Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1887

Eenstenunig wu de oomniissie Tan oordeel dat bq ene heniening Tan het faillietenreoht het thans bestaande onderscheid tossohen kooplieden ea nietkoopliedén niet behoorde te werden bestendigd Haar ontwerp heeft dan ook het karakter vorkregen ran eeo zelfstandig en afgerond geheel Het ontwerp schept geen nieuw recht is geen uitrloeisel ran nieuwe theorieën maar beoogt niet anders dan eene loutering Tan het geldend recht door verwerking van de resultaten een nagenoeg T ftigjarige ervaring Alleon waar een critisch onderzoek van de werking der bestaande wet een gestrenge toetsing daarvan aan de behoeften Tan het verkeer eene nauwkeurige raadpleging der rechtspraak en van de literatuur wijziging van het bestaande als wenscbelijk deden kennen is daartoe in het ontwerp overgegaim Vandaar ook dat geen der nieuwere buitenlandsohe wetten tot model kon dienea Kiettemin is de hulp der rechtsvergelijking geenszin versmaad veeleer zorgvuldig nagegaan hoe elk punt in de vreemde wetgevingen is geregeld Vooral is dit geschied ten aanzien van de Konkar3ordnang ihr das Deutsche Seich en de Loi sur la faillite Het ontwerp beperkt het faillissement niet tot kooplieden maar maakt het toepassel k op iederen schuldenaar Het gaat uit van do stelling dat er geen voldoende grond bestaat waarom de wet bij het onvermogen van kooplieden andere voorzieningen zoude voorschrijven dan b dat van niet kooplieden Be instelling van het faillissement beoogt niets anders dan bij staking van betaling door den schuldenaar diens vermogen op een billijke wijze ouder al zijne schnldeischers met eerbiediging van ieders recht to verdeelen en het geheele samenstel der bepalingen w§lke in eene faillietenwet worden gevonden heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling voor te bereiden te waarborgen en te bewerkstelligen Zij is steeds wenschelijk en noodig onverschillig of de schuldenaar al dan niet koopman is Er is geen reden denkbaar waarom daarvoor in het eene geval meer zorg zoude moeten worden gedragen dan in het andere Dat het maken van onderscheid ten deze in stryd is met den aard der zaak daarvan levert juist do bestaande wetgeving het treffendste De verschilpunten toch die er thans tusschen faillissement oenerzyds en kennelijk onvermogen anderzijds bestaan zijn liet dan van zeer ondergeschikte beteekenis Als een noodzakelijk gevolg van deze uitbreiding van het faillissement ook tot niet kooplieden kan de regeling daarvan niet langer een plaats vinden ih oen derde boek van het Wetboek van Koophandel Vandaar dat het ontwerp bestemd is eene afzonderl ke wet op het faillissement en de surséance van betaling te vormen In hoofdzaak heeft het Ontwerp de indeeling van den bestaanden titel over faillissement behouden althans beider indeeling berust op denzelfden gedachtengang Het ontwerp gaat uit van het beginsel dat het faillissement is een gerechtelijk beslag op het geheele Terraogen des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuUleischers Deze opvatting b heerscht alle voBrg stelde bepalingen Zaterdag stond voor de rechtbank te Arnhem terecht zekere B tabaksplanter te Huissen die kunstbeter in plaats vau natuurboter had verkocht Eene kluit boter had hij te Bemrael aan een tapperals natuurboter te koop aangeboden en voor 48 eent het kilogram werd 6 kilo daarvan verkocht Toen de tapper aanvankelyk twijfelde aan de goede qualiteit van hetgeen te koop werd aangeboden had B zelf den naam van den boterboer te Huissen opgegeven ran wien de boter heete afkomstig te zijn De koop werd daarop gesloten maar de verkooper bleek den kooper bedrogen te hebben zoowel wat den aard aU de afkomst van de boter aangaat De boter buer in beslag genomen werd scheikundig door dr Meijeringh te Arnhem onderzocht en bleek niets anders dsn kunstboter te zyn Op grond van deze feiten werd door het O M tegen den beklaagde twee maanden gevangenisstraf gerequireerd j £ J£t l De drie op 13 deter jn hechtenis genomen studenten die den uitslag op het leven van den Czaar louden ten uitvoer brongen zijn ingeschreven bij de juridische faculteit doch allen eerst sedort weinige maanden Zy xqn ongeveer 30 jaar oud en heoten Stepanolf ieneraloff en Andrejewitch echt Russische namen zoonis een correspondent der Magd Zeit schrqft en niet zooals bjj vorige aanalagen der nihilisten vaak het geval was Polen of joden Zij hobhen verklaard door het uitvoerend comité der partij waartoe zij nu eenmaal toegetreden waren gedwongen te zijn den beraamden aanslag ten uitvoer te leggen terwijl eene weigering hup het leven gekost zou hebhen Van de ruwe dweep tucht en de doodsrerachting waardoor indertqd de moordenaars van den vorigen Czaar zioh onder scheidden is bij deze misdadigers weinig te bespeuren integendeel zy moeten neerslachtig en angstig zijn De ontplofbare Toorwerpen welke bij hen gevonden zqn moeten volgens den correspondent i an de Hail Neten zeer gebrekkig zijn vervaardigd maar zouden bq ontploffing Tan versclirikkelijke uitwerking zyn Met een is de proef genomen met kracht werd het op een afstand geworpen maar het ontplofte niet Toen het voorzichtig geopend was bleek hot ontzettend zwaar geladen te z jn Aan de Magd Zeit wordt daarentegen gemeld dat er twee bommen bij de goari esteerden gevonden zijn welke buitengewoon zorgvuldig bewerkt en blijkbaar van Amerikaansch fabricaat zijn Men acht het zeer waarschijnlijk dat DegajelT de befaamde moordenaar van den politie chef Sudeikin die geenszins in het zuiden van Rusland gevangen genomen is zooals enkele Russische bladen gemeld hebben maar veilig in Noord Amerika verblijf houdt in dezen aanslag de hand gehad heeft en van heBi misschien wel de bommen afkomstig zijn Opmerking verdient het ook zoo meldt dezelfde berichtgever dat aan den avond van den dag van den beraamden aanslag te S uur aan het adres van een der gearresteerde studenten een telegram uit Hamburg te St Petersburg is ontvangen waarin gevraagd werd of aan het voornemen geen gevolg gegeven was Hieruit zou opnieuw blijken waarvan trouwens regeering en politie in Rusland zioh reeds sedert lang stellig overtuigd houden dat do hoofdleiders der nihilistische partij in het buitenland verblijf houden Het is dan ook nog zeer twijfelachtig of er onder de honderden personen die naar aanleiding van den beraamden aanslag in hechtenis genomen zijn zich wel één hoofdleider der partij bevindt Een Transvaalsche ontwerp drankwet Er wordt een vast jaarlijksch vergunningsrecht geheven in vier klassen a verkoop bij de groote maat niet minder dan 2 gallons ƒ 180 b voor bottle store verkoop bij niet minder dan een gewone pint bottel onder dien verstande dat de dranken niet ter plaatse verbruikt worden ƒ SOO c verkoop bij de kleine maat met consumptie ter plaatse ƒ 600 d vergunningen roor hotels langs den WQg ƒ 180 Deze laatste wordt niet hernieuwd iudien de hotelhouders niet zorgen dat de rmzigors kunnen voorzien worden van kost logies stalling enz Er zullen geen dranken mogen worden verkochtop Zonen kerkdagen noch op werkdagen dan alleen tusschen 8 uur des morgens en 9 uur desavonds Op Zon en kerkdagen is een uitzondering gemaakt voor bonafide reizigers welka di p dog t ti minste 13 mijlen hebben gereisd De Itaagsche correspondent der 3ti Ct rtièlldt dat al de leden der oommissie tot herziening van bet Burgerlijk Wetboek hun mandaat zullen noderleggen De trage gang der werkzaamheden veroorzaakt door de omslachtige wijze van werken het noodzakelijk gevolg van het te groot aantal loden der commissie heeft tot dit besluit geleid Blijkens do ondervinding is van een herhaalde plaatsing van militairen bij het algemeen depot van discipline geenszins de uitwerking verkregen welko daarmede wordt bedoeld De Minister van Oorlog heeft derhalve bepaald dat voortaan wanneer militairen bij het algemeen depot van discipline aan de strengere krijgstucht worden onderworpen do toepassing van dezen maatregel in den regel slechts eén keer zal geschieden en dat een tweede plaatsing bg dat korps uitzondering zal zijn immers roor zooveel dq plaatsing niet het gevolg is van de toepassing van het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande Voorts is met wijziging van het betrekkelijk voorschrift voor het algemeen depot van discipline bopaidd dat zq die zich opiettelijk liederlijk gedragen met het kennelijk doel om een briefje van ontslag te bekomen en zich daardoor zij het dan ook op eerlooze wijze aan hun dienstverbintenis of militairen diensttijd te onttrekken afvorens in aanmerking te komen om met een briefje van ontslag te worden weggezonden aan de strengere krijgstucht onderworpen worden Mocht dit met baten dan kan op zoodanige manschappen doch slechts by uitiondariruj een detacheering voor do tweede maal worden toegepast terwijl als regel moet gelden dat wanneer de eerste detacheering niet tot de gewenschte uitkomst heeft geleid de voordracht moet geschieden tot het wegzonden met een briefje van ontslag Te Buffalo in N Amerika is Vrijdagochtend brand ontstaan in het Gichmond ho el De brand rak uit in een der vertrekken op de eerste ver dieping maar door de lift verspreidden tich d vhimmen met groote snelheid zoodat binnen weinige minuten alle verdiepingen in brand stonden Op elke rerdieping bevond zich eene electrische bel die terstond iu werldog weid gebracht Daardoor werden alle gaston die in hot hotel logeerden gewekt De ontsteltenis was verschrikkelijk Sommigen trachtten zich langs de vensterbanken en de uitstekende lijsten te redden naar de naburige huizen terwijl anderen in hunne wanhoop uit het venster op straat sprongen In het geheel bevonden zich 135 personen in het gebouw 12 kwamen er in den vlam om terwijl 25 meer of minder erestig gewond naar het hospitaal werden vervoerd De overigen werden gered sommigen zelfs op zeer wonderlijke wyze Een der logé s geen kans ziende om te ontkomen ging weer in zqn bed liggen ton einde daar de dood af te Wachten doch werd nog bijtijds gevonden door een brandweerman die toevallig in die Kamer doordrong Een ander hield zich uïijf minuten achtereen vast aan eene der rensterlwiken terwijl do rlammen zijne handen schroeiden doch hij hield rol en werd langs eene ladder naar beneden gebracht Een dorde greep de telegraafdraden en schoof zich hand voor hand voort bewegende naar de orerzijdo waar hij door den overbuurman werd opgenomen Drie anderen die dit roorbeeld wilden rolgen kwamen er echter minder goed af want de dnulen braken onder hun gewicht De drie menschen rielen allen naar beneden en werden zwaar gekwetst weggedragen Op de vijfde verdieping stonden vijf meisjes roor een raam Zij hadden alle beddelakens aaneengebonden tot een touw dat aan het enster bevestigd noiir beneden hing maar geen der vijf durfden den bosliasenden stap wagon Eindelijk vatte een van haar moed groep het touw en liet zich naar beneden gigden Zij kwam behouden op den grond aan evenals de drie die haar volgden maar het rgfde meisje was pas onderweg toon de band brak en zij van de vierde verdieping naar beneden viel Zjj brak beide beenen en bezeerde haar rug on armen maar toch bestaat er nog hoop dat haar leven zal worden behouden Een heer redde zich door zeer kalm nit het raam te stappen en langs de uitstekende Igst der vierde verdieping te loopen Het gelukte hem aldut bijna de geheele lengte van het gebouw af te leggen totdat hg een ladder bereikte die de brandweer daar had geplimtst en waar bings hij veilig beneden kwam J e St lames Hall een lokaal roor openbare vermakelijkheden en eenige aangrenzende winkel werden eveneens vernield De materieele schade zoowel van het hotel als de aangrenzende perceelan wordt geraamd op 500 000 dollar Een voorhands ongelooflgk staaltje van onpractische verzending wordt in het volgend bericht van het Bat Jldbl medegedeeld Hoe zuinigheid in den regel de wijsheid bedriegt daarvan geeft het departement der Marine ons weder eens een curieus staaltje Dezer dagen zgn nl ten behoeve van de Marine een groot aantal nieuwe uniformen te Batavia uit Nederland ontvangen doch wat heeft men daar gedaan P Om het volume dier goederen eenigszins te verminderen en een paar dubbeltjes vracht te bezuinigen heeft het Marinedepartement in Nederland zich voor grof geld een hydraulische pers aa hgeschaft en daarmee de colli in elkaar geperst en wel zoo dat de knoopen en tressen zulke diepe voren in de kleeding hebben achtorgehiten dat er thans dagelgks zeker wel voor twee maanden lang acht kleermakers op ƒ 2 daags in het magazgn moeten worilen te werk gesteld om de rommel weer glad te strgken c Het is bg de wedrennen te Autenil onstuimig geweest Reeds vooraf was het gerucht verspreid dat do boohnaker tegen de politie zouden manifesteeren De loohnakert die in groeten getale waren vofsohenen garen róórdat de paarden begonnen ta loopen aan het wedlu 4tige publiek den raad om de commissarissen van politie als het ware in een kring op te sluiten zoodat zij geen oog zouden kunneo houden op hetgeen daarbuiten voorviel Zoo went ook gedaan Er vormde zich een soort van muur rondom de politie en allerlei vgandelijke of hatelijks kreten werden aangeheven Tot doze behoorden ook de volgende Hoeveel wedt gg op Goblet P In het water Eenige commissanssen maanden de aanwezigen aan die kreten te staken doch het hielp niet Een paar duizend personen omringden hen en drongen hen naar den waterkant De heer Clément een der commissarissen eindelijk het geduld verliezende greep nadat hij zioh vfg gewrongen had een der grootste oproennakers bij den arm en het mocht hem gelukken dezen in verzekerde bewaring te nomen Er werden vervolgens nog eenige personen in arrest gebracht Verscheiden personen die dat spelletje als nieuwsgierigen hadden bijge woood rielen in het water De baokmaien zorgden met dit al dat zq niet betrapt werden op het aangaan ran weddenschappen Hiel on daar ging men er echter het als ware steelsgewijze toe over Buitenlandsch Overzicht De Duitsche bladen beratten alle artikelen ter herdenking ran den 908ten rerjaardag des keizers waarin rooral wordt gewezen op de rredelierende beteekenis ran het feest dat zoovele rorsten te Berlijn bijeen brengt In dit opzicht stemmen zelfs de Londensche en de Petersburgsche bladen orereen terwijl ook de gematigde republikeinsche pers te Parijs zich in den elfden geest uitlaat Keizer Wilhelm zegt o a de heer SpuUer in de Refublique Franeaise i de oudste van de souvereinen der wereld Aan de majesteit van den ouderdom paart hg de majesteit van den roem De wereld is in vrede maar het fronsen zijner wenkbrauwen ia reeds voldoende dezen in gevaar te brengerf Van de feestviering in de Europeesche hoofdsteden trekt vooral in Duitschland die te Pargs de aaB U cl De Duitsche gezant graaf Munster hield een receptie welke door omstreeks 1600 personen werd bezocht Behalve het corpi diflomaiique was daar aanwezig een vertegenwoordiger ran president üréry de ministers üoblet Flourens en Bouhmger de voondtters van den Senaat en de Kamer de heeren de Lesseps De Freycinet Clémenceau kortom alle staatslieden of personen van eenig gewicht kwamen bij den gezinit hun opwachting maken Er is te Berlijn ernstig sprake geweest om ot zoogenaamde Rijksland EÏzas Lotliaringen te rordeelen en in te ïgven bij Pruisen Beieren en Boden Voorloopig heeft men echter dat plan woder laten varen maar dat er na de butste verkiezingen anders zal worden gehandeld met Elziis jotharingen kon men verwachten De I andscommissie blijft behouden maar zij heeft minder dan ooit kans wetgevende bevoegdheid te verkrijgen zij zal haar werkkring weder beperkt zien tot hetgeen zij in de eerste jaren na 1871 te verrichten had de loopende zaken van gewoon bestuur het zwaartepunt der wetgering voor het Rijksbtnd zal weder moer naar den Rgksdikg worden overgebracht en de stadhouder blijft alleen jegens den Keizer verantwoordelijk Rechtens was dat ook nn het geval maar feitelijk werd z jn verantwoordelijkheid gedekt door die van den Minister Hofmann welke meer dan de stadhouder met de directeuren der verschillende departementen ran bestuur van het Rijksland in aanraking kwam im Hofmanu zijn ontslag gevraagd en verkregen heeft wordt zijn plaats voorloopig niet vervuld en zal de Stadhouder het grootste deel zgner werkzaamheden zelf overnemen In het Engelsche Lagerhuis is toch de lerache beteugelingswet aangekondigd door de Regeering waarvoor heden de urgentie zal worden gevraagd welke natuurlijk door de Ieren en ook door de Gladstoneanen met alle kracht zal worden bestreden De eerste bepaling van het nieuwe reglement van orde is echter terstond na de aanneming van toepassing rerkhiard de roorzitter zal nu het recht hebben om zoodra één lid de sluiting van het debat vraagt deze terstond in stemming te brengen Met deze bepaling is do macht der obstructionisten aanmerkelijk geknot De Franiche Kamer heeft na een discussie van eenige dagen met een meerderheid van 5 stemmen verworpen het roorstel tot verhooging ran het in komend recht op maïs I Het is nu zeker dat de gemeenteraad van Marseille zal ontbonden worden wegens de blijken van instemming welke do raad gaf met de anarohisten toen deze deu verjaardag der commune herdachten Het besluit tot ontbinding is rjieds geteekend Te Rome hoeft de krasse wijze waarop graaf Robislant generaal Oené gelast heeft krachtiger tegen BaAlula op te treden z r de aandacht getrokken De toestand van het ministerie Depretes wordt nog hachelijker door Uené s houding welke door de openbare nieening ten sterkste wordt afgekeurd Daarom durft de regeering in deze omstandigheden ook niet tot kamerontbinding orer te gaan De Spmmsche Minister van Financien heefl in den Senaat het ontwerp betreffende de couponbelaating voor de 4 pCt Binnenlandsche Schuld gehandhaafd en o a gezegd dat de conversiewet van 1882 op dit punt geheel zweeg de Begeering alleszins bevoegd was om de bedoelde belasting voor to stellen in genoemd jaar hadden beweerde hij de Minister Camacho en zijn ambtgonooten zich alleen verbonden om de houders van obligation der Buitenlandseha Schuld van allo belasting vrij te laten Ook heeft de Minister zijn begrooting in verband met het tabaksmonopolie verdedigd Gisteren is dit monopolie met lil tegen 85 stemmen door den Senaat goedgekeurd Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 1 3 uur s namiddags Gedeponeerd Een gevonden Oorknop zilrer met portret Ook kunnen aan het politiebureau inlichtingen gegeren worden omtrent een zwarte kip die opgerangen is E OSa ElK XJ B tT r LIJST ran BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tttsschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen F ran Leeuwen Amsterdam J ran der Pais Amsterdam Mej N r Duliander Kudelstraat G Verboom Oudshoorn Pico Rotterdam Masseng Rotterdam C G Reuhl Utrecht Gebr Bo Zwammerdam K üitterwaal Uit GOÜDERAK J Pols Gorinchem De Directeur van het Postkantoor SrtlüNS RECLAME Over VêrstopplaK Verstopping onUtaat dtUiruit d t onverteerbare stoffen die door het lichaam behoorden uitgeworpen te worden daarin worden teruggehouden door zekere traaghei en verslapping der ondo buiksorganen Deze rertraagt de darmbeweging en belet de ringrormige spieren roldoende spankracht uitteoefenen om door haar samenterkking de darmen te ledigen K het roedsel al te lang in de darmen wordt opgehouden dan ontstaan gassen die opgoblazenheid veroorzaken en een onaangenaam gedrukt gevoel als van hevige spanning maakt zich van deu lijder meester vooral bij gezette personen Bü zwangere of kraamvrouwen komt dit zeer dikwijls roor Dan klaagt men orer hoofdpijn pijn op de borst in deu rijg in den buik of In maag en darmen orer duizeligheid bloedsaandrang aambeien zwaarmoedigheid hysterie vermoeidheid gebrek aan eetlust enz en men beschouwt al die verschijnselen als zooveele afzonderlijke kwalen terwijl zij toch slechts de gevolgen zijn van de verstopping Het meest afdoende bewijs hiervoor is dat zoodra men behoorlijkeontbuting krijgt al de bovengenoemde kwalen verdwgneo In dergelijke gevallen wordt door vele geneeskundigen de Zwitsersche pillen van den apotheker R Brandt in de apotheken 70 ets de doos varkrijgboar als het beate middel voorgeschreven omdat bet aangenaam is zeker werkt en volkomen onschadelijk is Echt te rerkrijgen bg J 5 Zeldenrijk en Co te Gouda Kleinhandel in Sterken Drank BUU iE lEF SÏER en WETHOUDERS ran Gouda brengen ingerolge art 5 der Wet ran 28 Augustus 1881 Staattilad N 97J ter openbare kennis dat by hen zjn ingekomen ran de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gertaagd om iu de by ieders naam rermelde localiteii sterken drank in het klein te mogen rerkoopen als Num van den V rrzoeltt r AaodoidlDg der lociliteit J Honing van Duivenbode Markt Wgk A no 88 M Vermaat Jr Markt Wgk A no 99 Margaretha van Vleuten Vest Wed N C Wiezer Wgk O No 624 Gouda den 23 Maart 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTUEBICHTEN Oouda 24 Maart 1887 Granen waren heden maar matig aangevoerd waardoor bgna alles zonder verdere prgarerlaging rrg rlug rerkocht werd Zeeuwsche Tarwe f 7 75 a ƒ 8 25 Polder Tarwe ƒ 7 30 a ƒ 7 50 Afwijkende ƒ 6 50 ƒ 6 90 Roode Tarwe ƒ 6 75 ï f 7 Angel Tarwe f 7 10 ƒ 7 40 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 60 i ƒ 6 10 Polderrogge ƒ 4 75 a ƒ 4 90 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 40 a ƒ 4 70 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 470 Zomorgerst ƒ 4 10 a ƒ 4 50 Cheraliergerst ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Haver per Heet ƒ 3 a ƒ 4 20 en per 100 kUo ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Mais Amerikaansohe Mixed f 5 90 i f 6 Odessa ƒ 5 90 a ƒ 6 10 Cinquantine ƒ 6 75 a ƒ 7 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 5 ü ƒ 6 50 Bruine boonen ƒ 10 75 ii ƒ 12 Witte boonen ƒ 9 ü ƒ 9 50 Buitenlandsohe ƒ 6 26 a ƒ 6 60 Kookerwten ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 75 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 10 Paardenbooner ƒ 6 10 a ƒ 6 40 Spelt ƒ 2 50 i ƒ 2 90 Meslingorwten ƒ 6 50 a ƒ 7 De veemarkt met goeden aanroer handel in eerste oort ledelgk rlug mindere soorten traag rette rarken 22 a 25 Cent rarkens roor Londen 20 a 21 et magere rarkens en biggen rlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 50 per week Aangeroerd 6 partgen Kaas prijzen ƒ 20 a ƒ 23 NoordhoUandsche ƒ 22 a ƒ 25 Goeboter ƒ 0 90 a ƒ 1 10 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 80 uargerlijke Stand GKBOKEN 22 Haart Fiaacina oadera G C raa Lnawea eo A Lafeber Pieter oiidera i F ao der Voordeneu 6 Damea Dirkjf oadera A Saodera ea M Oaktm 22 Lucretia WillirlmiDa oudere R Boologoe es L Las daal 23 Mariolte Jobaooea ondera i vao Dam co W Moleera Bariliolooieua oadera H de Oioot eo J E ran Gaaael OVERLEDEN 22 Maart F Bierman huiaTr rao A rag der Kle D 28 j Matera 14 j 23 H M tan Vunno 3 j 5 m J 8 Kerrebijn 9 A E aan der Togt 4 m 6 aan den Berg 10 j 10 m D J aan der Vooro 66 j R J Monign Am C H Broower 3 m GEHUWD 28 Haart I C dea Edel en W M Wilteaborg ADVERTENTIEN Heden overleed na een smartrol Igden onze geliefde Dochter J O El ANNA in den onderdom van raim 14 jaren C MATERS M MATERSOouda 22 Maart 1887 Biieh Heden overleed ons geliefd Kindje RICHARD JOHAN in den onderdom Tan 4 maanden J A P MONTIJN A J MONTIJN23 Maart 1887 Scmkllino Heden orerleed ons eenig Kindje TRIJNTJE CHRISTINA D HOOüENDIJK T C HOOGENDUK23 Maart 1887 Munlietf Heden overleed zacht en kalm in dea onderdom van 87 jaren onze waarde Moeder en Behnwdmoeder MARIA de JONG Wed G UiTTBNBOOAAEO eerder Wed A Suit Uit aller naam J SMIT Haattrecht 22 Maart 1887 trekkende due tot algemeene kennugeving Dankbetuiging De ondergeteekende betuigt zijn hartelgken dank aan den WelEdelen ZeerGeleerden Heer M SPRDIJT Terlosknndige alhier voor da naowkenrige ea zorgruldige behandeling zgner Echtgenoote tgdens en na eene smartelgke en zeer gevaarlgke verlossing Tevens is hg erkentelgk aan hen die bg die gelegenheid hnnne belangstelling lieten binken W F VAS DiB BIJL Adj Ond OB 5i Bat 4i B Inf Gouda 24 Maart 1887 De ondergeteekende bericht bg deie dat de Bleekerij DE HOOP op denzelfden voet en onder dezelfde firma voor hftre rekening blgft doorgaan Wed C NICHTING Fluweelen Singel Gouda ZAAK met Verguniiiag TE HDÜR of TB KOOP aangeboden Franco brieven letter J ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Gouda