Goudsche Courant, zondag 27 maart 1887

Oiening¥imhelïoorJMns Seizoen deS adParrjs T j es a o CTX illVAQASÉ tM MfiEN EN EMEELEEMQSmSBt a W Ml DiR lil i Zondag 27 IKIaart 1887 r2fl5 5 B C VER WEU Tm leur y Dgi i B fieygetedt B4 h eit de e ne geachte Clientèle de Voorjaars Prijscourant aan te Meden Het g roote vertrouwen dat hij gedurende drie jaren als chef van deze onderneming heeft genoten hoopt hij in het vervolg dubbel waardig te blijven door uitsluitend eigen gemaakte Goe i oeren te verkoopen voor welke deugdelijkheid hij kan garandeeren zoodat men verzekerd kan zijn zich in j yengenoemd Magazijn ONMIDÜELIJK VOORDKELIG en GOEDPASSEND te kunnen kleeden HJIl Aan het Magazijn de Stad Parijs is een speciale inrichting voor goederen naar maat vei Bohden zonder prijsverhooging onder leiding van zeer bekwame coupeurs voegt men daarbij de meest uitgebreide keuze zoowel in de goedkoopste als in de fijnste Fransche en Engelsche Stoffen die in het Magazijn voorhanden zijn dan lijdt het geen twijfel of iedere bezoeker zal overtuigd zijn dat het onnoodig is zijn kleederen in andere plaatsen t $ Uogpen of te laten vervaardigen zoo noodigt de öndergeteekende ü beleefd tot een bezoek en Uwe gewaai deerde orders uit en heeft de eer 11 IM ijMt 1 V t gAchiend te zijn UEd Dw IJr 3ixlnoo feedkig Magazijn MARKT A 62 Gouda i éi wftdB i f ÖÊMl ÖArSONS vau af ƒ 6 50 ƒ 8 50 flo O 14 17 50 20 25 tot ƒ 35 il sBrsj n il COSTUMES ƒ 8 25 ƒ 10 50 ƒ 14 25 ƒ 15 50 20 ƒ 25 30 tot ƒ 40 n 1 KAMG JACQUET COST 14 50 f l7 50 20 ƒ 25 ƒ 30 35 tot ƒ 45 1 bi GBKLEEDE 17 50 20 50 ƒ 25 30 ƒ 35 40 ƒ 45 tot 50 Zwart LAKEN ƒ 22 50 30 35 ƒ 40 45 tot 50 AUliimtt PUCKSKIN PANTALONS ƒ 2 25 ƒ 3 50 f 4 f 4 75 5 50 6 50 8 50 ƒ 9 75 tot 15 Enkele COLBERTS en JA CQJJETS van at 5 ƒ 6 tot 20 U JONSEÖ DEMI SAISONS Ll m fZ Lk s 3 4 50 6 50 ƒ 9 75 tot 16 DEMI SAISONS i j ji U COLBEKT COSTÜlJilS CANTAWNS I il Al BvlI jSHlfo ïkAKJES van rf ƒ 1 50 2 ƒ 2 50 f 3 50 4 50 ƒ 6 ƒ 7 50 10 12 tot ƒ 15 a p f UCOTPAKJES 2 25 ƒ 3 75 f 5 6i 50 8 ƒ 10 tot ƒ 15 Eukele TBICOT PANTALONS in alle kleuren en grootten y eOMMUNIEPAKJES CHAMBKE CLÜACKS en DEILGOEDBREN in alle prijzen f 1 75 tot ƒ 7 50 t5JTTT9 TflFi frnrr k adrbs markt a 62 ooupA J QfKI Mc eKmk S iaerrmtr genoegen 0 t kunnen mits niet ffetb affen anhttMagazijn eruUd worden t w M V i i a Openbare Verkoopingf stHut i w wüOiHB daa irte uakmB voor de nieuwe Goederen van a fia f heden m rf i ï v p i oi T pg rs jöpmuning te GOUDA ten overstaan van den Notaris H B G C FOETÏÏIJNDEOOGLEEVEE MU 1 rf 1 op WOENSDAG 30 MAART 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehnis Hiiimomik aan de Markt van 40 Hectaren 53 Aren 20 Centiaren f 0 I WiilM Êm 3P B T T B lïT g f4 O O P iii R i 3 D ï ID IJ 3 S T O iF jn IC IsT O Wei Uooi CR Rietland en VEEI PLAS ligffende op Ravengherg en Gravenhroek in de gemeente Ki5lifiö AI SEI pAPIEHEM enz HBöSmaA ÉHéS i i eltend lajye prijzen ö S In het Tapijtmagazijn van j HEEVWIJR en in deBroekveldsohe Veenderij in de gemeente ZiTAMMERDAM Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOIITUMN DRÜ0 5LEEVER te Gouda taiX mk liiil iiiH laaiHBniVi ijifi MitöB de Nieuwste Sloffen ö lD I O X = a uit de BLIKKEN TBOMMUL van A VAN TüIJLL Amsterdam Het is een zeer Terzaehtend en losaiakend middel tegen Hoest en aandoening der Slginvhesen per doos40ct8 Dit merk alleen te Gouda vetkrygbaar bg mhr im J J van Ier SAi H EN Snelpersdnik tui A BRINKMAN te Gouda Banketbakker Markt Boltenlandsch Overzicht Het Praiaische Heerenliuis maakte eergisteren een annrang met de algemeene beschouwingen orer het nieuwe kerkelijke ontwerp waardoor prins Bismarck den rrede tusschen Pruisen en den Paus geheel wil herstellen De kanselier woonde de zitting bq en nam reeds spoedig het woord ten einde het ontwerp te verdedigen Nadat eerst de rapporteur verslag had uitgebracht van de werkzaamheden der commissie en het door haar eenigszina gew zigde ontwerp had aanbevolen lichtte bisschop Kopp vail Fulda zijne amendementen toe welke strekken tot uitbreiding der concessies betreAende da vAnceigefticht het lezen der missen en de toelating der geestelijke orden Het ontwerp werd namens de minderheid bestredpn door den nationaal liberalen hoogleeraar Beseier die betoogde dat de rvgeering t ver ging Hierop vatte prins Btsmarck terstond het woord ter verdediging van het ontwerp Volgens den kanselier is dit ontwerp de weg tot een eervollen vrede met den Paus Sedert 1875 was het steeds zijn streven vrede te sluiten met de Curie en workeIqk had hq tien jaren noodig gehad om dit doel te bereiken Nu is men dit doel zeer dicht genaderd waarom dus nu hot ontwerp niet aannemen AUeen hierom zeido Bismarck ten slotte ben ik toegevender geweest jegens den vredelievondeu Paus dan velen mijner politieke vr ndeu wel aai genaam was Ik sta échter met myn naam aïs staatsman borg voor mqna overtuiging en ik zal daarnaar handalen gelyk ik trouwens reeds meermalen heb gedaan Be meerderheid welke ons heefl bestreden bestaat uit het centrum vereenigdmetde Fortschrittpartg Deze oppositie is nu gelnokon maar zg kan over 3 jaren terugkeeren Waaneer wg nu echter den vrede mot Kome geheel herstellen dan geef ik weinig meer om het centrum Deze partq zal dan uitdrogen als en gezwollen rivier wanneer het onweer over is Alle eeriijke en vredelievende mannen zullen zich terufftrekken en voor bet aantal strijders dat de heer Windhorst dan nog in het veld kan brengen behoeven wjj niet te vreezenj Prins Bismarcks rede was het Iwlangrgkste deel van bet debat Na eenige opmerking van den heer Ton Kleist werd de voorzetting der algemeene beraadslagingen verdaagd In de volgende zitting is deze zaak reeds tot eene beslissing gekomen In hoofdzaak bleef het ontwerp in den zelfden vorm waarin het door de commissie was gebracht Van de amendementen door bisschop Kopp voorgesteld werden er slechts twee aangenomen en wel da minat gewichtige Voor stemden alle leden behalve de nationaalliberalen van wie alleen de heer Miquel het ontwerp steunde nadat gij zgne houding in een uitvoerige rede had verdedigd Bij bet debat over de suikerbelasting in den I uitschen Bgksdng welke in het afgeloopen jaar nog geen 16 millioen opbracht in plaats van de geraamde 37 millioen noodigde Bennigsen de Regeering uit door haar invloed een internationale regeling van de suikerquaestie tot stand te brengen Den hervorming dor suikerbelasting achtte de leider der natio naalliberalen dringend noodig ook om het deficit weg te nemen de suikerbeUsting kon volgens hem 60 a 70 miUioen opleveren zonder de suikerindustrie te benadeelen De Duitsche Keizer was Woensdagmorgen weer op den gewonen t jd met de hem eigen stiptheid aan het werk een bewgs dat de buitengewone drukte hem niet gedeerd heeft Ook legde de Keizer eergisteren verschillende bezoeken af was 6 uur aan t fBmilio liner en s avonds in de opera De vrg lange dankbetuiging in de nlleichs Anzeiger werd eigenhandig door hem geschreven Uit alle oonTen van het rijk komen nog steeds berichten over het feest dat inderdaad met buitengewone opgewektheid is gerierd En niet alles vervliegt in rook en damp op verschillende plaatsen hoeft men de gelegenheid aangegrepen om den merkwaardigen dag te wijden door het stichten van een of an re weldadige inrichting Berlijn wees o s daarvoor SOO OOO M aan de stichting zal don naam dragen van vKaiser Wilhelm Augusta Stufting De Keizer betuigde zjjn bijzondere ingenomenheid met dit geschenk In de benoeming van de Fransche hegrootingscommissie zal waarschijnlgk verandering komen tot heden werd die oommissie benoemd in deafdeelingen en de rechterzqde stelselmatig uitgegoten Nu heeft de uiterste linkerzijde met 22 tegen 9 stemmen besloten voor te stellen de nieuwe begrootingscommissie niet gelijk tot dusver in de Afdeelingen maar in de gewone zitting te kiezen en leden der rechterzijde op te nemen De rechterzijde besloot Uerran in gsen gerai gebraik te maken tenzij haar een evenredige vertegenwoordiging in de commissie werd gegund en zij zelf de personen mag aanwijzen De jFramjais schrgft de veranderde houding der republikeinen op dit punt hieraan toe dat zijzelf verschrikt zgn g w xrde éoor de janunerlgke gevolgen van hun fiaaiKi waabehecr Daar kan wel iets van aan zgn Kantongerecht te Goada Terechtzitting van Woensdag 23 Uoart 1887 Kantonrechter Hr J ÏL van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C H W K koffiohuishouder te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens na 12 uur s nachts hebben van beioekers in zgn koffiehuis op den Kattensingel te Gouda A M de M huisvrouw van H S koffiehuishoudster te Gouda tot 3 gulden of 1 lag wegens na 12 uur s nachts hebben vim bezoekers in haar koffiairaia op da fiottsra to OaoiU J A hs svrouw van C B te Gouda tot t gulden of 1 dag wag os werpen vaa aaeh in het water te Gouda W C V arbeider te Gouda tot Vi gulden of 1 dag wegens vegen van een baan op het ijs aan den Bleekerssingel te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders If J T arbeider te Gouda tot gulden of I dag wegens vegen van een baan op het gs aan de Fluweelensingel te iouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders L H L klerk te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Vegens loopen in een graspei vna het plantsoen te Gouda B i B tonwsUgnr te Gtinda evenals de vorige A B Melkverkooper te Gouda tot i gulden of 1 dag wegens rijden over het met klinkers bestrate voetpad te Gouda J W pgpmaker te Gouda erenalt de vorige C K molkverkooper te Gouda evenals de vorige M il C gepensioneerd Indisch militair te Gouda evenals de vorige J O landbouwer te Lange Ruigeweide tot Vi gulden of 1 dag wegens watoren op de straat te Gouda buiten de openbare waterbakken W V D arbeider te Hekendorp evenals de vorige VRIJGESPROKEN F V timmerman te Gouda van de aanUacht puin zand en aarde te hebben doen nederteggeu op de straat te Gouda ponder vergunning van Burgemeester en Wethouders u o r K e r IJ k e B t a n d GEBOREN U Murt Adriaa FnoeiKsi gaden A Rivet es J C FlirniD M Mllhasar ouden J C Sibbe eB i F d JoDg Mirgsrcthi Psulins oadenJ Ttn der Spelfren M de loDg OTEULLDENi iS Hurt T C Hoogtsdük d 94 P Tgiermu wed B Stolwyk 19 j l m O l no dar Brugge t j A Swaoeubary S j 7 m 26 H W SchoDteo 6 m A E Kutleb hBiiTr van 3 de Jong 72 j J Brake 78 j ONDERTROUWD 2b Maart J ZwaH ta Zaandam 2S j en U M Mulder tl j Kleinhaodei in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 m Augustus 1881 StaUtilad N 97J ter openbar kennis dat bij hen zgn ingekomen van de navolgwde personen veizoekschriften waarbij vergnnning wsrdtgevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam vtc des V no 1t r Atnduidiog foMlitett i L Jansen Jr Peperstraat Wgit K no 93 G Tuithoff öroenendaal W k I no 18 Gouda den 26 Maart 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN De Secretaris BEOÜWEB f ADVEKTEi TlEI flO OO Belooning Bovenstaande som wordt aitgelooiU aan den vinder of aanwijzer eener gzeren ROEIBOOT met twee Inchtkaaten op 10 Februari 1887 verloren geraakt tassohen Goada en Dordrecht Zich te vervoegen bg den Haer H J n WINKEL HzK Expediteur Amsterdam Alle soorten van MEUBELEN worden looTeal mogelgk geheel Temiaawd en opgemat t bg Meubelmaker Xinge NoodgodtteeK B 9t Confiteur Cuüenür Bevries tkk bdeefidgk aan tot liet LEVEREN Tan Disms Dwitiiiias Soopbm apparte ScBonu enx en Uea wat tot hetvak behoort i ui Verduurij e Bevensmiddelen Sottss en SaosiN vtn Wé JSQ QQ STB A AT Jt Comp Leiden MARKT A 146 Tegen Mei wordt OEVRAAQD een WERKMEll boren de 20 jaar Adres onder No 1471 aan het Bdreaa deier Courant Wederom ONTVANGEN Nieuwe Gfedroogde ABRlEOpi 45 Ct de 5 Om SM7BUA 7U E1T T 20 Ct de 5 On T CREBA8 Soliede Agent gevraagd Toor den verkoop van prima OXIB8TBNBIBR aanbevolen door de Comm van den VOLKSBOND te AJI18TERDA1II c Franco brieven onder No 1469 aan het Barean dezer Coorant