Goudsche Courant, zondag 20 maart 1887

lijke bevoegdheid toegekend alt a 4i$riÜS PJ K 1884 aan de overige gemeenteraden in den landLJ verleent behoudens sommige bopeiklngon Den Raadsleden wordt een sohadeluoestelling van 4000 fis sjaars toegekend en het recht van den prefect der Seine om in het stadhuis te resideeren wordt in het ontwerp gehandhaafd Het autonomiatisch wetsontwerp van Sigiamond Lacroix ia door de Kamer commissie verworpen als bedenkelijk voor de eenheid der natie de commissie oordeelde dat het initiatief in deze aangelegenheid aan de Regeering toekomt De Duitsche Keizer zal op zyn 90n veigaardag 22 dezer door 85 leden van regoerende Vorstenhmzen omringd z jn het Pruisische Huis daaronder begrepen Om d n grgsaard op dieu dag zooveel mogelijk te sparen zal hij waarschijnlijk niet vele personen buiten idie 85 ontvangen wellicht nog de Ministers en ide ambassadeurs Het gevolg dor vorstelijke gasten zal ruim 360 personen bedragen De crisis in Italié vordert niets De Kamer i verdaagd maar het besluit tot ontbinding is nog niet verschenen Ondertrouwd J H B SPAANDERMAN en L tan EIJK Gouda 17 Maart 87 Qkbm Receptie Kantohserectit t jouda Terechtzitting van Woensdag 16 Maart 1887 Kantonrechter Mr J H Vak MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCIIOLTEN te Rotterdam VEBOORDEFXD P G arbeider te Gouderak tot 1 gulden of 2 dagen wegens verkoopen vau eea glaasje jenever op het ijs te Moordrecht zonder vergunning D R arbeider te Moordrecht tol gulden of 1 dag wegens verkoopen van een glaasje jenever op het js te Moordrecht zonder vergunning C T en A K jongens te Waddinxveen iedertot I gulden of 2 dagen wegens werpen motsneeuwballen te Waddinxveen J van R timmerman te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wogen niet zorgen dat zijn voetpad aan de Noordkade te Waddinxveen met scherp zand of grind was bestrooid W S weduwe van P van N te Waddinxveen tot 1 galden of l dag wegens niet zorgen dat has voetpad aan de Noordkade te Waddinxveen met scherp zand of grfcid w bestrooiil D W itdfagjr ts Qonda èot 3 guldeit of 2 dagen wegens koopen van mditaire kleedingstukken van een soldaat zonder vergunning van denkommandant D H scVppor op het alkschip Dirkje tot 5 gulden Af È dagen wegens zich niet gedragen iiaar Jiet bevel van den brugwachter van de brug aan ds urfmarkt to Gouda A viiW fepfpman BwgBchenhoek tot 1 gulden Wt dafiwgfen ziltèn op ijn hondenkar te lijoifwijk INRICHTINGEN WELKE OF VAAR SCHADEOF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER on WETHOUDERS ri Gouda Getimi art 8 dor Wel van den 2n Juni I37ü iStaatsilai no 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan ƒ de Jong pakkistenmaker te Gouda en zijne rcchtverkrijgamUii tot het bezigen van stoomkracht in zijne kiMemaftkerlj en daartoe een stoomketel en stoommachino van 4 paardenkracht in horizontale stelling te plaatsen in gozo$ i1o kLttenmakerij aan den Kattensingel aldaar getoekend Q no 82 kiMlaster seétie A no 109 Gouda dou 14 Maart 1387 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZEiVDOORN De Secretaris BROUWER uurgarlljke Stitad GF BOREN 1 Murt Trünije rhriiUai oodtrt O ooItendglc en T ü Mijnlicir Kluioi Alras Sophii om it J SpnmaBij on H O A Moleniir 18 Sophia Aoloaia ouders C Verbart en M vaa der Klaü OVKBLEDK N 17 Maan L nt Kyk 6i an WiUigr as 3 a Jne e j in l i OntUitUUM o j T ONDERTIIOIIWD 13 Maart O Itjjuaburur 1 Oa i L C Imjsénititgirf hoorn 88 j en M M de Vrlel 84 J te Waddlaxfcen 85 j Q A i aa KraneDbur £ 3 j C Op KlK é 3 j en A rta dan Bock Ie HoA 80 j I B Spaanderman 23 j en l vaa Eyk 88 J A Rabou 22 j en E de Zeenw 19 j AXWgRTENTiaH A Bevallen van eene Dochter KV Mevrouw H C A SPARNAAW Gouda 17 Maart 1887 Mqhnaau Heden werden wjj TerbliJd A or ftsjfijlboorte van eenen Zoon w ü P SCHELTEirA t ir2 iL F 8CHELTEMA H Sliedrecht 16 Maart 1887 Koen fl road WMUT 4j ei ti ct eri afstapUi£MotKiïti4at bihnen te gaan Onmiddellijk begaren zij zich fcn paar huizen verder naar een melk affairo waar omstreeks dien tijd Trouw Samuels slleen te l is was Slechts weinig oogenblikken later zag men hen haastig terugkeeren instappen en wegrijden De vrouw lag achter in den winkel vermoord en het ijzeren brandkastje dat op een der planken van de winkelkiist gestaan had stonds reeds in de voordeur i Blijkbaar was of het kastje to zwaar geweest of had een waarschuwend signaal van iemand die buiten op wacht stond het werk 4oon staken In de brandkast bevond zich ter nauwornood 100 gulden waarde grootendeels bestaande uit voor de dieven kwalijk bruikbare checks maar slechts circa 80 gulden aan baar geld of bankpapier Daar de echtelieden Samuels Is welvarand te boek stonden hadden de booswichten zeker gehoopt veel meer ta zullen vinden Ik elk geval staat men voor het feit dat midden in de wereldstad op klaarlichten dag in een winkel vlak aan de straat iemand door schurken die zich tqt t itoefening van hun rampzalig handwerk zelfs van kar on pdard bedienen vermoord wordt zonder dat iemand hulp kan verloenen en zouder dat de politis de daders zelfs kan achterhalen Althans tot dusver is hun spoor nog niet ontdekt Volgens den berichtgever der Japan Mail te San Francisco is de bekende koning der SandwichEilan den Kalakaua die voor eenigen tijd gelijk men zich herinneren zal een reis door Europa deed bezig met zich dood te drinken Hij heeft zegt de berichtgever al aqn Enropeesche ministère op een enkelen na ontslagen en zich van al het gereedc geld meester gemaakt dat op do edanden te vinden was de spaarbank beroofd en het fonds voor de melaatsohen verbrast Zijn vijftigsten verjaardag heeft hij den 16n Nov met de grofste bacchanalicn gevierd en op dien dag werd op de eilanden om zoo te zeggen geen nuchter mensch gevonden Zijn Parlement heeft oen leening van 2 mtUioen dollar goedgekeurd met welk gold dat men uit Engeland hoopt te krygen Z M een stoomjacht denkt aan te schaffen ten einde den prins van Wallis wanneer deze iji Australië komt te bezoeken De toestand is van dien aard meent de berichtgever dat er licht beroeringen en omwentelingen kunnen ontstaan iiaarvan Engeland wel eens gebruik zou kunnen maken om de Sandwich Eilauden zonder zich lang to laten bidden in bezit te nemen Dë te Berlijn ontvangen berichten uit St Petersburg melden de volgende Mjzondei heden aangaande den mislukten aioordaanslag op den Czaar Het hoofd dar stedelijke politie ta St Petoisburg Gresser wist reeds in do vorig week dat de nihilisten het plan tot een aanslag koesterden verscheidene gewezen studenten werden schoi p in het oog gehouden De Keizer word ook dadelijk gewaarschuwd en dientengevolge gaf leze geen gehoor aan het verzoek der Keizerin om ook na de Vasten in de residentie te blijven Hij besloot den 13en Maart naar Gatschina to vertrekken Er werd vastgesteld flat de keizerlijke stoet naar de PamchidavestiB 1tE i n tifiwf fe WJWienst voor den overleden Cziur gevierd ou wordon vorvolgens langs de Seicake MifnkUja Haar het station derWarschaulijn en van daar per fxtratrein naar jatschina Eene grodte menigte geheime politie agenten waren over de sti aten rrt Spreid Toen de stoet zich in de kerk bevajid volgde een geheime politie agent voortdurend eenen verdachten gewezen student in de rechten klein van lichaamsbouw met dweepziek uiterlijk Hij had oen tamelijk groot voorwerp onder don firm hetwelk op een boek geleek en sprak aan den hoek der Morskoi Newski met eenen anderen ver chtc ook een gewezen student die eene tasch o vet den aohoudor droeg Zij werden beiden in hec euis genomen en nu bevond men dat het zooran boek en de tasch feitelijk geladen bommen warÉi Dit werd per telephoon onmiddellijk naar de estingkerk gemeld en tegelijkertijd werd door een generaal ïtl t H het voorjooroge onderzoek aan rt P éaftw mifdegeideeW Deze feide daartan niets aan zijne genuüin en reed uit de kerk met den grootvor t trooiiop olger in den eersten en de Kci ei4n n den tweeden wnweB Than werd mtusachen een andere weg ingeslagen dan eerst vsstgesteld was en lang de New kade en andere omwegen ging de stoet naar hot station en van daar dadelijk naar tiatschina Pas toen de trein vertrok werd het voor al ann do Keizerin medegedeeld De lanslag zou ongetwijfeld gelukt zijn al d arrestatie niet juist bij tijds had plaats gehad D bommen waren van zeer vernuftig maaksel zij zouden bij het weroen ontplof sjn door middel van een in de hand gehouden touw aan hetwelk zij bevestigd waren Do lading bestond uit dynamiet met loodeii kogels gevuld in welke katste strychnine is gevonden Onmiddellijk nadat do twee bovengenoemde personen die in het liezit bleken van viüsche passen waren gevat werden zeer omvangrijke huiszoekingen ingesteld eu ongeveer honderd personen ftpgepakt oodor wie oglc naar het heet lieden uit de hoogste kringen Verscheiden politie agen ten hebben reods ordeteekeiijit en mdere onderioheidingen ontvangen Biiilenlandsch Overzicht In het Eugelsche lagerhuis is het ellenlange debat over het reglement van orde afgebroken door de behandeling van de begrootingen van oorlogen arino H aWjd nog van oorlogsgeruchten doorttilde lueht wettigt het vermoeden dat niet op dit gebied het kabinet Salisbury een onverzettelijke oppositie zal vinden Deze wacht baar bij de toekomstige indiening harer wetsontwerpen betrekkelijk Ierland Eerst komen de voorstellen ter onderdrftkkiug der angeregeldheden aan de orde alzoo een Cwreum SM dan volgt een Laad Bdl Inidens de eigen verklaring van den leider van het lagerhuis den heer Smith een wetsontwerp regelende 4a onteigening van lund in Ierland maar waartnetlè de regeering nog niet zód vergevorderd was om reeds inUohtingen over de strekking te geven Vm woudert 4iet ismand dat de ParuelliBten deza verklaring van een tory ministor met een jronisqb gelach Ijegro tten Alle wetsontwerpen betrekkelïïk laiidonteigening werden tot heden steeds ten heftigste bestreden door dezelfde mannen die een derg 4 jM wet uu aankpndigen Indien de tories door de tijdsomstandigheden geleerd zoover gaan deze hun denkBoelden van vooijieen te verloochenen kan dan nog het tijdstip verre zijn waarop HsM sdoor Ierland verkregen wordt Niettegenstaande d wederlegging van de conservatieve Morning Post houden degeruchtou over ernstige tweespalt ïn het kaTjuieTjwegens do ie nemen mnatrog elen Voor Ierland aarf Lord Salisbury bevindt ziot tsischea t i e iren de uiterste tones wenschen Ben jflinklwejkoiido Coercion Bill zonder eenig 9el ig q r fer he landkwestie Daartegen worden zij door de unionistische libe r ralen gew tBi i u d dat id wirking der dwangwet zonder reaultii it zjil blijve wanneer niet tevens een afdoende Ijind aarme e gepaard gaat Zonder lord Hartinstou en zyn vrienden kan lord Salisbury niets uitvoeren oodat hij zich met moeite zonder kleerschafai ei Oelt dtlveg uit dit dilemma zal banen De gobeurtenusen te Petersburg trekken natuurlijk ovewl Hxt d ianiWHt Niet alleen hebben de nihilisten wawt iju lOtidadigeD aanslag beraamd waaraan de Czaar slechts ter nauwornood ontsnapte maar tevens wordt melding gemaakt van een uitgebreide heweging onder de grondeigenaars on de meer gegoede klffisen der moatsebappij waarvan het doel is den constitutioneelen regeeringsvonn in Rusland te vestigen Naar aanleidingf van deze ontdekkingen rgst land sftttu dge te lgemeen n lejf If f pÉ f De fi P J fag dat o ilfePlI nissen te Petersburg het gevaar van oorlog i vermeerderd want de vre s is nil ger h vawd gd dat do Czaar meer geneigd zal zijn hot por ta l enen aan de Panslaviston die ten minste zijne alleenhoerschappij steeds getrouw hebben gesteund Jjlders en vooral te TVeenen is men juist van o deel dat het gevaar voor oorlog nu aanmerkelijk is vermiindeistl tf f t ze gt gi n l et i Iw nd dat de Zoo o 8 geleoft d Nette ¥ reJe Preeee dat nu het ergste gevaSt oöf het VcrStoiien rnn den vrede van Rnslands zijda i i gewöken Is de diplomatieke wereld beschouwt men te Woenen den aanslag op dezelfde wijze on verwacht men dat Rusland ten opzichte van Bulgarije tot grooto inschikkelijkheid zal worden genoodzaakt SO Een heftige peunestrijd woedt dtet den heer De Lesseps De groote Pranschman heeft te Keulen Frankrijk Duitschlands natuurlijken bondgoftaot genoemd eu wordt hierover flp de heftigste èijzB door de iritra mdicale binden aangevallen De leer f jM 4latii spAekt ttXk tt sla Iidnmsigant van f ir graml TraiujaU w int nu hij vriendschappelijk gpi uckt o m DuitsClil ind heeft De Ijessops dien eerenaam vorlieurd De radicale bladen met Clémenceau s bli la hIks aan het hoofd bepalen er zich toe vfu den ïliniatar Flouiens opheldering to verlangen dover de comedie welke de heer Herbette met den ouden heer De Lesseps heeft te Berliju opgevoerd Do Oude heer lacht hen echter allen uit In de Follaift houdt hij zijn meening dat Duitsolüand en Frankrijk natuurlijke bondgenooten zijn vol Ik heb zegt hij allelii met miju geu overtuiging te maken en bekoimnor mij niet Om hen wioii deze niet bevalt Ik blijf bij mijne ovortuiging dat Frankrijk en Duitichlind elk iars ajum lyke bondgenooten ijtt PfiMiBtettiiKfc te v i dezelfde meening on aUe keffers die raij lanblaffen zijn niet in staat mij in mijuo overtuiging to schokken In het wetsontwerp van den Ministér Goblet betreffende de gemeente organisirtie fsn Parys werdt in hot algemeen aan den Par aehBn Oeffleenteraad ge Ondertrouwd GERARD RIJNSBURGER SM MARIA MAG DALEN A de VRIES Qkbn Ukckptie terstond GEVRAAGD een DAOMEID F G Brieven franco onder No 1464 aan hetBnreaa dezer Courant Eene flinke DIEITSTBODE wordt GEVRAAGD Adres Westhaven 170a Er biedt zich aan tegen MEI een fatsoenlgk MEISJE van buiten als Eenken Tweede of Meid Alleen F G en van goede getuigen voorzien Adres onder No 1465 aan het Bureau dezer Courant Men VRAAGT tegen l MEI een DAGMKISJK niet beneden de 15 jaar Adr g bg den Uitgever dezer Courant Langfe Tiendeweg D 66 De ondergel eekende bericht dat hg zich als KLEERMAKER heeft gevestigd beveelt zich in de gunst van de inwoners dezer stad en hoopt zoo gofd mogelgh tan hunne gjjeaerdÉf m dérs te utttai Toldoeo H C TRIJSBURG Wederom ONTVANGEN Nieuwe Qedroogde ABRIKOZEN 45 Ct de 5 Ons SMYENA VIJGEIT 20 Ct de 5 Ons T CREBAS 11 I Rijnaarts Canevascini GOUDA St ADthoniestraat GOUDA LOntvaftg en de Nieuwste PARASOLS EN ENOAS Groote ESeuze mmiiw mm G HOUTMAN NIEUW I8l §i Aa van OS Az Kleiweg E 73 Be TREKKING dei 3S4 Staats Loterij beffint MAANDAG 21 Maart a s Het KANTOOR wordt gehouden Gouwe C 9 by de Viachmarkt Naardien 0 tas VLIET te Gouda vroeger Bode der Levensverzekering Maatscbappy Conservatrix te Amsterdam de door hem ontvangen coDtribntie der verzekerden niet aan de Directie heeft verantwoord is genoemde VAK VLIET ontslagen In zgne plaats is als Agent Bode aangesteld de keer Ja C BRANDT BOBLEKADE te GOUDA die evenals de Agent Bode dr BRUIN Bloemendaal met de ontvangst der contributie belast is DE DIRECTIE De ondergeteekende bericht by deze dathy ontvangen heeft een prachtige Collectie Paarlemoer Schililpad Ivoor eo andere alsmede MEDAILLONS Surprises enz allen zeer geschikt voor kinderen welke hun eerste H Communie moeten doen nok te verkrggen School en Schrijfbehoeften Onder minzame aanbeveling UEd Dw Dienaar J H FAAIJ Hz Wfldstraat A 42 Gouwe C 59 Gouwe C 59 J HEIJ ONTVANGEN de Nieuwste Voorjaars en ZomerstofTen alsmede eene ruime sorteering Zijden HEERENDASSEN TEHÏÏTJIlofTEKOOP GEVRAAGD een HÜIS met mime WERKPLAATS Adres met franco brieven onder letter A Z aan den Boekhandel van A KOK Comf te Gouda HOOI HOOI Pnik Vriesch KOEHOOI p SOOKilo ƒ 15 50 ftanco a d Groote Vaart Puik PAARDENHOOI per Pak 4 Puik PAARDEN en KOJEHOÜI 2 25 por i Pak Kantoor en Pakhuis BOGEN O 117 In een klein BURGËRGEZIN kunnen 2 fatsi enlgke geplaatst worden met vrge SLAAPKAMER Te bevragen ter Boekdrnkkern van B A VERZIJL Korte Tieodeweg lEMAITD van onbesproken gedrag en eene goede broodwinning hebbende kan zich zonder hulp niet staande houden Hy vraagt daarom eenige geldelijke hulp Wie hem daarin genegen mocht willen zgn gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken onder motto Hnlp Bureau van dit Blad 11 HEmN TIEN DE WEG D 62 HANDEL in Wyneo Likeuren Binnen en BiiltenlaDdsch Gedistilleerd Roffle Thee en Kr uideniers waren Gaarne belast bovengenoemde firma zich eens of meer keeren per week tot het opnemen en bezorgen der bovengenoemde artikelen Prgscoaranten op aanvraag gratis eo franco OpeiiT3are Verkooping 18 REEUWIJK ten overstaan van Mr 1 MOLENAAR Notaris te Waddinxvetn Op VrUdag 15 April 1887 s morgens 11 uur in het Koffiehuis van RADBMAKER aan de brug van Eene B0ÜWMAN8W0NING geteekend C No 1 van onds genaamd het Ooijkvaahs kkst ïïfn ir ® levens eenige perceeltjes WEILAND gelegen binnen Reeuwijk ter zamelflk grootte van 1 Heet 21 Aren 15 Cent Aanvaarding en betaling op 16 Mei 1887 Breeder in biljetten Alle informatiën worden gegeven door ee noemden Notaris EINDEXAMEN BÜSIEMONDSCIOOL De kommissie voor het Eindexamen aan de Burgeravondschool maakt bekend dat genoemd Examen in het openbaar zal gehouden worden op DINSDAG 29 MAART a s en de twee volgende dagen in het Schoolgebouw op de Bontmansgracht lederen avond aanvangende te 7 uren Zg die aan dat Examen wenschen deel te nemen hebben zich daartoe vóór ZATERDAG 26 MAART aan te melden bg den Directeur der School Namens de Examen Commissie De Voorzitter Dr F H G VAN ITERSON Aanbesteding Op den APRIL 1887 zgn Büeoïmeistbb en Wbthoudshs van Zevenhuizen voornemens AAN TE BESTEDEN Het maken van een keibestrating In bovengenoemd dorp BESTEKKEN van den 19 Maart 1887 af te bekomen ter Gemeente Secretarie tegen betaling van 0 50 Aanwgzing den 30 Maart a s ten 11 nnr Inlichtingen geeft de CivielIngenieur H PAllL te Zevenhuüen Burgemeester en Wethoudersvoornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSHOUT STOOP Wli KEL Co iXJ i APELDOORN j Stoomkunstvervei ij DRUKKERIJ il fnrr Chemische Wasscherij I van de Ameublementen der Koninklijke paleizen Aflevering VERFGOEDEREN altijd 14 dagen WASCHGOEDEREN n korter tijd Depot te GOUDA de Heer J BEEUEEL Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis 2 CU SIGAAR J van Sonsbeek Hoogstraat