Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1887

1887 Zondag 3 April j jo 35 9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H J POLET Gouda MAINZEE ZUURKOOL LEVERT Grafzerken eo Monumenteo tegen bill ke prezen Steenhouwerij In de Zak L 298 P 6 GEVRAAGD niet beneden de 15 jaar goed kunnende werken en met kinderen omgaan Adres Bureau dezer Courant TRICOT GOED A 7an OS Al Kleiweg E 73 ia lacents om mmai een Meülustreert wertc van 80 W d la de hoUandscbe ömiscas of dultaclie ufl te ontvangen dat werk bevat belangrlJM bescbrijTlmten der proeven die ondernomen cUn geworden om de te eenexen Het bevat tevens aanbsveUngsbrieven van Doctors Advolcafj Boekultceven en andere aanilenllike personen die door deie Tvoinin HU a Ijn gneien worden mn teer velm ManwhTllvao ar opaavavaBd 8aMmnaiaaBj B lilOBOIiMB 4 r DnM iMraBi w te C rie t xna om zooveel z noodig aoKt van MÉt Werkzaamneid ta pnblioeeren ten einde daardoor een zekers pressie op het Centrum uit te oefenen De Canadasohe visseherg quseetie is looids mén weet nog altgd niet aan een eind en van naar t schijnt onpartydige zqde wordt beweerd dat de Canadasohe Begeering in die zaak ongelijk heeft De heer Haodougal namelijk een der oudste staatslieden en een der boste rechtsgeleerden van Canada heeft een advies openbaar gemaakt omtrent die quaestie waarin fan de Begeering van Canada beschnldigt van aan het tractaat van 1818 een veel te krasse uitlegging gegeven te hebben De eenige beJoeling van de tbaoa in geaohil zgnde bepalingen van het tractaat z jn volgens hem geweest aan de Amerikaansohe visschers te verbieden visch te Vangen of te zouten binnen drie zeemijlen van de kusten kaaien en havens die daarin vermeld warden maar schepen die verder dan drie mijlen van de kust visschen zijn beweert hy geheel in hun recht om in de havens van Canada handel te drijven en ook aas te koopen Macdougal acht het ongerijmd dat men in Canada zich door het tractaat gerechtigd zon achten om elk Amenkaansch visch vaartuig dat aas of iets anders in een Canadasohe haven koopt of verkoopt verbeurd te verWclaren Hy gelooft dan ook dat de Yereenigde Staten op dit punt niet zullen toegeven als er geen nieuw tractaat gesloten wordt zal het uitloopen op een afbreken van alle scheepsgemeensohap tusschen de Vereenigdo Staten en Canada De algemeene volksstemming in Zwitserland over het alcoholmonopolie is op 15 Mei bepaald Volgens de Grondwet is voor het uitschrijven van een dergelijk referendum noodig dat 30 000 stemgerechtigde burgers van Zwitserland dit verlangen De tegenstanders van het Monopolie hebben nu zelfs 48 255 burgers voor hun verzoek gewonnen zoodat het volk den 15den Mei over het monopolie moet beslissen I OSTEiie XJ BIST LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Mevr Graafdijk Dordrecht Uit OOÜDERAK P Pottuit Amsterdam üit WADDINXVEEN Oudewaal No 9 Amsterdam De Directeur van het Postkantoor SIMONS I= OXjI X IEI Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 1 3 uur s namiddags GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd van af 1 Januari 11 tot beden en nog niet afgehaald 1 Fantasie broche 7 sleutels aan een ring 1 ponemonnaie Waarin een klein sleuteltje 1 zwarte wollen doek 1 sleuteltje 1 fantasie broche 1 zwart bont kraagje 1 fantasie oorknop 1 paar bruine kinderhandschoenen 1 fantasie broche 1 knipmesje I polsmoQe 1 kindorportemonnaie met 2 i cent 4 nieuwe gekleurde Zakdoeken 1 Knipmesje 1 fantaaie Armband 1 grijs Boutje 1 Oorknop zijnde een bruine kraal met goud 1 Portemonnaie met 1 cent 1 Zilver Lepeltje 1 zilver Kwastje 1 zijden dames handschoen 1 portemonaie 1 kinderportemonaie 1 zilver oorknopje 1 knipmesje 1 paar bruine kinder kousen M ARKTBBE ICHTEN Ooada 31 Maart 1887 Aanvoeren heden niet groot De handel was evenwel flauw zoodat het meerendeel tot iets lagere prqzen moest afgegeven worden Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 70 a ƒ 8 15 Polder Tarwe ƒ 7 20 i f 7 40 Afwijkende ƒ 6 60 a ƒ 7 Eoode Tarwe ƒ 6 50 a ƒ 7 Angel Tarwe ƒ 7 10 a ƒ 7 40 Zeeuwsche Kogge ƒ 5 60 a ƒ 6 10 Polderrogge ƒ 4 75 a ƒ 4 90 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 60 ƒ 4 70 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 470 Zomergerst ƒ 4 10 a ƒ 4 60 ChevaUergerst ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Haver per Heet ƒ 3 a ƒ 4 20 en per 100 kilo ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Mai Amerikaansche Mixed ƒ 6 80 a ƒ 6 Odessa f 5 70 i ƒ 6 Cinquantine ƒ 7 Alles per 100 Idlo Hennepzaad Inlandach ƒ 6 75 ii ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 5 i 5 50 Bruine boonen ƒ 10 75 a ƒ 11 50 Witte boonen ƒ 9 a ƒ 9 50 Buitenlandsche ƒ 6 25 a ƒ 6 60 Kookerwten ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Kanariezaad ƒ 10 il ƒ 10 76 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 10 Paardenbooner ƒ 6 a ƒ 6 40 Spelt ƒ 2 50 a ƒ 8 85 Mestingerwten 6 25 a ƒ 6 90 De veemarkt met gewonen aanvoer Ie kwaliteit melkkoeien f oed te verkoopen Nuohteren kalveren van ƒ 3 tot ƒ 8 Vette varkens van 20 a 23 Ct per Vi kilo varkens voor Londen 19 20 ct Magera varkens ƒ 1 a ƒ 1 66 per week Aangevoerd 11 partijen Kaas prijzen ƒ 18 a ƒ 28 NoordhoUandsche ƒ 22 if 27 joeboter f 0 90 a ƒ 1 05 Weiboter ƒ 0 75 a f 0 86 uurKerliJke Stand GEBOREN 39 Mant Adritou Johinnn ouden van Tnit ea M vao dar Kaa OVElBLBDEN 38 Maart P 1 Sofl 7 m 9 A Perdgk Ij 4 m H Smit 67 SO P Jaakugt 61 j GERCWD SO Maart k Rabocw en E de Zeeuir O Kgaiburger en M M de Vriei C Jonneabargir en A 3 van Kranenburg C Oppelftar en A van den Hoek ADVERTENTIEN Beden overleed na eene kortstondige ziekte voorzien van de laatste H H Sacramenten der stervenden tot diepe droefheid van mg en mgne kinderen mgn geliefde Echtgenoot de Heer PETRUS JASPERS Lz in den ouderdom van 55 jaren Wed P JASPER8 Rotterdam 29 Maart 1887 Jassen De ROTTERDAMSCHB BRANDASSD RANTIE DK Maas heeft aangesteld als AGENT den Heer A H IM KABEL te GOUDA ELASTIEEE ZOUSEU S II POLAK ÜPTIIMÊN Groenendaal K WIJNTJE Directeur WIXKEL Co APELDOORN Stoomkunstververy DRUKKERIJ Chemische Wasscherij van de Ameublementen der Koninklijhe paleiaenAflevering VERFGOEDBREN altijd 14 dngen WASCBGOEDEREN in korter tijd Depot te GOUDA de Heer J EEEUKEL Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Hoogstraat Zidtltd ITatuurtoterü Paüte kirdliMk in POSTVAATJBS iahoad i Wüo V 4 00 lerert franco onder romboon A BRUNSTING Azn Uit de hand TE KOOP of TE HUUR Eene SMEDERIJ met INVENTARIS en WOONHUIS te Gouda Terstond te aanvaarden en te bevragen bfl Notaris FORTDUN DROOGLEEVER te Oonda Katoen en Wollen TEIOOT ONDE QOEDEIIEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn TE KOOF te Gouda Een PAKHUIS goed gelegen geheel ingericht tot berging van Kaas met Stellingen Schalen en stel Gewicht Brieven franco onder letter K aan de Boekbandelaars J van BENTUM en ZOON te Gortda 16 Cent per kilo SNIJBOONEN ingemaakt 20 Cent per kiloPRINCE8SEB00NEN 20 ANDIJVIE 18 1 DOPERWTEN SNIJBOONEN PRINCESSEBOONEN ANDIJVIE en POSTELUN per blik inhoudende 1 Kilo 50 centen HOLLANDSCHE KROPSLA J GEltlUTSËrV De Oud Carthagena s Bergplanten Olie Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtijdige grüsbeid Prijs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 ct Hoofddepot te D lft bfl A BREETVELTAz en verder verkrijgbaar bjj Wed Bosman fiOUd IWed N Sanders Leidea K Prins Zevenhuiieii VT Linlhelm Voorburg Wed ö Wilhelmus Woeril A Bo Berltel joen ijs Haar meer De nieuwe LONDON if de beste van alle bestaande parfumerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prijs 85 cent per BacoH en J 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bfl J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlnn lsche Couranten worden dadelijk op ezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gondo J RU deze Courant behoort een EUvoeicgel De omgezeilde Mip De beraadslagin en der Tweede Kamer over de grondwetsherziening zgn deze week afgebroken door een conflict dut een oogenftlik dreigde bet zoo goed l egonnen werk ongedaan te maken Tegen den wennch der Regeering werd een amendement aangenomen van den heer De Beaufort waarbij bepaald werd dat voortaan wel de verkiezing van leden der Eerste Kamer zou geschieden door Je Provinciale Staten inaar dat de Ijjsten der hoogntaangeslagenen zouden vervallen zoodat voor het lidmaat chap van dat hooge college geene andere eischen zouden gesteld worden dan die gelden voor leden der Tweede Kamer Het gevolg van dit besluit wa dat de minister Heemskerk bezw iar maakie het aldus geamendeerde ontwerp voor zjjne rekening te nemen en schorsing der discussiën vroeg om zi h nader te beraden over hetgeen verder te doen stond Gelukkig hebben èn Ie kam T èn de regeering begrep n dat het niet aanging het scheepje der grondwetsherziening te doen stranden op zulk een onbeduidende klip Door van weerszoden iets toe te geven is de mogelijkheid weder geboren om na het paaschreces de discussie te hervatten en zal men het waarschynlijk wel eens worden over eene formule die het midden houdt tusschen bet voorstelBeau fort en het re eeringsontwerp Ons oordeel over de houding Aet beide partyen in dat geschil is niet gelijkluidend aan dat der meeste liberale bladen die de grootste schuld schuiven op de regeering Naar onze meening heeft juist de liberale meerderheid de font begaan die erger gevolgen had kunnen hebben en die alleen verholpen is door een tydigen temgtred de t rn tocht getuigt dunkt 0D8 van meer politiek beleid dan de eerste aanval Vooreerst de heer Heemskerk heoft terecht geweigerd de hand te leenen tet geUjkmaking vnii de vereiscbten voor de leden der beide Kamers Be Eerste Kamer had dan grootendeels haar reden van bestaan verloren Indien men het twee kamerstelsel wil en daarvoor bestaan deugdelijke redenen die in het gehouden debat uok genoemd zgu dan behoova deze beide staatslichamen niet alleen door verschillende kiezers gekozen te worden maar ook moeten de gekozenbn niet tet dezelfde kringen behooren Directe verkiezing of verkiezidg mét eeii trap is geen verHchil dat op zich zelf waarborgen geeft dat het gewenschte onderscheid in den geest der Kamers zal aanwezig zijn de Tweede Kamer meer de democratische de Eerste meer de aristocratische elementen der natie vertegenwoordigende Het komt voornamelijk ann op beperking der verkiesbaarheid tot zekere kringen of categorieën waarin men vermoeden kan dat de verlangde vertegenwoordigei s der aristocratie te vinden ziJn Nu beweren wij niet dat fortuin alleen een voldoend onderscheidingsteeken is zooals de tegenwoordige wet wil veeleer zouden wü de grenzen ruimer willen trekken zoodat ook de aristocratie van den geest er in opgenomen werd Maar zoodanig voorstel werd van liberale zjjde niet gedaan dit achten wjj de groote fout Br werd eenvoudig voorgesteld om alle beperkende bepalingen op te heffen Tegen dit voorstel moest de regeering zich krachtig verzetten vooral daar het eenigszins onverwacht in discussie werd gebracht de houding van den minister achten wg uit dien hoofde volkomen gerechtvaardigd Ten andere komt het ons voor dat de liberale meerderheid ziende dat de regeering pertinent verklaarde de wijziging niet te zullen aanvaarden de zaken niet tot zulk een uiterste had moeten drijven maar het amendement onder protest moeten intrekken of afstemmen Het gold hier geen hoofdbeginsel oi urgente zaak De Eerste Kamer is thans uit goede bestanddeelen samengesteld men heeft uooit te klagen gehad over den geest die er heerscbt ah de wet veranderd wordt kr gt men hoogstwaarschgnlijk de leden dier Kamer toch weder uit dezelfde kringen de oaestie had dus alleen theoretische maar geeoerlei of slechts een niterst geringe practische waarde Voor znik een problematiek voordeel had men de grondwetsherziening niet in de waagschaal moeten stellen Indien men geene andare categorieën van verkiesbaren kon stellen en daaitoe verklaarde men zich buiten staat dan had men het bestaande moeten behouden daar ingrijpende veranderingen in de grondwet niet kunnen worden opgedrongen aan de Regeering Waarachijnigk heeft men te veel gerekend op de meegaandheid vanden heer Heemskerk die ter wille van de eer om zgn naam aan deze herziening te verbinden en ook uit politieke noodzakeigkheid xeer tot plooien en schikken genei is Intusschenwas hetduidelgk dat er na bet gehouden debat en de verklaringen van de ministerttnfel tband van geen meegaan met de kamer sprake kon zgn De regeering had geen verandering voorgedragen het inlassclien van andere categorieën kon dus moeielgk van haar uitgaan het voorstel daartoe had moeten komen uit den boezem der liberale party vóór de stemming over het amen dementBeaufort Dat was de aangewezen veilige weg gew est die zeker tot het gewenschte doel geleid had want èn de heer Heemskerk èn de heer Beanforthebben vroeger en thans weder herhaaldelijk verklaard dat zjj in beginsel niets hadden tegen het opnemen van andere categorieën naast de hoogstaangeslagenen Uit de Kamer kwam echter geen bemiddelend voorstel en daarvan draagt de liberale meerderheid de schuld Gelukkig zgn onze geestverwanten in de Kamer zoo wgs geweest om wat water in hun wijn te doen en hebben zü zich bereid verklaard om hun eerste voar tel te laten varen en nadere bepalingen op dat stuk in overweging te nemen De zaak is nog niet in orde maar toch op den goeden weg Waarschijnlük zullen thans in een volgend artikel de vereiscbten voor het lidmaatschap der Eerste Kamer worden opgesomd Daarin is thans plaate voor de hoogstaangeslagenen naast andere categorieën Men zou b v kunnen vorderen den 40 jarigen leeftgd want de bedoelde beschreven vaderen behooren boven de dartplheden der jeugd zooals men die thans in de Tweede Kamer soms ziet verheven te zgn Voorts het betalen van een zekere vrjj hooge som in de directe belastingen of wel een ander criterium het bekleed hebben van sommige betrekkingen als minister lid der 2e Kamer hoogleeraar rechter commissaris des konings hoofdofficier lid der Kon academie enz In dien geest zal zeker de oplos sing van het hangende verschil moeten geschieden Hier ook maatschappelgfce welstand naast kenteekenen van geschiktheid geljjk in de toekomstige kieswet Wjj twijfeJlen er niet aan of het zal aan de scherpzinnigheid van den minister van binnenlandschen zaken gelukken ook deze gedachte in een juisten vorm te gieten Een der groote bladen trekt nit het gebenPde een les voor onzen premier Heeft deze g sAA enis wordt er gezegd de Regeering geleerd dat zij voortaai niet te spoedig op haar achterste beenen moet gaan staan de Groii wetsherziening en haar eigen preHige zullen er wel by varen Wij zouden er veeleer aanleiding in vinden tot eene vermrning aan onze geestverwanten Zij behooren voorzichtig en gematigd te zgn Mnt steeds ligt een talrjjke minderheid op de loer om van hunne fouten gebruik te maken Geven en nemen is absoluut noodzakelgk maar ook geven en nemen te rechter tijd Thans moet eeu deel der onzen op een genomen besluit terugkomen dat is niet te ontkennen Wjj wenschen het vaderland geluk dat zg er den moed toe hebben Ten duidelijkste blflkt daaruit dat de liberalen in gemoede overtuigd zijn van de noodzakelijkheid der grondwetsherziening Doch in het vervolg zj men indachtig aan het feit dat ook de regeering een stem in het kapittel heeft en dat zelfs de plooibaarheid van den tegenwoordigen premier hare grenzen heeft Trouwens frontverandering is in het stadium van de voorbereiding der debatten voor eeu staatsman eer mogelijk en meer gewoon dan in de openbare discussie ten aanschonwp der geheele natie BINNENLAND 4 GOUDA 3 AprU 1887 Bij het einde van den corsos aan de Burgeravondschool alhier werd na openbaar examen san de volgende leerlingen der 3e klasse het diploma uitgereikt J D Wagenaar J van den Ring J Th ftravesteyn J Ch Endenburg Q J Verbü A SUedrecht en A L Gestel Van de 2e klasse werden naar de 3e bevorderd C de Bruin H Toen A MuUaart J C v B Leeuwen J L de Raadt B H Groenendal J Overkamp W Amesz en J van Wingerden Van de Ie naar de 2e klasse werden bevorderd L van Wingerden H W Kolster J Groeneveld J Valk M A Vermeij J Th Imhok S Nieuwreld W van Baaien A P W van der Hoeven C Bedijs P Th E Zitwing B Diamant A B Dam J Langerasr L J M Hoogendoorn M A van Zutphen H S Ijonkhaüeen J van der Zee B alto C J Reebeen en A W Janknecht Aanmoedigingsprijzen werden toegekend aan C de Bruin voor meetkunde rekenkunde taal en natuurkunde J Overkamp voor handteekenen W Amesz voor lijnteekenen j L de Raadt voor taal en B H Groenendal voor geschiedenis leerlingen der 2e klasse L van Wingerden voor meetkunde rekenhinde en handteekenen M A Vermoij voor taal en lijnteekenen A Gijzenij voor lijnteekenen en H W Kolster voor geschiedenis leerlingen der Ie klasse Ie afd A van der Hoeven voor meetkunde en handteekenen F Th E Zitwing voor taal en geschie lems C Bedijs voor rekenkunde en H i Lonkhuizen voor lijnteekenen Prijzen wegens getrouw schoolbezoek werden geschonken aan Ch J Clemen 1 Th Gravesteyn A SUedrecht A L Gestel 1 van den Ring J ü Wagenaar C de Bruin J van Wingerden