Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1887

iier fï f 1 7 ZoiMlag 11 Naart 1 3526 fVegens vertrek naar elders GOUDSCHE G Q 1 van alle voorhanden MANUFACTUREN MAIJTELS JOÏÏGEÏÏSPAKJES JASJES enz enz Aangezien de UITVERKOOP slechts een paar weken kan duren gaat alles tot ongekend JE PRIJZEN van de h d j BREUREL Hoogslraat NB STALEN of GOEDEREN kunnen niet opzicht gegeven worden Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm ijj ADVERTENTIËN worden gepiaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBES orden berekend naar pUtattmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD iïj 4 i t welk des Maandags verschgnt Alzoaderlflke Nommers VIJF OENTBM Werving voor Oosl lndië Voor Handgeld bU zes jarlge vcrbinteols f 300 Nederlanders Aanbrengpremie 10 De inzending van advertentien Q gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en ongefrankeerd Mn het Departement van Koloniën Zg worden kosteloifg gegeven Aanbesteding Op den iff APRIL 1887 zgn BnROEMEisTBK en Wktboudkbs van Zevenhuizen voornemens AAN TE BESTEDEN Het maken van een keibestrating in bovengenoemd dorp BESTEKKEN van den 19 Maari 1887 af ie bekomen ter Gemeente Secretarie tegen betaling van ƒ 0 50 Aanw zing den 30 Maart a s ten ll i uur Inlichtingen geeft de CivielIngenieur H PAUL te ZevetJiuiten Burgemeester en Wethoudersvoornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSHOOT STOOP De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd t Eaastrecht zal op VaiJDAG APKIL 1887 Toorm 11 ure ten herberge van de Wed L BLANKEN aldaar in het openbaar veilen en verkoopen De Kapitale Hofstede WoeMiet met diverse perceelen Wei Hoot Bouw Boomgaard en Griendland staande en liggende op den polder Rozendaal onder BaaetrecIU en Een HUIS SCHUUR ERVEN en GROND benevens 7 Akkers Uiterwaards BOUWLAND staande en liggende op deu polder Snelrewaard onder Haatirecht te zameu groot 30 61 51 Hectaren Te aanvaarden de Lander en dadelgk en de Gebouwen en Erven den 1 Mei 1887 Perceelsgewgze beschrgvingen zgn te beko men ten kantore van voorn Notaris Zaanlandsche Stoom Wasch en Bleekinrichting te Zaandam GEVRAAGD eene BEKWAME WASGHMEID Te adresseeren aan Latensteiic en van oe Stadt De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Haoftrecht zal aldaar op de Hofstede cWoblVIIBT op Rozendaal onder Haattrecht op NAAMDAG 4 APRIL 1887 voorm 10 nr in het openbaar verkoopen om g ereed gfeld 27 Kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIEN 4 VAARKOEIEN 2 KALFVAARZEN 1 guiste VAARS 6 KüISPINKEN 2 PINKSTIEREN 3 guiste en 1 Keadragende ZEUG 1 Bruin aftands MERRIEPAARD 2 BOEREN WAGENS met toebehqoren Driewielde KAR TENTWAGEN SCtJOUW 4 Houten BRUGGEN BOUW en MELKGEREED8CHAPPEN en hetgeen verder te Koop zal worden aangeboden 2 ets SIGAAR jf van Sonsbeek H J pOIiET aoTida t ï LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen biliyke prpzen Steenhouwerij in de Zak L 298 JV I E ü W A van OS Ai Kleiweg E 73 S H POLAK OPTIOIËN Groenendaal DlEi STBODE Tegen primo MEI a s wordt gevraagd eene DIENSTBODE P G goed kunnende koken en werken Adres in persoon Fluweelen Singel 606 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Soliede Agent gevraagd voor den verkoop van prima OBB8TBNBIEB aanbevolen door de Comm van den VOLKSBOND te AJIISTERD4II1 Franco brieven onder No 1469 aan het Bureau dezer Courant ONTVANGEN Westfaalsclie HAM B L VAN VEEI BLAÜWSTBAAT In de Abshaubbin s of Anti lthumatisclie Watten is het redmiddel voor rhnmathische Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal zeersnaedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebrniksaanwüziging kost slechts 30 ct watrmede men zich kan overtuigen en zich tevens van een of andere lastige pgn ontdoen C B Verheul Ondewder A Boi Berkel J nr Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen B E C Sohlattman Bode rsfeii K Ooaterlirtg Hasatreoht W cl Wilhelinn Wo rd o Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az verder verkrijgbaar bö T A G Tan Deth He de Wed Bo8iiiaii i Gouda W F J deiiUijl SchooDh A Prins ZevenhnizeA M J Goudknde Boskoop O Hoogendgk Cappelle S r d Kraatt Bleiswijk RIJKS ZEGELS alsmede n© 3szeg ©ls zgn te bekomen in den Boekhandel van BU BLUEOARMOEOe BLEEKZUCHT CROOTE ZW KTE A BRIl K1I1AIV ia flessoben f 1 90 en f 1 00 TAMARINDE BONBONS annberotrn lenen TOrstoppillg en daarmede ia verband ilaanile onKeatildhedcn In dooeen van 90 rn 60 Cent CIGAHETTEN tegen ASTHMA Ie inftdemiiiK run dfn rook ópzet Gifturelten geeft den lijder aan AStliniSi terstond ferlichtiog In Ëim van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en rerzachtertd inidilel hq S06St eo verkoudheid lu flesci jea 4 20 cents ERAEPELIEN HOLM Apotheken tt Zeiit Pep6t voor Gouda bij den heer A H TËËPB Apolheker voorheen C THIM uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In ae Stad geschiedt de uiti ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pry 8 per drie maanden is 1 25 ftanco per post 1 50 l t deze Coanint behoort een fiUvoeKsel I l I l LJ II 1 I I I I I I I I gg De Eiesl dvoegdlieid in de Cfrondwet Met groote meerderheid is het regeeringsartikel betreileade het kie irecht door de Tweede Kamer aangenomen Dit is eene heuglijke tiding die moed geeft voor de toekomst Men mag nu de gegronde verwachting koesteren at men het verder eens zal worden over de voorloopige regeling van dit onderwerp lu de nieuwe additioneele bepalingen Geschiedt dit met even groote meerderheid dan wordt het bgna zeker dat althaas dit ontwerp de vuurproef der tweede lezing zal doorstaan en dus al de besteede tgd en moeite niet geheel verloren zal zgn Na dit belangrgkste artikel der grondwetsvoorstellen i vastgesteld is het met zonder belang zich duidelijk rekenschap te geven van de beteekenis der nieuwe bepaling Wy hebben in ons vorig nummer den tekst onder onze rubriek Staten Generaal medegedeeld Hieruit blükt dat de census als u tsluitenden maatstaf voor kiesbevopgdheid is vervallen en dat daarvoor in de plaats is getreden het bezitten van cdoor de kieswet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en iiiaatsohappeljiken welstand De wetgever kr gt dus vrvjheid in de keuze der kenteekenen doch deze zyu een vereiscbte zoodat algemeen stemrecht daardoor van ze f is uitgesloten Tegen de lering der regeering was van verschillende zijden de gnei aangevoerd dat er twee vereischten werden opgenoemd men meende d it niemand kiezer zijn kon tenzjjer een vermoeden bestond dat hij voor zijn taftk berekend was doch dat daarenboven nog eene zekere mate van welstand werd gevorderd Met andore woorden dut geeu zoogenoemde cupiciteiten die krachtens den een of anderen titel eenig diploma of examen kiezer konden zyn zouder verder onderzoek In de luatste dagen is echter duidelijk gebleken dat deze opvatting op een misverstand berustte De bedoeling is dat het den tpekomstigen wetgever volkomen vrgstaat kiesrecht te verleenen hetzij op grond van geschiktheid alleen hetzy op grond van welstand alleen of ook op grond van beide te zamen Dit bljjkt duidelijk uit de verklaring die officieel door de rogeering iu de kamer is gegeven san de bewoordingen van het aangenomen artikel Om het belnng der zaak nemen wg dit deel der rode van den minieter woordelijk uit de Handelingen over De minister Heemskerk zeide het volgende cZoo ia en daarover heb ik mij wel het meeït te beklagen er zeer veel aanmerking gemaakt op het kleinste woordje in het geheele artikel Op de copula en Uit kan ik nu toch volstrekt niet begrjjpen dat zoo kundige en zoo goed redeneerende menschen als daarover hier het woord gevoerd hebben daaromtrent eene andere opvatting zgn toegedaan dan de Regeering Die copula en heeft men gezegd maakt dat un ieder kiezer twee vereischten worden gesteld Uat is geheel onjuist Die copnl en stelt vereischten voor de kieswet grammaticaal ia het niet anden Er staat in het artikel de door de kieswet te I bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatj schappelijken welstand Dat wil zeggen d it de kieswet die kenteekenen moel bfpaea en dat kan natuurlijk geschieden op drieëerlei wüze één kenteeken ontleend aan geschiktheid één kenteeken ontleend aan welstand en één kenteeken ontleend aan geschiktheid en welstand tezamen Was er één kiezer te benoemen of één kiezer in iedere plaats dan kwam het op hetzelfde neer dan zou het vereiscbte aan de wet of aan den persoon te stellen hetzelfde wezen Maar zooals het is behoeft er niet bg te staan wat de wet zal hebben te doen zij zal geen persoon aanwgzen maar éategorieëa en bij het aanwijzen van de categorieën wenscht de Regeering dat d6 wet zal letten op gesch ktheid en maatsch peliiken welstand beide tZet men op dan verandert de zin totaal dan wil dat zeggen dat de kieswet op niets ander dm gMohiktbeid kan lelteir of dat 4 kiMwet alleen op cwelstan ai letten hetgeen wij niet wenschen Want raen wil werkelyk eene zeer groote ruimte aan den gewonen Mretgever l iten tl r open houden dat de kieswet zoO rafligen eTSch van geschiktheid stellen kan die tffr 3 zekere praesomptie van welstand n Omtrerit de discussie over nétnieliwe artikel kunnen wij kort zijn na de gevallen beslissing heeft zg veel van haar beteekenis verloren Merkwiardig was het waar te nemen hoe grooten weg de denkbeelden in de laatste jaren hebben afgelegd Inderdaad Ie uieés marchent Niemand vatte den bandicboen op voor den ceiiaus Deze werd ter aarde besteld wij willen uiet zeggen zon Ier dat hy in gezegend aandenken zal blgveu voortleven maar zonder dat oen der leden zijn heengaan betreurde of een traan plengde op zgu graf Wel was er verschil over hetgeen er voor in de plaats mnest komen lllen ware staalkaart van amendementen loopende tusschen het vootstel ¥din Houten Zgiker dat alles aan den wetgaVar overliet en dus ook de deur opende voor algerauen stemrecht het ideaal des heeren fieldt en het voorstel liuijs Ueuther dat de huurwaarde als maatstaf deoreteerde liet eerstj enoeinde zette de poort der kiesbevoegdhekl zoo ver mogelgk open het laatstgenoemde bad de strekking ze 700 veel noodig teslniten En toch hadden de heeren Uuijs en Renther hun denkbeeld ontleend aan da regeering hun amendement was volkomen gelijkUuilend aan het eerste regeeringsvoorstel Wat twee jaar geleden de uiterste grens was tot welke de minister Heemskerk gaan wilde was thaus het meest conservatieve der gedane voorstellen en verwierf slechts een dozgn stemmen meerendeels afkomstig van de behoudende fractie der Katholieke partij KUarblgkelgk was de wind geheel gedraaid naar den hoek der vrijheid voor den gewonen wetgever de ondervinding opgedaan bij den tegenwoordigen knellenden censusband werkte aischriklnud Doch even klaar bleek dat de groote meerderheid de poort voor algemeen stemrecht noggesioten wilde honden toch haalde hetvoorstelVan UoutenZijlker nog 21 stemmen Eene wijziging kwam er iu het regeeringsvoorstel De redactie Heemskerk behieldhet veld maar daaraan werd op voorstel van den heer Rooseboom de volgende zinsnede toegevoegd tDe wet bepaalt in hoeverre de uitoefening van het kiesrecht wordt geschorstvoor de militairen beneden den rang van officier bg de zee en landmacht voor den tgd gedurende welken zij zich onder de wapenenbevinden Deze aanvulling werd aangenomenmet ééne stem meerderheid de stem van denvoorzitter gaf den doorslag De heer Rooseboom had oorspronkelgk ook de officieren inzijn voorstel begrepen maar de heer Serethadweten te bewerken dat de Kamer de schorsingalleen toepasselijk maakte op militairen benedenden rang vau officier Zooals de bepaling thansluidt is de zaak van niet veel gewicht Immers de hier bedoelde militairen znllen in denregel wél geen kieter agn jifi h t gemeenstemrecht niet worflt ingevoerd Hoogstenszullen enkele onderofficieren hun stemrechtmj sen deze zuUen zich dat ofCer moeten getroosten ter wille van het zeker volmaakt juistebeginsel dat het leger geheel most blijvenbuiten den politieken partijstrijd C lOUÜA 26 Maart IS8T fKtSrfi Onder lie advertentien in ilit ii is er oen van dnGondücke Zaiujwrem gmg waarop wij ile aandaoht onior le ers wousehen te lestigen Tot toehehting d i irinn moge het ols eii e dienen Bij alle ïor die leeds werd beatedd aan de studie vim verschilleadu weik n voor de uitvoenngen had do Goiiiltiie Zniiiinfrimii iiij tellin tu k unpeu met eene betrekkelijk iiv ikke be ettii ilor maiinenstammen oen varaobijuxil dat triiBWen ook olJers zelfs m grootere jil iiïtseii m meürilero of mmdere mato op te merken valt llierioor bestaat eeuo vrij iiatimrlijke oonsaak in twee omsl in liclieden vooreerst golirek aan tijil tot hot re olinati be oBken lor kooroofoumgeu ilooh voora uaolijk o or t algemeen ininiloro imiakulo oiitwikkoliug bij de lieerea dan bij du daiuos L iatstgenoemio wonen op de muiieksoholoa in den ivgcl het aanjtoudorwiis tot op 17 af ISjarigöU leott d by lu do hoogero kbisseu woiilt van koor un solo aim liij ondér werk gemaakt oodat hot UdmantjeUap cenei Z viigiorooiuguig daarinedo om soo to zeggen eena natuurlijka aansluiting ïormt OU met rorlangen n onlt tegemoet gezien Daarentogon Uhjft het sterkere geslacht vau don looft jd dat de baard in do kool komt of geheel van