de samenkoppeling door den heer Godin de Beaufort in zijn voorstel gewenscht Door den heer Godin de Beaufort werd in korte trekken het nut der samenkoppeling aangewezen De heer Rutgers van Rozenburg verduidelijkte eenige uitdrukkingen in zijn vorige rede en protesteerde tegen het verwgt van den heer Lohman dat hij zich aan inconsequentiën zou hebben schuldig gemaakt Eerder verdiende de heer liohman dit verwgt Het algemeen debat is daarna gesloten en de beraodshiging aangevangen over de wijzigmg van het bestaande Kiesrechtartikel 76 Bij deze wijziging wordt het kiesrecht behoudens uitsluitingen toegekend aan mannelgke ingezetenen Nederhmders boven de 23 jaren die door de Kieswet te bepalen kenteekenen van ge8chikthei en maatschappelijken welstand bezitten Door de heeren Van Houten en Zijlker is daarop evn amendt voorgesteld om te bepalen dot de leden dor 2e Kamer gekozen worden door kiezers die de Wet aanwijst en op do wijze bij de Wet te bepalen Het beoogt dus den gewonen wetgever grooter vrijheid te laten Een tweede amendement van de heeren Ruys van Beerenbroek en Reuther strekt om het oorspronkelijke regeeringsvoorstel dat alg stemrecht uitsluit te behouden Een derde amendement van den heer Van der Kaay beoogt om te lezen kenmerken van geschiktheid torwg l een vierde amendement van den heer Rooseboom de uitsluitmg van kiesrecht wil voor militairen zoolang zij zich onder de wapenen bevinden Die amendementen werden door de verschillende voorstellers toegelicht De hoer Clercx verkhianle zich voor geleidelijke uitbreiding der kiesbevoegdheid De heer Borgesius i erlangde alsnog verduidelijking van het regooringsartikel De Regeering heeft wel de bepiudde lerkhiring gegeven dat het alg stemrecht door het rogeeringsartikel wordt uitgesloten doch zeer verschillend wordt het artikel uitgelegd terwijl een duidebjko omschrijving toch bepaald noodig is Hij drong in do eerste plaats aan op eene verklaring van do Regoering wat zij door algemeen stemrecht verstaat De heer Reuther venledigde zijn amendement en bestreed de overige Omtrent de poging tot moordaanslag op den pastoor van Woensdrecht wordt uit Borgen op Zoom het volgende geschreven Zekere W iemand van een zeer laakbaar gedrag was eenige malen door den achtenswaardigen pastoor V M onderhouden en dit niet alleen over zgne eigen levenswijze maar ook over die van eene bij hem inwonende dochter W hiermede minder ingenomen liet onder voorwendsel van zwaar ziek te zijn den pastoor bij zich ontbieden Nauwelijks had deze den voet in huis gezet of W greep een pistool hetwelk hem eehter juist intijds door den pastoor werd uit de hand geslagen die hierop ijlings het huis verliet De justitie is niet zooals aanvankelijk gemeld werd derwaarts vertrokken maar de zaak is in hare handen gesteld De langdurige droogte veroorzaakt aan vele landbouwora in het Noorden veel schade door watergebrek zóó dat enkelen het een of twee uren ver voor hun vee moeten halen Ook de vervener ziet met zorg hoe nu reeds in een seizoen waarin er gewoonlijk overvloed van water in do venen is wat bij het aanstaande spreiden der korte turf van het grootste belang is de waterstand merkelijk lager wordt en vele veenputten dreigen droog te vriezen Het is meer gebeurd dat de vervener zijne werklieden wegens watergebrek moest afdanken Te Londen heersoht algemeene verslagenheid over een moord welke met zoo veel driestheid is gepleegd dnt het vertrouwen in de openbare veiligheid er ernstig door geschokt wordt Drie mannen die eenige dagen te voren afzonderlijk waren gezien terwijl zij schijnbaar doelloos rondslenterden kwamen