Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1887

ét Termoedens tegen de getuigen Benschop en Rost omdat Benschop haar vrijer door den baas van het land gejaagd was en van Bost de raad gekregen had Ui hij zich wreken wilde de spoorhekken open te zetten opdat het vee op de rails zou loopen of anders de boel in brand te steken De getuigen Benschop on Rost spraken dit pertinent tegen 9 getuigen ii charge 4 deskundigen en 4 getuigen a décharge werden in deze zaak gehoord Het getuigenverhoor duurde teer lang en kon zelfs niet in één dag aüoopen De president vroeg de beklaagde waarom zg bij het opnoemen der vroegere diensten zeer toevallig Tergeten had twee diensten waar tjdens zij er diende brand geweest was en bovendien aan den rechtercommissaris verklaard had dat zij nooit een brandbrief gezien had terwijl zij indertijd in Utrecht Toor den rechter commissaris geweest is in een brandstichtingproces waar precies op dezelfde wijze Is in dit proces verscheidene brandbrieven waren welke ook door deskundigen aan haar toegeschreven werden De beklaagde antwoordt hierop in ontwijkenden zin dal zij er niet om gedacht had De deskundigen F W Muls en G Kamerbeek hoofdonderwijïers te Rotterdam hebben in oen uitvoerig rapport als hun overtuiging uitgesproken dat de in het geding voorkomende dreigbrieven door de beklaagde geschreven witren terwigl de deskundigen dr A V d Swalm directeur geneesheer van bet krankzinnigengesticht te Delft on dr 8 J Halbertsma te Rotterdam de beklaagde volkomen toerekenbaar achtten voor hare daden In de zitting van gisteren word het getuigenTerhoor voortgezet Beklaagde bleef voortdurend ontkennen de brieven geschreven en de brand gesticht te hebben Het openbaar Ministerie eischte veroordeeling van bekl tot 8 jaren gevangenisstraf De verdediger Mr H Trostorff vroeg gedeeltelijke nietigverklaring van de dagvaarding en algebeele vrijspraak mochten zqne middelen van verdediging verworpen worden dan verlangt pi subsidiair voor do veroordeeling een vernieuwd grondig onderzoek naar de verstandelijke vermogens van beklaagde Uitsprajiki Donderdag 31 Maart a st De Stoomboot Maatschappij BoskoopWaddings veen Gouda zal binnen kort een tweede boot in de vaart brengen en daarmede varen tweemaal por week naar Leiden en eenmaal naar Rotterdam De vorige week vertrok de landbouwer N uit Boskoop naar Amerika zijn vrouw en 5 kinderen zonder middelen van bestaan achterlatende Van oordeel dat ook do gemeente haar deelnoming bij do feestelijkheden in April behoort te betoonen hebben B en W van Arasterdam den Baad voorgesteld door een vuurwerk het verlichten of versieren van enkele punten der gemeente en het opluiateroii van de volksfeesten door het uitreiken van prijzen voor volwas ïenon en kinderen ƒ 15 000 beschikbaar te stollen 4 c I Staten Qenerftia lynmr Kimer zitting van Maandag 21 Maart De discussie over do Grondwetsherziening werd voortgezet eu wel over art 76 Kiesrecht met de daarop voorgestelde amendementen Door de heeren Van Diggelen Buma ei do Ranitz is nog een amendement voorgesteld strekkende om in het Regeeringsartikel in plaats van de woorden idie de door de Kieswet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten te lezen die aan bij de kieswet te bepalen vereischten voldoen Dit amendement beoogt met huldiging van het Begeeringsvoorstel den wetgever vrg te laten in de bepaling van meer dan een kenteeken Het wil iia het compromis redden wat er pog te redd on valt Door den leer A f Aa Dedem werd bet voorstelVan Houten bestreden ïflj achtte een uitbreiding van kiesreoht wel noodig maar verlangde eene positieve bepaling in de Grondwet De heer De Bruiju Kops wil de meest mogelijk ruimte aan den gewonen wetgwer overlaten Hij bestreed het amendt Ruys Ook de heer Heekers bestreed het amendt Ruijs en het amendt Van der Kaay en verdedigde hetKageeringsvoorstel De heer Zaaijer beval der Regeering sterk de door den heer Van der Kaay voorgestelde wijziging aan De heeren J Sehimmelponninck v d Oye en Seret verklaarden zich voor het amendt Tan deu heer Roosebooni doch de heer Seret wildede uitsluiting van kiesrecht alleen mogelijk maken voor militairen beneflen den rang van officier en stelde daartoe een subamendement voor De hoer Oorver Hooft l estreed èn de uitsluiting van militairen èa het onderscheid maken tusschen offieieren en nünderes k l De heer Vos de Waal opperde bezwaren tegen de samenkoppeling der twee denkbeelden Tan maatschappelijken welstand en bedeeling in het Regeeringsartikel Hij wenschte dat de daaruit voortspruitende onduidelijkheid alsnog door de Regeering zou worden weggenomen Eene bqzonder teedere quaestie houdt op dit oogenblik de Gerechtshoven in Engelsch Indié bezig Zooals men weet vordert de godsdienst der Hindoes dat elk meisje uitgehuwelijkt worde Do vader die eene ongetrouwde dochter iii zyn huis houdt is aan een godsdienstig misdrijf schuldig wordt gedreigd met zware straffen hiernamaals en reels gedurende zyn leven door zijne naburen overal vervolgd Zulk een vader zou een verloren man zijn Zijne dochter moet daarom uitgehuwelijkt worden n als zich goen geschikt persoon voordoet moet zy met een ongeschikt persoon in den echt verbonden worden en wel zoo vroeg mogelijk om de zaak spoediger in orde te brengen en den vader geen last te bezorgen Vjn deze barbaarsohe wetten is zekere Rulcmïbbai het slachtoffer Toen zij nog slechts 11 jaren oud was werd zij reeds aan een lOjarig jonkman uitgehuwelijkt Hare toestemming was daartoe volgens de wetten der Hindoes niet noodig Toen de ceremoniën voltrokken waren keerde het kind naar het huis haars vaders terug verre van haren echtgenoot Zij kreeg eene goede opvoeding en ontwikkelde zich tot eene verstandige welopgevoede vrouw terwyl haar echtgenoot beschreven wordt al weinig beter dan een koeli een domme onbeschaafde kerel die niet meer dan tien ropijen per maand kan verdienen en bovendien aan tering lijdt Het denkbeeld met zulk oen m in haar leven te moeten slijten was haar ondragelijk en toen hij dan ook haar als zijne vrouw opeischte weigerde zy bij hem te komen Daarop maakte hij een proces bij het Hof te Bombay aanhangig Do rechter stelde hem in het ongelijk Hij kwam in appèl en toen waren de rechters van oordeel dat het vorige vonnis onjuist was geweest en derlinlve een nieuw geding moest plaats hebben en zoo geschiedde het ook De advocaat van Rukmibhai wees er op dat zjj nooit in het huwelijk had toegestemd dat zij den man nooit als haar echtgenoot beschouwd had dat hq geene middelen had voor haar levensonderhoud dat hij in elk opzicht ongeschikt was om hoor echtgenoot te zijn enz Doch het hielp niet Zij was wettig zijn vrouw en werd veroordeeld hem bianen een maand te volgen op straffe van zes maanden gevangenis Zij verklaarde zich bereid deze strjit te ondergaan liever dan haar echtgenoot te volgeii De regeering heeft gedaan wat zij kon pra tuMchen beiden te komen flooh van allo zyden werd haar dit afgeraden en het Iaat lich gemakkelijk liegrijpen dat zij hoe ongaarne ook liever Ruknuhhai opoifeTt dan een opstand uit ie lakken waarvan de gevolgen niet zouden zjjn te overzien De geheele macht der Ëngelschen in Indlë is grootendeels gehandhaafd door do bestudeerde wijze waarop de Regeering ioh steeds van inmenging met de godsdienstige zeden en gebruiken van hot volk onthidd Zg mm zich gelukkig r eiien re s zoo ver t zijn gwlasgd dat de weduwen niet n per met het lijk van den echtgenoote naar den brandstapel worden gevoerd Die giuwelen bestaan niet meer doch de arme weduwen zijn er niet minder zedelijk dood om Zy worden overal geschuwd en zijn practisch van de geheele samenleving gescheiden Te Jhicago heeft zich eene eigenaardige maatschappij gei ormd onder deu naam van Universal Tinker Company met een kapitaal van 25000 dolkrs 62500 gulden ten doel hebbende voor hare begunstigers tegen 3 dollars per maand allerlei soort van kleine reparation en werkzaamheden tot voorkoming van overlast door regen wind water of gaspijpverstoppingen enz te verrichten Zy zet nieuwe vensterruiten stopt do waterpijp of gaspijplekken strijkt de dakpannen aan reinigt de riolen of gootsteenpijpen onderhoudt de electrische schellen doet horstellingen aan deuren sloten en vensters windt de pendules op en zet ze gelyk repareert huiselyk gereedschap bekleedt de pypen van pompen en de pompen zelven met stroo om ze tegen vorst ie beschutteu kortom zij belast zich met honderde kleine huiselijke bezigheden waarvoor men anders den smid den timmerman den metaelaar den loodgieter of den horlogemaker moet doen halen De beambten der maatschappij doen wekelijks bij hunne klanten do ronde en geven de aangewezen gebreken aaii de directie op die bekwame werklieden stuurt om ze te verhelpen terwijl overigens als er haast bij is op een postkaart een telegram of telefoonbericht van den geabonneerde de verlangde hulp onmiddellijk wordt verleend De oprichters spreken de verwachting uit dat hierdoor vele kleine onaangenaamheden voor hunne abonné s zullen vervallen on dat deze op het einde des jaars eene wezenlijke besparing znllen constateeren ondanks de maatschappij zelve er wel by varen zal Het dagelijk4ch bestuur der Zuiderzee vereeniging heeft aan de leden van den gemeenteraad van Amsterdam de nota medegedeeld door den hoofdingenieur van s rijks waterstaat chef van het techniscl onderzoek den heer J van der Toorn en den ingenieur der verooniging den heer C Lely ingezonden Daaruit blijkt vooral dat da afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee geen belemmering voor de scheepvaart behoeft te veroorzaken De ingenieurs zeggen daaromtrent toch II Wenschelijk zal het zijn om te onderzoeken of de droogmakingen in bet zuidelijk gedeelte niet zoodanig kunnen geschieden dat de tijdelijke verlegging der scheepvaart door ringvaart kanalen vermeden en Amsterdam door eene open stoombaan van zulke ruime afmetingen met het binnenmeer verbonden wordt dat de belangrijke scheepvaart tusschdn die stad en de noordelijke provinciën zoowel tijdens als na de uitvoering dier droogmakingen geheel onbelemmerd blijft De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee geeft omdat daarbij de werking van eb an vloed te niet wordt gedaan tevens gelegenheid de voortilurende verondieping die zich thans in den hoek van het IJ en het Fampus voordoet blijvend te verbeteren Naar aanleiding van de opmerking omtrent de nadeelen voor den gezondheidstoestand welke van eene droogmaking der Zuiderzee te vreezen zouden zijn verwijst het bestuur der Zuiderzee vereenigins yoorta naar het verslag van do nafd natuurkunde vab de kon academie van wetenschappen op 4 Maart 1876 aan den minister van binncnl zaken ingediend aan het slot waarvan men leest Dat er geen voldoende rgrond bestaat voor de vrees dat malaria ziekten zich uit den polder of zijne onmiddelyke omgeving over de aangrenzende gewesten zullen uitbreiden De droogmaking van het Y heeft nog kortelings en inzonderheid te A msterdam bewezen dat malariaziekten geen noodzakelijk gevolg van droogmakingen behoeven te zijn In zijn begeleidend schrijven aan de leden van den gemeenteraad van Amsterdam doet het dag bestuurder Zuiderzeevereeniging nader uitkomen dat zonder vooruit te loopen op de vraag of de drooglegging der Zntdow rp ialt M er ei ett het algemeen bel v rtert jj leze iiatSoMlB mA door volledig en biipartijilig Onderzoek eene schrede vooruit Ie brengen Dat onderzoek behoort door Amsterdam te worden gesteund en het bestuur blijft derhalve op toekenning van een subsidie der hoofdstad aandringen V rsegalhig van geneesmiddelen Het opstel omtrent de verplichte verzegeling der geneesmiddelen van dr Rutgers uit Rotterdam waaromtrent wij reeds een overzicht gaven wordt thans ook door prof Guye in het T eUchr ft der MaatKiofpij eoa Geneakmde besproken Omtrent de voorbeelden van vergisiingen der apothekers of hunner bedienden door dr Bntgere medegedeeld zegt prof Guye Het lezen van deze voorbeelden U natuurlijk Toor den apotheker pijnlijk Toor den geneeskundige is het overbodig De grief tegen de bestaande wetgeving ii dat dergelijke feiten niet bewezen kunnen worden Zeer te recht zegt prof Guye wijst de schrijver er op dat de quaestie van vertrouwen niet alleen den apotheker geldt den wetenschappelijk gevormden man die zijne verantwoordelijkheid beseft en voor wien hy herhaaldelijk zyne welverdiende waardeering uitspreekt maar teven de andera in do apotheek werkzame personen den hulp apotheker den leerlingapotheker en den apothekersbediende Prof Guye gaat verder na hoe het oordeel der pharmaoenten zelven is Prof Wefers Bettink verklaart dat hij in het verzet hetwelk het voorstel tot de verpliehte ver geling heeft uitgelokt niet deelt en het beleedigend daarvan niet inziet Dr De Vrij heeft daartegen geen ernstige bedenking Het tKeekblad mor Pliarmacie schreef na mede deeling van het feit dat een loopjongen om zichzelf te verrijken op eigen gezag allerlei soorten van pillen afleverde aan patiënten bij wie hij andere geneesmiddelen bezorgen moest dat door het venegelen der a eleverde geneesmiddelen dergelijke gevallen voorkomen zouden worden Toch zeide ook dat blad zich tegen de verplichte zegeling te moeten verkhiren omdat het daann ziet eene krenking in de eer dor apothekers Die vrees bestaat bij vele apothekers Zij schijnen niet in te zien zegt prof Guye dat een maatregel die de mogelijkheid van controle stelt tegenover de mogelijkheid van misbruiken de eer en het aanzien van den stand van apotheker zeker niet al verlagen maar wel verhoogen hetzij door er enkele mindier eervolle elementen uit te verwijderen of al leen door eene voorbehoedende werking uit te oofe nen hetgeen nog verkieslijkor is Ook gaat de schrijver den tegenstand na door de heeren Opwyrda en Van Ledden Hulsebosch in ons blad van 24 Febr 11 tegen het voorgestelde wetsontwerp en meer bepaald tegen het stuk van dr Rutgers gevoerd Hij haalt daarbij dezen volzin aan van den heer Opwyrda Mocht ooit de maatregel in s lands hooge vergaderzaal de meerderheid verwerven dan zouden de apothekers naar mijn inzien de moeite daaraan verbonden spoedig overwinnen zij zouden den maatregel als eene hooge waardeering van het door hen geleverde als een aureool om hunne drankjes poeders pillen zalven en pleisters kunnen beschouwen en zich niet beleedigd gevoelen indien zij geen kennis droegen van hetgeen voorofgegaan is Welnu zegt prof Guye als de aureool eens daar is dan zal hetgeen voorafgegaan is tot de geschiedenis behooren en wellicht spoedig vergeten worden Wie is koning Willem V Zelfs degenen die thuiszijn in do geschiedenis weten niet wie deze iConingis en zelfs zijn onderdanen de Engelschen wetenniets van hem Toch is het waar dat ill Februari 1887 in het ff mhmgton hóiel te New York een manstierf op 71 jarigen leeftijd die beweerde Stuart teheeten en recht meende te hebben op den troonvan Engeland anderen noemden den ouden man William Rynam Praoie Hij leefde reeds 43 jaar inden waan de eenige afstammeling te zijn van den pretendent prin Charles Edward Menig Amerikaan geloofde aan de rechtmatigheid van zijn eischen temeer daar zijn gelaat zijn houding en de bundeloorkonden die hij steeds bij zich had aan s mansopgaven krocht bijzetten De man vreesde steeds datde engeUche Regeering tegen hem samenspande enom zijn leven te verdedigen droeg hij altijd eengdoden revolver en een groot mes bij zich dat hij s nachts onder zijn hoofdkussen legde Zooals mendut van een pretendent verwachten mag bestudeerdehij de kusten van Engeland en alle strategisefae punten van Ix nden om op een gunstig oogenblik eeninval te kunnen doen Thans is hij dood en koningin Victoria heeft niet meer voor haar troon te vreezen Bulteniandsch Overzicht De Duitsehe Keizer is Toor zijn leeftijd bijzonder wel en hoopt r ijn negentigsten vei aardag heden in goeden welstand te vieren Donderdag was er een muzikale soiree aan het hot te Berlijn waarop o a genoodigd waren de Vorstelijke gasten en eenige buitengewone gezanten o a de Turksche welke voor het aanstaande feest reeds aangekomen waren De Keizer was zeer opgewekt en bejegende inzonderheid den Oostenrijkschen Kroonprins met Teel onderscheiding Niet sUeen aan het Hof maar ook door Terschillende personen uit dien kring laBni ia Tolgende week groote feesten worden gMerea o s een schitterende soiree door graaf Ëidoltnski hafinaarsehalk van den Duitschen Kroonprins In de hotels te Berlijn is geen plaats meer te krygen want er is een groote ioevh ed van vreemdelingen die gume iets van die drukte willen zien Gisterenavond gingm de Berlijnsche studenten in fakkeloptocht van de Lustgarten bngs het paleis des Keizers naar de Zuil der Victorie om hulde te brengen aan al wat hun keizer negentig jaren hing ten ïoonleele van het vaderland deed Heden ochtend bij het aanbrekeh van den dog waarop de keizer verjaart zouden de trompetters van do Garde eeu koraal bhizen op den bovensten omgang van den toren van het stadhuis terwijl al de schooljongens van Berlijn met muziek aan het hoofd van hun verschillende scholen naar de kerken zuUen marcheeren om daar een ochtenddienst van gebed en gezang bü te wonen Op het stadhul wordt een groot feest gegeven en s avonds zal de illuminatie der stad algemeen zijn ter aere van den altijd vermeerderaar des Diiitschen Rijks gelyk Vondel het amper augutUu vertaalde Het beroemde standbeeld van Frederik den Groote door Bauch dat voor het koninklijk paleis staat en dat van den groeten keurvorst op de brug zullen met honderd gasvlammen zoo verlicht worden dat men van verre het aangezicht der beelden door licht omstraald aal kunnen zien Wanneer de 90jarige vorst die beelden aanschouwt mag hij terugziende op zijn leven verkkren dat hy de kroon hem door zijn groote voorvaders nageUten door tallooze overwinningeo nieuwen luister en zijn volk nieuwe kracht geschonken heeft De oommissie van het Pruisische Heerenhuis heeft het onderzoek van het nieuwe kerkelijke wetsontwerp ten einde gebracht het rapport is onderteekend door al de leden der commissie ook door bisschop Kopp Verschillende amendementen evenwel niet van in grijpende beteekenis zijn door de commissie goedge 1 keurd De Duitsehe Bondsraad beslfl t het wetsontwerp niet goed te keuren dat de Rijksdag het vorige jaar aannam strekkende tot schadevergoeding voor onschuldig gestraften De Bondsraad echter sprak bij dat besluit het vertrouwen uit dat in alle Duitsehe Staten jaarlijks voldoende gelden beschikbaar gesteld zouden worden om het uitkeeren eener billijke schadevergoeding aan onschuldig veroordeelden mogelijk te maken Ondanks de pogingen der Pamellisten herft het Ëngelsche Lagerhuis de beschouwingen over de wijziging van hot reglement van orde gesloten Het voorstel hiertoe werd met 226 tegen 88 stemmen genomen waarna het eerste gedeelte der voorgestelde wijziging betreffende sluiting der debatten werd aangenomen Eindelijk heeft Gladstone zijn hing stilzwijgen over do lersche kwestie en de daarmede samenhangende eenheid of beter oneenigheid in de liberale partij verbroken Wat hij op een banket van liberalen sprak kan als antwoord dienen op hetgeen door de leiders der unionistische liberalen ïhamberlain en Trevelyan onlangs is gezegd Ovijrtuigd van de wettigheid dereischen van de nationale Ieren om hun eigen zakenzelf te beheeren belooft Gladstone hun ook voortaan zijn steun opdat zij de gewenschte autonomie en de onafhankelijkheid van het keizerlijk parlement wat het beheer hunner binaenlandsche aangelegenheden betreft erlangen Alzoo llome Bale blijft het eerste punt van Gladstone s lersch pogramma Hierechter wordt ons de sleutel gegeven voor de oplossing van het geheim waarom de conferentie om de rondo tafel tot geen resultaat voerde Chamberlain heeft geeischt dat eerst de landkwestie geregeld zal worden alvorens Home RuU in het parlement aan de orde komt Gladstone daarentegen verklaarde uitdrukkelijk dat hij niet in zag hoe delandquaestie geregeld kon worden zonder de instelling van een naar waarheid lersche regeering Gladstone wil Home Rule niet scheiden van het agrarische vraagstuk Chamberlain blijft op zijn beurt onverzettelijk de beide leiders der gescheiden groepen van de liberale partij wachten van elkander concessies beiden blijven zij stokstij taan en de conservatieven maken intusschengemoedelijk hun OoercioH Bill gereed die veel kans loopt met de hulp der unionisten aangenomen te worden terwijl de Ieren dank zij de non possumus politiek van Gladstone en Chamberlain hun Home Rule xAeaii op den achtergrond zien geraken Niettegenstaande dit treurif feit verklaarde Gladstone nog niet te wanhopen cnF liberalen weder één van zin te maken Hü is bereid wijzigingen en verbeteringen te brengen in tyn oorspronkelijk home 1 Rule plan Toorat wat deu afkoop van het tegenwoor dig grondbezit in Ierland betreft Wat echter helpt dit toegeven op ondergeschikte punten zoolang on eenigheid Tan gevoelen bestaat omtrent de hoofd I zaak en men over en weer halsstarrig blijft weigeren 1 het beginsel te offeren terwille van het algemeen belang INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEI KüNNRN VEROÜRZ VKEN BÜRGKMEKSTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op ttrt 15 der Wet van den 2n Juni 1875 StatMlad N6 95 Brengen ter algemeene kennis dat H Straver fabrikant wonende te Gouda bij Zijne Majesteit den Koning in lioroep is gekomen van hun besluit van den 14 Maart 1887 waarbij aan J do Jong pakkistenmaker aldatv vergunning is verleend tot het bezigen van stoomkracht in zijne kistennukerij en daartoe een stoomketel en stoommachine van 4 paardeiikracht in horizontale stelling te plaatsen in het perceel aan den Kattensingel wijk Q No 82 kadaster Sectie A No 103 Gouda 23 Maart 1887 Burgemeestsr en Wethouders voornoemd V i N BERGEN UZEN1XX RN T e Secretaris BROUWER LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door bemiddeling van het Postkantoor terug te bekomen G Groen Amsterdam P Hoogendqk s Grevenhoge Mevr Krom Waddingsveeni Uit MOORDRECHT G van Vlugt Rotterdam BRIEFKAARTEN J van Dees sGravenhage Verzonden geweest naar Engeland H ven Leent Londen Ds Direotenr van het Postkantoor re SIMONS TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 5 2 G J F 3 i B 8 C 6 3 B 1 C 3 3 G 8 F l 4 F 1 B 6 4 A 7 A 6 6 B 5 A 4 6 F 8 C t 8 0 o 6 B 7 B 6 7 A 4 B 3 7 D7 D6 8 A 2 A 4 8 B 5 B4 9 C 3 E 2 9 C 8 G 4 10 C 2 C 3 10 D 8 D 7 11 A 4 A 5 11 B 4 X C 3 12 B 3 A 4 12 C 3 C 2 13 D 1 X C 2 13 0 0 14 D 2 D 3 14 G 4 X E 8 15 G 2 X E 3 15 C 6 B4 16 C 2 D 1 16 C7 C 6 Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 1 3 uur s namiddags Gedeponeerd Ken Boekje handleiding bij bijb geschiedenissen een Sleutel een Zakje met geld Twee Sleutels aan een ring drie staande Boorcijea en een Sleutel üarKOflijke Stand OEBOREN 10 Hurt Willtmijntje Hendnia ouden H vso Bam en H tas der SUal Antoniui Ainoldus Hendrikm ouders B IK kkmga ea C lao Lierop 20 johaooei oodera G Hooat k en W M Spieringaboek Dirkje oodera A C vao der Weydeo eo A deo Hoogiaadar OVERLEDEN 19 Maart J Spekinijder 38 j S de Boog boii r Tan C de Jong 44 j 6 Boa 6 w D ds iuif haiitr lao I Jongerheld 36 j A Koos i j 21 A tan Swienen II j G Schaap 74 j 1 tan Koon 3 j t m 22 H A van Dam 2 m Moordreobt GEBOREN Hargaretha Franciaea otimt f Erkaleaa es 6 Zillatra OVERLEDEN M Kooiiman haiatr van D an Tliel 4j Ooaderak RE80REN Gijl Willam onden S W Gravelaod en A Oakam OVERLEDEN 1 Donker it j ONDERTROUWD K Boer 24 j en O nn Leeowaï 21 j Stolwtik GEBOREN Gerrine Corneha oodera A blingerlaod en W Holenaar KÜaa oodera H Schout eo G Treorcn OVKRLEDEN W de Heer 7 J T Borger 54 j ONDERTROUWD H an den Heurel en F Tkieleo Reeuw k GEBOREN Willemina Catbanna oodera A van Triat en M do Bont Abraham oodera A J van Triet en B Berkhoower Haastrecht OVERLEDEN Willem deu Toom 84 j Zevenhuisen OVERLEDEN T Snoey M j H Tl jenkncUtS j ONDERTROWD J W 6 Smith an A de Jong JM GETROUWD Q van Vliet en G Viaear wed W Karramsn ADVERTENTPËN Op den ig dezer overloed te Putten Veluwe na een zeerlangdarig 8H rM doeh geduldig lijden onze geliefde Zmttf en Behawdznster Mejoffrouw JOHANNA WILHELMINA y£RM£DLEN in den mdwdom van 53 jaren 1 VERMEULEN Hz M M J W VERMEULENGouda 21 Maart 1887 tak Oovm Eentje kennitgeving SAftlUBISfi GEVRAAGD P G Zondags vrg Adres onder No 1468 Bnrean dezer Conrant MAmZER ZÏÏÏÏBEOOL 16 Cent per kilo SNLIBOONEN ingemaakt 20 Cent per kiloPRINGESSEBOONEN 20 ANDIJVIE 18 DOPBRWTEN SNIJBOONEN PBINCES8BBOONEN andijvie en POSTEUJN per blik inhoudende 1 Kilo 50 oenten flOLLANDSCHB KROPSLA J GERRlTSiE