Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1887

Till Eene opmerking aan den Heer Directeiir T n het Postkantoor alhier over het vervoer van brieven en pakketten naar en van het Station met een perronwagen die gevaarlijk scheen voor het behoorlijk vervoer werd niet beaamd hoewel om andere redenen de bedoelde wagen buiten gebruik werd gesteld IX Andere adressen zoo aU over de muntquaestie de wetgeving op de faillissementen de knoeieiflen in den boterhandel werden door de Kamer in overweging genomen doch zij vond geene aanleiding om den inhoud dier adressen te ondersteunen De enquête commissie door de aandeelhouders van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam belast met een onderzoek naar de middelen ter verbetering van de financiën constateert dat van bezuiniging weinig is te verwachten en de oorzaak der zwakte ligt in te weinig steun bij het meer aanzienlijk publiek Daarom wil de comm eene geheele verandering in de exploitatie en het gebouw verharen aan een vei eeniging van leden die aan de aandeelhouders een vaste jaarl kscho uitkeering zou doen Tn de gisteren gehouden vergadering ondervraagd of het Bestuur in dien zin pogingen zou aanwenden antwoordde de heer A C Wertheim echter ontkennend waarop de heer Huizinga een der 4 opgekomen aandeelhouders repliceerde er dan weinig van te verwachten en voor zijn principalen aankondigde liquidatie te zullen aanvragen als binnen drie maanden geen verbetering komt Ten slotte gaf de heer Wertheim de verzekering dat het Bestuur gaarne alle pogingen daartoe zou steunen Naar men verneemt is aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden de zeldzame onderscheiding te beurt gevallen door den Keizer aller Russen te worden begiftigd met het grootkruis der in 1714 door Peter ilen Grooto gestichte orde voor dames van de heilige ürootmartelares Katharina Graaf Kapnlst de Uussische gezant bij ons hof verliet gisteren St Petersburg en zal dadel k na zijne aankomst te s Gravenhage audiëntie aanvragen ten einde aan II M de insignien der orde te kunnen iutnbiedeu Gisterenmiddag te drie ure werd Anton Kabelaar op het Haagschestadhuis ontboden evenals de agenten van politie Van Houten Van Deijk nog een agent en de heer Wegman stalhouder Van Houten kreeg ƒ 10 Van Deijk en de andere agent ieder ƒ 100 belooning en de heer Wegman een dasspeld met diamanten Een en ander werd door den Burgemeester namens H M de Koningin r hand Ook Anton Kabelaar kreeg eene som van honderd gulden welke hem ter hand gestehUwerd met het volgend schiyven Hare Iibjesteit de Koningin door den heer Burgemeester der Uesidentie onderricht dat bij gelegenheid van het ongeval waardoor Hoogst Dez5vo eu Hare Koninklyke Htoogheid Prinses Wilhelmma op den 19deu Februari U zoo ernstig bedreigd werden gij nadat het Koninklgk r tuig door eene gezegende beschikking der voorzienigheid was tot staan gebracht tot het in bedwang houden der paarden hebt medegewerkt of op andere wijze bijstand hebt verleend draagt niij op u diuirvoor de dankbetuiging van Hare Majesteit over te brengen eu V door de daubieding namens Hoogst Dezelve der hierbij gaimde som van Honderd Gulden in de gelegenheid te stellen om desverkiezende een geschenk aan te koopen dat tot blijk van erkenning der door U Ijetoonde hulpvaardigheid eu ter gedachtenis voor X aan het gebeurde mX dienen De Generaal Majoor Adjudant eu particuliere i secretaris van Zijne Majesteit den Koning 1 waarnemend secretaris van Hare Miyesteit den j Spningin 4 w g Graaf H Du Monceau Staten Oenaraal Twieue k keb zittingen van Dinsdag 16 en Woensdag 16 Maart Het algemeen debat werd voortgezet over Hoofdstak III Kiesrecht der Grondwet De heer Kolkman motiveerde zijn stem voor het onvenmdenl behoud van het Regeeringsvoorstel Uitbreiding van het kiesrecht is een behoefte on billijk daar het Iwstaande kiesicrkorps is afgewerkt en versleteu makt en Kamer eu Regeering tot werkeloosheid doemt Vlgemeen stemrecht dien laatsten stap moet do gewone wetgever met kunnen doen Gok de Regeering verklaart geen algemeen stemrecht te willen en daaraan hield hg zich vast De heer Reekers stehle zich op ditzelfde standpunt Uitbreiding van de kiesbevoegdheid achtte ook hij iioodig en alg stemrecht wordt door het Regeeringsvoorstel uitgestoten De hoer Heldt verdedigde het algemeen kiesrecht als een onbetwistbaar burgerrecht in eene constitutioneele monarchie dat wil zeggen aen regeeringsvorm van belanghebbenden Hij wil geen nieuwe Grondwet waarin het stelsel van bevoorrechting blijft gehandhaafd Allen die in eigen onderhoud voor zich of hun gezin voorzien al is het ook nog zoo karig moeten niet uitgesloten zijn Spreker zag wel in alg stemrecht geen remedie voor alle nooden doch achtte het noodig om belangstelling van de Natie in het Stnatsbeheer op te wekken Het Regeeringsvoorstel liet hem onbevredigd De heer Schimmelpenninck van Nijenbeek verlangde waarborgen dat men niet het kiesrechthoofdstuk zou aannemen en de additioneele artikelen verwerpen of omgekeerd welke waarborg gelegen zou zijn in aanneming van het araendt l e Beaufort De heer Van Diggelen verdedigde het beginsel dat het kiesrecht moet kunnen verkregen worden onafhaukelgk van eenigen ünancieelen maatstaf De heer Van der Biesen achtte het Regeeringsvoorstel zeer goed Hij ging de kiesrechtregeling na in het buitenland Ook hij verlangde zekerheid dat het kiesrecht hoofdstuk eii de additioneele arti kelen een geheel zouden uitmaken De heeren Zaaijer en Van der Feltz protesteorfen tegen de verdachtmaking dat de liberalen de rechterzijde zouden willen dupeeren De Minister van Binnonl Zaken wees op de noodzakelijkheid tot samenwerking van Kamer en Regeering vooral in de regeling van het kiesrecht Hij herinnerde er aan dat het Regeeringsvoorstel slechts door den heer Lambrechts gisteren door den heer Heldt beden bestreden was zij t dan ook van verschillend standpunt Al erkende de Minister de wensohelgkheid dat men reeds vroeger tot eene uitbreiding van het kiesrecht binnen de perken der Grondwet ware overgegaan thans was het noodig den gewonen wetgever meer vrijheid te geven Ten aanzien van het betoog van den heer Heldt merkte de Minister op dat deze in den wonsch naar algemeen kiesrecht niet consequent was want waarom sloot hij dan vrouwen uit die dikwijls toonen maar al te goed het woord te jcunnon voeren Vervolgens beschouwde hij den invloed van alg stemrecht in het Buitenland en wees op de schadej lijke gevolgen vooral in Frankrijk Hij waarschuwI de daarom voorzichtig te zijn met de invoering van het alg kiesrecht hier te lande Ten slotte bestreed de Minister de splitsing der additioneele artikelen I Het algemeen debat over Hoofdstuk UI Kiesrecht werd gisteren voorgezet De heer Van Baar bestreed hot Regeeringsteorstel omdat dit onbestemil en onzeker is De heer De Beaufort bestreed het algemeen stemrecht daar dit vol ffrekt geen waarborg geeft gelijk hij met voorbeelden uit het buitenland aanI toonde dat daardoor de belangen van den higeron stand behartigd worden of zekerheid van bestuur wordt gewaarborgd De heer Godin de Beaufort betoogde de voordeelen èn van art 80 èn van het voorloopig kiesreglement maar tevens de noodzakelijkheid die beide te verbinden omdat daarbij het nieuwe kiesrecht niet I door de bestaande Kamers maar door nieuwe Kamers wordt geregeld De heer van der Borch verklaarde ook aan een band tusscken het voorloopig kiesreglement en art 80 te hechten De heer Rutgers van Rozenburg bestreed het algemeen stemrecht waarvan hij niets anders verwachtte dan tyrannic on burgeroorlog Om het Vaderland te brengen onder de tyrannio van carlot I bef en borrel daaraan wilde hij niet medewerken Hij betoogde dat het Regeeringsvoorstel de ontevredenheid niet zal doen ophouden of vormiuderon daar dit onstelselmatig is daar bet de vrouwen uitsluit en eischen van meerderjarigheid stelt De heer Heldt verdedigde nogmaals het stelsel 1 van algemeen kiesrecht Vrouwen wenschte hij niet uittesluiten tithans geen ongehuwde vrouwen of weduwen Do nadeolen van alg stemrecht door den Minister aan voorbeelden uit het buitenhvnd ontleend bewijzen de nadoelen van het stelsel van algemeen kiesrecht niet maar toonea alleen aan dat de kiesreehtliepalingen daar niet deugen De heer Lohman verklaarde zich tegen algemeen stemrecht daar dit stelsel even onrechtvaardig is als het bestaande daar dan alleen het aantal beslist en het aantal der mindergegoeden grooter is dan dat der meergoeoeden Ten slotte betoogde hij de uoodzakelgkheid van de veroeniging van art 80 en het voorl kiesreglement eed waarborg waaraan do rechterzgde veel gewicht hecht en het oenig middel tot verdere samenwerking Weigeren de liberalen dit dan zou daaruit volgen dat zij geen uitbreiding van kiesrecht willen De heer Godin de Beaufort heeft op de voorsteljen tot Grondwetsherziening het kiesrecht betreffen de amendementen voorgesteld die de strekking hebben eerstens om de 5 6 en 7 additioneele artikelen een deel te doen uitmaken van het 3 Hoofdstuk en ten tweede om in de door de Regeering voorgestelde voorlèopige bepalingen omtrent hot kiesrecht verschillende veranderingen aan te brengen Men schrijft uit den Haag aan de N Gron Ct De berichten omtrent den gezondheidstoestand des Konings luiden in de laatste dagen weder gunstiger ofschoon Z M zich nog niet in staat gevoelt het paleis zelfs per rijtuig te verlaten Toch hoopt men dAt de vorstelyke familie niet verhinderd zal worden in het voornemen om het jaarlijksch bezoek aan Amsterdam te brengen waarvoor een paar weken geleden nog zeer groote vrees bestond Ook nu is dat bezoek nog geensrins boven twijfel verheven Maar indien do Koning in beterschap blijft toenemen is er toch groote kans dat de Amsterdammers hun feesten niet zullen zien in t water vallen Uit Eindhoven wordt gemeld Reeds sedert vele maanden houdt hier in de omstreken eene bende thans hoort men al van twee benden de roode en zwarte bgna iederen avond op de schandelijkste wijze huis Voortdurend worden er vensterglazen verbrijzeld liefst de kostbaarste spiegelruiten Eiken avond is men hier algemeen in spanning wie thans wel aan de beurt zal komen om zijn eigendom vernield te zien Zij die de politie op eenigerlei wijze in het doen van haren plicht behulpzaam zijn kunnen er zeker van zijn dat er wraak op hen wordt genomen In öngeteekende brieven worden zij bedreigd dat men na hunne ruiten te hebben ingeworpen hen zelf aan riemen zal snijden Er zijn avonden geweest dat bij minstens een twintigtal inwoners de glazen ingeworpen werden Een hoofdman of commandant geeft zgne orders uit dit is hoegenaamd geen geheim de mannen beraadslagen en dan is bet bepaald wie aan do beurt zijn en dan gebeurt het van daag of morgen ook De politie schijnt daartegen onmachtig te zijn en zoover is het reeds gekomen dat ieder rich wapent met geweer of revolver om zelf leven en eigendom te verdedigen De politie heeft de handen vol de daders tarten en sarren in het publiek op alle mogelijke manieren Men haalt b v eene kei uit den zak en toont die aan de politie met de woorden Kgk die zou me van avond nog wel eens te pas kunnen komen enz enz Nu en dan hoort men dut de politie een van de belhamels te pakken hoeft doch op hetzelfde oogenblik loopt hij weer vrij rond en begint zgn spel van voren af aan Hot naburige Stratum verkeert reeds in eene soort van beleg en bij publicatie is afgekondigd dat men slechts met twee personen tegelgk zich na zes ure des avonds op straat mag bevinden terwgl eene vroege sluiting der koftiehnizen is bevolen Maar dit belet niet dat bqna eiken avond zoowel te Stratum als te Eindhoven en omgelegen dorpen de wanordelijkheden worden herhaald tn de gisteren te Amsterdam gehouden algemeene verga lering der Vereeniging tot bestrgding van de knooierijen in den Boterhandel bleek het dat het ledental H13 en dat der begunstigers lüft bedroeg De staat der financiën was gunstig Het verlies was gedekt en men heeft thans een batig saldo van ƒ 880 dank zij het zuinig beheer Besloten werd tot het uitschrijven van een prijavraag naar do opitporing en de mededoeling eeuer zekere en eenvoudige methode om dierlgke of plantaardige bijmengsolen bg zuivere natuurboter te onderkennen Voor het beste antwoord v 5i$r Janimri 1888 in te zonden zal 1000 gegeven worden door eenige belangstellenden in den landbouw geschonken Als bestuursleden werden gekozen da hh Bultman te Haarlemmermeer W O Bom te Amsterdam en Weydom Klaterbos te Kampen Verschillende behingen werden verder besproken Het bestuur blijft bij de Regeering aandringen om den verkoop van vetmengselen onder den naam van boter strafbaar te stellen Het wil de eerlijkheid en de goede trouw in den boterhandel bevorderen en het boteronderzook gdmakkelgk maken Aan het welslagen dezer poging wonlt niet getwijfeld niettegenstaande den weinigen steun der Inndbouw maatsohap p en j iisteren was de militiezaal te Amsterdam het tooneel van een treurig voorval Een milicien die i tegen zgu verwifehting was goedgekeurd ia plotse ling dood neergestort verraoedelgk ten gevolge van den schrik der ondervonden teleurstelling Elke redactie ontvangt el eens een klacht van een correspondent dat zgn bericht iiiat gephiotst werd Hot is ontmoedigend een mededeeling welke men zelf voor belangrijk hieU niet Opgenomen te zien en het is verklaarbaar dat bij herhaalde teleurstelling de oorrespondent de pen er bg neerlegt Niet alzoo een der berichtgevers van de SintPe tenhurgsche Courant Sedert 1867 zendt hij geregeld den eersten van elke maand een overzicht van de gebeurtenissen welke in de afgeloopen maand in zijn gemeente plaats hadden en even geregeld legt de redactie die als te onbeduidend ter zijde Bij herhaling is hem verzocht zijn tijd en zijn postzegels te sparen de eene hoofdredacteur na den andoren is opgetreden maar de correspondent blijft zijn berichten zenden nog altgd aan het adres der woning van den hoofd redacteur die in 1867 leefde en nu reeds lang dood en begraven is De redactie weet geen middel om dezen hardnekkigen correspondent kwijt te raken De dood alleen kan haar van hem verlossen ¥ jdn paar ofBcieren van het Ballon detachement te Berlijn hebben een luchtreis van 6 3 uren gemaakt Zij stegen te 11 42 uren s morgens op jn daalden 335 kilometer van Berlgn ui bij Os rometzkow niet ver vap Bromberg te 6 uren 30 min s avonds neder Do bal on bereikte een hoogte van 2580 M telkens weder dalende en rijzende fJemiddeld was de snelheid der vaart 16 M per secunde Er waren 26 kisten ballast van 10 kilogram aan boord en eenige postduiven waarvan er een in de wolken losgelaten op een afstand van 29 kilometer weer op den ballon terugkeerde andere bleven losgelaten op den balloi zitten tot dit deze uit de wolken gmlaald en de aarde te onderscheiden was De sterrekundigo Camille Flammarion geeft aan het slot van een artikel over aardbevingen in de Parijsche f ottatre den volgenden inval ten beste Het zekerste middel om iet meer van de inwendige gesteldheid van den aardbol te loeren kennen zou wezen het graven of boren van een kuil ter diepte van verscheiden kilometers Zoo iets moet bg de tegenwoordige vorderingen der industrie niet onmogelgk zgn Zulk een kuil zou waarschijnlijk een onuitputbare bron van warmte zgn AU de verschillende Regeeringen van Europa zich veieenigden om hun soldaten daaraan te laten werken ieder in zgn vak dan zouden zij een overwinning kunnen behalen grooter dan door allo slachtingen van het verleden het heden en de toekomst door licht te brenhcn in de duisternis onder onze voeten En daar zij onder dit werk de gewoonte om te vechten zouden afgewend hebben lou de winst voor het mensehdom een dubbele zijn een wotenscbappelqke en een maatschappelgke PS Op het uogenblik dat wij dit artikel voltooienontvangen wij een depüche uit Amerika waaruitblijkt dat de Hegeoring der Veroenigdo Staten geenweg meer wetende met het op de legoruitgaven bespaarde geld bevel heeft gegeven om met het l oren van tulk een mijmchacfat een aanvang te maken Voor de voorboreidende studiën ia een som van 100 000 dollars afgezonderd HiuttMl Ken nieuwe hongerproef wordt te Berlgn genomen door oen nog jongen Noorweger Fransisco üetti genaamd wiens ouders uit Italië afkomstig waren Hij heeft zich voorgenomen 30 dagen te vasten eu is daarmede 11 Maart begonnen Prof Vircbow en andere bekende geleerden hebben het toezicht op rich genomen in het behing der wetenschap Oetti wilde deise dertig dagen in een der zalen van het Panopticuin blgven waar men hem voor 25 pf extra zou kiinuea bezoeken maar nauwelgks was zijn pioet begonnen of er kwam een verbod der politie om hom voor gold r laten liezoeken Zelfs alle bezoek werd verboden behalve van hen die in het beUng der wetenschap kwamen Indien dat verbod niet wordt ingetrokken komt er v ermoedelgk niet van do zaak want het it Cetti niet om de wetenschap maar om de dubbeltjes te doen Prof Senator een der hoogleeraren die zich met het toezicht belast hebben zette bij den aanvang der proef uiteen van hoeveel belang het was een aantal waaniemiugen te kunnen doen waarvoor te Berlijn nooit de gelegenheid had bestaan lichaamsgewicht bloedwarmte ademhaling enz konden thans regelmatig worden waargenomen met al do veranderingen dio daarmede gedurende de onthouding van voeilsel ges H ard zouden gaan Zelfs al hield Cetti het vasten maar 14 dagen uit ook dan nog zeide prof Senator was de proef uit een wetenschappoIgk oogpunt van groot belang Volgens het BrUtek meiicai Journal is onder de Kusaischa troepen in Pemyhanb eene postaardigo ziekte uitgebroken Uit het rapport van den Russischen oiBoier van gezondheid die deelneemt aan do expeditie blijkt dat 90 pet van de troepen van het detachement van Murghab door de ziekte is aangetast Zij openbaart zich door het voorkomen van punten of builen over het geheele lichaam die echter in lcn regel minder hevige reactie te weeg brengen op den algeineenen toestand maar de soldaten toch buiten staat stellen dienst te doen 4 p last liet Russische regeering is een onderzoek omtrent den aard en do uitgestrektheid der ziekte ingesteld waarbij bleek dat do ziekte vier tot zes maanden duurt naar ze tot volle ontwikkeling komt en dat haar ontstaan moet worden toegeschreven aan eene pathogeene bacterie in de lucht van de vallei van Murghab voorkomende die in de de kloederen en in cle huid der soldaten binnendringt Deze bacterie wordt naar de enquête commissie vermoedt voortgebracht door het water uit de genoemde vallei en wordt daar ineen droppel water bij miUioenen aangetroffen De bacteriën zijn ook door het gebruik van het water als drinkwater schadelijk en hebben volgens de enqui te reeds door don dood van een groot aantal soldaten die het water uit de vallei dronken veroorzaakt Het verslag loopt over omstreeks 300 ziektegevallen nauwkeurig beschreven en afgelieeld en liesluit met het dringend advies krachtig tegen de verspreiding der smetstof te ageereH daar de ziekte zeer gevaarlijk is voor do troepen op de fghaansche grenzen gelegerd Wij lezen in De Economist Sedert het in wérking treden der Rijkspostspaarbank is de maand Januari voor die instelling altijd exceptioneel gunstig geweest Naar alle wiwrschijnlijkheid tengevolge van het feit dat een deel der gebruikelijke Nienwjaarsfooien bg haar werd ingelegd Juist wijl deze enkele omstandigheid in genoemde maand vermoedelijk den zooeven aangeduiden toestand teweegbracht zoo kan het bedrag gedurende meerbedoelde periode tgdens de onderscheidene jaren van haar bestaan bij de Nederlaudsche Postspaarbank ingelegd naar ofis oordeel op treffende wijze aantoonon in welke mate dat hoogst nnttig instituut allenj s wortel schoot in het volksleven t Is daarom dat wij hier een plaats verleenen aan onderstaande gegevens Ingelegd bydrag Januari 18S2 195 552 05 id 18S3 283 446 01 ld 1884 384 594 54 ld 1885 452 968 22 ld 1886 588 023 44 a id RST 756 371 59 Hiermede stemt geheel overeen de volgende ons verstrekte opgave uitsluitend bctreifende het kantoor Amsterdam Ingelegd bedrag Januari 1882 ƒ 25 108 39 t id 1883 41 092 52 id 1884 69 354 35 id Ï885 82 013 11 id J886 112 541 14 id l887 1 14 809 40 In het Tij kKlirifl t PmUegetk wordt het volgende opmerkelijk geval medegedeeld In Oostenrijk genieten de deputhaiuler van postzegels een rabat van eenige prooeBteii iiodni zij voor ten minste 100 Oosteurijkaehe tl lau zegels koopen Vien igsrenhandelaar te Weeueii levens i depAthouiler scheen in den Uatsten tgd een reusachtig debiet te hebben althana bg zoud tweemaal pr week oiu 100 Horguen HWtzegeU Dan Icwam hij om de twee dagen later dagelgk t en eindelijk I twee of driemaal per dag en betaalde steeds in con I tinten Het bleef den postanibtenareii een raadsel I wat de man toch wel met al die zegels uitteerde als Ijohangselpapier kwam het hein toch wel wat te staan En toen eindelgk ii i verloop van een paar maandon de depothouder voor ongeveer 20 000 florijnen aan posUtegels zekocht had besloot de postlulministnitie tot een onderzoek Il uitkomst was verra end I e man verdeelde ieder pakkot zegels van 100 florgiieii in 10 partijen en bracht die naar 10 afztmilerlgke postspaarbankkantoreu In Oostenrijk laten de postspaarbanken een inleg vaii 10 florijn aan postzegels toe Den volgenden dag vToeg hg zijn inlog weer op en ontving het volle Iwlnig uitbe 1 taald Met dit gold kooht hij zioh fluk nieuwen voorraad streek het roliat op e bracht de zegels weer naar de postspaarbaiik ciu enz lig gaf dus I bij de post do postzegels ter volle waarde in betaling die hg vau haar tegen verimnderden prijs ontving Op die wijze wist hij eene winst van ongeveer iOOfl florijnen te maken I Den vemuftigen sigarenhandolaar wiens handelingen niet onder het bereik der Oostenrijksche straf i wet schijnen te zgn gevallen lu zijn depot van po tzegels ontnomen Bultenlandsch Overzicht Het olficieele orgaan dor Russische regeering deelt heden mede wat den 13den Maart te Petersburg is voorgevallen Inderdaad zgn op den weg langs welken de keizer en de keizerin zouden rijden drie studenten in hechtenis genomen die dynamietbommen bij zioh hadden en erkenden dat zij leden waren van een geheim genootschap De Kdhiücie Zeitimg verneemt nog nit Petersburg dat deze aanslag aldaar grooten indruk maakte Er heerscht hier seint de correspondent van het blad buitengewone opgewondenheid Tot dusver rijn reeds 48 nihilisten gevat waaronder 9 die bommen bij rich hadden De Nordd AUg Zeitung waarschuwt echter alvorens een oordeel uit te spreken eerst uitvoerige bijzonderheden af te wachten want men kan moeilijk beoordeelen hoe vele omwegen de berichten uit Petersburg moeten maken voordat zij hun bestemming bereiken Overigens was alles op den dertienden Maart kalm in de stad De czaar bracht met zijn gemalin een bezoek aau het graf van zijn vader voor wien in alle kerken plechtige lijkdiensten werden gehouden Gedurende den avond waren alle theaters en openbare vermakelijkheden zoowel als de koffiehuizen en de caféchantants gesloten Den volgenden dag vierde men feest en werd een groot deel der stad geïllumineerd ter eere van de troonsbeklimming van den tegenwoordlgen czaar die den 14den Maart 1881 zijn vader opvolgde De heeling der scheuring tusschen de Ëngelsche liberalen waarover in Januari zooveel gesproken werd te Londen na de vergadering met de radicalen schijnt nog ver verwijderd Chamberlain die toen voor drie kwart als door Gladstone gewonnen werd voorgesteld heeft zich dezer dagen in een redevoering heel anders uitgelaten Wel noemde hij het nog altijd zeer wenschelijk dat de onderhandelingen over die verzoening tot een goe en uitslag mochten leiden maar hg gaf toch zeer bepaald te kennen dat hij het met de Homerule lenkbeelden van Gladstone evenmin eens was als vroeger Hij verlangde van dezen dat hg de bezwaren tegen zijn voorstellen zou wegnemen Daar het niet waarschijnlijk is dat Gladstone dit doen zal is er ook niet veel kans op verzoening Ch imberlain gaf verder te kennen dat bet voor dis unionistische liberalen zeer moeüijk is om op den duur met de conservatieven samen te gaan en dat het van een conservatief kiezer te veel gevergd is om vooreen liberaal te stemmen hg wenschte daaro 3 a de verzoening van de linkerfractie der unionistische liberalen met de Gladstonianen niet tot stand kwam dat die fractie een zelfstandige positie innam en zich ook niet bg de conservatieven aansloot De Times en Daily News achten echter beiden zulk een positie onhoudbaar De Fransche Kamer is eindelijk gereed gekomen met de behandeling der graaiirechten Op voorstel van den heer Meline werden vijf amendementen tot vermindering der rechten voor enkele landbouwproducten met 326 tegen 195 stemmen voorloopig uitgesteld waarna de tweede paragraaf lietreffende den tijd voor het laden van buitonland sch graan werd geschrapt Alle andere voorstellen tot wijziging van het ontwerp werden verworpen zoodat ten slotte de mmneming der geheele wet met 318 tegen 243 stemmen volgde Vermoedelijk zal de Kamer nu het tractaat met de Transvaal tiehandelen De protectionisten zijn er tegen om aan de Zuid Afrikaansche republiek voor tien jaren de rechten der meest begunstigde mogendheden te verleenen doch de Liberie beveelt de aanneming van het tractaat aan daar de Boeren in allen gevalle struisveeren en goud hebben waarin tusschen beide republieken handel kan worden gedreven De redacteur van La Semtieie De Peyramont in liechteni genomen wegens rijne illuminatie ter eere van de overwinning der Fransche partij bij de ver kiezingen in den Elzos en Lotharingen is door de jury vrggesprokeu De aanklacht werd ingediend op grond van een bgna vergeten bepaling der strafwet dat hij niet verbanning wordt gestraft die iets doet waardoor ziju land aan het gevaar eener oorlogsverklaring wordt blootgesteld l esseiKS verliet Berlgn om naar Parijs terug te keeren Mgemeen wordt gn Duitsche reis ook van Fransche zijde opgevat lüs een vredeteeken zonder dat daaruit nog voortvloeit dat hg belast i geweest met een politieke zending Wellicht wos die reis alleen een compensatie vcor de houten barakken vau Boulanger Ijesseps werd zooals men weet ontvangen door den Keizer de beroemde kanaalmau gaf aan Z M een korte beschrgving van het Panamakanaal opgehelderd door een speciale kaart De Keizer zeide dat hg voor deze grootscho onderneming evenals voor alle werken des vredes de boste wenschen koesterde en hoopte dat de voltooiiiig van het kanaal met een reeks van vredejaren gepaard mocht gaan Ook door Bismarck werd Lesseps ontvangen en men zegt te Berlijn dat Lesseps