Goudsche Courant, zondag 3 april 1887

WeeB8 iag 6 AprH 1 N 3539 188 v 2 DSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentidn kan geschieden tot één uor des namiddags van den dag der nitgave Het uiaaclie Hoii Tan Afgevaardigden heeft zijne zittiugen tot 19 April uitgesteld Zoodra de afgeTsardigJen weer byeenkomen zullen vermoedelyk terstond de discussies orer het door het Ue reuhttis aangenomen kerlel k ontwerp een aanrang nemen Ua ontoMÏng dor mioisterieele crisis in Italië schijnt wertel op handen te t u Koning Humbert heeft dea heer Crispi tegenwoordig een der hoofdleiders Tan de oppositie bj zich ontTangen doch de groote moeilijkheid blyft da port euille Tan buitenlandsche zaken daar graaf Sobilant er niet toe kan besluiten deel uit te maken Tan een ministerie waarin ook de radicalen zitting hebben De eenjg mogelijke oplossing welke nu ds wwschijnlijk wordt medegedeeld is dat de heer DeprrtS de president Tan het aanstaande ministerie tevens Toorloopig de leiding der buitenlandsche zaken 0 1 zich neemt Burgerlijke Stand GEBOREN 80 Hurt Geitrdi Johsnna ouden N A vin d In aa J nn it Kint EliMl etl Loniu oaden H Woltows en B C Kooqmio SI In Leeodrrt oaden N da Jong es W C Dgkmin Neeltja ogden VV F Blok n N Knmer Heoricat lohanoei J H Doaaaie aa A H Badder 1 Apnl Jaona Eliubeth ogden J na du BaoTil as E de Knmer Margrieta ogden H HeUtfl as P Iioelaig Johaana Uatia Tharciia oaden A Honea aa C H KoUler OVURLEOBNi 11 Haart 0 Schoogderwoetd 1 m t m RienubergeD S j C Balk 8 m 1 April J H vaa Draaaao 8 m P H Derokien 1 o J na I K 8 ia J Priat 8 j A V E Saoderi 3 B I QNDBRTRODWO 1 April B Sliogerlagd te HooranaU 89 j en C C Verhoog 82 j DVERTE TIËl te koop bg la J vanHoTiweninge te Gouderak i gen rembonrs van Spaansch Koekoek blaauw iLodolasier Padua geelkuif Blaauw met witknif Zwart met witkaif Wit Padna met witknif Patrijs Brahma poatra Grgs Brahma outre Wit Cochin China Goudlaken Hamburger Boerenkriel Wit Bpaansch kriel zeer kleiu Aleabarie eend Bouaan eend Zwart flu te eeod en kleine witte Kwaker ÓNTVANGETN Een ruime keuze ♦ oor HEEREN COSTüüMS Tan af 18 een kompleet Costuum DEMI SAISONS ran ftf 10 Zeer nette PANTALONS van af 5 G PUIJK Turfmarkt Zdtrere ITatuurlDoter Ppke kwaliteit in POSTVAATJES intoud 4 Kilo it 4 00 levert franco onder rembonrs A BRUNSTIIVG Rzo BUILEN tÈtl LEEN gevraagd 250 en goed rente en borgstelling BrieTen Ier So 1475 aan bet Bureau dezer Conrant mörWrËËï wordt Tenoeht op t HEBK te letten tuT iici Masazuk van M RAVENSWAAY MSEN bOBlNÜHEM Deie THEEËN worden afgeleT rd in venegelde pakjes van vijf tutt en een half en een Nfd on met vermelding van Nommer en Prjs voorzien van nevenataand Merk volgens 4e Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 3 BREEBAART E Z Botermarkt té Gouda DUKGEAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen t weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van SchielaBd 4e verkiezing van BOÜFDINGELANDEN en BOOFlJlNQELANDEN PLAATSVERVANGEIiS Toor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 7 April 1887 van de voormiddagt ten 9 tot dee namiddaga ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kie distrieteu als bg art 25 van meergenoemd reglemettt zyn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Ouerechie in de Uitspanning de Vergulde Koetmoagen voor het 2 kiesdistrict te BUUwijk in het Gemeentehuit voor bet 3 kiesdistrict te Nieuwerkerh a d Y$hI in het Gemeentehuie en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in bet 6eineen Auü en wel volgens roester van aftreding volgens rooster van aftreding In het Iste DUtrict Voor den Heer P VIS R Boofdmgelnnd J VAK DKS BERG JZn Hoofdingeland Plaattverv In het 2de District Voor den Heer Mr J 6 PATIJN Boofdingeland J BIEMOND Boofdingeland Plaattverv volgens rooster van aftreding In het dde District Voor den Heer K ACHTERBERG Hoofdingeland G W LANS Boo dmgeland Flaatsverv volgens rooster van attroding Jn het Ade District Voor den Öeer K v d TORREN kZx Boofdingeland L EXALTÜ Boofdingsland Plaatsverv DuSinaAAV en HooGHKSHRADiiN van Sohietand De Secretaris Hentmeetter De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANÏ Brouwerij de POSTHOORN Rotterdam Brouwerij de Amstei Amsterdam Alle mogelyke Begersch Lager en Gerste soorten uit bovenstaande Brouweryen zgn steeds Gebotteld en per Fust verkrggbaar in het Depot Zeugstraat G 85 J H ROODE Prysconranten en Analysen gratis Christel Jongelings Vereeniging DANIËL te Gouda Bovengenoemde Vereeniging hoopt D V 11 April 2 Paaschdag haar 23 jarig bestaan te herdenken Het Openbaar Verslag zal gebonden worden in het Lokaal Tot llpil des Volks aandePeperstraat alhier des namiddags 3 ure woarby een opwekkend woord zal gesproken worileu door den WelËerw Heer Ds B J S W A A N Toegang vrij Het Bestuur In een R K gezin wordt met MEI a s eene fatsoenlijke Jongmensch gevraagd voor LüOt en WINKELWERK om zoo spoedig mogeljjk in dienst te treden Adres No 107 aan het Bureau dezer Conrant 4 Met MEI biedt zictl aan een fatsoenlgke DIENSTBODE P G liefst voor MEID ALLEEN in een klein gezin Adres franco brieven onder No 1477 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD Adres Letter K ter Boekdrukkery van H GOORISSENj Gouda Witte Handsclioeiieii en STRIKKEN A van OS Az Kleiweg E 73ia Gedopte Prinsesseboontjes Extra fijn kookend 15 Cfs per LITER T CREBAS Openl are Aan bestediiig Uit de liand TE KOOP TE HUUR Eene SMEDERIJ met INVENTARIS en WOONHUIS te Gouda Terstond te aanvaarden en te bevragen by Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BURGEMEESTER en WETHOÜ ggSvau Gouda zyn voornemens op WOENSDAG dm 13 APRIL 1887 des namiddags ten ééa ore in het Raadhuis aldaar by inscbryving AAN TB BESTEDEN o Het rioleeren en detnpeD van 295 str Meter Sloot langS M Boelekade te Qouda b In twee afzonderlijke perceelen 1 Het wegbaggeren of opraimen Tan de ondiepe gedeelten in de rivier 4e IJsel langs den Kaalmuur van het Veerstal te Gouda 2 Het uitdiepen van gedeelten der rivier de Oouwe bijdedrartlbrug te Waddinxveen en dedraalbrug te BoskoopDe Bestekken zyn tegen betaling van 0 50 verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente Inlichtingen worden gegeven door defl Qemeentf Bonwmeester i Soelper druk van A Buxkiiaii te Gouda De estekken en Voorwaarden liggen dagelyks Ve Zon en fceotilagen uitgezonderd des voormddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf ter inzage De Inschrijvingsbilletten op zegel geschreven geteeken d en gesloten moeten den 12 ril 1887 uiterlyk des namiddags ten 5 ure óp gezegde Secretsrie bezorgd zyn t De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 5 April 1887 Z M Beeft met ini an van 15 April san den heer G W Chr Van Dort Kroon op zyn rorzoek eervol ontshig verleend als burgemeester van Waddinxveen Het onderzoek van het water uit de Goudsche Waterleiding had gedurende de maand Maiirt hot Tolpnde resultaat Concessie voorwaanle 13 milligr permauganaat 8 Maart benoodigd 16 14 n HB 31 r 13 9 28 U X AUes per 1000 cuh cent In de gisteren gehouden eindzitting vaA de Feesteommissio alhier ter ie heid van den 708ton verjaardag van Z M den Ko ning bleek uit het verslag van f wningiaefftet t Aaf giften zijn ingekomen de olglode b8 ei J subsidie der Oomeento ƒ 59 K van de Feestcommissie in van Ie Ingezetenen 1003 47 coUedte in het Oude Mannenhuis 3J3 ïan den heer Joosten Hamont per postwissel 3 van een ingezetene die onbekend weusoht te blijven 800 deor tussohenkomst van don heer Ko j aing voor de stille armen 10 bij den heer Steens K uen van een onbekende tot dekking van het tokfirt 31 91 rente der gestorte gëldefc 1 58 Ta zamen ƒ 2740j5 Doio galden zijn als volgt besteed uitdeeling san de armen van brood spek eu brandstof ƒ 967 40 a i do stille armen 97 50 onthaal der verpleegden in de gestichten 236 87 onthaal dor kinderen op de bewaarscholen en do kosteloozo scholen 897 50 vuurwerk verlictiting on muriek op de Markt 500 49 aan Onvoorziene Uitgaven 50 83 Tezsmen 2740 S9 j Öp de vij axigo bloemententoonstelling te Amster f A Noderl Maatschappy voor tuinbouw en pwntlmnde die Zaterdag geopend werd zijn jian onzen stadgenoot den heer H W Otto de volgende bekroningan toegekend Ken 2o prijs gouden medaille voor eene v rzsme ling van groote sierplanten een 8o prij verg zilv fcnedaille voor 10 palmen een 2e prijs verg zilï metliville voor 3 boomvarens en een 2o pnjs ailv mod voor een koppel Launis ndbilis Króonbooraen De bh Jonker en Zqnen alhier ontvingen een 3en prjja zilv med voor een ingezonden veraameling van tuiobenoodigheden van gebakken aarde Voorts werden nog bekroningen toegekend aan de volgende heeren allen to Boskoop fie heer C Vj Olie kreeg een In en een 2 prijs Jacob van Holf twee 1 on twee 3 prijzen H de Jager een pr C B LunneiAan en J Kuenzor een 1 pr j Walraat een 2 pr W C Boer twee 2 en een 3 pr P Van Noonll en zonen twee I H van Holf een 1 pr De Afdecling Boskoop der Maatschappij kreeg een 2 prijs Gisteren poi en ten 10 uur word roet militaire eerbewijzen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den onderofficier J Prins Bij de groeve word door den Luit J H van der Hegge Z aen en den onderofficier H Spaans een woord ter gedachtenis gesproken aan de vièrdiensten van den overledene waarna door een dar flNniUeteden dank werd betuigd voor de eer deB overledene bewezen ï Eene te Goes woonachtige faiodiite is in den avond van il Maart j l met len Khijnspoortivin van 10 uur 3 minuten uit GoMa naar Rotterdam vertrokken en miste b j haia pnkomtt Idfiar uit den buitenzak van haar mantel een grauw papier inhoudende 650 aan Duitsch bankpapier welk papier met geldswaanle zo nog had in hot station te Otmdn De eommi faris van politie der 2e afd te Bortterdam VBTzoekt opsporing en bericht Qo kerhcbike verkiezingen bü de llervt inide Gemettia lllieri zoUen plaats iifpben p Ibaiidag l Afrï 1 van 10 tot 4 ifte Periodiek aftredenden doch terstond weder herkiesbaar zijn de hh O A Oiirf k als kerkvoogd C C Knaap J M Noothoven wan Oobt A van Veen T A G van Deth en A ran Beedt Dortland als notabelen Mr J H van Mierop en C van Veen als Oommissarissen vai Unperto icht Voorts m et voorzien worden in volgende vacaturen tussrhentjjda ontstjian Van Kerkvoogd door het bedanken van Mr P P P Kist van i btaliele door het beAanken van den hper H Overeijnder en van Coif missaris van Oppertofficht djOOr list lledankcn vin do hh A Smits èn Dr M A ü Vqrstnvan en door liet overlijden van do hh D K van Meertcn D C Samsom en P J van der Want Uitslag van de Zaterdag te Zevenhuizen gehouden ajnbesteding van het verbeteren van een gedeelte der dorpsstraat Er waren ingekomen 4 bUjetten Ilosg ta in hrijver waa A Bijneveld te VLmrdingen voor 8833 Laagste inschrijver was D Varkeviasor te Overschie voor ƒ 261 i De 20 voet lange miniatunrboot Homeward Botmd is met zyn bs nning van drie koppen dezer dagen van Port Katal te Dover aangekomen Sedert Mei 1886 waren do avonturiers met dit notendopje op de baren Zij deden slechts twoe malen een haven aan en bleven 10 volla maanden in open zee Op een nieuwe groenre wordt in de jongste landelijke kroniek van Ie Tempi de aandscnt gevestigd Het is oen Japansche knol Staiehys genaamd een lievelingsgroente van de lapanoors Zij werd door Dr Bretschneidér geneesheer van het Bnssische gezantschap in Japan in Frankrijk gebraeht trwa zij met goed gevolg gebruikt werd door den Heer Padleux de Croenes die haar noemde Z j moet met boter ADVERTlNTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruiinte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen iu het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandi s versofaynt Ifzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN en peterselie gestoofd een aangename groente op leveren Aan de teelt zijn weinig bezwaren verbonden De stengels bereikei een hoogte van 30 jt 40 centimeter Uit Berlijn schryfl men san het Vaghlad over onze zuivelbereiding en het buitenland het volgende Onze boerenstand verkeert zoo heet het in noodlijdenden toestand en dat wel hoofdzakelijk naar men beweert ten gevolgd van het feit dat onze landbouwers niet met hun tijd zijn medegegaan geen acht hebben geslagen op de ervaringen die de wetenschap hun han do hand heeft gedaan of wel dat de teruggang in den prijs hunner producten voor een groot deel te wyten is aan knoeioryen en wat dies meer zij De vakmannen die dat eordeel uitspreken zjn zonder twijfel bevoegde mannen maar toch houd ik het er voor dat dit strenge oordeel niet is uitgesproken met vijlledige kennis van zaken Ik geloot namelijk niet dat men zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van den toestand der zuivalbereiding in het buitonhwd Ik kan van Berlijn uit natuurlijk slechts oordeelen over Duitsche toestanden en ik geloof lu het belaag van onzen nationalen landbouw te handelen indien ik hier een ea aoder daarover in hot miiMsn bnmg Wannser on d vabnajinen die oordèetea akik hierboven aangaf zich bv in Duitschlaiid op d hoogte wil stellen van wat hier verkocht wordt als Hollandsche kaas dan kan hij natuurlijk niets beters doen dan bij terschillenüe kooplieden aan te kloppen en zich lloUandsoheklaj Ii ft ♦ ewleggglt Wat zal hij dan zien Hy d4ii 0iit arealMt hem veelal een prodvict wordt porgdegd jvftarover h zich als Holl mder schamen moet Op zijn r iag of dat wel Hollandsoho kaas ia k hy tea atwoord Wat denkt gy anders meent gij soms dat gij een bedrieger voor hebt en in 9 van de 10 gevallen zal die vakman dan ongetwijfeld haiswaarts keeren en uitba iuinen Gy boeren zijt niet beter waard dan honger të lydsn Indi ti gij zulke kaas verzendt dan kan het niet anders of gy moet te gronde gaan Werkelijk heeft de Duitsche koopman hem niet bedrogen want hij koopt dat goed inderdaad voor Hollandsche kaas Maar ik kan hier ten minste verklaren dat onze Hollandsche boeren er geen schuld aan hebben SAdien de Duitsijhers slechte HoUandache kaas eten want het pro luet hetwelk hier onder dien naamverkocht wordt beete o K mAsrtoqè i nit gaSieM Wat hier gewooUlgk nis ItoUkndsoho kans verkocht wordt is mets aatlA s tl3 £tpM ksias die iltenorme massa s lu lo omstreken vail eef wordtgemaakt Die waar is meestil van ongeloofeUjkslechte qualiteil en hoeft alleen het Voordeel goedkoop te zyn Dientengevotoe echter Weet jnenigeenhier in Duitschland ons edel landbouwproduct nietnaar waarde te schatten Die hechte Rijnsche kaaswordt iemand hier voor goede Hollandsche verkocht en dan is het waarlyk niet te verwonderen dat de Duitschers van ons product niets willen weten I daartegen niets te doen Mij dunkt van ja Het behoort meen ik tot de laak onzer Regeering dat voldoende bekend worde gemaakt hoe m dit gevalde vork in den steel zit Er bestaat hier voor goede Hollandsohe kaaa e zeer gi4Bt operatieveld en ten spijt van alle vakmannen zou ik durven beweren dat er nog oi zaglijke massa s goede Hollandsche kaa worden 0Smaakt Ik sprak onhings iemand die zich moeite