Goudsche Courant, zondag 3 april 1887

I t wsmi iB r Zondag 5 April 1887 ONTVANGEN een nieuwe zending rript Tailles in zwart en gekNiird Tricot Jongenspalcjes i in alle grootten TBICOT PANTALONS eok afzonderlek Terkrggbaar I baponstoffén en afgepaste Robes fljOEN PLUCHE RUITEN Toor garneeriug in zwart en gekleurd VTTK A C3 ES BIJT aiTEa EIIjDOBK ElT Fransche en En l he BÜCSKINGS en tAMGAREN Fransche KATOENEN echte kleuren en KSIES ZOMEE HT EEGENÏAÏÏTELS Alle j oedereif zgn ran prima kwaliteit en tegen conrurreerende doch vaste prgzen JOSEPH VAN DAi nfiSeiG AzooN GROOTE MARKT A 66 Tapijten en Gordijnstoffen ft 9d o B O Q De ondergeteekende bericht de ONTVANGST der nieawste Dessins A VÜvet Brusselsch Tapistry en Gonje Schotsch p j Loopei s Fantaisie en Cocosmatten Gordijnstoffen 9 O LINOLEUM of KUBKTAPIJT BEHANOSELPAPIEK enz m B DE JOi G Behanger p Onderstaande Broodbakkers alhier hebben eenparig besloten niet meer als vroeger b gelegenheid van het Paaschfeest PAASCHBROOD als cadeau uit te reiken waarvan zfl hunne geachte Clientèle kennis geven bij deze Zich niettemin voor de levering daarvan na voojeaitbestelling aanbevelende GOUDA April 1887 B Beszelzen D L Horoeman J Rehe C Via J Bredins J Hu venaar D de Ruwe C van Vliet L Brouwer G Immerzeel H N van Schaik D van Vliet L de Bruin Wed Jansen J C van Schaik J Vonk U M Dercksen P de Jong A Schouten l J V Vrenmingen W J Dercksen J Kromhout R Slegt J de Vries N M Ëngelbregt H W van der Laan J Sluiter H Vuflk 5 e F C Gerritsen J Laurier A M Smit J van Waas 1 i J J Gewaltig A N van Leenwen J B Suel L van Wanknm il ii EV de Graaf 3 L MimpeÉ J M Maiflwljk D J Veenendaal C F Wildenburg Ub iiiiI i Groen sdal A Verhart G v Wgngaarden J van der Zand A H de Groot A G OostrOm D Vermenlen é ïlBSttóinia J Pnnselie weWto aaJeibsii f foo sun ONTVANGEN eene groote Collectie 0 i SiGftÖÖWÏMAAR AK TIKELEi 2 Is 9POÏJZEN ZEEMLAPPEN EMMERS TULEN STOFFERWERK DWIJLEN PLU J iljyS4JB eBZ enz Ie qualiteit concurreerende prözen OFFERWERK DWIJLEN jPfosliiaYen 37 bM J Y4lN heek De ïïótoris H J F HEIJMAN gevestigd 11 te BoMltaAt zaX VRIJDAG 8 APRIL 188Z Toornï 11 Oïe ten herberge van de Wed L BLAt fKEN éUW in het openbaar veile t vexkodpen De Kapitale Hofstede Woelvllet met diverse perceelen Weh Hooi Bottw Boomgaard en Griendland taande en li ettde op den polder Rozendaal onder Haatlrtckt en Een HUK SCHUÜB ERVEN en GROND benevens 7 Akkers ü iter waarde BOUWLAND staande en liggende op den polder Snelrewaard ouder Haastrecht te zamen groot 30 6151 BectareBi Te aanvaarden de Landergen dadelgk en de Gebouwen en Erven den 1 Mei 1887 Pemeelsgewgze beschrgvingen zgn te bekot tomaten kantore van tooiu Notaris Opentara Verkooping eg REEUWIJK ten overstaan van Mr 1 MOLENAAR Notaris te Waddmaevem Op Vrijdag 15 April 1887 s morgens 11 uur in het KofBebnis van RADKMAKER aan de brug van Een flOÜWMANSWONING geteek d C No 1 van ouds genaamd het Ooijïtaahs nest met aanbehooreu benevens eenige perceeltjes WEILAND gelegen binnen Reeuteijk ter gezamelgke grootte van IHect 21 Aren 15 Cent Aa tvaardmg en betaling op 16 Mei 1887 Breeder in biljetten Alle informatiëu worden gegeven door genoemden Notaris Snelpersdmk van A BRINKMAN tg Gonda J Openbare Verkooplng ten overstaau van dea Notarii G C FOETÏÏUÏTDROOGIEIITER te GOUDA op DINSDAG 12 APRIL 1887 des morgen te elf uren in het KoESehnis cBarhonib aan de Markt aldaar van No 1 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS ERF TUIN en SCHUUR in den Vogelenzang te Gouda wak M No 114 Te aanvaarden 1 Mei 1887 No 2 Een HUIS eu ERF aan de Varkenmarkt te Gouda wgk M No 229 Te aanvaarden I Juli 1887 No 3 tot 5 Drie HUIZEN ERVEN en TUINEN in de Boelekade te Gouda wijk R No 79 80 en 81 Verhtfurd bg de week ieder voor ƒ 1 50 No 6 tot 17 Elf HUIZEN en ERVEN met den GROND daarvoor en TUINEN daarachter en een perpeel BOUWGROND in de Korte Akkeren te Gouda wijk P No 331 6 c d en e en No 337 tot 344 No 337 en 338 zgn te samen verhnord voor 1 50 al de overigen voor ƒ 1 per week No 18 en 19 Twee HUIZEN en ERVEN aan het Nonnen water te OouSa wijk O No 6 en 7 Verhuurd bü de week voor 0 85 en ƒ 0 75 No 20 Een HUIS en ERF in de Vrouwevestesteeg te Gouda wgk N No 251 Verhuurd bjj de week voor ƒ 1 20 No 21 Een HUIS en ERF aan het Lom bardswatertje te Gouda wflk U No 102 Verhuurd bö de week voor 2 En No 22 Eene BOUWMANSWONING met stalling voor 12 Koeien en een perceel beste Tü ING ROND te samen groot 13 Aren 74 Centiaren ih den Winterdyk te Gpuda wgt Q No 105 Te aanvaarden 1 Juli 1887 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 11 1 i Il 1 i iii i ii i i i Éi é i i Openbare Verkooping VK ten overstaan van de Notarissen HENQEVELÜen MOLENAAR Op Dinsdag 19 April 1887 s morgens 11 ure in het Koffiehuis oa RustsSdb Akisd van ruim 15 HECTAREN WEI of BOUWLAND DIJK en WATERING gelegen in of aan den g combineerdeq Veenpolder van Zwammerdam en RteuwiJK tnnnen die gemeenten Te veilen in 7 perceelen oroBchreven in bil jetten die op franco aanvrage teveil r geazgn ten kantore van genoemd Notarissen Aanvaarding bjj de Toewijzing Betnaldag 24 Mei 1887 Nadere iniormatiën geven de Notarissen K K HENGEVELD te Hazerawoudi p Mr I MOLENAAR te Waddinxvee i l i Openbare Aanbesteding enkel bfl inschrijving Het bouwen van een locaal voorZiekenverpleging te Reeawijk op ZATERDAG den 16 APRIL 18 87 des vootmiddags te elf ure ten Raadhuize van Retuuiijk Het Bestek is verkrijgbaar ter üerarenteSecretarie 50 Cents de teekening ligt terinzage tusschen des v m 10 en 12 um Aanwgzing in loco 7 April 1887 n m 3 ure Inlevering inschrgvingbiljetten ter öémeenteSecretarie den 15 April 1887 uiteriijkdwn mTÓór 8 nre j VMGllIIERIIIGVl Dllllli81EmiRUD VfiUDAG 1 APEIL Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig 13 leden Afwezig de hh Hoefhamer Oudijk Port van der Burg en van det Garden De Vooraitter deelt mede dat de hh Oudijk Post van der Burg en Hoefharaor hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen de eerste wegens afwezigheid uit de gemeente de tweede wegens ambtsl Ozighe lon en de derde wegens ongesteldheid De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ottTeranderd goeilgekeurd De Vooraitter deelt vervolgens mede dat bij beschikking van den Ministor van Binnenlancïsche Zaken van 1 Maart de ryksvergoediug voor de kosten van het lager onderwys in deze gemeente over 1886 is bepaald op 15 538 19 en tevens dat de hoor J J Prins benoemd tot Directeur der Stedelijke G ufabi iek alhier die benoeming heeft aangenomen en zijne functien beden aanvaard Ten slotte wordt nog medegedeeld dat op 25 Maart jl de heer J Brakel is overleden waardoorde betrekking van rooiraee iter vacant is gewordonOp voorstel van den Voorzitter besluit de raadin do volgende vergadering in die vacuturo tevoorzien Ingekomen zyn 1 Een vooratol van den Schuttersrasd tot wijziging van de begrooting der dd Schuttei ij Bq B on W bestaat tegen deze wgziging goon bezwaar Ter visie i Ëea voorstel van Begenten van het BestedelingenhoM tot wüuging der begrooting voot dat gestiefat Bij B on W bestaat tegen doze wijziging geen bezwaar Ter visie 8 Ds rekening van het Stedeiyk Msseum vanOudheden over 1880 Tor visie 4 Ëene missive van de GezandheïdsCammis sio inzendende eeno aanbovehng voor lid dierCommissie daar de heer A Ueitel le benoaminguiet heeft aangenomen Daarop komen voor de hh A H Teepe en K Hoekstra Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 5 Verslagen van verschillende Commissien en Besturen over 1886 Worden gesteld in handen van B en W om te dienea bü het opmaken van het iomeente verslag Tvaama zjj znllen circuleeron bij de raadsleden 6 Eene missive van B en W mededeelendo dat de resultaten van het examen voor boekhouder oplichter by de fabricage waaraan acht heeren deelnamen ter visie liggen voor de raadsleden Bedoelde heeren zijn de volgende ö Bongers uit Amsterdam E van der Eijk uit Kralingen J van Gent uit Gouda C Groenendijk uit Gouda H Spaanderman nit Milligon C J P Spnmt uit Gondi M in t Veld uit Schoonhoven en E Vonok uit Drimmolen Op voorstel van don Voorzitter zal in de volgende lergadering eene benoeming plaats hebben Een voorstel van B en W tot wijziging dor gemeentebflgrooting voor 1888 Ter visie Een vooratol van B en W om eon gedeelte gemeent water van de Kattensmgelgrarhttussohen de Gouwe en het Plantsoen bosohikbaar testellen voor de directie der Goudscie Machinefabriek tot oprichting van een vijzeldok en wel opdo volgende voorwaarden 1 de adressante zal voor het gobruik aan de Gemeente vergoeden oone som vsn f i sjoars 3 zij zal de vereisohte schooiing langs den wal en de jukken in hot water maken volgens de nadere aanwijzing van wege B en W 3 in het plantsoen mag geene smidse of eenigander voorwerp dat de openbare wandeling ontsiertof voor de passage hinderlijk kan zijn worden go plaatst 4 wanneer er gegronde vrees bestaat voor beschadiging van het plantsoen of boomgewas door de inrichting of door de werkzaamheden die aan het dok geschieden sol de adressante na daartoe door B en W te zijn songesehreven verplieht zijn die werkzaamheden te staken Ter visie 9 Een adres van den heef Paal Prill onderwijzer aan de stads muziekschool verzoekende ook gedurende de zomermaanden m Eottordam te mogen bUjven wonen zieh bereid verklsnnde in plMtsvan 12 uren s weeks er 15 les to geven B en W brengen in herinoermg dnt adressant verplicht is 20 uren les te gev s Woaks en in dezo Gemeente te wonen Tot 16 nl heeft hij daarvan dispensatie verkregen maar daar het in t behing van het onderwijs aan de muziekschool is dat de onderwljzni b r tw stede wonen zofi kst volgens B en W verkeerd zijn dien termijn te verlengen Zij stellen daarom voor op hot verzoek vsn den heer Prill afmjzmd te besohikken De raad besluit op voorstal van den voorzitter deze zaak dadelijk te behandelen en daarop wordthet voorstel van B en W zonder hoofdelijke stemming aangenomen 10 Eene missive van HH Executeuren in de nalatenschap van Mej H H Ilof nan rokeuing eo verantwoording iuzondendo van het door hen gehouden beheer De Voorzitter stelt voor die Ie stellen in handen van eene Commissie en geeft den raad in oferwoging nadat dat voorstel was aangenomen de leden ilier Commissie thans zelf te benoemen Gewoonlijk worden dergelijke Coraraissien door den Voorzitter benoemd maar daar dezo een der bedoelde executeuren is scht spr het wonschelijk dit thans niet te doen De raad benoemt vervolgens tot leden dier Commissie de hh Fortuijn Droogleever Post Drost en Post van der Burg 11 Eene missi re va de Oómimssie van de bank van leening mededoelende dat do heer C C H Prince met Mei e k aan de beurt van aftreding is Wordt besloten in de volgende vergadering eene benoeming te doen Aau de orde Een voorstel betreffende de regeling der betaling van de kosten door do Gemeente gemaakt in de procedure over den eigendom dor voormalige Gssthuiskerk Aan do orde m gfm Het adres min Mevr 4f jS Xm k geb da Witte betreffende de huur JaoTlSi bouw der voormalige Gasthuiskerk De heer Prince vraagt het woo d en zegt niet tegen het voorstal te zullen ziju om bedoeld geitouw aan mevr Koek te erlmren maar spr hoopt dat het niet de bedoeling zal zijn van B en W om het voortdurend als pakhuis dienst te laten doen Spr herinnert aan het indertijd door do hh Oud k Post vyn der Burg en spr gedane voorstel om do botefmarkt te verplaatsen naar dit gebouw in hoeverre de raad daarmede zal aympathiseeren lal htter blijken maar gaarne zou spr van B en W will weten of zij voornemens zijn in den kop van dit jaar een voorstel in te dienen om aan dat gebouw eene vaste bestemming te geven De Vooraitter zogt daarop dat het de bedoeling niet is van B en W om dat gebouw voortdurend als pakhuis to doen gebruiken Zooals uit het voorstel van B en VV reeds blykt zal binnen kort een nader voorstel bij den raad inkomen tot het geven van eone vaste bestemming aan het voormalige kerkgebouw en daarbij zal dan tevens ter sprake komeu het voorstel der raadsleden tet verplaatsing dor botermarkt Do heer Prince betuigt dank vom de ontvangen inlichtingen Met een enkel woord wil hü er voorts nog op wijzen dat het hem is opgevallen hoe als er vaten wordou schoongemaakt vóór bedoejd gebouw het vuile water lapgs hei huis van mevr Koek naar de Molonworf loopt Daardoor ontstaat een vuile boel waartegf rv het wonschelijk is jüets te doen Zou ér geen pijp kilnnen worden gelegd naar de Haven vraagt spr De Voorzitter erkent dat het op bedoeld punt vaak een vuile boel is die echter niet ontstaat alleen door hot schoonmaken van bedoelde vaten maar het komt evenzeer van verderop Ueti is t gevo van een slechte ligging der straat 8pr ail ar met dan Oameente architect over spreken op welke jjze dit h t best te verhelpen is op aa Het voorstel van B en W om op gen adres gunstig te beschikken wordt daajrop genomen Niets meer aan de orde zgnde wo dt da TSzgs ring daarop door den Voorzitter geslotan Ruiteniandscli Overziciit Van verschillende zijden komen berichten over een nieuwen aanslag door een ofSoier in het park te Qatschina tegen het leven van czaar Alexander gepleegd Bijzonderheden worden Metovér ni t gemeld doch in dit opzicht stemmen alle berichten overeen dat de oanshig gehad is midukt en de czasz niet gewond werd Officieel wordt het berioht uit Petersburg tegmgesproken Het ministerie Goblet is voor Frankrijk behouden gebleven doch niet dad na hevigan strijd Ia het vPalais Bourbon heerschte reeds voor den aanvang der beslissende zitting groote opgewondenheid en de tribunes waren geheel bezet door beKigsteUsnden en nieuwsgierigen die zich op eene ouuuimige sitting hadden voorbereid Het debat werd geopend door den minister van financiën Dauphin die niet alleen de gevraagde kredieten verdedigde maar er tevens op wees dat hy steeds daaraan had vastgehouden Het verwijt hem in dit opzicht door de oommissie gedaan is dus ongegrond De minister kon onmogelijk in eens 375 beambten aan het ministerie van finaneién ontshian noch ds uitgaven verminderen voer de centrale kas waar meer don 400 000 000 £ t aan rente wordt uitbetaald Daonnr nam de heer Ooblet het wooid oMdavarklaring of te leggen dat elke lierisping welke da Kamer den minister van financiën wil toedienen het geheele ministerie moet treffen De Begeering had steeds deze kredieten onmisbaar geacht dit i algemeen bekend maar de quaestia der kredieten is slechts oidorgesckikt Daarachter venchnüt zich iets anders en het is hoog tijd dat hst gordijn dat dit omhult worde losgerukt De rapporteur der commissie bastread dan haar Goblet erenzoo de heer Qemenceau dia vatUaarda tegen de oredieten te loiyt steminvi Na des heat CUnsen M piti ook da Bonapar tist De Cassagnae tegen de Begeering tenia verschillende sprekers zich voor de kredieten varklaarden doch hiervoor verschillende jradenen opgaven Ten slotte eindigde do rumoerigs litfiag mti eene stemming die gunstig voor het ministerie uitriel want met 200 tegen 220 stemmen warden da supplementairc kredieten voor het mittisiarie van fmanciSn goedgekeurd De zitting werd bijgewoond door allo ministers Het Engolsche Lagerhuis is bezig aan de boaadslaging over do lersche beteugelingswet Gbdttone heeft Woensdag het regeermgsontwerp krachtig bestreden Men moest kiezen tusschen dwang en selfgovernment zeide hij de feiten rechtvaardigen da voorgestelde maatregelen niet Ik id de hill Mstrüden en Pamells amendement steunen want de gevraagde enqudte is noodig de positie lal lüar standpunt niet opgeven on zjj ia er teker van dat zij mettertijd de meerderheid zal krijgen Goschan bestteed Gladstone s rede en betreorde het dat de expremier niets had gezegd om de handelingen der lersche lig af te keuren en dat hij zelfs het afiiamen der misdrijven in Ierland aan de bevelen dier Liga had toegeschreven de toestond van lerUnd is schandebjk an het zou schande tjjn soo de Begeering niets deed om daarin verandering te brengen Te Londen was eergisteren de groote zaak van den dag de vergadering van de unionistische libarolen en het daar genomen door Hartington on Chamberlain aanbevolen besluit om de Begeering te blijven steunen ook bij de lersche beteugdingswat Op enkele punten zal deze echter worden gaamandeerd Voor Gladstone en de zijnen is dit aan oaaangename tijding Hat Hoogerhuis heeft eergistaran in aarste lezing da nieuwe lersche pachtwet aangenomen waaibq da pachters in sommige opziohtrö worden tagemoat gekomen