Goudsche Courant, woensdag 6 april 1887

1887 ï Air i Hfm g Aprlf tJtïDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gotula en Omstreken Wegens vertrek naar elders ZATERDAG AVOND 9 APRIL if SLUiTi G van den FUSAtEKViTVERKOOP De nog voorhanden Manufacturen Mantels Jongenspakjes enz enz worden nogf tot dien tijd voor spotprijzen opgferuimd J BREÜKËL Hoogstraat N 3531 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentlön kan geaolileddn tot één uor des namiddags van den dag der oftgaTe £ r wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden een bekwame KüeedérmakerslDieclit t en hoog loon Zich aan te melden bg N WIEUWERKERK Lange Groeuendaal Gouda Onderstaande Broodbakkers alhier hebben eenparig besloten niet meer als vroeger hg gelegenheid van het Paaschfeest PAASCHBROOD als cadeau uit te reiken waarvan zg hunne geachte Clientèle kennis geven bg deze Zich niettemin voor de levering daarvan na voornitbestelling aanbevelende GOUDA April 1887 B Beszelten D L Horneman J Rehe C Vis J Bredins J Hugvenaar D de Ruwe C van Vliet L Brouwer G Immerzeel H N van Schaik D van Vliet L de Bruin Wed Jansen J C va Schaik J Vonk U M Derckaen P de Jong A Schouten U J V Vreumingen W J Derckaen J Kromhout a Slegt J de Vries N M Engelbregt H W van der Laan J Sluflter H Vuijk H F C Gerritsen J Laurier A M Smit J van Waas J J Gewaltig A N van Leeuwen J B Snel L van Wanknm P de Graal J L Mimpen D J Veenendaal C F Wildenburg L Groenendal J M Muglwgk A Verhart G V Wgngaarden A H de Groot A G Oostrum D Vermeulen J van der Zand G Haagsman J Pnnselie Maatschappij het Burgerlijk Begrafenisfonds te s Gravenhage OPGERICHT in 1836 Volgens art 36 van het Reglement ligt gedurende de gebeele maand April ter visie de BEKENING en VERANTWOORDING over het afgeloopen 50 boekjaar voorde Leden der Maatschappg ten hare Kantore Brouwersgracht N 33 alhier en ook bg de Agenten in al de gemeenten waar Aideelingen geVestigd zgn Namens het Bestuur C P J VAN DEB VEN a Hage April 1887 Directeur STOOfflVAART HAATSGHAPPIJ ZEEAND KONn ELUEE NDBSBLANSSCHE FOSTDIDNST Se aandaoht van Heeren Handelaren en Groothandelaren op Sngeland irordt garestlgd OV da uitbreiding van den dienst der Stoomvaart Maataohappij ZEQIiANI Van af l Juni saJl da dienst verdubbeld sijn Het zal mogelijk sijn Iionden tweemaal per dag te bereiken m den morgen eü in den avond Hierdoor wordt de beate gelegenheid aangeboden om de licht bederfelijke varan als Vleeaoh Sieren Boter Wild Groenten ens op de eerste markten van Iionden te brengen Beada nu kunnen oontraoten gesloten worden voor het geregeld vervoer van sekere hoeveelheden VSArdoor belangrijk lagere vrachten bedongen worden Door nu regelingen te treffen heeft men de Toorkeur voor plaatsruimte in de booten van den dagdienst InUohtingen sjjn te verkregen bü de Maatschappij te Vlisaingen en bü de Mjj tot Ezpl van BtMhtaspoorwagen Afd aoederenTerkeer te Utrecht BB I IBS1CTJIS OponTjare Aanksteding van Chr Scheurkalenders voorstellende JOHANNES HUS op den brandstapel worden door ondergeteekende ingelijst 2 cM br ƒ 0 60 4y cM br ƒ 1 echte bouten lijsten geen gips zwart met vergnld of geheel vergald naar verkiezing alles fr t huis Adres M J C de LIEFDE Gondsche weg No 83 RoUerdam TEE VEEPLEGING aa verzorging eener ziekelgke Dame op leeftgd vraagt men efln BÜRGER JÜPPROUW P G niet beneden de 35 jaar van gezond sterk gestel zacht karakter en goed humeur tevens genegen tot assistentie in de huishouding Adres met franco brieven onder letters M M aan den Boekhandel van A KOK COMP te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 13 APRIL 1887 des namiddags ten één ure in bet Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het maken van 75 Meter vyf en zeventig strekkende Meter Walbeschoeüing langs een gedeelte van het bassin van de Bad en Zwem inrichting aldaar Inlichtingen en aanwgzing geett de GemeenteBouwmeester Het Bestek en de Voorwaarden liggen dageljjks de Zon en Feestdagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De iusohrijvingsbilletten op zegel geschreven door den aapnemer en zijne beide borgen geteekend ea be oorl k gesloten moeten op den 12 April 1887 uiterljjk des namiddagsten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zjjn Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda lo 17 et p U 12 12 12 15 15 25 19 Best WITTE BROODBRUIN BROODTARWEBROOD BLOEM TARWEBROOD ROGGEBROODROGGEBROOD met KrentenZoet ROGGEBROOD Gewoon PAASCHBROOD KRENTEBROOD Beste BESCHUIT 10 a 10 et Gewone 12 a 10 KADETTEN 5 i 10 KONINGS KRAKELINGEN 60 et de 5 ons Gedurende de Paaschdagen best PAASCHBROOD Tullebandsdeeg 50 cent per kilo Verzoeke bestellingen voor het Paaschbrood zoo vroegtgdig mogeijjk te doen A G OOSTRUIII lurfmiarku In bovengenoemd vak bestaat te RoUerdam gelegenheid voor een JONGMENSCH tusschen 13 en 15 jaar tegen billgke conditiën eene goede opleiding te genieten Brieven franco den Heer R SEELAAR Oldenbarneveltstraat 183 na 6 S IEMAND van de P G oud 33 jaar circa 20 jaar in bovengenoemd vak werkzaam zoekt door buitengewone omstandigheden eene andere BETREKKING is tevens goed bekend met de Koffiebranderg en Winkel bediening goede getuigschriften voorhanden Adres onder No 1478 aan het Bureau dezer Courant ITAAIMACHIITES DEPóïHOUDER gevraagd voor een welbekende Amerikaanscbe fabriek van NAAIMACHINES Slechts reeda te Gouda gevestigde winkeliers welke in staat zjjn 300 borgtocht te storten komen in aanmerking Zich te adresseeren onder aangifte van referenti n onder No 1479 Bureau van dit Blad Wordt terstond GEVRAAGD eene nette P G Adres bij de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda GEVRAAGD die genegen is naar buiten te gaan Adres Bureau dezer Courant ADVEKTEl TIEI in alle Binnen en Èuitenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN té Goudo De uitgave dexer Courant geschiedt ZON DAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stwl geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDBEDAQ en ZATBEDAQ De prJ8 per drie maanden ii 1 franco per post 1 50 BINNENLAND GOÜDA 7 Ten gevolge van eene verkeerde opgave in de eerst Terschonen bekroningslijsten van de Vimterdaniache bloemententoonatelling hebben wij in ons vorig nr wel verscheidene prijzen vermeld die onzen stadgenoot den heer H VV Otto waren toegekend maar van de voomaamsto bekroning maakte vq geen melding Wij herstellen dat bij deze en deelen roede dat genoemde heer een gouden medaille als e sten prijs verkreeg voor een verxamding van 25 kleine pidmen De Prov Staten van Zeeland hebben gisteren gekozen tot lid der Eerste Kamer jhr mr J RöeU oudUd d Tweede Kamer Kergistorennacht heeft dé Ehijnspoorweg maatschappij aan de draaibnig over de Ooiiwe bij Gouda met gebruikmaking van een groot aantal van haar personeel en de noodige vijzels en dommekrachten den beweegbaren bovenbonw ongeveer 60eentimeter gelicht ten einde de metalen kom waarop koningsspil der brug draait te vernieuwen waardoor do brug een iMhmgrijke verbetering heeft ondergaan Niettegenstaande dit veel krachtsinspanning vorderde is de bovenbouw weder met goed gevolg in zijn stand teruggebracht en het werk s morgens bij tijds gereed gekomen zonder eeuige stoornis in de scheepvaart of in den treindienst gegeven te hebben Als een liew s dat de waarde van het land in deze streken nog niet sterk is gedaald kan dienen hit onlangs te Zegwaard een woning met O hectaren land is verkocht voor f 60 000 T mm A l f Ten gevolge van het op hun ve ÈMk lerlcend ervol ontslag aan de navolgende leden en plaatsvervangende leden van do Commissie voor de heridening van de belastbare oplirengst der ongelwuwde eigendommen in het schattingsdistrict Bottetdam de heeren lo mr P D Kleij lid der afd comm in het onderdeel Hotterdam te Botterdam 2o II üitdeubogerd lid dor afd comm in het onderdeel Zoetermèer te Bleiswijk 3o ö Barendrogt N Ezii plaatsvervangend lid der afd comm in het onderdeel Gouda te Hillegersberg 4o J de Zwart Jzn plaatsvervangend Üd der afd eomm in het onderdeel Rotterdam te Moordrecht zijn respectievelijk in hunne plaats benoemd tot leden de heeren lo O Bareudrègt N Rzn grondeigeniwr to Hdlegersberg 2o P Metz grondeigenaar te Zevenhuizen tot plaatsvervangende leden 3o 1 C Marck landbouwer to Zevenhuizen en 4o I Visser Pzn landbouw er te HillSg rsberg üit de residentie schrijft men aan het Z D Men heeft in den laatsten tyd weder allerlei onrustwekkende berichten versiAid nopens den gezondheidstoestaml van Z M den woning Tegenover de sensatie tijdingen is hot mij aangenaam zoo pertinent mogelijk te kunnen verzekeren dat de Koning zich zeer wel bevindt de ni pijnen liohben opgehouden Do geneeslieeren ontraden M echter nog uit te gaan omdat het ongunstige weder hetweÜ jeugdige en gezonde menscheo aantast zoo licht kwade gevolfen voor des Koninga toestand zou kunnen ojJeveren Orerigens kan worden geconstateerd dat de Koning goed shv jt met smaak eet en zijn werkzaamheden met lust verricht Hij is des ochtends weder vroeg bij de hand en geeft van groote oj niimdheid bbjk Er worfen altyd lieden gevonden die liefet het ergste denken en verspreiden Zoo heeft men nuweder uit het feit dat de Koning te kennen gaf dat hij liever niet gedurende i n verblijf te Amsterdam van de eerewac welke zich zou gevormd hebben gebruik zou miucen afgeleid dat de toestand van Z M minder gunstig Was Niets is echterminder waar De waarheid is dat Z M persoonlek de eerewacht wel zou hebben willen aanvaardea doch zijn geneesheeren waren daar in zoover tegen dat een eerewacht wellicht aanleiding zou geven dat de Koning meer tag dan anders zou uitgaan En dit oordeelde men oanutdiaam De artsen des Konings vonden er geen beswaar in dat Z M zijn gewoon bezoek aan de hoofdstad zou brengen do h zij adviseerden dat Z M uit voorzorg zich niet zou vermoeien De Konmg zal dus te Amsterdam wellicht niet bij al de feestelijkheden kunnen t nwoordig wezen In ee brief uit Kota Badja van 21 Febnjari aan de Sitmatra Oom aHt komt het volgende voorDen 9en dezer rukte eene patrouille uit tot dekking van de genietroepen die met do herstolHng der telephoonlijnen waren beUat Deze patrouille aangevoerd door den Ion luitenant Bonga werd door den vijand beschotBi met het gevolg dat de ftiselier Dijkstra door een kogel in het hoofd werd getroifen Hij is den Hen i ezer aan de gevolgen zijner wond overleden In den avond v m den lOen werd edne van KotaPohamn uitgezonden hinderlaag aangevallen en daarbij twee der onzen de Europeesehe sergeant Kuska eu de Kuropeesche fiiseher Beethoven gewond D iar nu de tegenwoordigheid van den officier van gezondheid van Fakan Kroeng Tjoet te KataPoharaa ter verzorging sm de gewonden werd vereiacht marcheerde van I anyong ter begeleiding van bedoelden officier eene patrouille af tersterfcte van 50 man onder commando van den kapitein Van Neer vap het detachement aldgiar De 2e luitenants Van Bennekora en Jaade waren bij de Icolonne ingedeeld terwijl deze bij aankomst te l akanKroen Tjoet nog met IS bajonetten werd versterkt Van laatstgenoemde plaats werd de officier van gezimdheid Kunert met eene dekking van 10 man per sloep door de Kroeng Tjoet nkr KotaPohama gezonden terwijl het overige gedeelte der troepen den gewonde □ f Tig Ir fp Toen dit gedeelte aan do eerste bocht van den weg van Pakan Kroeng Tjoet naar Kota Pohaftia kwam werd s vijands nabjjheid verraden door het aanslatiu van een hond die van Pakan Kroeng Ojoet was medegenomen Onmiddellijk daarop vielen op het front der voorste sectie zes schoten Ban oogenblik later werd de rechter flank dier fdeeling door een twintigtal schoten bestookt van mt een soort vanr borstwering welke slechts op ongeveer dertig pai van den weg j wes gelogen eu wllat hter de vijand stelling had genomen ADVEHTENTISN worden geplaatrt van 1 5 r ela a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen 6 BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien wordui alle Advwientien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Haaodags verschgnt De patrouille commandant kapitein Yan Neer die eene 4e a lceling zijnar troepen had achtergelaten om den terugtocht te dekken viel zonder dralen met het commando attaqueeren s vijands stelling met de bajonet aan en van drie sgden ging het nu met éün op den vqand los Het gelukte onzen mannen in de rijandelijke stellii te dringen waar zich een verwoed gevecht met de blanke wapenen ontspon en 4 Atjehers met da bajonet werden afgemaakt terwijl 3 anderen werden neergeschoten de overigen kozen het hazenpad De vluchtende vijand werd nu met de bigonet vervolgd tot san een nabijgelegen kreekje waar de vervolging wegens den hoogen waterstand en het moerassig terrein moest worden gestaakt Maiu hier werden hem nog eenige kogels btema gezonden tengevolge waarvan hij alweder zeven dooden on een gewonde bekwam terwijl door diens overstelpend vuur niet een der onzen was getrotfen Op het terrein waar het gevecht luid plaats gevonden werden door de A ehers achtergelaten 5 geweren 1 dondeibus 10 klewans een aantal raaQ ongs enz eenig geld eo mnmtie benevens 3 rollen telephoondraad die zij eenige dagen te voren van do lijn PakaD Kroeng Tjoet Kota Pohama haslden afgesneden Te 12 uur keerde de officier van gezondheid en de patrouille naar hunne posten terug De uitmuntende aanvoering der troepen door den kapitein Van Neer en het kloek gedrag der mannen van Pakan Kroeng Tjoet on Lamjong hebben dus hier weder het bewijs geleverd dat de Van de hierboven genoemde gewonden is de fiiselier Beethoven den llen dezer overleden Verder is sedert mijn laatste bra icbt biunea den kraton alhier een blokhnis kant en klaar gemaakt alsmede een versterkt verhoogd sohilderhnis Het emplacement dezer gebouwen welke nu reeds weder uit elkaar genomen en tot vervoer gereed gemaakt zijn wordt zeer geheim gehouden Per laatste Oostboot kwam alhier de sedert Dec met verlof na r Bataria vertrokken Overste Vetter terug Deze hoofdofficier is door het Departement van Oorlog aangewezen om de diensten te verrichten welke de t ijenwoordiga gouveroeur bij den generaal Demmeni vervuld heeft Als fungeerend adjudant van den 2en bevelhebber is de 2e luitenant G Nijpels opgetreden Weet u waarolm er iu den l t3ten tijd voel minder lülitauren van Atjeh wegens beri beri worden geévacueenl ü denkt zeker omdat er thans te Vtjeh minder beri beri lijders zijitidan vroeger Ja dat heb ik aanvankelijk ook geSacht maar het geval is toch anders De quaeatie zit hem eenvoudig diuirin dat de chef van den geneeskundigen dienst die hier onUngs op inspectiereis is geweest verljoden heeft om lieden die slechts verdacht zijn van beri beri in het hospitaal op te nemen en te evaoueeren Hieruit kan men dus niet mot grond besluiten dat er zich thans minder ernstige g Bllen van die ziekte voordoen al is het cijfer van de geëvacueerd wordende militairen ook veel liK or De destijds in het hospitaal verpleegd wordende t drijke verdachten zijn door den chefinspecteur uit de ziekoninrichtingen ontslagen en sedert heeft men er weinig meer in het hospitaal aangetroffen Zij wandelen en doen dienst Deze maatregel heeft kwaad bloed gezet eu er rijn