Goudsche Courant, zondag 27 maart 1887

nnnikMÜ ondërwij verstoken h bep iloh dit tot eenp andere H6bting dan ang Geen wonder das lUt het grootste aantal aspiranten naar het lidmaatschap eener zangvereeniging onder de dames te vinden via De heeren missen nog meer den moed dan de lust tot aansluiting En hieraan itieende het Bestuur der Goudêoii Zanffvereeniffinff tegemoet te kunnen komen door gevolg te geven aan het a4vief Tan eenige der leden en in overleg te treden mei den bekwamen en lieroidwilligen Directeur van Milligen omtrent de oprichting eener Koorklasse speciaal voor minder geoefende zangers die tot nog toe wellicht werden teruggehouden van de deelneming aan de Vereeniging Wij vertrouwen dat de jnaat regel zal blgken doelhiatig te zijn d w z iboge leiden tot de aanmelding van vele Aftren leden I Onze stadgenoot de heer O Boot heeft op 19 Februari 11 Z M den Koning een door hem vervaardigd gedicht toegezonden waarop hy eergisteren de volgende missive mocht ontvangen s Gravenhago 23 Maart 1887 Zijne Majesteit de Koning draagt mij op den Heer i Boot te üouda Hoogstdeszelfs dank te betuigen voor de dichtregelen op 19 Februari 11 ter gelegenheid vau s Konings 70sten verjaardag Zijne Majesteit aangeboden é i t r De Adjudant Particulier Secretaris des Konings mt m tk Het bericht in een vorig n betreffende het in de vaart brengen van een tweede boot door de Stoomboot Maatschappij Boskoop Waddtngsveeu Uouda is naar wij vernemen onjuist In de Maaudag avond gehouden huishoudelijke vergaderingvan de vereeniging Ernst en Vrijheid afdeeling Protestantenbond te H u strecht is besloten een eigen gebouw te stichten op het terrein van het heerenhuis dat in 188C door mevrouw Le Pèvre de Montigny aan den bond geschonken is Wij vestigen de mmdacht van belanghebbenden op eene advertentie in dit nr van de StoomvajirtMaat schapp l Zeeland betreffende uitbreiding van den dienst Hot bericht hiervan zal ongetwijfeld door velen met genoegen worden vernomen De Burgemeester van Zevenhuizen ontving eergisteren don volgenden brandbrief Den heer Burgemeester der gemeente Zevenhuizen bij Gouda Ommerschans 19 Maart 87 Mijnheer wij nemen de vrijheid u dit te viiigen en anders te dwingen zoo uw Edele niet wilt mijnheer wij vragen uw om 100 en 3 pak burger kleeding zoo uw wilt maken dat het Woensdag 23 Maart niet op besteunler plaatse Ommerschans is maken wij ilessersie en zullen pogen uw Boerderij met het geheel in brand te krijgen dus wilt uw goed zend het dan andara is het branden zoo teekenen wij H A HENDBIKSEN en B DIEMEL K 1B15 N 1372 Mr het beleefde verzoek werd niet voldaan B j arrest t n den Hoogen Raad is uitgemaakt dat de eerste Kerstdag niet als een Zondag is te beschouwen t ieldt hier het aanteekenen van cassatie De drie vrije di en welke do wet lum elke veroordeehle toestaat om in cassatie te komen waren voor zekeren M te rroningen geetpireerd op Zaterdag den 25 sten December jl maar daar die dag eerste Kerstdag was had de requirant eerst cassatie angeteekend o Ma mda 37 Derember fl Da Hoogo ll uid overwoog Uit de termijn van drie dagen wel worilt verlengil nv t en da wanneer die dag valt op e i Zondag doch dat de eerste Kerstdag niet is oen Zondag en de griffieen van verschillende regtjiwlleges op zulk een dag geopend behooren te zijn zoodat in deze de cassatie te laat is aangeteekeud Men schryft aan de £ ei Mte Cl Zou do lente in aantocht rijn De wind was eergisteren don 22steii warempel iloor liet Zuiden hoen en het weerglas verscheidene graden gerezen Ook mmx lieverlede komen er ooievaars Htz ikken en wie weet de mensch hecht zich bij een zoo Siberische I entemaand soms aan eene kleinigheid misschien hebbeu deze nu wel hot zoele weer van den Njjl in don kop Dat Terievendigt de hoop na zooveel bange uren v in sneeuw en snerpende koude Wat do weeiiprofeten zeggen Er imot nog veel storm komen en stroomen regen de lucht heeft nu maanden achtereen den regen opgehouden Welke voorspelling er gemaakt wordt Veel nattigheid in de leute zoo niet een klesnatte zomer Best mogelijk antwoordt hMipp de tnin ler komen die tijden dan komen die plagen maar open éer oïM met den akkerbouw te kunnen Toartg wn is au meer dan gewenscht Er was gespit maj vrucbteloos de spinazie die reeds hier en daar ovea den grond st md is sfgeTitiren en nu vragen sommige klanten spottenderwijs of de sngboontjès al beginnen aan te komen als men leest dat in het tuiden van Frankrijk eergisteren de thennometer nog 26 graden vorst verkondigde Een mooie boel maar let er op als van alle kanten der wereld zoo veel aardbevingen ontstaan dan is het weer slecht geluimd en speelt het ieder leelijke streken Donderdag werd voor het kantongerecht te s Hage behandeld de zaak van den welbekenden tuinman G da J die verschillende personen door het opleggen der handen wrijven of betasten hulp en bijstand verleende Drie getuigen waren gedagvaard Een hunner verl aaide naar den beklaagde te zijn gegaan met vefijo45 of h ziJB zoontje onder behandeling wilde nemen aan welk verzoek gevolg was gegeven met den uitslag dat het kind genas De tweede getuige had aen blind j id maar had noch bij don beklaagde qotJr ljH e ide ter baat gevonden of Mie vraag van den verdediger of eenige getuigen ook geld aan den beklaagde hadden gegeven en of zij bij beklaagde of beklaagde l ij hen was gq ïomen werd verklaard dat zij door aanraden van een ander ware gegaan H b lil oa ietgjj jdden betaald De ambtenaar van iet Ö M mr Van den Brandeler somde verschillende arresten op en was van meening dat de behandeling door beklaagde van de patiënten in strijd was met de bedoeling van de geneeskundige wet Al had de beklaagde geen geld genomen moest hij toch tegen hem een boete van ƒ iO eischen of 8 4agen gevangenisstraf De heer H Moolenbiek practizijn te s Hage verdetligde beklaagde Hij vond het vreemd dat het bij tUigvaBrdin g ton laste gelegde feit den datum van Mam t il 6 droeg een datum bijna een jaar oud Hij had geen getuigen a décharge medegebracht omdat hij er dan wel duizenden had kunnen medebrengen wijl zijn dient het feit niet alleen in Maart 1886 had uitgeoefend maar sedert een 25 tal jaren met gunstig gevolg Hij meende dat hetgeen de beklaagde had gedaan niets anders was dan een voldoening aan een verzoek om hulp en bijstand en dat dit niet kon aangemerkt worden als het uitoefenen van do geneeskunst Bij overtuiging waf hem gebleken dat zijn eigen kind dat op èen lestijd van twee jaren ziek was en door twea doctoren reeds was opgegeven door een toevalligon raad van iemand die g n dooter was behouden bleef door iets op de keel van het kiml te leggen Nu vroeg de verdediger of het de bedoeling van den wetgever was om eeui zoodanigen redder van een kind achter een deur met grendels te sluiten Hij wilde voorts niet treden in een beschouwing van de arresten die de ambtenaar van hot Openb Min had aangehaald maar hem was bekend een te s Hage gewezen arrest waarbij een dokter en een magnetiseur dio d or de Eechtbank waren veroordeeld wenWn vrijgesproken Nog beriep hij zielv oj e verklaringen vau d drie getuigen 8 cliargé dat ne hulp doar hen tviTs ingeroepen zoodat de ambtenaar vau het Opeuh Miu niet kon beweren dat pi s olicnt buiten noodzaak bijstand li d verleend hetgeen in de dagvaarding stond Z i was dat niet bewezen en hij concbideerde tot ontslag viiii alle rechtsvervolging De kantoureohter zal over veertien dagen uitspraak doen w m f Staten Oeneraal Twbeue Kimëb zittingen van Donderdag ii en Vrydag 25 Maart Het debat werd voortgezet over ilo wijziging in Hoofdstuk 111 der Grondwet en wel over art 77 dat wordt voorgesteld te lezen de Tweede Kamer bestaat uit 100 leden die gekozen worden in kiesdistrtcteft Do verdeeling van het Rijk in kicsdjstrioten en alle wat verder hot kiesrecht en de Wijze vait verkiezing betreft wordt door de wet geregeld Daarop zijn twee ameiidenienten voorgesteld een door den heer K van Dedem om te bepalen de Tweede Kamer bestaat uit 100 leden die gekozen worden in even zoovele kiesdistricten en eeu door lien heer H vrtogii om te bepalen de 2e Kamer bestaat uit 100 leden of zoovele meer als de wet zal bepalen die gekozen worden in kiesdistricten Het stelsel Van Dedem vverd bestreden door de heeren Van der Peltz en Kis en verdedigd door de heeren Schaopman en N Mackay De heer Kariicoinbe Sanders hoewel voor t oogenblik nog voor enkele distïicten wilde echter ook den toekoinstigen wetgever vrijheid toekennen in de keuze van een kiesstelsel De Minister van Binnoni Zaken bestreed beide amendementen Ofschoon voor kleine dlitrietea achtte bq het niet wenschelijk den toekomttigen wetgeTer aan een GrondwettelS jken band te leggen waardoor het onmogelijk ïou tijn later een beter stelsel in ts voeren Nadat de voorstellers hunne amendementen nadre hadden Terdedigd trok de he van Dedem Jzgn amendement in Door den heer Kist werd een sub amendt voorgesteld op het amendt Hartogh de strekking hebbende om het getal leden der Kamer van 100 tot 125 vast te stellen Dit sub amendt werd Terworpen met 70 tegen 4 stemmen Het amendt Lghman werd verworpen met 60 tegen 24 stemmen en het Begeeringsartikel daarna onveranderd aangenomen met 61 tegen 7 stemmen Het debat werd gisteren voortgezet en wel over art 78 De Begeoring stelt daarbij voor de le Kamer te doen bestaan nit SO leden te kiezen uit de hoogstaangeslagenen in de Rijk directe belasvingen door de Provinciale Staten in de volgende verhouding Noord Brabant 6 Gelderland 6 Zuid Holland 10 NoordHolland 9 Zeeland 3 Utrecht 2 Friesland 4 Overijsel 3 Groningen 3 Drente 2 Limburg 3 totaal 50 Door den heer De Beaufort werd b j amendt voorgesteld den eisch van hoogstaangesl gene te doen vervallen terwijl de heer Van Asch van Wijok als amendt voorstelde aan Noord en Zuid Holland elk een US minder te geven en aan Utrecht en Drente elk een lid meer De heeren E Mackay Lohman Halfmsns en Schaepman bestreden de keuze der leden van d e Eerste Kamer door de Provinciale Stiteu Do Minister van Binnenl Zaken verdedigde het Regeeringsvoorstel en bestreed zeei sterk het amendt De Beaufort De aanneming daarvan zou het geheele Hoofdstuk doen vallen Door den heer Borgesius werd als amendt voorgesteld te bepalen dat ook bij grensverandering der provinciën de wet zal voorzien in de wijziging welke daardoor in de verhouding van het te kiezen ledental noodig zal zijn Door de heeren Farnoombe Sanders en Van der Sleyden werd als amendement voorgesteld het aantal leden der Eerste Kamer te bepalen op 61 en Utrecht 3 in plaats 2 leden toe te kennen welk amendement door don heer Van Delden werd bestreden omdat men daardoor eene onbillijkheid zou begaan tegenover andere provinciéil bqzonder tegenover Overqsel Maandag 1 uur voortzetting Door velen zuUen de volgende bijzonderheden over de Fransche Kroonjuweelen die eerlang verkocht zullen worden met belangstelling gelezen worden Do geschiedenis dezer diamanten hangt toch samen met de geschiedenis van Frsnkryk zelf Vele juweelen komen van Frans I die in 1530 den grondslag legde van dien rijkdom Destijds bestond de schat slechts uit dén halssieraad en zes ringen tor waarde van ongeveer 3 675267 frs die gedragen waren door Anna van Bretagne Ken er van was bekend onder den naam van la hdlepointe een andere was een beroemde robijn van 206 karaten die men citt de Bretagne noemde Beide steenen en nog twee anderen werden door Hendrik III verpand voor 347000 pond troois omdat de Koning gehl noodig had in den oorlog tegen Spanje Frans 1 had bepaald dat de juweelen der kroon enkel door Koningen en Koninginnen van Frankrijk mochten gedragen worden maar meer dan eens pronkten er dames mee die een wit voetje hadden inj de Koningen zooals Diane de Poitiers Tijdens de Wetgevende Vergadering besloot men de diamanten te verkoopen maar de teptembrumrii vonden het voel beter ze in den zak te steken De dieven braken in de vertrekken waar de kroondiamanten verbor en waren en ile politie bemerkte den diefstal eerst toen hij volbracht wiis Men vond de dieven nog voorzien van een aantid juweelen Den volgenden dag verkbvarde de Minister Soland op do tribune dat er van de 25 millioen waarde nauwelijks nog een half millioen was overgebleven Verwonderlijk men had niets gezien gedurende den diefstal en toch was or zoodanig iu in hot paleis huisgehouden dat men overal leege flesschen en eindjes kaars vond Do openbare moening beschuldigde Danton en de geavanceerde partij van dien diefstal deze beschuldigden de Girondijnen en Sorgent toen directeur van politie werd algemoen van den diefttal beschuldigd Daarom noemde het volk hem Sergentjii als omdat er zich tusschen de gestolen diamanten oen kostbare agaat bevond Meu spoorde een aantal dieven op door wie de medeplichtigen werden aangewezen Nu bleek het dat Oollot den Saiicy ha l gestolen de Regent werd eerst een jaar later gevonden in een herberg van de voorst vd Saint Germain Napoleon droeg dien steen op den knop zijns degens tgdens zqn kroningsfeesten N poleon I verrijkte den kroonschat aanzienlijk In 1848 tijdeBS de revolutie en de prodamatis der republiek werden zij door krantenjongens en nationale garden op berries naai den staf der wacht gebracht op Bevel van gaaersal Courtsis Onderweg werd er voor 292000 fr van gestolen en het publiek beschuldigde den generaal omdat hij kostbaarheden zoo lichtzinnig dwars door de oproerige benden heen had laten transporteoren De kroondiamanten werden in de Bank bewaard en in 1876 kwamen zij terug te Parys Zal de verkoop iemand aantrekken uit de Vorstelijke femillën Misschien wel Er zijn aan die steenen veel familieherinneringen verbonden doch de groote stukken zullen in e handen vallen der kooplieden die ze zullen demonteeren Ondertrotiwd J ZWART Pz MAKIË M MULDER ndam j 34 Maartl887 ADVERTENTIÊN Vooispoedig b Tttllen van een Zoon J F SIBBES DH JoBG Gouda 25 Maart 1887 Heden overleed on gkiKefd Kindje RICHAJID JOUAN in den onderdom ran 4 maanden J A P MONTI JN A J MONTIJN23 Maart 1887 Scmeixino Heden oTerleed Eacbt en kalm na een laugdarig doch gednldii Igden mgn innig geliefde Echtgenoot I0HANNË8 BRAKEL in den onderdom Tan ruim 78 jaren Namens zjjn bedroefde Echl enoote Kinderen en Behnfrdkind Wed E T BRAKEL HiNWCHs P BRAKEL J W BRAKEL J BRAKEL MfiLLKR Gouda 25 Maart 1887 Eenige en algemeene kennisgeeing Heden overleed tot diepe droefheid Tan mg mgne Kinderen en Kleinkind mgne geliefde Eohtgenoote ANNA EVA QüïTSCH na een korte doch herige ongeateldheid en voorzien Tan de genademiddelen der H Kerk in den ouderdom Tan 72 jaren en 2 maanden J DS JONG Wed J r JA8PERS geb DE JONO 1 P Dï JONG M C JASPERS Gouda 25 Maart 1887 Goudsche Zangvereeniging Het BESTUUR maakt bekend dat Toor Heeren welke zich als werkende Leden bg de Vereeniging wenscheu aan te slaiten thans de gelegenheid bestaat tot het honden van bijzondere Kooroefeningeu onder leiding Tan den Heer 8 van MILLIGEN bg wien belangstellenden verïocht worden zich aan te melden Een HEER vraagt GEMEUBELEERÜE Zit en Slaapkamer met Kost of met Bediening alleen Adresseer couditiën met prijs onder No 1470 aan het Bureaa van dit Blad Bg 6 B TAR GOOR ZONEN U Gowla ia Terichenen lui alom Teitoggbaar tegen het Kort Verhaal Tan het optieden ran bet Classicsal Bestanr van Gouda te Oudewater door D J W MARGADANT Predikant te Oudewater Uitgegeven voor rekening van den schrgver ten voordeele van de Diaconiearmen der Hervormde Gemeente te Oudewater Prijs f 0 25 De R0TTERDAM8CHE BRANDA88Ü RANTIË DK Maas heeft aangesteld als AGENT den Heer A U N KABEL te GOUDA K WIJNTJE Directeur Openbare Vrijwillige Verkooping van eente kwaliteit Hoorovee Paardeo en Bouw eo Melkgereedsehsppen op de Piaats Gravemade onder Rijswiji De Notaris Mr S C v APPELTERE te e Gravenhage zal op WOENSDAG den 20 APRIL 1887 des Toormidda 10 nnr op d Plaats sGraremade aan den straatweg naar Delft onder Rytwijk in het openbaar tegen contante betaling verkoopen 44 stoks uitmuntend Hoornvee als 26 Melk en Kalfkoegen 9 Vare Soegen 3 Kalfraarzen 4 Finken 1 Pinkstier en een driejarige Stier ingeschreven in hei Rundvee Stamboek 3 Paarden alv 1 aftands bruin Merriepaard I zwart dito dito en 1 tweejarig bruin Merriepaard Voorts 2 Boerenwagens Melkwagen Utrechtsch Wagentje Spodüngkist Hooischudder Hooihark Gierwagen Koekmolen Veebascale met gewigten 3 Mestkarren Ploeg Egge en Rolblok 36 Koelblikken Melkemmers koperen Melkkannen Roomtonnen Vorken Harken en verdere Bouw en Melkgereedschappen Ëindelgk eenige Kippen Hanen en Eenden en hetgeen verder ten rerkoop zal worden aangeboden Op den verkoopdag is op de plaats geeue gelegenheid tot stalling ZEGT HET VOORT Openbare Verkooping op WOENSDAG 6 APRIL 1887 s morgens 10 uur op de Hofstede bewoond geweest door den WelEdelen Heer F A ta v LANGE aan de Oude Gouwe Wijk S No 27 te Gouda van 10 VARE KOEIEIT II KALFKOEIEN 2 GUISTE VAARZEN 3 PINKEN BOEREN WAGEN SCHOUWEN BOUWen MEL GEREEDSCHAP enz Inlichtingen geven de Notarissen FORTUIJNDROOGLEEVER te Gouda en Mr FÜHRI SNETHLAGE te Wo erden HEEREFKLEEDHrGMAGAZIJN ONTVANGEN DEMI SAISON en ZOMEE STOFFEK J HOOGK BOOM Nieuwe afgepaste QOEDIJNEN G oitlijn Neteldoeken en TAFËLKLEEDEI G HOUTMAN Onden ciers Tooneelvereenififinff Beschermheer WelEd Q Heer J H v n Hxaos ZUHER Sociëteit Ons Genoegen Zaal sKUNSTMIN Uitvoering op den 30n Maart 1887i JARVIS de eerlijke Man Tooneelspel in bedrgven gevolgd door Een aartje in de Directiekamer Karakterschets in één bedrgf Aanvang om 7Vj v wr Prgzen der plaatsen leden ƒ 060 Niet leden 0 99 NB De loting der plaatsen zal plaats hebben op DINSDAG 29 MAART OpenlDare Verkooping te REEUWIJK in het Koffiehuis van Rademaker aan de Reeuw bmg ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris té Waddinxveen op VRUDAG 15 APRIL 1887 des morgens ten 11 ute van in twee perceelen bewoond met Schuur Erf Tuin Hakhout Visscherij enz gelegen op Sluipwijk binnen Reeuwijk kad Sectie E No 403 tot en met 406 en 634 groot 21 Aren 51 Centiaren Verhuurd bij de week a ƒ 2 per week Een perceel best WeUand en Watering gelegen onder Zwammerdam aan den Bodegraven schen Straatweg nabij de Tol Kadaster Sectie B No 1500 en 1501 groot 1 Heet 5 Aren 30 Cent In eigen gebruik Aanvaarding direct Betaaldagl6MEI 1887 Tnformatien bg den eigenaar den Heer P VAN DRR HEIJDEN te Reeuwijk en den No taris MOLENAAR genoemd Openbare Vrijwillige Verkooping door ifterfgevnl ten overstaan van den Notaria G J SPRUYT resideerende te Ouderkerk a d IJsel op WOENSDAG 30 MAART 1887 des voormiddag 11 ure op het erf van de Wan W van ECK Az te Stolmjk in het dorp van divers TIMMERHOUT TOUW en IJZERWERK enz alles nagelaten door genoemden VAN ECK in leven timmerman en molenmaker te Stolwijk bg biljetten breeder vermeld en te bezichtigen op den verkoopdag van s voormiddags 8 tot 11 ure Belanffrijke Verkooping VAN MAITOFACTUEEN a contant op Maandag 28 Maart 1887 des morgens ten 10 uur zal door den Deurwaarder B H VAK DE Wekvk in het Koffiehuisvan H I DE Groot in de St Anthoniestraat te Gouda pubjiek tegen alle prgzen verkochtworden C Zwarte en gekleurde Lakens Busking de Laine Kamgaren Cheviot Coupons Pantalons üemiSaison stoffen groote sortèi ring Linnens Zakdoeken Damast Gordijnen Keper Amersfoort Boezeroengoed Engelsch Leder enz enz Een gedeelte dezer goederen afkomstig uit het stoomschip Alexandria door vuur en water beschadigd worden mede voor rekening der tesuradeuren verkocht Te zien een uur voor den aanvang der veiling