Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1887

Ued rlandsclie Stoom Mineraal WaterfaMek ccDE SJNELLE VViQNQWie Tegelen Speeialiteit van MINERAAL WATER en LIMONADES op HEELE en HALVE 8I IPH0NS eü KOGELFLESSCHEN Depot A ORTIER Gouwe € IXo 38 Werving voor OoslJndië Voor j Handgeld by zes Jarige verbintenis f 300 Nederiandersj Awbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoen Commandanten of bij den Commandant van het werfdépót Inlichtingen kunnen gevraagd worden iian alle Burgemeesters en otigt rankeerd aan het Departement van Koloniën Zg worden kosteloos gegeven COURANT l ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Atzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inzending van advertentien kan gescliiedea tot één xtor des liamiddags van den dag der uitgave den heer van Sehelven op den kansel waarua eerst I toteen gezamenl bodmgv 229 331 fl2 329 e56 5 genoemde Boh tefug rok j en bet gebouw verliet UiÖ et ldebirit postwi toteen gezaraenl bediagv Aan het Vemlag van de Kamer van Koophandel Kwitantién ter invorder 591 000 13603 1 8J Hoeveelheid 310 054 1 106 256 KG 10 046 673 10 385 st BOCK BIER nit de jt js BEIERSCH BIER BROUWERIJ JE AISTEL HEDEN Eerste Zending Pr J9 per heele fl 20 et per halve fl liet per Vi Liter Glaa 12 cent J H ROODE Zeugstraat G 85 Agent Openbare Verkoopiiigf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C rORTÏÏUÏÏDEOOGLEEVEE op DINSDAG 12 APRIL 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHakuohie om de Markt van de navolgende Onroerende Goederen allen in de gemeente Gouda en wel Drie HUIZEN en ERVEN in de Boelekade Elf HUIZEN en ERVEN en een perceel GROND in de Kofte Akkeren Twee HUIZEN en ERVEN aan het Nonnenwster Een HDI8 en ERf iu de Vrouwevestesteeg Een HUIS en ERF op het Lombardswatertje En dne HUIZEN en ERVEN in de Boo m gaardstrat Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETUIJNDEOOGLEEVEE op DINSDAG 22 MAART 1887 des morgens te 9 nren voor het afgebroken buis aan de Gouwe Wijfc C No 178 van de AFBRAAK van dat Huis en onmiddellgk daarna aan bet Lokaal wgk E No 355 aan de Peperstraat van üfeabelen en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED eene groote partg PETROLEUMLAMPEN enz Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏIJNDEOOGLEEVEE op WOENSDAG 30 MAART 1887 des morgens te elf aren in het Koffiehuis Habkoni aau de Markt van 40 Hectaren 53 Aren 20 Centiai en Wei Hooi eo Rietland VEENPLAS liggende op Ravensberg en s Gravenbroek In de gemeente REEiJWIJR en in de BroekveldscbeVeenderg in de gemeente ZiWAMMERDAM Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Dames Dames De DIRECTEUR der Dienstbodenkantoren cDE Vriagbaa k en coe Vlijt bericht dat hg voorloopig in de Hoef steeg No 96 een KANTOOR heeft opgericht en dat de Dames daar uiterst voordeelig en tevens Meiden van alle gezindten met goede getuigen voorzien uit alle Plaatsen de i Lands kannen krjjgen Men kan ook per briefkaart ontbieden Achtend DE DIRECTIE een HUIS bet PAKHUIS zeer geschikt voor Bleekery dito yoót Timmer en Metselaarswinkel Huur 2 50 per week gelegen aan het water Te bevragen hg L SCHENK 10 CENT por V BEÜGELFLESCH HOIIAHDSCH STOÏÏT ik 10 CENT per FLE80H i Depot A HIER Goawe G $ o 3 KRAEPELIEN en HOLMS EIKEL GAGAO Aatigeaamei gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor joug en oud yoor zwakken en kinderen zeer aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr v HAMEL ROOS Bureau voor Chemisch en Microsc onderzoek te Amtterdam Microscopisch ondei zooht door Dr F i DUPONT te Rotterdam Verkrijgbaar in bussen 1 70 ƒ 0 90 en 0 50 bij HH Apothekers Drogisten etc EUch op het Etiket de handteokening der fabrikanten KKAEPELIBN en HOLM Ap te Zeilt De TREKKING der iS4 8taats Lotery begint MAANDAG 21 Maai t a s Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe CO bg de Vischmarkt Soelpendruk van A Bbinkicah te Gouda N M ENGELBREGT vraagt een fatsoenlgke f niet beneden de 14 jaar Zg die reeds in een Bakkerg werkzaam zgp geweest genieten de voorkeur 1 MEI gevraagd Een nette DIENSTBODE Adres MARKT 139 PARAPLÜIES A van os Al Eleiweg S 73i MAIHZEB ZÏÏÏÏBEOOI 16 Cent per kilo SNUBOONBN ingemaakt 20 Cent per kiloPRINCE88EBOONBN 20 ANDIJVIE 18 DOPERVVTEN SNUBOONEN PBINCESSEBOONEN ANDUVIE en P08TELUN p r blik inhoudende 1 Kilo 50 centen HOLLANDSCHE KR0P8LA J GERttlTSE öee grijs Haar meeïül f B De nieuwe LONDON is J i I l de beste van alle bestaande parJ fumerien om het grgze haar binnenenkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk enzacfatlen verft niet Prgs ÉScentfOT Sacoa en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrggbnar te Gouda bg J H C HUINCKF Hz 122 Hoogstraat 12B Een HEER vraagt tegen 1 Mei een qet Cfemeuliileerde Zitkamer en afzonderlijke slaapgelegenheid met of liefst zonder kost Brieven met opgave van prgs etc in te zenden onder Letter C bg de Boekhandelaren A KOK COMPmÖoi ADVEIVTEKTIËN in alle Binnen en BuitetUandsche Couranten f worden dadelgk opgezonden doqr den Boekhandelaar A BRINKMAN te Qoudo De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In ae Stad geschiedt de nitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND JOUD 17 Maart 1987 Alhier is aaugehuiiden H t K in deze ineente wertanam en woonachtig die verdacht wonlt in het vorige jaar oplichtinif Ie heldien i epleeïil te Uotterdam De kerkeraad te VVaarder besloot de afgeloopen week zich te onttrekken aan het synodaal verband de kerkvoogden gaven hunne adhaesie te kenuen en steklen et kerkgelwuw ter beschikking als ge ooil l dag morgen waa d Hsverkamp Begem a iwftilla Hldnar aMig omaii om de racatuorbeurt laar de gemeente aimh eenigeii tijd vacant is te ïorvuUen doch vond in het kerkgebouw gekomen over l W oiitluenen wy nog hi £ en Fabrieken volgende Vergelijkend overzicht van rfp Iwwejinj in rtcveP wisaelingikas van hef Oorr ondeiitechaj 1 klSwf te Gouda van de N d rlaml i ln jtutk JUa i Boekjaar 1884a885 1885 188 j i ƒ 466 000 I 125 000256 10 ƒ fiankb ingevoerd a 1000 ƒ 353 000 kleinere 173 100 ƒ l 58 000 161 000 Baakb uitgevoerd lOOO 85 000 kleinere 109 750 194 750KIHII 331 350 219 000 h Specie uigavoenl id uitgevoerd Muntbill ingevoerd I sr uitgevoerd l miffif Banfcb t Bb verw 8 J 50J w I A ii Kt UIL 883 000 000 47 000 r t rt K speoia w 450 000 4 1 000 Specie Bankb 785 350 8dB 000 1 S 8 f Vergelijkend overzicht van het vervoer vau reizigw en goederen van en naar het Station Goaln van im Neiltrlaudschen Rtjiujmonrej iii 1886 on 1386 Omschrijving Jpbrengst Hoeveelheid 212 195 34 14 471 99 17 212 02 4 242 76 Remgers 310 722 Bestelgoed 910 602 KOKoopmansg 9 078 595 V e 9233 St tM BTdeering mag san dit overzicht wordentijogevqogd ilat door de Maatschajipg midden in destart oen bêstolkantoor viror het kleine goederenvervoer 18 gevestigd i Het vergelijkend overzidit van do ann het testkantoor ontvangen brieven en kan met gegeven worden omdat tliiins de aangdomm in phiats van de verzonden brieven enz moeten worden geteld In 1886 werden ontvangen Uefrankeerde brieven 3735 i Ongefrankeorde ino nngeteekende OS so Aangeteekcnde hricfen met aangegeren waarde 142 tot ma h f DieiBitbrietiB ♦ i m j076 8 80 M 18 Knkele bruifkaarten 1J9352 Dubbele 1391 Oedruktu stukken 37147 Monstert of stalen vau koo w ren 10456 I Het debiet van frankeerzegels bedroeg 37524 19 I Voor de overige nibrielÉen Jian het gewone over1 zicht worden gegeven 18S5 1S36 üeatort bin postwissels 14 88 18 134 toteen gezamenl bedrag v ty2 S4 968 44 238j0e8 16 iestorte buit postwiasel lï 4B 657 IJ i U i 820 I 21 112 8 50T I 1 923 71 17 737 14 780 185 i ins o 11 1 61 33 522 11 12 068 32 880 10 36 4 592 98 19 632 17 509 198 9 Ï74 56 10 177 76 2y tot een bedrag vanKirilantién fonbetaahl tet een bedrag van Veraondeii bajïketten Outvaiii eii if LTrge Spaarbankboekje Ingelcïd dmp TerugliulJ ilii hedr ia toteen gezameld bedrag V 82974 9915 57 Uitbetaalde bin pottwig 14 120 14 243 bcilrnl 294 6 sis md Dl V MaHtsdlSii nieuwe baekjea uit a Ier M6ontvag ƒ t3 8l8t b6 en gaftenig 65 890 46 j l f i De 1 itlf tni veifedMe 71 HiMMAiottM tot een gexamenliik lieilmg va ƒ 41180i Ovmicht vnn he i M ph aPI f dl8 3 1886 Veraonden J f tKmr 12345 iguerings el enst t Ontvangen 9 0 t ï8668 156 368 Bcgeeringi en bijzonder ©ienst © Upgenoraen en vorder geseind Éegooringson bijzondere telegrammen 384 6 Opbrengst 124836 j 26331 tae staat wijst alzoo eene ve a08 7a5 92 S 368 79 19 881 18 5 281 56 meordering aun van ongeveer 2000 telegrammen De opbrengst was ƒ 5411 74 Van rtd zoogfii iamé nieuvriaarskaarten werden in het ga heel 60 stuks geliTuikt tegen in 18H5 al 00 nnninerkelijk iniiider een vcrschijnsièl dat ook op andere kantoren vwW l jii aw iffct Bij de verkieijingen in November pjhciK n n erden de aftredende leden allen herkozen en daar geen hunner voor de herbenoeming bed d te isido Kamer Itls volgt samengesteld Aftreding I8 8 De Heeren 0 J C l rmoe Voorzitter 11 JAger plaatsvervangend Voorzitter A ven Veün en J M Noothoven van Goor 1890 De Heeren 0 C H Prince I i van Vreui ii fiHj A van Eeedt Dortlaud H Mraver cB H 4 iü A V 1aTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GEOOTB LETTEE worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I De Secretaris Mr 1 Fortuiju Droogleover w rd tegen 1 Juli herbenoemd Aaug nde de werkzaamheden der Kamer zij het volgende vermeld f 1 Een adres werd gericht tot de Tweede Kamer ter bestrijding van het bij dat Collegie aanhangig wetsvoorstel tot heffing van een statistickrecht bij den in en uitvoer van goederen Een adres werd tot het genoemde Staatslichaam gericht tegen de verhooging van het tariefvoor telegrammen Door B en W werd aan de Kamer omadvies gevraagd over het voorstel van eenigo Leden van den Gemeenteraad om de botermarkt over te brengen naar het gebouw der voormalige Oasthuiskerk un de Oostbaven alsmede over de adressen die naar aanleiding van dit voorstel wareningediend In haar advies overwoog de Kamer dat de lokaUteit waarin thans botermarkt wordt gehouden voor dat doel geheel ongeschikt en niet v oor afdoende verbetering vatbaar is In het gebrek aan ruimte Kiu wel eonigennat 4 voorzien zijn mpaj d lage verdieping is moeieiyk te verbeteren De nabijheiè dsif varkcnsmarkt is zeker aeer schadelijk voor bet artikel doch de varplaatsing van de e markt naaf v Vehttr de Waag moest de Kamer ontraden omdat 1 aldaar geene ruimte beschikbaar is en 20 de schaduw ontbreekt die dese dieren behoeven Voorts overwoog de Kamer of eene verplaatsing van de botnmarkt naar een niet voi vsn het centrum verwijderdp plaats van nadecligen invloed zoit kuaoeh t de weekMirkf0i £ eér jsekor is het weiisohelijk de markten en het marktbezoek zooveel mogelijk te contraiiseeren maar de afstand van het bedoelde gebouw naar de Qroota aiarkt is zóó gering dat het schier ondenkbaar is dat dog vorpkatsing andere belan n zoude benadeelen Eene verplaatsing der Botemarkt wsnl nlIM aanbevolen en de wensch uitgedrukt dat het nieuwe Boterfauis aan de eischen van Kcht lucht en ruimtezou beantwoorden De belangrijke handel in ditartikel rechtvaardigt alleszins de daaruit voortvloeiende uitgaven £ Nog werd door B en W het idvies geï vraagd op het verzoek van de Afd Gouda der Holl Maatschappij van Landbouw om op 28 October eenevrije veeen paardeninarkt te houden De Kamer ondersteunde dit verzoek De ondoelmatige rogeUng van den loop der treinen naar Rotterdam deed de Kamer eon schrijven richten tot de Directie viia den vtod I jnspoorweg met verzoek om daarin eenige v erftndering te brengen Daar een weigerend antwoord ontvangen werd zal ziJzich tegen de bohnodehng van den zonterdienst tedezer zake tot den Minister van Waterstaat wenden liet wetsontwerp tot regeling der gemoeiischnp door electnsche teJepbonen gaf aanleiding tot een adres aan de Tweede Kamer tot bestrijding van verscheidene artikelen van dit ontwerp VII De schets van boofdpuntcn voor hot onderzoek door eene Commissie uit de Tweede Kamer te doen naar de werkiug dor wet van l ï September 1874 Sli n 130 en naur den toestand van fabrieken en werkplaatsen werd aan de Kamer toegezonden Omtrent eenige dier hoofdpunten kon zij de Commissie inlichteu