Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1887

Woensdag 2 Naart 1887 N 3534 GÖÜÏ SCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken 5ffi EERSTE ZEKDl GEN Dames Regen en Voorjaarsmantels en fraaie Collectiën ZOMERIIIAiMTELS tot de meest coiicurreerende prijzen G HOÜTIMAIV A 51 A 51 t BEHANGERIJ enz Bericht zgn geëerde Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad dat bg hem in ruime kenze voorhanden zijn BËHANGSËLPAPIEREN en RANDEN ia de nieuws stgl ZAAL DECORATIE rakwerk zoowel als in de mefr gewone alsook een groote Toorraad zeer mooie en tot de minst mogelijke prijzen als VERNIST TEGEL EIKEN en MAR MER BEHANGSEL KAEPETTEN EH TAPUTEITIIT ALLE SOORTEN Schotsche Tapistry Koeharen gestreept en in patronen zeer nieawe dessins Manilla Haren en Wollen GANGLOOPEUS GANG en DEURMATTEN Wasdoek VLOERZEIL en LINOLEUM Kurktapijt eed nieuwe Collectie MEUBELSTOFPEN afgepaste CREMEGüRDIJNEN CREME LINNEN Ute soort WATERTWIST geel katoen grfls gestreept GORDIJN LINNEN prachtige Crème en Witte KOORD en BAL FRANJE Zwarte Mahonie en Noten RAAM GARNITÜREN rergnlden GOUDEN LIJSTEN Kappen en allet wat rerder tot het rak behoort JOSEPH VAN DA TZIG A9 GROÖTE MARKT A 66 Bericht de ONTVANGST van TRICOT TAILLES in alle genres TRICOT JO GEJNSPAKJES in alle grootten vanaf 3 50 TRICOT PANTALOJ ook afzonderlijk ver srijgbaar in alle soorten en een exquise voorraad ƒ APOJNSTOFFEN met daarbij behoorende GARNEERINGEN Alles van prima kwaliteit en tegen concnrreerende prgzen Openbare Verkoopingf op WOENSDAG 6 APRIL 1S87 s morgens 10 uur op de Hofstede bewoond geweest door den WelEdelen Heer F A van LANGE aande Oade Gouwe Wgk S No 27 te Oouda van 10 VAUE KOEIEU 11 KALFKOEIEN 2 GUISTE VAARZEN 3 PINKEN BOERENWAGEN SCHOUWEN BOUWen MELKGEREEDSCUAP enz Inlichtingen geven de Notarissen FORTUIJN ÜROOGLEEVER te Gouda en Mr FÜHRI SNETHLAGE te Woerden BELAI 01UJKE BOUTVEILI G te ItOTTERDAM van Zweedsche Riga Nemel WIjbarger Vuren en Grenen Platen en Delen T00RL00PI6 BERICHT De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op nader te bepalen dag en uur in het laaUt der maand APRIL 1887 in het Hotel D E Z AI K aan de Markt te Gouda om contant geld in het openbaar te VERKOOPEN wegens vertrek naar elders de zich in bovengemeld Hotel bevindende en in zeer goeden staat zijnde MEUBILAIRE GOEDEREN waaronder 2 SALON AMEUBLEMENTEN LEDIKANTEN BEDDEN MATRASSEN DEKENS WASCHTAFELS KASTEN CANAPES PENDULES TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN GORDIJNEN KLEEOEN GLAS en AARDEWERK enz VoorU 3 PAARDEN 4 RIJTUIGEN ARRENSLEDE en TUIGEN geschaafde eii geploegde Doelen AMERIKAAI SCHE Delen en Platen Sparren Sparhouten KOLDERS Eiken RIBBEX enz Beiangrijlie Partyen worden weder coulant verlcociJt Alles genummerd liggende in de Loodsen Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland Rotterdam Op WOBySDAO den US MAART 1887 des namiddags ƒ Cnfé Frltachy over de Maasbrug Notitiën zgn te bekomen bjj den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade No 1 Rotterdam Snelpersdruk van A BRINKMAN te Goud OPENBARE VRIJWILLIGE verkoopi ge TUI LEVENDE HAAF Bouw en Meljigereedschaoi en andere roerende goederen vV ten overstaan van den Notaris J P MAOLSTËDE te Bergamiiacht op DIXSDAG 19 APRIL 1S87 POLSBROEK aan de BOUWMANSWONING n 4 5 zoidzëde WOENSDAG 20 APRIL 1887 te BERKEXfVOUDE aan de BOUWMANSWONING n 83 in de Acbterbroek en WOENSDAG 27 APRIL 1887 BERGAMBACHT aan de BOUWMANSWONING n 379 in tusschenlanen Inlichtingen geeft genoemde Notaris Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUNDROOGLEEVER op DINSDAG 22 MAART 1887 des morgens te 9 uren voor bet afgebroken huis aan de Gouwe VVyk C No 176 van de AFBRAAK van dat Huis en onmiddellgk daarna aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat van Meubelen en Huisraiid BEDDEN en BEDDEGOED eene groote party PETROLEUMLAMPEN enz Opentare Verkooping ZWAM MERUAlll ten overstaan van de Notarissen HENGEVELD en MOLENAAR Op Dinsdag 19 April 1887 s morgens 11 ure in het Koffiehuis di Rvstiddb Aru M van ruim 15 HECTARE WEI of BOUWLAND DIJK en WATERING gelegen in of aan den gecombineerden Veenpolder van Zwammerdam en Remwijk binnen die gemeenten Te veilen in 7 perceelen omschreven in biljetten die op franco aanvrage te verkrggen zga ten kantore van genoemde Notarissen Aanvaarding bg de Toewgzing Betnaldag 24 Mei 1887 Nadere informatiëo geven de Notarissen K N HENGEVELD te Hazerswoude en Mr L MOLENAAR te Waddinxveen mr TDT OT uiji de BLIKKEN TROMMEL van A VA5 TÜIJLL Aiiuterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening dor Siymvliesen per doos 40 ctl Dit merk alleen te Gouda verkrggbaar bg J J van der SAi DE Banketbakker Markt Se Grondwet en de Kamer De weede Kamer ia met de behandeling der grondwetsherziening genaderd tot het ontwerp der kiMrechthervorming dat de hoofdschotel is van bet gehe le menu De beide vorige ontwerpen hoofdzakelijk redactieverbeteringen en algemeen aeweoschte aanvallingen bevattende hebben betrekkelgk veel tgd gekost Voor ons oppervlakkige beoordeelaars uit de verte was de woordenvloed dien de geopende sluizen der parlementaire welsprekendheid over ons uitstortten wel wat overstelpend Gaarne badden wg geaien dat aan onderge schikte dingen minder aandacht gewgd ware dan zou er voor de werkelgk belangrgke meer tgd overschieten Thans bestaat het gevaar dat de Kamer na eenige weken debat uit vermoeienis en oververzadiging xich van de laatste hooidstnkkea met den zoogenaamden frauschen slag zal afmaken Tot dus ver hebben wg de debatten in onze kolommen niet besproken eensdeels omdat het ondoenlgk is in een klein blad ook msiar een geregeld overzicht te geven van zulk eene uitgebreide discussie anderdeels omdat het ons voorkwam dat de behandelde onderwerpen voor den gewonen dagbladlezer weinig aanlokkelgks hadden Het thans in disenssie it nde ontwerp is echter voor alle burgers van het hoogste Bjewicht en verdient daarom alle aandacht te zgner tgd hopan wg er dan ook op terug te komen Thans slechts eenige algemeene opmerkingen naar aanleiding der gevoL rde debatten In de eerste plaats de houding der rschterzgde ilet blgkt steeds meer dat deze behoudens eiikele uitzonderingen in den grond afkeerig is van de grondwetsherziening Het eenige waarvoor zij iets schijnt te gevoelen zgn de additioneele artikelen die op ds kiezingen betrekking hebben Terecht of ten onrechte verbeeldt zg zich dat deze uitbreiding van den kring der kiesbevoegden gepaard aan de waarscbynlgke invoering van enkele kiesdistricten in het voordeel zal zgn van faaar part Hoe zg aan dat denkbeeld gekomen is weten wg niet Niemand kan vooruit met eenige zeerheid bepalen welken invloed deze veranderingen zullen hebben op de samenstelling der Kamer Het is eenvoudig een sprong in het donker waartoe men zou overgaan omdat menvfknde pohtieke noodzakelgkheid overtuigd is maar èie aan stle kansberekening ontsnapt Waarschijnlijk redeneert de rechterzijde aldus rMet de bepalingen der tegenwoordige kieswet zpn wiJ thans in de minderheid zonder veel uitzicht om vooreerst meerderheid te worden wg kunnnen dut licht eene ingrijpende hervorming aanvaarden die wellicht tot een voor ons gunstiger resultaat leidt Wg hebben niets te verliezen en kponen dus die kans wel wagen Een foit is het dat de anti liberalen althans een goed deel onder hen de wijziging dor grondwet op het stuk van het kiesrecht willen aannemen vooral om dadelgk tot den nieuwen toestand te geraken die by de additioneele bepalingen is voorgedragen Vandaar bij den aanvang der discussien over de grondwet de motieDe Geer om zich enkel tot het kiesrecht te beperken en zich overigens onbevoegd te verklaren Vandaar de stemmingen waarbg geregeld de geheele rechterzijde zich tegen de aang brttehte wgzigingen verzet Er is du een merkwaardig verschil tusscheu de link r en de rechterzgde De eerste schoon meerderheid zgnde onder de vigeerende wet plaatst zich op een eobt vrgzinnig standpunt zg wil de grondwet herzien omdat de politieke omstandigheden de afdoening van deze taak vereischen en If iPI I inzondo heid omdat duidelgk is gebleken dat de kieswet op verkeerden grondslag bernst en niet genoeg staatsburgers tot de verkiezing geroepen worden Zg doet dit krachtens haar beginselen en nit overtuiging schoon wellicht politieke kansberekening een andere gedragslgn zoude voorschrgven De rechterzijde daarentegen plaatst zich op het bekrompen standpunt van het eigenbelang Voor niets heeft zg oor en oog dan voor hetgeen onmiddellgk bet partijbelang raaki Verheldering van den staatkundigen horizon wegraiming van geschilpunten die de geregelde werking onzer instelhngen belemmeren beslissing van hangende politieke vraagstukken die jaren lang de behartiging der sociale quaestiSn hebben belet laten haar koud Waarmede is onmiddellgk voordeel te behalen voor onze richting dat schgntde eenige vraag te zgn Dit is gee los neergeworpen beschuldiging maar de feiten bewijzen het Waartoe anders die eU nl4nge redevoeringen over ontwerpen die itteil b voorbaat bes loteu beeft af te stemmen Het zgn manifesten tot de kiezers tot wie men eigeulgk het woord richt over de hoofden der Kamerleden heen Waartoe die spitsvondige redeneenugen en voorstellen van den heer Lohman over de macht des Konings zg trekken dleen om den antirevolutionairen kiezers te betoogen dat de lil eralen vganden zgn van den Koning en het vorstenhuis Vandaar ook het voorstel De Geer om de formule Koning bg de gratie Gods in de grondwet te doen opnemen Men lokte eenvoudig eene stemming mt over Gods naam om den geestverwanten té kunnen wgzen op de éndodheïa der liberalnn schoon men wel wist dat niemand er aan dacht deze door den tijd gegkte woorden uit den aanhef onzer wetten aik Komnklgke Besluiten te iatra vervallen Tnabs is wede een voorgriel hangende vaQ onze Goudscben afgevaardigden Godin de HeBaiori ont het kwsrecntartikel en de additioneels bcpalingea op dftt stuk in één ontwerp t nreCnigen H t mêtief daarvoor i wantronwed in de hbera n die de rechterzgde verdenkt van het streven om wel het systeem der grondwet is veranderen utaaf ds toorlóopige toepassing der nieuwe beginselen m de additioneele bepalidgeu te beUtlSn opdat zg zij dan met de tegenwoordige meerderheid de regeling der zaak bji de geweoe wet iu de hand zouden hebben Geenerlei grond is er voor dit vermoeden maar het kan dienstdoen om bg de vroUe lieden de overtuiging te vestigen dat liberalen niet te veitlOuwen zgn en slieeds alle middelen te baat nemen om de tegenpartg te onderdrukken Zoo is in deze geheele discaSsie de geest der rechterzijde Het belang der party scbgnt daar te gaan boven dat des vaderlands van hooger gemeenschapsgevoel een ruimer inzicht in de ware belangen des volka geen spoor tenzij in enkele welsprekeuf de ontboezemingen van den heer Schaepman die evenwel alleen blgft staan te midden zgner partijgenooten Dat laatstgenoemde verschijnsel het wantrouwen dat de rechterzijde koestert ten opzichte barer tegenstanders indien het niet is een vertooning voor de kiezers mag met recht een bedenkelijk teeken genoemd wprden Indien een groot werk als het onderhavige wordt ondernomen Waarbg toch al zoo veel uiteênloopende zienswijzen onder één hoedje gevangen moeten worden zoodat elk voor zich niet aikeerig behoort te zgn van inschikkelijkheid en gemeen overleg moet men niet daarenboven bg de tegenpartij allerlei listetf en vonden onderstellen als ware men in een gezelschap van beurzensngdera en valsche spelers inplaalis fkt êf xUiu van in een staatslichaam bestaande nit de meM geachte vertegenwoordigers van elke staatkundige partg Het opperen van het vermoeden dat de liberalen de rechterzijde zouden willen foppen door wel art 80 maar niet de additioneele bepalingen aan te nemen strekt den anti revolutionairen leiders niet tot eej Men denkt dadelgk aan het bekende spreekwoord van den waard en zgne gasten Het is voor ons eeii nieuw bewijs dat men alleriei middelen zoekt om remmend te werken Indien men ziek herinnert dat èn het nieuwe regeeringsartikel 80 èn de additioneele bepalingen bet gevolg zgn van den aandrang door de liberalen op den minister nitgeoefend dan springt het on gergmde der verdenking dadelijk in het oog Bet heeft er veel van of de rechterzijde met alle geweld alles omtrent het kiesrecht in één ontwerp wil samenpersen ten einde al het overige te kunnen afstemmen gelijk haar oorspronkelijk plan was in welks uitvoering ag echter beletselen ontmoet doordien de additioneele bepalingen allerlei onderwerpen regelen Nog trof ons bg deze disenssie de nitnemende wgze waarop de heer Heemskerk zijne gansch niet gemakkelgke taak vervult Steeds slagvaardig altgd op de hoogte van het onderwerp en meestal zeer op dreef als hg het woord voert volgt hg dag aan dag deze eindelooze beraadslaging terwgl anderen nog eens een kleine absentie maken of zich in de koffiekamer gaan verpoo n Wg gelooven niet dat een onzer overige zelfs veel jongere staatslieden hem dit zouden nadoen Indien het werk slaagt dan komt ham zeker het grootste deel der behaalde eere toe In lille gevallen is dit debat een waardig slot van zgn langdurige parlementaire loopbaan BINNENLAND GOUDA 22 Maart 1887 Door den Minister vim Waterstaat enz Is bepaald dat de comraies ld bij de Posterijen T J MontiJD z n functies zal uitoefenen teu postkantore to jouila Het hoofdbpstuur der Jfed Vereeniging t b van Zondagsrust heeft do handelingen der 5e alg vergadenng m het licht gegeven Daarin komt o a een uitvoerig en belangrijk rapport voor van den heer H P Schim van der Loeff over koop en verkoop op Zondag In de zitting der Rotterdamscbe Arr Röchtbank van Zaterdag stond terecht C P oud 20 jaar dienstbode geboren to Soest wonende te Seeuwijk beklaagd van lo in de maand October 18S6 Uerrit van Dam aldaar bij wien jij als dienstbode werk lam was te hebben bedreigd met het in bnuid steken zijner woning en met moord door brieven te schrijven die hel voornemen daartoe inhielden en die zij het voorkomen had gegeven als van zekeren Arie Benschop afkomstig te zijn en ten huiiie van genoemden van Dam te doen bezorgen en 2o op 28 October 1886 s namiddags omstroeks half acht ure opzettelijk dat kenbaaar gemaakte voornemen hebbeu ten uitvoer gebracht en daartoe op de hoeve van meergenoemrten vhn Dam een paar met p etroleum begoten en voor een gedeelte buiten de stookplaats iu het boenhok ueOrgelegde takkebossen wederrechtelijk to hebben in brand gestoken waarvan de vlam indien zulks niet door spoedige ontdekking en blussching van anderen ware voorkomen zich zou hebben kunnen medodoelen aim den paardenstid hooiberg en het woonhuis waarin de f vrouw des huizes ongesteld te bed lag zoodat algemeen gevaar voor personen en gomleron was te duchten De beklaagde ontkent de feiten gepleegd te hebben welke haar werden ten laste gelegd Zij had ernstige 4