Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1887

kon a luurstof is gewijiigden vorm verkeerende in t geen men noemt den actieren toeetand waarin iq zich Teel sterker met andere lichamen Terbiidt dan in geral zq zich niet in dezen toestand beTÏndt Deze aotieTe zuurstof heeft de eigenschap onder den iDTloed Tan electriciteit by haar ontstaan zich rechtstreeks met de in den dampkring aanwezige stikstof te verbinden Be zoogenaamde zwavelieuk die men vaameemt indien een bliksemstraal de lucht in onze naUjiheid daorkiicft ontstaat ten gerolge Tan em Terbmding door stikstof en zuurstof te weeg gebraeht door de electrieke ontlading Iet is dorhalre reeds sedert lang bekend dat de electrisohe stroom de eigenschap bezit de beide genoemde stoffen mot elkander te Terbinden en de toestel ter vervaardiging van ozon geeft ons het werktuigelijk middel ter hand een dergelijke verbinding te doen ontstaan Wfl mogen den ozontoestel met andere woordende geopende poort noemen van den weg die onslater in de gelegenheid zal stellen door middel van mechanisok opgewekte electriciteit fabriekmatig stikstofverbindingen te verkrijgen Het is een vooruitgang op wetonschappelijk technisch gebied zooals tallooze malen hebben plaats gehad in andererichtingen T Op gelgke w ze wordt waterstof door middel van den ozontoestel in den zoogenaamden actieven toestand omgezet en wij zien derhalve dat de mogeIqkheid bestaat in het vervolg langs werktuigolijken weg producten te doen ontstaan behoorende tot de reeks der ammoniakverbinding Vraagt men of het ann de electrochemie in lateren tijd zal gelakken op den aangeduiden weg levensmiddelen te vervaardigen welke voor het dierlgk lichaam als voedsel geschikt aangenaam en begeerlijk zullen wezen het antwoord daarop kan alleen de toekomst geven In elk geval heb ik hier het afdoend bewijs geleverd naar ik meen dat de door mjj geuite onderstelling niet is een herschenschimmig beeld der aekelyk opgewekte fantasie maar een hypothese steunende op streng wetenschappelijk onderzoek Cesare Ijumbroso de Ttaliaansche Antropoloog deed voor eenigen tijd een boek over de gelaatstrekken der misdadigers het licht zien Volgens dit boek is do gewone voorstelling van Misdadigersgezichten voor het grootste gedeelte verkeerd Schryvers van rooverromans schilderen alle misdadigers als menschen van een verschrikkelijk uiterlyk met stoppeligen baard en wildfonkelende oogen Bat is niet juist Zoo goed als er misdadigers zijn die een schedel van buitengewonen Tom hebben evenzoo vindt men onder hen dié op minder goeden voet met de maatschappelijke verordeningen leven on iu het bijzonder onder talentvolle schurken en de hoofdlietlen van spitsboovwibenden menig volkcUnen regelmatig gelaat Zoo zag de moordenaar et nil van wien Larater verhaalt dat hij op een schutsengel geleek of de Napelsche roovorhoofdman Oarbone die als een verschijuing van zeldzame bevalligheid afgeschildenl vordt Lombroso deelt uit zjjne onderving Jiet volgende mede Bi do brandstiuhters k m mt u opmerken dat Oj n nekte huid een kinderlijk uiterl k en nd h mr hebten dat zij op vrouweHtnaDier ge chculcu dragen Kun voorbeeld uit de oudheid biervoor uit de strafrechterlijke literatuur is de beruchte brandstichter van Pesaro die den bijnaam van de jongejuffrouw droeg en inderdaad een meisjesachtig uiterlijk en vrouweiyke gewoonten had Moordenaren en inbrekers hebben daarentegen dicht dlkwyls kroezend haar wanstaltigen schedel krachtige kaakbeenderen en vooral uitstekende jnkbeenderen an hoofd en romp zijn zij dikwijls met littoekens ids overdekt Bij misdadigers die om zoo te zeggeii een beroep van het moorden mak ll valt de koude oaboweeglqke starre oogopsMj op terwijl het oog niet zelden met bloed beloopen scheut De neus is bij hen groot gebogen of wel haakvonuig als de snavel van een roofvogel de kin is groot de ooren zijn lang het haar is dicht gekroest en in den regel van donkere kleur de baard ongetijk de hoektanden z n buitengewoon aatwikkekl en de lippen sntaL Vrij algemeen kan men bij hen een krarapnclitig knippen met de oogen en een vertrekking van dei eenen wang opmerken tengevolge van dit laatste worden dan de hoektanden aan die zijde nchtlnar waardoor het gelaat een dreigende uitdrukking verkrijgt Ken groot aantal van de schurken welke Iximbroso in de gelegenheid was te bestudeeren onderarheidden zich door een eigenaardige goedmoedige itdmkking op hun gezicht dat tevens een groote bijgeloovigheid verried die deze individuen met een zeker vertrouwen bij de uitoefening van hun treiuig handwerk vervulde Andere waren voor den onderzoeker opmerke lyk door hun bgzondere bleeke gelaatskleur schuwe kleine oogen spitse neus en recht oudewijven gezicht In het algemeen is Toor vde misdadigers ken I merkend dat z van het hoofd afwijkende ooren dicht haar ongelijke baard zware wenkbrauwen en dikke kaakbeenderen een vierkante vooruitspringend kin en breede wangen hebben en dat hunne bewegingen haastig en zenuwachtig zijn Het scherpe oog van den kunstenaar heeft deze eigenaardigheden van een misdadigersuiterlijk nog voor dat wetenschappelijke onderzoekingen de feiten vastgesteld hadden opgemerkt en op prijs gesteld Ary Scheffer heeft bijvoorbeeld Judas afgebeeld met terugw kend voorhoofd en lange spitse ooren zóó ook ziet de Judas er uit wiens beeld zich aan den voet der Scala Santa te Kome bevindt Ook menige beteekenis uit den tyd der Bomeinsche keizers is in dat opzicht zeer leerrijk Tiberius had evenals de Judas van Ary Scheffers van het hoofdafwijkende ooren zgn gelaat was vertrokken en zijne onderkaalc groot Caligula had een volkomen misdadigersgezicht De uitdrukking van zijn gelaat was onheilspellend wreed en wantrouwend zijne lippen waren smal en dreigend zamengetrokken zijne oogen stonden star en wild zijne kaken waren sterk en ongelgk Nero s kop vertoonde een opvallende onregelmatigheid zware kaken afwijkende Ooren zware wenkbrauwen een lang voorhoofd en hq ha l eenigszins scheele oogen In de lUuatrated Lanim Nétcs verschijnt wekelijks onder de rubriek uEchoe of the Keek eene causerie van den bekenden Engelschen schrijver G A Sala Hij behandelt daarin de meest uiteenloopende onderwerpen en geeft ook antwoorden op vragen welke gedaan worden Het laat zich begrijpen dat die vragen van verschillende kanten gedaan vele en veelsoortig zijn Zoo komt in het nummer van 12 Maart er onder anderen eene voor welke zonderiing schijnt doch door het daarop gegeven antwoord Wetenswaardig wordt Be vraag luidt waarvan is het muiltje van Asschepoester vervaardigd geweest Het antwoord j dat Sala hierop geeft werpt met één stoot al het I wonderbaariyke der voorstelling omver welke ons uit I onze kindeijaren daarvan is bijgebleven Heteenige antwoord meent men dat gegeven zou kunnen worden zou slechts kunnen luiden dat het volgens het verhaal van glas is geweest Misgeraden want dan zou zij er niet mede hebben kunnen dansen 1 Het was dus iets anders Nu blgkt dat het vor haal van Pranschen oorsprong is en dat het oorspron kelijke catr verward is geworden met verre Vandaar dat het verhaal y elu v eogglazen muiltje tom ijl er gbheel iets arÉar baweMwerd Het woord uvair is eene benaming in de heraldiek voor bont en Littru beschrjjft het als het vel van den eekhoorn De groote FransChe löïicograph zegt Sala voegt er bij dat in de middcl eeuwen de koningen van Frankrijk gewoon waren I twee maal s joars a m hunne hovelingen scharlaken mantels ton geschenke te geven welke afgezet waren met hermelijn of menu vair en hij besluit zijne aanhaling n t het dwoise ervan aan te toonen dat men het vair ooit met verre heeft kunnen Terwarren Deze omstandigheid wordt echter op de volgende vernuftige wijze verklaard Na de eerste Fransche omwenteling geraakte de kennis der heraldiek in Frankrijlc zeer in verval zóozelfs dat het verklaarbaar is dat hg de nieuwe uitgave van Peranlts werk het woord vair door een denkenden corrector als aene drukfout werd aangemerkt en in verre veranderd is Aan het mail overzicht van de Javtt Bode outleenen wij het volgende I Na al de onaangename tijdingen die we in don I laatsten tijd van Atjeh hebben moeten mededeelen is t ons een aangenaame taak te kunnen wijzen op een door onze troepen behaald succes I Reeds langen tijd hadden onze posten in de NoordI Oosterlinio te lijden van een voortdurende besehie1 ting en werd tevens de telefoonleidiug tusschen de posten Kota Pohama en Lainpong herhaaldelijk vernield In den nacht van den 9en Februari was dit j voonil in erge mate het geval geweest de draad was over een lengte van zeven of achthonderd meters afgesneden terwijl de palen tegen den grond waren geworpen Be poging om de daders digr bedrijven te straffen heeft een zeer gunstig resultaat gehad Be daartoe onder commando van den kapitein Be Meer uitgerukte patrouille waarbijdeluitenants Gaadeen vsnBonnekom waren ingedeeld slaagdeer in een vijandelijke bende die zich op den verbindingsweg tusschen Lamjong en Pakan Kroeng Tjoet genesteld had te overvallen en na een kort doch scherp gevecht met groot verlies uit elkander te jagen zoodat de Atjehers die buurt voq looj g wal jag ri st uilen laten De houding onzer trpepoB bq dia gdegenheid verdient allen lof Be spits onder commando van den 2ett luitenant Van Bennekom adiroomde met tot een bajonetaanval over te gaan op den vijand wiens gestalsterkte in het duister niet te schatten was Wij hopen dan ook dat dien dapperen een wetvordiende belooning niet zal ontgaan Met de beri beri gaat het nog immer weinig bevredigend Wel vernamen wij van particuliere zijde dat het aantal lijders minderde wat door onze berichtgevers vooral aan de krachtig doorgezette desinfectatie wordt toegeschreven doch uit het cijfei der geévacueerden blijkt van dit minder woeden dier ellendige kwaal niet veel Intusscben moet niet vergeten worden dat er onder de met die ziekte geëvacueerde en ook onder de daarom afgekeurde inlandsche militairen maar al te velen voorkomen die nimmer aan berri lijdende zijn geweest doch met zeer veel handigheid en met behulp van verschillende inlandsche middelen de middelen en verschijnselen dier ziekte nabootsen Na hunne afkeuring verdwijnen diezelfde verschijnselen weer en gaan zij als volkomen gezonden in de burgermaatschappij huns weegs En nauwkeurig onderzoek zuu daaromtrent verrassende resultaten kunnen opleveren Be weinig gunstige tijdsomstandigheden oefenon op de werving van inlandsche militairen een duidelijk merbaren invloed uit In den laatsten tijd toch is het aantal zoowel als het physiek gehalte der vrijwilligers bijzonder toegenomen zoodat mocht men willen afwijken van het beginsel om het aantal in het leger dieneneiide inlandiiche soldaten gdijk te doen zijn aan het aanbd buitenlandsche het bestaande incompleet gemakkelijk zou kunnen worden aangevuld Ofschoon tegen die afwijking wel iota zou zijn aan te voeren gelooven wij toch dat indien de werving in Nederland weinig gunstige resultaten blijft opleveren een aanvulling met inlandsche soldaten vere te verkiezen is boven het thans bestaande incompleet aan valide manschappen Het is geheel in overeenstemming met den tijdgeest dat een ondernemend man op het denkbe ild is gekomen om den zeer velen die dag aan dag zoowel de voornaamste binnen als buitenlandsche bladen in koortsachtigen haast moeten doorloopen die moeite te besparen Sedert een Bestal jaren bestaat te Parijs L Arg de la Preue die hierin op zeer afdoende wijze voorziet en voor tal van gezanten afgevaardigen financieele en handels vereenigingen speculanten sportmen enz enz een onmisbare inrichting is geworden Het denkbeeld van den oprichter M Chéri is even eenvoudig als vernuftig L Jrgn is op Mt dagbladen en revues die te Parijs uitkomen en op b a alle provinciobladcn geabonneerd evenals op de voornaamste buitenlandsche couranten uit alle deelen der weteld Het zou een boekdeel vullen om verkort de namen te noemen van de periodieken die daar wekelijks ontvangen worden Aan het bureau in een geheel regiment lezers verbonden die natuurlek evenals de Hr Ghérié zew vele talen machtig zijn en mttluümd belast om in het voorbijgaan alle artikelen aan te halen die voor den een of ander van behing kunnen zyn waarbij elk het aantal der aldus verkregen artikelen nauwkeurig moet noteeren Daarna worden de met blauw potlood aangehaalde stukken door jonge lieden met groote scharen gewapend zorgvuldig uitgeknipt het aantal der knipsels gecontroleerd en nog denzelfden dag na geboekt en alphabotisch gesorteerd te ziJn aan den belanghebbende toegezonden voor iïóover zg hot onderworp raken waarvoor bü de diensten van het bureau verlangt Merkwaardig is de orde en de stiptheid waarmede dit alles gesobiedt en het is dan ook niet te verwonderen dat dank zg het even talrijk als geoefend personeel niet minder dan 400 persomen waaronder de grootste vericheidenheid van stand en nationaliteit van VArgtu ie la Preue gebruik maken Ten einde met de verbazende massa knipsels niet in de war te raken heeft de intelligente directeur negen afdeelingen ingesteld n l Srhmne Kuiuteii e ScluMicburffen JFetemchappen e Onidekkiruim Btttea Onderzoekingen en Oodediemt Necrologie Letterhinde Diplomatie Politiek ett Ferkiezingen Bandel e Nijterhad en Frmuche en BuiteiU tentoomteÜingen Het tarief is zeer billijk terwijl men bij ubonne1 ment nog aanzienlijke reductie krggt Buitenlandsch Overzicht Het Kngelsche Lagerhuis heeft met aanzienlijke meerderheid do dringende noodzakelijkheid uitgesproken van het nemen van strengere maatregelen tot handhaving der orde in Ierland Te vergeefs trachtte de heer Gladstone dit te verhinderen In een uitvoerige rede verdedigde de leider der oppositie het voorstel van den heer Morley die eerst hervorming der agrarische toestanden verlangde dav du Hm blijkan dat geen strengere maatregelen meer noodig zijn Be beer Jhsmberlain tette uiteen wairom hq tegen Morley s voorstel zou stemmen Een agrarische hervorming aditte hij niet voldoende tot herstel der orde iu leriand üfseboon het ontwerp der regeering hem niet bekend was stemde bij toch voor de behandeling daarvan want in beginsel was hij volstrekt niet tegen een dergelijke wel mits deze niet at te streng is Zaterdag kwam het eindelijk tot een stemming Met 349 tegen 260 stemmen werd Morley s voorstel verworpen en daarna hot ontwerp der regeering aan de orde gesteld Be conservatieven en unionisten stemden eendrachtig tegen de vereenigde Uladstonianen en Ieren Het streven der oppositie is nu om op elke wijze te beletten dat de beraadslagingen over bet ontwerp dor regeering voor Paseben eindigt Te Pargs zgn weer geruchten in omloop geweest betreffende het ontsUg van den Minister van financiën den heer Bauphin Aanleiding daartoe gaf de ongunstige ontvangst welke zijn ontwerp tot invoering eener inkomstenbelasting bij de commissie ten deel viel Bit bleek bg de benoeming van den rapporteur Het is gewoonte dat deze door de meerderheid wordt aangewezen zoodat dus zgn persoon de meening der meeste leden aanwijst Nu koos de commissie tot haar rapporteur den heer Jules Bocbe een van de heftigste tegenstanders der inkomstenbelasting Trouwens van de commissie heeft de beer Bauphin niets goeds te wachten want van de 12 leden zijn er 11 tegen zijn ontwerp Toch zal de heer Bauphin zgn ontslag niet indienen In den ministerraad liet hg zich door den heer Goblet overhalen om toch zijn ontwerp te verdedigen Be grondslag daarvan is de huurwaarde der woningen als maat van ieders inkomen Hiertegen hebben de meesten bezwaar i ant zij beschouwen de huurwaarde niet als een juisten maatstaf en beweren dat aldus de gegoede klassen boven de minder gegoede worden beToordoeld Be minister zal uu zijn ontwerp verdedigen doch tevens een besluit der commissie uitlokken boe zg dan het tekort wenscht te dokkon Voor eenigen tijd bc sloot de Kamer de regeeriug uit te noodigon het ontwerp voor eene inkomstenbelasting in te dienen Be minister van financiën heeft hieraan voldaan maar ia tevens bereid een nieuw ontwerp te bewerken mits duidelijk blijke welken grondslag men ibtarvoor wenscht Be ministerraad beeft tevens besloten de inkomstenbelasting voorloopig niet te behandelen maar daardoor worden de inkomsten op de begrooting voor 1388 aangegeven verminderil met 30 000 000 frcs welke nu elders moeten worden gevonden Baarbij is ook het lot nog onzeker van de voorgestelde verhoüging der suiker en ab oboU la tiug Zooilat bet zoo noodige borstel van bet financieel evenwicht vooreerst nog niet is te wachten Intusschen juichen de protaclionisten want na de verhooging der grsanrecbten heeft de Kamer nu ook een aanmerkelijke verbooging iler invoerrechten op vee goe lgekeurd Voor Paschen zal de regeoring nu de Kamer nog vragen om de goedkeuring der buitengewone kredieten ton behoeve der ambtenaren aan het ministerie van financiën De commissie beeft besloten deze kredieten in behandeling te nemen ten einile to üuderzoeken of zij niet kunnen worden venninderd In het Hiongaorsche Lagarhuis werd do Begeering door een lid der uiterste linkerzijde geïnterpelleerd over de nieuwe aUiantie tusschen Itulie OosteuriikHongarge en Duitschland bij vroeg of het nieuweverl nd niets ts dan de voorzetting van de betrekking waarin Italië tot bet Brie Keizersverbond stond d n wel of deze triple alliantie een zelfstandig verliond h dat het Brie Keizersverbond op den achtergrond drong De minister president Tisza verklaarde ich daaroror niet te kunnen uitlaten bükon alleen eggen dut bet staatsbeleid der Monarchie tegenover de indere groote mogendhedengeen anderen grondslag had dan alles te doen totbehoud des vredes p zoodanige wij xj dnt de belangen der Monarchie daarbij gehandljaafd werden De oflicieuse Pester Lloyd lietoogt datdetriplealUnntie van geen luvlood op het BrieKeiïors verbond behoeft te zijn dat erl ond zegt hetblad heeft bestaan terwgl Italië zich bg Duitsohlaml eu Oostenrijk Hongarije huil aangesloten nu daarvnn een triple ulliuntie geworden is kan het DrioKei ersvurboml voortduren Uaon dan zouilaariil Toraihlering komen wanneer ItiiUnd eenformeel vorbond mot Frankrijk oonging maar datzou een gelijkheid van belangen tusschen die tweeHijken onderstellen welke niet bostnat bovendien een plan van geiheeiLschappolgken aanval kt uiterst moeielijk te volvoeren zou zijn zoolang de triplealliantie allo kans heeft in geval van nood bondgonooten tevinden Als zoodanige bondgonooten noemt de Poster IJoyd lEngelnnd Turkije Servië en Rumenie D rereenigds eden der rechterzijde uit de Belgische Kamer en den Senaat hielden een bgeenkomst tot bespreking van de houding der party ten opzichte van het regeeringsontwerp tot versterking der Maas De minister Beemaert verstrekte de gevraagde inlichtingen welke hij besloot met de mededeeling dat het ministerie bij de behandeling van dit ontwerp de kabinetsquaestie zou stellen Naar aanleiding van deze verklaring nam de rechterzijde bet besluit voor bet ontwerp te stemmen EENNISGKVINa Nationale Militie TWEEDE ZITTING van uen MILITIEÏUAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de TWEEDE ZITTING van den MUitieraad bedoeld bij art iT der Wet van den Augustus 1861 StaateHaSn 72 zal plaats hebben op het Raadhuis te Leiden en wel V Op Dinsdag den 12 April 1887 des middags te 12 ure voor de Lotolingen omtrent vrier zaak in de eerste zitting geene uitspraak kon worden gedaiin en voor ben die wegens gemis der gevorderde lengte of bet hebben van gebreken nog persoonlijk moeteij worden onderzocht 2 Op Dinsdag den 19 Aprd daaraanvolgende des voormiddags te 11 ure a Voor de Lotelingen die een Plaatsvervangerof Nummervérwisselaar verlangen voor te stellen b Voor hen die als Plaatsvervanger of Nummervérwisselaar verlangen op te treden De Lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad moesten veraebijnen doch niet verschenen zijn worden gehouden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den eienst aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiijet ontheft geenszins van de verplichting tot bet verschijnen voor den Militieraail of tot het indienen Tan de tot staring der redenen Tan vrijstelling gevorderde bewijsstukken De Ijoteling omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak beeft gedaan behoeft Dist in de Tweede Zitting te verschgnon ten ware bij daarin een Plaatsvervanger of Nummervérwisselaar mocht wiUen voorstellen Gouda 26 Maart 1887 Burgemeestsr en Wethouders voornoemd VAN BEÉGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER pe Voorutter Tan den Baad der gemeente GOUDA gelet op artikel 31 der Wet van den 4den Juli 1850 laatihlad no S7 regelende het Kiesrecht Brengt ter algemeene kennis dat de lysten aanwijzende de personen die binnen deze gemeente tot bet kiezen van lieden van de Tweede Kamer der Staten Oeaeraal van de Proeinciale Staten en van den 6emeenteraad bovoegd zijn door hem gesloten en ter inzage van een ieder op de Pbuitset kb Secretarie nedergelegd zijn terwgl deze Lijiflten en Staten bovendien op nieuw zijn aangeplakt de eerste in de St AiUhoniettraat bij den Kleiweg de tweede in de Patertteeg bij het Weeshuis en de laatstgenoemde in de Korle Groenendaal bij de Moilct Gijudo den 29 Maart 1887 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 1 E 7 E 2 G 1 F 3 2 B 8 C 3 B 1 C 3 3 G 8 F 4 F 1 B 5 4 A 7 A S B 5 A 4 0 F 8 C 6 0 0 6 B 7 B 7 A 4 B 3 7 D7 D 8 A 2 A 4 8 B 5 B 0 8 E 2 9 C 8 G 10 C 2 C 3 10 D 8 D II A 4 A 5 11 B4XC 12 B 3 A 4 12 C 3 C 13 D 1 X C 2 13 0 o 14 D 2 D8 14 G4XE 15 G 2 X 1 3 15 C 6 B 16 C 2 B 1 16 C7 C 17 P 3 D 4 17 E5 X D tiurgerliike Stand GEBOKEN 1 se Hurt Ju Handrik ouden J H Roods en 6 S Uoiiwinoeiter 27 Johin Hendrich oadiiN D Hoogenboom ep A M Völlmsr Jacoba Mari ondara C vao Ooatstroom ao C A O vau Naatalroda Oeartroida Mdara W O Karabergaa ai H da Briüa FranaiBa oadera F de Broin en G Bosr Maria oidara G do Rena ao K 6 Kilik aatooia Eliiabclb ondara H vaa Hartaa D A A bparoaag Johacna oadera G Slnytar ao O van Vlaaidingea 28 Dirk Laaraaa oudere O L Josgarheld eo M 6 WeeUenburg Leendcrt Adriaans ocdera L A van Strutea eo D J Vuiik OVEBLEDBN 27 Maart k Goedhart 81 j M H G van Loon 1 j 4 m M da Groil 1 j j aa 18 N Blok 1 j 4 m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen Tnn een Zoon G S BOODE Gouda 26 Maart 1887 Bouwhxistbb Voorspoedig bevallen van een Zoon A M HOOGBNBOOMOouda 27 Maart Yöllkab Heden overleed in den oaderdom van raim 81 jaar de Heer ABRAHAM GOEDHART Mede in naam zgner Kleinkinderen A MDL Hz Execntear Gouda 27 Haart 1887 Heden overieed tot diepe droefheid van zgne Echtgenoote zgne Kinderen en verdere Familiebetrekkingen de Heer A O E VAN HALTEREN VAN VRIJE NES EN 8LDIPWIJK in den onderdom van 39 jaren Voorburg den 25 Maart 1887 Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van onze dochter JOHANNA betnigen wg onzen hartelgken dank C HATERS M MATERSGouda 29 Haart 1887 Bbim De ROTTERDAMSCHE BRAND ASSDRANTIE cdb Maass heeft aangesteld als AGENT den Heer Aa Ha M KABEL te GOUDA K WJJNTJB Directeur Benedenlims met Tmtje Bovenstaand wordt TE HU DR gevraagd Hunrprgg p m ƒ 300 Brieven franco onder letter A aan de Boekhandelaars J van BENTUM en Zoos te Gouda DIENSTBODE Tegen primo MEI a s vrordt rail eeiie DIENSTBODE P G goed kunnende koken en werken Adres in persoon Flnweelen Singel 606 Voor een fatsoenlgk JONGMENSCH wordt tegen 1 MEI e k bg ne bargerlieden gevraagd éost Inwomug es VRIJE KAMER Brieven franco inhoudende opgave der voorwaarden onder letter H bg den Uitgever dezer Courant Ho§ heeiDraa lschap Rijnlaod DUKGBAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen ter kennis van de Ingelanden dat de Verkiezingen van Hoofdingelanden en Hoofdingeland Flaatsvervangers zallen plaats hebben op Ootiderdag den 7den April o s in de districten op de plaatsen en oren breeder bg aanplakbiljetten bekend gemaakt LiiDi den 24sten Maart 1887