Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1887

mm Vrlfdag 25 Naart IV 3525 1887 p MAKS é Co GROSSIERS in MODE A RTIKELEN AMaiüBDAM Achttn burgwal b d Hoogstaat 175 berichten beleefdelgk Modisten en Winkeliers jj gedurende het geheele seizoen de nieuwitte MODMLLEN zullen exposeeren en dagelgka nieuwe zendingen ontrangen in DAMESen KINDEBHOEDEN BLOEMEN VEEREN LINTEN GAZES en STOFFEN benevens alle mogeiyke NOUVEAUTÉS ter garneering 60UDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1500 tot 2000 Gulden jaarlijksche bij verdienst kunnen fatsoenlijke lieden Tan iederen stand blj eenige werkzaamheid verdienen Offerten onder B 4000 NIJHH VAN DlfMAR Rotterdam STOOfflVAART MAATSGIIAPPU ZEELAND EONmEXUEB NEDEELANDSOHE POstaDffiNST Do aandacht van Heeren Handelaren en Groothandelaren op Engeland wordt sevestigd op de uitbreiding van den dienst der Stoomvaart Sfaatsohappij ZEBIjAND Van af 1 Juni zal de dienat verdubbeld zijn Het zal mosrelijk zyn Ljul u iwa maal per dan te bereiken in den morf en en lu den avond Hierdoor W rdt de beate gelegenheid aangeboden om de licht bederfelljl e waren als Vleesch Eieren Boter Wild QroenteQ enz opde erste markten van Londen te brengen Beeda nn kunnen conti aoten gesloten worden voor het geregeld vervoer van zekere hoeveelheden waardoor belangrijk lagere vrachten bedongen worden Door nu regelingen te treffen heeft men 4e voorkeur voor plaatsruimte lu de booten van den dagdienst Intichtin en zijn te verkrijgen b de Haa schappg te VUssingen en bu de Mij tot Expl Tan Btaatsspoorwegen Afd Goederenverkeer te utrecht DE DlBECTill Sff Omtrent bot sluiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij deHollandeche Sociëteit van Levensverzekeringen OTpgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestnnr van de Heeren J POCK C P van EEGHEN J T van fiOSSE en J O SILLËM als Commissarissen Jtar Mr C HARTSEN Jbsz als Directeur en Mr J P PORTIELJE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkregen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg den Heer T DRAIJER te s Gravenhage Billitonstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer Q C FORTDUN DROOGLEEyER Notaru Jaarlgkscbe Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 04 50 4 53 H IN VAN SCHAIK Firma F X van den BERG MARKT naast ARTI LEGI Alle dagen Versch te bekomen Weener en Paiijzer BROODJES en tevens alle mogelgke soorten klein en gi oot BROOD bg bestelling Franscli Watei brood ROGGEBROOD met krenten rozijnen en sucade p KG 18 etHaagsoh Zoet ROGGEBROOD 12 Gewoon Boach 9 Drntter p a KG 15 Bestellingen worden zoo spoedig mogelgk uitgevoerd CAFE VEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima Consumptie Dagelgksch versch BEIJEBSCH en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEIJERSCH BIER it 0 18 per Flesch BOCK ALE ƒ 0 22 F X HARDIJZËR GEVRAAGD tegen 1 MEI een Cjemeulsileerde Hamer met Slaapkamer zonder kost Brieven met prgsopgaaf onder Letter H bjj de Boekhandelaren A KOK COM Gouda Op eene aangename stand TE HUUR een of twee Qemou oileerds Kamors met ALCOOF riant uitricht desverkiezende met Kost Adres onder motto cKameks bg den Boekhandelaar H C BDAÜW Jr oudo Tegen flinke provisie worden te Gouda gevraagd soliede DEPöTHOUDEES voor den verkoop van OUD MAA8TRICHXaCB BIER Kasteleins genieten de voorkeur Soliditeit vereisclite Franco brieven onder letter A boekhandel LEITBR NYPËLS Maastricht GEVRAAGD met MEI in een klein gezin een eerlijk zindelijk DIEITSTMEISJE P G die bekend is met huiswerk en eenigzins met koken van goede getuigen voorzien Adres franco brieven onder No 146d san het Bureau van dit blad £ ene Juffrouw grondig ervaren in de Maziek en Piano wenschte gaarne PIANO ONDERWIJS te geven aan eerstbegiiinenden en ook aan meergevorderden it 50 Ct per uur Bg twee of meer kinderen in ééne familie 40 Ct per uur Brieven franco motto Piano aan het Bureau van dit blad Zaanlandsche Stoom Wasch en Bleekinrichting te Zaandam GEVRAAGD eene BEKWAME WASCHMEID Te adresseeren aan Latenstein en van de Stadt Snelpersdnik van A BRINKMAN te Goad NOS SLECHTS S ME Die nu nog ieta benoodigd heeft wordt beleefd verzocht om in deze 8 dagm zgn inkoopen te doen ALLE GOEDEREN worden tot 29 MAART met 15 percent korting verkocht Markt 96 Achtend Uw Dv Dien PIERRE GIJBELS PS Bg deze heb ik het genoegen aan alia Ingezetenen mjjnen oprechten dank te betuigen voor de gunst mjj dezen winter betoond en mg verder in UEd gunst aanbevelende Als boven M 7 d BURG en Zn Confisenrs C isiniers MARKT A 146 Heden voorhanden Fijne Paascbarükelen en Fijne Zwitserscbe Drops Door gevorderden leeftgd woift TER OVERNAME aangeboden een BIEEHUIS met BiUart met toebehooren en verdere inventaris Te bevragen met franco brieven onder No 1467 aan het Bureau dezer Courant NIEUW A van OS Az Kleiweg E 73 Green grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen O enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prjjs 8S cent yiei flacoi en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bjj J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 No 27an bDRIË der opnieuw ontvangen getnigschriften Das no in het geheel 908 Getiiigsc ritten wegens hergroei en kleuring van het Hoofdhaar en den Baard ter inzage M THEOPHILE Zeer tevreden over de werking van Uw Haargroei middel zoo deel ik u mede dat onderg met den inhoud van 2 flacons het gewensclite resultaat verkregen heeft U kunt met rogne mededeeling handelen naar goedvinding ScHOONHovKN Ts onderteekend 16 lauuari 1887 W KRUYT Uitval van Haar Roos oi Schilfers dun Haar kale plekken pgn in de Schedelhnid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den JSaarontwtkkeHngsBalnern Rood grjj en wit Hoofdhaar tevens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met één Flacon it 2 van dit middel heeft men een half jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Verkrijgbaar bij THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen 2 Rembours NB Uw brief ontvangt u terug Geheime verpakking GEEN DEPOTS BINNENLAND OOUDA 24 Maart 1887 Bij Kon besluit is benoemd bij het i reg infanterie tot 1 luitenant de i luit A C Bryco van het korps In de Dinsdag geilioiiden ritting van de Arrend Bechtbank te Botterdam stond terecht B M metselg r en aannemer wonende to Ooada wien werd ten laste gelegd dat hij bij vonni dezer rechtbank van den Ï9en September 1886 in staat van faillissement verklaard ter bedriegelijke verkorting ran de rechten zguer schuldeischers op 4 September 1886 te Oouds toen hy zich reeds den onganstigen staat zijns boedels bewust was zoodat een faillissement niet kon worden voorkomen aan zyne moeder de wed A M 540 en aan zijnen broeder A M 577 wegens in vroeger jaren ter leen ontrtrigon gelden hebben terugbetaald opdat die personen geene schade zouden ondervinden BoUaagde bekende genoemde bedragen te hebben terugbetaald daar de geldschieters het hem zoo lastig maakten en hij deze gelden reeds enige jaren geleden te leen had ontvangen zonder dat hij daarvoor eenige intrest behoefde te betalen Bij de teruggave dacht hq nog geenszins ann faillissement wel was een advocaat met da crediteuren in onderhandeling over het troffen van een onderhsndsch accoord want zijne zaken waren zeer achteruitgaande en het passief overtrof verre bet actief des boedels Het O H achtte wettig en overtuigend bewezen dat beU had overtreden art 341 3o wetboek van strafTocbt on vorderde zijne veroordeeling tot veertien At m g vangenis tnf Beklaagde verdediger mr N W Hameoi bestreed hot door het Q M geopperde Wat hier was geschied gebeurde in bgna aUe faUliesementen eer dikwijls toch hadden er kort vóór het failliet gaan nog betalingen phiats Was dit minder mooi atrafachuldig zeker niet De uitlegging door het O M gegeven aan het ingeroepen artikel achtte pleiter in strijd mot de bedoeling en den geest der wet waarom hy tot vrijspraak concludeerde De rechtbank bepaalde de uitspraak in deze zatdl op a s Zaterdag Aan de leerlingen van de openbare scholen in de gemeenten Bleiswyk Moercapelle en Zvenehuizen die getrouw on met vrucht de school hebben bezocht zal by het verlaten daarvan een eereblijk warden gegeven bestaande in een keurig in kleurendruk gor lithografeerd getuigschrift Het antieke stadhuis te Woerden door den geiheenterootl voorwaardelijk aan het Kijk oangeboilen it sis zoodanig door de llegeering aangenomen In het vervolg is voor brieven of andere stnkken die aan den afzender om beter adres zijn teruggezonden en door dezen met een aangevuld verbeterd of geheel nieuw adres opnieuw tor post worden bezorgd opnieuw port en eventueel recht verschiddigd Het aandeel der Provincie Zuid Holland in het aanjtal manschappen da in het jnar 1837 ten bedrage van 11000 zal wordeu gelicht is door den Minister van Binnenlandsohe Zaken bepaald op 2118 man Gedep Staten van Z Holland hebben thans bepaald hot aandeel dat onder meer de volgende jgemeenten dezer provincie in voornoemd te leveren aantal moeten dragen s Gravenhage 280 Delft 70 Botterdam 382 Schiedam 65 Leiden 93 Gouda 43 Dordrecht 69 In een Brief uit de Hofstad aan do Amk Ct leest men Publiciteit ia oen kracht van de eeuw die veel goeds bewerkt en veel kwaads voorkomt toegegeven maar ze heeft ook de oude ondeugd tot een ongekende hoogte aangeblazen de ondeugd die aan den hond van Alcibindos zyn staart kostte en Herostratos tot brandstichter maakte en welko Joor de zedemeesters van onzen tijd wel als nommer acht onder de hoofdzonden mag opgenomen warden Parade reclame de zucht om zijn naam in de courant te zien zich niemand te gevoelen ziedaar een kwaal van den tijd de maladu i la mode waarvan FieHüig schreef en w an A een aantal natuurgenooten lijden Ze maa eea Minister tot Grondwetsherziener een Kamerlid tot redenaar door dik en dun een aantal rustige burgers tot rumoerige volksleiders en menschen wier talenten groote diensten konden bewezen san de maatschappij tot tuchthuisboeven ZdSi durf ik de onderstelling wagen dat er op kefkel k gebied minder gedoteerd en minder aan gemoedsb waren gedaan zou worden indien al die dingen wat minder naar buiten werkten dan ze tegenwoordig doen on men de zaken des gemoeds behandelde en afdeed in de binnenkamer in pbats van op do m arkt of in het dagblad Als uienwö leerlingwi z jn met 1 April a s aan s Bijks Xormaalsehool te Berg Ambacht toegelaten 1 vr leerling voor de 4e Uasse 6 m en 1 vr leerlingen voor de Ie klasse en 4 m leerlingen voor de voorberaidingsUassen In don namiddag van Woensdag jl is te BergAmbacht eene in aanbouw zijnde woning door den hevigen wind omgestort Btatan Oeneraal Twizoz Kaxib Zittingen van Dinsdag 22 en Woensdag 23 Maart Hat debat over Hoofdstuk III werd voortgnet en wel over art 76 kiesrecht Do heer Buma verdedigde het door hem en de heeren Van Diggelen en de Banitz voorgesteld amendement De heer Famcombe Sanders verklaarde zich voor het regeeringsvoontei dat eene ruime uitbreiding van kiezers geeft Het amendt Van Houten stelde de solutie der kiesquaestie te Ung uit De heer Willink constateerde mot het regeeringsvoorstel te kunnen meegaan mits gewijzi overeenkomstig het amandt Van der Kaay De heer l ohman stelde een nieuw amendement voor strekkende door de Wet te doen bepalen wie tot de uitoefening van het kiesrecht zullen worden geroepen door aanwijzing der kenteokenen van maatschappehjkeu wchtand Van een gezin kan slechts ééa persoon kiezer zqn Uitgesloten zijn allen wien by gerechtelijke uitspraak het kiesrecht is ontzegd of zq die in de gevangenis of in heohtenis zijn De heer Heldt verklaarde zich door het regeoringsartikel niet bevredigd omdat dit flinke werklieden uitsluit Hij stelde een nieuw amendement voor waardoor ook vrouwen bet Kiesrecht kunnen bekomen en eisohend dat alle meerderjarige Nederlanders kiesrecht kan worden toegekend wanneer zij zonder hulp in het onderhoud voor zich en hup gezin voonien Voorts wil bij dat de stemmingen geheim zjjn Door den heer Brouwers werd ook het Kogeeriugsartikel bestreden omdat daardoor z i eene onbegrensde uitbreiding aan het Kiesrecht kan worden gegeven en Alg Stemrecht niet wordt uitgesloten Do heer lyieftinck die tevens een woord wijdde aan den grijzen monarch die thans zijn 90en verjaaidag vi rt verklaarde zich voor eene ruime uitbreiding van het Kiesrecht naar gelang van de geschiktheid van bet volk om als kiezer te worden toegelaten De Minister Heemskerk verdedigde het regeeringsvoorstel dat onveranderd wordt gehandhaafd Algemeen Stemrecht moest uitgesloten blijven Dit was tusschen de llegeering en de Kamer afgesproken en aan deze afspraak houdt de Begeering zich Voorts bestreed de Minister de verschillende amendementen Ook de Minister van Oorlog vereenigde zich met de bezwaren door zgn ambtgenoot van Binnenlaudsche zaken tegen het amendt Rooseboom aangevoerd Ten sterkste verklaarde de Minister Woitzel zich tegen uitsluiting vsn olficieren die door hunne positie veilig tot da uitoefening van het Kiesrecht kunnen warden toegelaten I De a 9 Vrijdag zal ook gedeoltelgk aan GrondLwetsherziening worden besteed Het debat werd gisteren voortgezet De heeren Zijlker Bug van Beerenbroek De Savornin Lohman en Booseboom verdedigden nader hunne amendementen De heer Booseboom zette tegenover den Minister van Oorlog die zich gister tegen zgn amendement had verklaard nader de strekking en bedoeling daarvan uiteen De intentie was hoofdzakelijk den partgstrijd buiten het leger te houden De Minister van Oorlog constateerde dat alleen bij invoering van het Alg Stemrecht het amendt Booseboom beteekenis zou hebben Bij de stellige verzekering dat dit door het regeeringsartikel wordt uitgesloten moest dus de Minister het amendt bestrijden Overigens verheugde hij rich thans de juiste bedoeling van het amendt te kennen Nadat de heeren Clorci Heldt Van der Kaay en Van Diggelen hunne amendementen hadden ingetrokken werden de overige amendementen en het regeeringsartikol in stemming gebracht Het amendt Buijs Reuther werd verworpen met 71 tegen 12 stemmen dat van de heeren Van Hou tenZglker werd werworpen met 62 tegen 21 stemmen dat van den heer Lohman werd verworpen mot 65 tegen 18 stemmen Het sub amendt van den heer Seret om niet aan den toekomstigen wetgever over te laten ook officieren het kiesrecht te ontnemen werd aangenomen met 46 tegen 37 stemmen terwijl het amendt van den heer Booseboom om san den wetgever over te laten militairen in de uitoefening van het kiesrecht te schorsen voor den tgd dat rij onder de wapenen rijn werd aangenomen met 42 tegen 41 st Het regeerittgsartikel luidende De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de msnneUjke ingezetenen tevens Nederlanders die de door de kieswet te bepalen kenteekonen van geschiktheid en maatschappelgken welstand beritten en den door die wet te bepalen leeftijd welke niet beneden drie en twintig jaren mag rijn hebben bereikt Van de uitoefening van het kiesrecht zgn uitgesloten rij wien dat recht bij rechterlijke uitspraak is ontzegd zg die in gevangenschap of hechtenis zgn zg die bij rechterlijke uitspraak Wb hikking of het beheer over hunne goederen hebbenVerloren zij die in het bargerlgk jaar voorafgaande aan de vaststelling der kiezerslijsten van eene instelling van welda Ugheid of van een gemeentebestuur onderstand hebben genoten en voor zoov er de kieswet hetzij zeker bedrag van den aanslag in eene of meer Bijks directe belastingen hetzij het berit van een of meer grondslagen van zoodonigen aanslag sis vsreischte van kiesbevoegdheid steU zij die hun aanslag in die belajting of belastingen niet hebben voldaan werd daarna aangevuld met het amendt BooseboomSeret aangenomen met 68 tegen 15 stemmen Tegen stemden de heeren v d Schrieck Smeela Borret Buland Vermeulen Lambrechts S v Nijenbeek Euijs Haffmans Heldt Keuohenius Brouwers Corver Hooft De Geer en Renther De Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel benoemd bij K B van 22 November 1879 heeft thans aan Z M den Koning aangeboden een ontwerp van wet op het faillissement en de surséance van betaling Bood zij reeds vroeger een ontwerp op het hondelspapior aan zij heeft gemeend vergunning te moeten vragen om het thiins aangebmlen ontwerp ook afzonderlijk te pnblipeeron zoowel omdat de overtuiging begint veld te winnen dat partioelo herziening de voorkeur verdient boren de vernieuwing van geheele wetboeken als omdat naar de bedoeling der commissie dit onderwerp niet langer doel zal uitmaken van het Wetboek van Koophandel De commissie bestaat thans uit de heeren J G Kist T M C Asser M f Pijnappel G J Th Beelaerts van Blokland en W L P A Molengraaff Van de voormalige medeleden vroeg en verkreeg de heer mr Verniers van der Loeff eervol ontslag word n Fruiu door den dood aan zijn werkkring ontrukt evenals de adjimct socretaris de heer mr Diort van Melissant