Goudsche Courant, zondag 27 maart 1887

Woensdag 30 Naart J887 Or f rm f o GOUDSCHE COIIBAN JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstre èen De inzeadiag van advertentiën kan geschieden tot éba uur dM nainfddags van den dag der uitgai f i o A M SMIT Bleekerssingel rraagt een BAEEERSLEERLING P Q boTen 15 jaw Aanbieding in persoon I Tapijten en Gordijnstoffen Q De ondergeteekende bericht de ONTVANGST der nieuwste Dessins ff5 o s De ondergeteekende bericht de ONTVANGST der nieuwste Dessins 9 Vilvet Brusselsch Tapistry en Gonje Scholsch P 4 Loopers Fantaisie en Cocosinatten Gordijnstoffen TAFKLKLEEDKi WA8 EKZ iL OEHi g LINOLEUM of KURKTAPIJT BEHANGSELPAPIBB enz ii B DE JONG Behanger ® O ITederlandsche Stoom Mineraal Waterfalsriek DE SINELLE SPRONG te Tegelen Specialiteit van MIXERAAL WATER en LIMONADES op HEELE en HALVE SIJPHONS en KOGELPLESSCHEN Depèt A PORTIEK Gouwe C i o V Zuivere BORDEAÜX WIJNEN bij SLOTEMAKER Co ONTVANGEN Dames en Kinder en fraaie colleclie ZOMËR AIAWtELS C3 ÜOTJTIMI Isr ZLIVEHE FKANSCHE WIJNEN Da bekende BORDEAOX 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen rerkrijgbaar Voorts alle MBHKBN Prijscouranten gratis en francoVan alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeiüg Dep6t van Wellens Boonekamp Elizter STOOHVAART HAATSGHAPPIJJEELAND Bt amd ihi van Heeren HandeUron en Oroothandelftren op Sageland wordt gevettigd 9 d tiitbr idiu TWi don dienst der Stoom vaart Maatschappij KEEIjAND Van af 1 Juni zal du ditnal r rdubD ld sUn Het sal mogelijk sija Zionden tweemaal per dag te bereiken m den Morc n wi in dan avond Hierdoor wordt de beste gelegenheid aangeboden om de lioht bederfelijke Vftran als VImboIi Slieren Boter Wild Gh oonten enz op de eerste markten van Londen tebrangen Baeds uu kunnen oontraoten gesloten worden Toor bet geregeld vervoer van zekere hoeveelheden rdooir balangrUk lagere vrachten bedongen worden Door nu regelingen te treffan heeft men 4w vo ork ar voor plaatctuimto in de booten van den dagdienst laUabtfngen Qn t verkregen bü de Maatsohappvj te Vlisamgen en bij de MjJ t t Expl ▼ an Btaataapoorwagen Afd Ooederenverkeer te TTtreoht DE D BECTiE TBE SINGER M41FA 1T11RING COMPAQ IW ÏOIIK Eenige Fabrikanten der echte Siuj er Aïaaimachines OEiaiNEELE SINGER NAAILCACHINES alom bekend om hunne voortreffelüke constructie en groote duurzaamheid Nieuwste üitvindinq de IMPROVED Singer Machines met oscilleerendf ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EDINBURGH In Optober 1886 ontvingen van alle geëxposeerde Naaimachines slechts de GRIGINEELE SINGER den hoogsten prijs De Gouden Medaille Ëenig Depot te GOUDA Hooiistraat til TRICOT GOED A 7a OS Az Kleiweg E 73a BroDwérij de POSTHOORN Rotterdan Brouwerij de Anislcl Amsterdam Alle mogelijke Beyersoh Lager en Gerste soorten ait boTeoBlsande Brouwergen zijn steeds Gebotteld en per Pust verkrijgbaar in het Depot Zeug straat G 85 J H ROODE Pryscouranten en Analysen gratis GROOTE SORTEERING TAFELELEEDEIT in Velvet Laken Tapis Gobelin en Jiite van de goedkoopste tot de fijnste genres SCHENK ZOON W J vaivLeeüwkn Spiering straat F 41 Aanlegger van Waier en Gasleiding en Spreekhuizen C F BUSCH Magazijn van MANUFACTUREN MARKT A 64 Ontvang en de nieuwe Eegen Voorjaars eDZomermantels Heden iHaandag Lappendag Groote Keuze JONBEHEEBEN FAKJES G HOUTMAN H H Koek en Banketbakkers Een net JONGMENSCH reeds 6 jaar in t ak werkzaam en van goede getaigen voorzien zoekt plaatsing Brieven letter b aan de Boekhandelaar J VAN BENTÜM ZOON te Gouda Er biedt zich aan met MEI eene fatsoenlgke R K lIlMiTKIIIl ziJ is van goede getuigen voorzien liefst in Gouda Adres met franco brieven onder No 1472 aan het Bureau dezer Courant de Nieuwste ni r i J de MOL Turfmarkt Gouda Friedrich Lohmann LEIDEN Ververij en ChemischeWasscherij AGENTE voor Oouda en omstreken Mej Wed H B van Luuk Gouda Markt 63 NIEUWE Eri cas Parapluies Kinder parasols Zeer voordeelige prjjzen SCHENK ZOON Snelpersdruk van A Bkinkhan te Gouda uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In oe Stad geschiedt de uiti ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden i 1 25 franco per post f 1 60 BINNENLAND GOUDA 39 Maart 1887 By Z M besluit ran 27 Maart is met ini ani van 15 April e Ic herbenoemd tot kaïitonreohterplaatsvervHiiger to Gouda de beer Mr J Fortuijn JQrooglcover Op eeno Zondag j l gehouden vergadering der gymnastiokvereeniging Excelsior alhier is tot bo tuuralid benoemd de heer H Ijuyten Tereus werd besloten alle leden van bovengenoemde vereoniging onder verhooging van contributie voortaan in de gelegenheid te stellen zich te kunnen oeft nen m het schennen De daardoor ontstane echerraiifdeeliiig irordt als ondamfdeeling der gYmna stiekvereeniging Kxoelsior ppgonomen De BoMerrtarascho Rechtbank heeft Zaterdag B M metselaar en aannemer te touda die vóór 2ijn faillietverklaring aan zijn moeder en broeder do geleende ƒ 1117 had terug betaald eu daardoor volgens het O M arj 341 VV v str had overtreden vrijgesproken Do Commissaris des Konings in deze provincie heeft op het verzoek van de aftleeliug Waddiniveen Zevenhuizen en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw om verlenging der opheffing van de beschermende bepalingen der vrei van 25 Mei 1380 SÜl no 89 gunstig beschikt en de ophelling dier bepalingen verlengd tot 31 December 1887 zoodttt do landliouwors in de bovengenoomde gemeenten tot gomeldcn datum de musschen kraaien enz op hunne landerijen mogen dooden Voor do aanstaande examens voor de akte van onderwijzer on ondorwij efe in do provincie Zaid UoUnnd zullen als examinatoren optreden dofheeren S C Rademaker to Rotterdam A van der Harst te Leidon J van den Hout to Schiedam en A Labliorton te s Gmvenhage voor rokonen en vormleer A J feebaal te s jravcnliage 1 1 van Wijk te Leiden R Leopold te ionda en 1 Wijma to Schiedam voor Ne d taal en lozen J Mackenzie te Rotterdam en H J W Hul or to Gouda voor geschiedenis H li Wassen te Delft en J Wuijstor te I eidün voor aardrijkskunde en J C Sander te Schiedam voor opvoeding en onderwijs Met den loatston trein uit Gouda naar Amsterdamberden Vrijdag avond do reizigers voor Utrecht bestemd van Hnrmelen via Bronk ien medegenomen Doordat dozo vergissing vóór do aankomst te Nieuwershiis werd ontdekt konden zij reeds in die plaatsuitstappen en in don eorstvolgcnden uit Amsterdamkoraenilen trein worden opgenomen waardoor zij hoewel nnm een half uur telaat toch nog de plaatshunner bestemmïng bereikten U DJ Staten Generaal Twefoie Kameb Zitttog van Maandag 28 Maart Aan do orde Grondwetsherziening De heraadBlogingen werden voortgezet over de wijzigingort in Hoofdstuk III en wol over art 78 luidende De Eerste Kamor bestaat uit vijftig leden Zij moMen behooren tot de hoogstaangeslagenen in de Rijks dirjcte bela t ij 5en Het getal dezer I hoogstaangeslagenen waaruit zij worden gekomen wordt in elke provincie zoo bepaald dat op iedere 1 twee dnizend zielen 6 i Üe tevens de overige vereischten beiit om lid deïer i amer te zijn verI kiesbaar is Deze overige vereischten zijn de elfi welke voor de leden der Twee le Kamer warden evjprdard Z worden verkozen door de Provincmle btaten in de volgende verhoiidinz PToord Brabant C Gelderland 6 Zuid Holland 10 Xoord Hollaud 9 Zeeland 2 Utrecht 2 Friesland 4 OverijaeJ 3 Gromngen i Drente 2 Liraburg 3 In geval van vereeniging of splitsiq van provinciën of vorming van nieuwe Voorziet de w8t inde wijziging welke daardoor in deze verhottdmgnoodig zal wordon bovondeu C X Hierop zyn voorgesteld lo een amendement De Beaufort om d weeie alinoa en de eerste ziu ne lo van de detde Bnea te doen vervallen 2o oen amendement E Mackay om het vijfde id te n j Zg wordai gekozen in i date provincie door dezelfde kiezers aU voor de loden van de Tweede Kamer zijn a mgeweïen in de volgende verhouding NoordBrabant 6 Gelderland 6 ZuidHolland 10 XoofcHlolland 9 Zoeland S utrecht 2 Friosland 4 Overijsel 3 Groningen 3 Drente 2 Limburg 3 Allo at de wgze fan vurkieiing betreft wordt door de wet geregeld 3o Keu amondt arncombe Sanders en Vau der Sleijden om bet ledenbd uit 51 leden te doen bestaan en het getal leden voor Utrecht te l epnien op 3 4o Een innend V m Vsch i an W ijoJc om Zuiden NoordHolland ieder één hl miudcr en Utrecht en Overijsel ieder can lid meer te doaii kie eu Bo Een amend Goeman Borgesius om liet begin van de huitsto aUnea van het artikel te lezen In geval van vereeniging splitsing of grensvorandering van provinoidn of vormüig van nieuwe voorziet enz 6o Een amendement van don hoer Smeenge om op iedore 1000 zielen écn lid te bepalen Het amendt De Beaufort werd aangenomen met 41 togon 34 stemmeu Het amendt Sanders werd verworpen met 39 tegen 37 stemmen Het amend 8oh van Wijck word verworpen mot 47 tegon 28 stemmen en dat van den heer E Mackay met 50 togen 17 etemmeo terwql dat van don hoer Borgeaioa met 48 tegen 3 stemmen werd aangenomen 5 4 werd daarna aangenomen met 49 tegen 26 stemmen Do Minister Heemskerk verdoekt donRia daar de Regoering vóór do stemming had gejogd het artikel zooais het na het amendt De Boaufort luidt niet in de Eerste Kamer te kunnen verdedigen de verdere bohandeling der Grondwetahemening te schorsen Blijkens nadere Iwriohten omtrent den brand in den noordelijken toren der Maria Magdaleua kerk te Breslau werd s nachts omstreeks 2 uur bemerkt dat er in het bovengedeelte van den toren onraad was Onmiddellijk daarna sloegen de vlammen uit allo opsningan een bewijs dat het vuur er reeds lang moert hebbon Voortgeworfct Daar het voel te gevaarlijk waa zich op dat oogonblik in hot lagere ADVERTENTIÈN worden geplaati van 1 5 regels a 60 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTE LETTBR worden berekend naar plaatarnwitoi Bovendien worden alle Advertenti it jïii HI opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgat f mgrn AfzoaderlBke Nommers VIJF CÉNtInT gedeelte van den toren te wagop befdtaiiien demannen der brandweer den zuidt lijkËtt tQIfia ijni van datir de blussching te beproo en en lthan to zorgen dat het vuur bini dt i l fttdnAe ktoren beperkt bleef Dit geliite T goif S f Iw moest echter een poos alles wórden gestaakt daardo torenspits begon over te bellen De pol tie hadhierop reeds gerekend e daarom het plein en eenpaar aangrenzende straten door het volk doon ottt mimen Mot dat al word het ook voor de brandweergevaarlijk daar weldra tegelijk met den top ook eenverder godeelte van don brandenden toren juist ttj r het zuiden overhelde EiudeUjk tegen 4 aur tortte het geheele bovengedeelte in zoodanig dat alles ophet plein vóór het kerkportauf aedèrploèl Vaamavervolgens ook het overige gedeelte van den torent p die plek nederviel alles zonder dat de zuideUjkotorea getroffen word Tegen BblMpht ♦ wm f p het jongste congre van ha SSf derzoeker te Berlijn heeft d beroemde sctB W hilpi Wsmwri Siemens stoi e bowoerd ïot sKifp JefJ g i tricitoit zijn wij in stait leveusiuuldoluu ty vervaafdigen Deze v oorden werden met verbn ing door velen aanguhoop4 anderen lachten er niet weinfe onl en meaigeeli 10611 hom daiir rver erg ImSe S vallen en ia gosehriften tiestreden Kaar aauloiding hiervan heeft Siemcia dit oudorwem in b Mf besproken in do vevirndoriiiü dor leMn vSn hIt èf troterbnis genootschap welks d u rfS on Je iUani 3 l n is gehoaden Do oo iMlMiwftcMpiaesM Mnl do genoemde gfthjerda jotgens tvomlag dnwv a m voorkomende jiMdej toegelicht flj Levensmiddelenbrandstoffen Door yerchitlende scheikundige werkingen welke in on lichaam plaab hél l Vej jn den wij de lovousmiddelen die wij behhan gea tigd en daardoor ontstaat de waftntE ff lW leven onderhoudt Aj Hierbij komt nog iets anders in nanmerkitlg ffl stikstofvorbindingon van ons lichaam moeten wy doen ontstaan of vernieuwen en om d07a tatik tt kunuen vervullen is hot volstraU levensmiddelen stikstofverbindingen stof 13 een eigenaardig hchaam dan niet dan zeer bezwaarlijk zich met andere zolfstandigheden verbindt Willen wij derhalve leveusraii dan wordt in de oerate plaats vereiaH vv j het middel bezitten do ö 6gheid tot Jwt aaugnan vuu verbindingen een oigouachiw der jstiicsi nemen In de organisclïe imtuiii es door het levensproces der plantei In de i tuigde natuur hebbelu wij slecl t 6 de salpeterezufe verbindingen He k ltlKi oi niot volledig kan wórden vorklaani l P 1 im geuite beweringHot is mogelijk dat wij eenmaal iu staat zullen zijn loveusmiddeion langs kinistma tigon weg te vervaardigen welke stikstof moeteit bevatten zou met recht een herschenschim genoemd mogen worden mdi n er niet reeds een we bestond die hot uitzicht opent op do verwezenlijking der door mij geopperde onderstelling Zijn wij op dit oogonblik nog niot zoover govorderd wij zullen er wel komen De weg die ons daarheen zal geleiden staat reeds voor ons open Mijne hoorders tüüen zich hofS ntren dat ik vóór ongeveer een dertigtal 5 8rf en toestel heb beschreven tor vervaardjjfing laa Ocinjj M w PW § i ewf a w