Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1887

er iSe i Mi onTerbolen den staf over breken nuwr ik Toor nqj ben wel geneigd er een lansje voor te breken Als ik m herinner hoe de majoor Weqehardt de beri beii rerdachten van het 17e bata ou te Padang g na en boe hq langzamerhand de beriberi lelve uit cijne gelederen deed Terd nen dan geloof ik dat de kolonel geneesheer Cochins wel is waar eon krassen maar dan toch een noodzakelijken maatregel verordend heeft Ik mag hier nog bijvoegen dat het storftecgfer der beri beri thans zeer gering is België begint ons ook op het gebied v n den tuinbouw een ernstige concurrentie aan te doen Kr is nl te Antwerpen een uaamloozo vennootschap opgericht tot het opkoopen in t groot van groenten voor de Londensche markt In dit debonché heeft onze landbouw in de laatste jaren een niet onbelangrüke compensatie gevonden tegenover de dalende prgzen van andere producten In 1884 werd voor 9 3 millioen aan groenten naar Engeland verscheept l s millioen naar Duitschland en 3 millioen ongeveer naar België Men tracht nu de Belgische groenten naar Engeland en Duitschlimd te verschepen Onze landbouw zg op zijn hoede al zal t nog wel eenigen tijd duren voordat België ons kan overvleugelen Wy hebben 20 jaren noodig gehad om t zoover te brengen als wij zijn Van 1847 tot 1856 werd jaarlqks gemiddeld voor circa 2 ton gouds aan versche groenten uit Nederland uitgevoerd In het volgend 10 jarij tijdperksteeg het bedrag tot 777 000 van 1867 tot 1876 tot gemiddeld 6 millioen s jaars en in het laatstterloopen 10jarig tydperk tot ongeveer 12 millioen sjaars In 884 werd voor lö j millioen uitgevoerd en daarenboven 6 ton aiui ingemaakte groenten Ouder de laatstelrjk bij de Tweede Kamer ingekomen adressen die ter griffie zijn nedergelegd kwam er een voor van zekeren G W M Blankenreich te Amsterdam Het was gericht tegen het adres der Vereeniging tegen de kwakzalverij van 27 Februari 1886 vei zoekende dat door betere bepalingen in de wetten regelende de uitoefening der genees en artsenijbereidkuust de volksgezondheid en de volkswelvaart meer zouden worden gebaat Thans deelt het Maandldad der genoemde Vereeniging mede dat de naam ü W M Blankenroich in het Amstordamsche adresboek niet te vinden ia en dat bij den Burgerlijken Stand van Amsterdam geen persoon welke dien naam draagt bekend is Betreffende de verzekering tegen ongelukken in Zwitserland wordt uit Zurich aan het IlandeW lfut het volgende geschreven In den loop van het jaar 1881 werd door de Kamera te Bern eene rykswet aangenomen waarbij de fabrikanten tot schadevergoeding werden verplicht jegens de nagelaten betrekkingen van hen die in hun dienst verongelukten Thans is er sprake van deze verplichting tot alle andere nijveren uit te strekken De heer Favon te Genèvo wenscht nog pon schrede verder te gaan op den weg der sociale wetgeving en op het voetspoor van Duitschland de verplichte verzekering ingeval van ziekte in te voeren wel te verstaan voorloopig slechts binnen de grenzeil van zijn kanton Zijn ontwerp dienaangaande is in den Irooten Baad van ienève reed in behandeling gekomen en vond over het geheel een gunstig onthaal zelfs bij talrijke conservatieven Intusschen ontbrak het niet aan eenige ftiin of mew gegronde aanmerkingen Zoo achtte de afgeviuirdigde I het het terecht een fout dat de heer FavQu de van staatswege georganiseerde verzekering ingeval van ziekte reeds aanstonds eveneens lot de te Oenève gevestigde burgers uit andere kantons wilde uitstrekken Immers op die wij e zal Genèvo door hot proletariaat uit de overige Zwitsersche steden worden overstroomd vNatura s t is non facit de natuur gaat niet met sprongen taf werk merkte de heer Léchet op volgen w j haar orbeeld en laten wij het gjjnstbetoon in quaestie e sociaal democraten beschouwen het begrijpelijkerwijze reeds als een récht eerst onzen kantonsgenootentefi goede doen komen Slaagt de proef naar wenscti dan kunnen wy gaan denken aan onze medeburgers uit Bom St Gallen Zurich I au sanne hur on eindelijk aan de te Geneve gevestigde Andere afgevaanligden vreesden dat deze staatshtdp de pérMonlijke verantwoordelijkheid zou uitdooven doch de heer Favoni maakte de tegenwerping dat de luiaards en drinkebroérs zouden worden gehuisvest in gestichten waar hun deze liederlijkheid wel zou wonlen verleerd maar dat de verplichte verzekering ingeval van ziekte slechts het oog had op den ijverigen burger die dogr ziekte buiten cgn schuld an zijn legerstede werd gekluisterd Se afgeTaaiAigde De Seigneux daarentegen was in beginsel tegen alle staatsbemoeiing op het gebied der liefdadigheid De ervaringen daarmede in Duitschland opgedaan waren z i volstrekt niet bemoedigend Nergens bestond grooter gevaar voor eene omwenteling i nergens heerschten meer gespannen verhoudingen tusschen arbeider en werkgever nergens elders maakte het socialisme zulke vorderingen Tegenwoordig reeds ging spreker voort zgn 22 500 inwoners van het kanton Geneve niet in staat de toch stellig matige personeele belasting van 5 fr te betalen hoe zullen die lieden dat 18 30 frs kunnen zonderen als bijdrage voor de verplichte verzekering ingeval van ziekte Feitelijk zal de schatkist van een aanzienlgk aantal maandeIqksche stortingen waarvan het ontwerp Favon gewaagt moeten afzien en op dit punt zelve dienen bg te springen Dientengevolge zal de begrooting ten bate der nieuwe instelling met een post van wellicht 675 000 frs worden bezwaard dergelijke uitgaaf kau zij echter moeilijk nog bovendien dragen Intusschen oordeelden de meeste leden der vergaring dat in dit opzicht iets diende godaan te worden en benoemden derhalve eene commissie welke het voorstelFavon weder zal overwegen erf er de noodige wijziging in zal brengen SeJert is de quaestie ingeval van ziekte ook te Basel ter tafel gekomen Bij gelegenheid van Pasohen worden de eieren welke dan in zoo groote menigte gegeten worden nit aardigheid wel eens gekleurd Ziehier geschikte kleurmiddelen Om de eieren rood te verven doet men een scheutje mee honingmeej ih het water wanneer ze gekookt worden Ale men Braziliehout bij de eieren in het water doet zullen ze paarsch van kleur zijn Verlangt men gele eieren dan koke men er wat uien bij En wordt wijnruit bij de eieren in het water gekookt dan zullen de schalen een scfaoone groene kleur aimnemen De Nieuwe Rott Crl waarschuwt er tegen om nu reeds gevolgtrekkingen te maken uit de uitkomsten van den arbeid der önquöte commissie Het blad wijst er op dat de goede zijde der enquête vooral hierin is gelegen dat aan de uitkomsten van het onderzoek openbaarheid wordt gegeven Maar rder moot men voorloopig ook niet gaan Hoe belangrijk do openbaar gemaakte verhooren ook zijn hoeveel daaruit ook zij te putten voor de kennis van de toesttmden do volledige gegevens l ezit men nog niet De commissie heeft tot dusverre nog maar enkele doelen des lands afgewerkt er blijven nog iiimzienjijke centra van fabrieksnijverheid of volksbedrij vigheidj over voor haar verder onderzoek Ëer t waufteer het onderzoek geheel is afgeloopen Zid m n kunnen nagaan of al do gegevens verkregen zijn die men wenschte te bezitten en aersf wanneer dan blijkt dat diiaraan muts ontbreekt zal men gevolgtrekkingen kunnen maken omtrent hetgeen de wetgever heeft te doen üa irom evenwel behoeft er nog niet tot zoolang stilgezeten te wonlen Ook met do tot heden verkregen uitkomsten van de enquête kan men aijii voordeel doen Maar op andere wijze Kr is veel kwaads eu verkeerds aan het licht gokoinen dat verbeterd kan worden zuuder dat de wetgever er ich mede bemoeit Slechte toestanden die geworden zijn buiten toedoen van don wetg ever kunnen ook buiten zijn oadoen worden weggenomen Wij durven zelfs wol beweren dat er tot bereiking van het dool door de Tweede Kamer beoogd toen zij do enquête in sielde oneindig veel meer kan gedaan worden door particulieren dan door de wetgevende macht Nu en dan verneemt men reeds iet van verbeteringen die aan den heilzamen intloed te danken zijn door de tijdige openbaarmaking der verhooren voor de enquêtecommissie geoefend Naaumate de opepbare meening zich sterker laat gelden zal dat voorlieeld meer algemeen gevolgd wonlen Voor hen dus die wenschen dat do enquête goede vnichten dragen zal is de weg aangewezen Er moeten niet reeds thans uit onvolledige stof wettelijke bepalingen ivonlen gemaakt maar de openbare meeuing moet worden wakker geschud De Uegeering hoeft reeds geantwoord op het Sectioverslag der Tweede Kamer betreffende uitstel dei Juuiverkiezingen Zij zegt De beraadslagingen omtrent Ket wetsontwerp betreffende verandering in Hoofdstuk III der Grondwet zullen volgens het boslnit der Kamer van 30 Maart jl op een nader te bepalen dag worden horvat Intusschen blyft het m gelijk dat er nieuwebelemmering in het werk der irondwetsherzieningontstaat f Maar ook indien dit phiats had en zelfs de herziening der irondwet in eerste lezing in dit zittingjaav niet tot stand kwam daii kan niettemin doaanufe ining van dit wetsontwei p geen nadeeligo gevolgen hebben Ook indien de periodieke verkiezingen u Augustus plaats hebben blyft de optreiMnK van de alsdan nieuw gekozen leden op 19 September a s verzekerd De Begeering kan in geen geval medegaan met het denkbeeld om de in art 197 der Grondwet voorgeschreven ontbin ling te doen plaats hebben vóórdat omtrent de voorstellen van herziening in eerste lezing zal zijn beslist Verder is te zeer gebleken welke moeilijkhoden aan het herzien der Grondwet verbonden zijn dan dat men het denkbeeld van periodieke herzieningen van dB vier jaren als een vrucht van ernstige overweging zou kunnen aanmerken De regeering vleit zich dat de Grondwetsherziening vóór 12 Juli a s in eerste lezing kan zqn afgehandeld Al geschiedde intusschen door de Provinciale Staten eene overtollige verkiezing van leden der Eerste kamer daaraan zijn niet al de bezwaren verbonden welke overtollige algemoene verkiezingen voor de Tweede Kamer met zich zouden brengen Het artikel is in overeenstemming met het verlangen van zeer vele leden zoo gewijzigd dat de verkiezingen zullen plaats hebben op den laatsten Dinsdag van Augustus Uitel tot October oflater zou eene afwgking van art 115 der Kieswet noodig maken Daarvoor bestaat geen reden en het is zelfs bedenkelijk den 19 September casu quo eene nieuwe zitting aan te vangen met leden die weinige weken later aan de periodieke aftreding onderworpen zouden zijn Het Maandblad tegen de Vervalsching van Levensmiddelen en Hattdefiartikelen bevat het volgende artikel over De temperatuur onzer Slaapkamers Het is oen onbetwistbare waarheid dat frissche zuivere lucht de eerste behoefte is voor het menschelijk lichaam en het beste voedingsmiddel voor het bloed Dat vele personen hieraan nimmer denken eu in bedorven atmospheren verscheidene uren daags en nachts doorbrengen is ongelukkigerwijze een te veel voorkomend feit Ventihitie van kamers wordt zelden aangetroffen en heete benauwde vertrekken met temperaturen van 36 Celsius dienen tot verblij f van velen Komt het bij slechts weinigen op de temperatuur der woonkamers Qp een zelfde hoogte te houden het staat b j hen vast dat slaap kamers nimmer mogen wotden verhit want dat het slapen in de koude gezond in een verhoogde temperatuur eobter zeer onge aond is Tegen de laatste bewering is zeer veel in te brongen De hoofdgrond tegen het verwarmen der slaapkamers is hierin gelegen dat men in bed niet bevriest en dat andere maatregelen slechts tot ontzenuwiiig zouden leiden Dit zou waar zijn als on lichaam evenals bij de vogels met warme vederen bedekt was of wij zooals de hazen en vossen van een extra winterpels waren voorzien dan zou het uit on aankleedon jm do vaak bitterkoude sliuipkamers aiui de venstors mot prachtige ijsbloemon versierd Sil met vochtige wanden en meubelen eer zeker geen nadeel kunnen doen Vooral de overgang tusschen de warmte der wo onkamers en do ijzingwekkende koude der slaapkamers de plot isalinge verandering bij de öntkleeding nit de warm winterkleeding in het ijzige bed dit alles maakt dat het bloed naar de binnenste organen gedreven wordt waarvan verkoudheid niezen hoesten en ruijinthiek nief zelden de gevolgen zijn Wat buitendien zeer onaangenaam en ongunstig werkt is dat wij zelven eerst hot bed moeten verwarmen zoodat er bij strenge winter vorst een groot deel der huidwarmte aan het bed inedcgodeold moet worden Hoeveel aangenamer en zonder gevaar voor een aanval op de natuurlijke warmte van het lichaam is de zachte overgang als door een matige verwarming van lOr12 Reaumur eon weinig meer overeenkomst is gebracht tusschen de temperatuur der slaapkamer eu onze liehaumswarmte De volgen le morgen heeft niettegenstaande het indringen dor koude lucht ge durende den nacht de kamer toch nog een aangename temperatuur en kan Ie reiniging vart het lichaam met koud water iedero n morgen betor ver richt worden Wat betreft het wasschen van het lichaam met ijskoud water in een ijntaude kamer dit moot volgens vele deskundig i ten zeerste worden afgekeurd en menigeen zal door voortdurende verkoudheid on rhumatiek deze paardenbehandeling reeds hebben geboet Een ander voonleel Van verwarmde slaapvertrekken ligt in het zuiverder houden der lucht In verwarmde kamers zal de buitenlucht door reten als anderszins natuurlijk sneller binnendringen als in niet verwarmde zooilat men immer de koudo maar frisschó buitenlucht inademt welke in de kamer zelve spoedig verwarmdwordt In dan morgenstond vindt Men aldus in slaapkamers weflPe den vorigen avond verwarmd zijn geworden een frissche doch niet ijs koudeincht terwijl in niet verwai mde slaapkamers een vunzige en tevens zeer kouda lucht zich Bevindt buitendien slaan d waterdarapen die de slaper ge durende den naoht uitademt aajbude koude wanden neer tobM At Toehtigkeid zeer rermaexiBii wordt Het ia du vooral in on dampig vochtig en koud klimaat zeer noodzakelijk de slaapkamers s winters te verwannen eu vele onaaagename verkoudhoden enz zullen daardoor vermeden worden BuiteDlaDdscil üvcrzicbt De verkiezing der begrostingscommissie in de Fransche kamer is b j de eerste stemming niet beslist Slrthts 7 afgevaardigden waaronder de heeren Sadi Jamot Eibot Yves Gnyot en Pefletau verkregen de vereischte meerderheid van 226 stemmen De republikeinsche groepen kwamen daarna weder bijeen en trachtten de monarchisten over te halen zich met de 4 plaatsen welke haar werden aangeboden tevreden te stellen Deze bleven echter volharden bij hun eisch dat de rechterzijde door 9 leden vertegenwoordigd zou zijn De republikeinen besloten toen voor de overige 26 le len een nieuwe lijst te maken uitsluitend bestaande uit republikeinen en wel uit de afgevaardigden die na de gekozenen de meeste stemmen verkregen Aldus bestaat de commissie nu uit 12 opportunisten 9 radicalen 9 leden der uiterste linkerzijde en 3 indépendants nl de heeren Kibot Sa li Carnot eu Burdeau De rechterzijde is dus weer niet vertegenwoordigd De Kamer besloot haar werkzaamheden met de verkiezing der begrootingseommissie en ging tot 10 Mei uiteen na bepaald te hebben dat dan generaal Boulanger s wetsontwerp tot hervorming van het leger aan de orde zal worden gesteld De toestand in Bulgarije eischt steeds in hoogo mate de aandacht der regenten De aanhangers van Zankoff zijn nog druk in de weer zoodat aan alle autoriteiten de meeste oplettendheid is aanbevolen Te Bucharest is weer een aanslag gepleegd op een der aanhanger van het regentschap Nu gold het kapitein Andreff den voorzitter van den krijgsraad die de oproerige officieren te Buchtschuk ter dood veroordeelde Deze aanslag mislukte echter evenzeer als die welke voor eenige dagen tegen het leven van den prefect van Buchtschuk den heer Mantoff werd gepleegd Het blijkt nu dat de heer Mantoff op verzoek van den Uussischen consul Hitrovo t Bucharest was gekomen De consul verzocht hem om een onderhoud ter bespreking van eenige gewichtige aangelegenheden Di prefect gaf terstond daaraan gehoor i maar werd i eds op zijn weg naar het Euasische consultaat floor een paar uitgeweken Bulgaren neergeschoten Gelukkig zijn de wonden welke Mantoff werden toegebracht niet doodelijk Het Engelsche Lagerhuis gaat nog gebukt onder de lersche beteugelingswet Al nadert Paschen de oppositie geeft den strijd niet op en wanneer het zoo voortgaat kan het er wel eens van komen dat er in het geheel geen Paaschvaóantie is Dinsdag heeft Sir Bernhard Samuelson een amendement of eigenlijk oen tegenvoorstel ingediend waarin wordt verklaard dat aangezien het aanhangige wetsontwerp de wanorde in lerlandjilechts zid verergeren en de unie in gevaar l rengen de verdere beraadslaging overbodig is Zulke tegenvoorstellen laten zich nog vele verzinnen Het nieuwe Italiaansche ministerie na een crisis Tan zoovele maanden eindolyk gevormd trekt na tuurlijk overal At aandacht Ofschoon de opneming der hoeren Orispi en Zanardelli in het kaliinet velen voorstjmdeis van de aimsluiting bij DnitscIJand en Oostenrijk niet aangenaam is tw jfelt men toch niet aan hot voortzetten van gtaaf Kobilant buitenlandsche politiek Het Weèner FremdeiAlatt hot orgaan van graaf Kalnoky ziet daarvoor een voldoenden wilf borg in het f jt dat do heer Depretis zelf de leiding der bnitenlandsche aangelegenheden op zich he oft geiioabA Kleinhandel in Sterken Drank BüHCiEMKESTKll en WCTHOÜDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 StaataUad uo 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermelde localiteit sterken dftink in het klein te mogen verkoopen als Naam van de verzoekster AanduiSing der localiteit E W Brasselaar Gouwe C n 113 Wed Sei1 ert Gouda 2 April 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd f VAN BERGEN IJZENDOOBN Do Secretaris I BRüUWEE MARKTBERICHTEN Oouda 7 April 1887 De aanvoer van heden was wederom niet groot De handel blijft steeds nog lusteloos zoodat het aangevoerde aleclili Ungaum tot ongeveer vorige prijzen was ap te ruimen Zeeuwsche Tanve f 7 70 a 8 15 Polder Tarwe ƒ 7 20 a 7 40 Afwekende ƒ 6 50 a 7 Hoede Tarwe 6 50 a 7 Angel Tarwe 7 10 a 7 40 Zeeuwsche Kogge ƒ 5 60 a 6 Polderrogge ƒ 4 60 a 4 80 Bnitenlandsche per 7AKG ƒ 4 50 ü 4 70 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 470 Zomergerst ƒ 4 10 a ƒ 4 50 Chevaliergerst ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Haver per Heet ƒ 3 a 4 20 en per 100 kilo ƒ 8 75 ƒ 7 40 Mais Bonte Amerikaansche 5 70 a ƒ 6 90 Odessa r 6 50 a ƒ 580 Cinquantine ƒ 7 Alles per 100 kilo Hennepza Inlandsch ƒ 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsoh ƒ 6 a 5 50 Bruine boonen 10 75 a ƒ 11 50 Witte boonen ƒ 9 a ƒ 9 50 Bnitenlandsche ƒ 6 25 a 6 50 Kookerwten 8 26 a ƒ 8 75 bijna niet te verkoopen Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 75 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 26 Paardenbooner ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Spelt ƒ 2 50 a 2 85 Wikken ƒ 6 a ƒ 7 25 Mestingerwten 6 50 a ƒ 6 76 De veemarkt met gewonen aanvoer handel traag alsook schapen traag Nuchteren kalveren van ƒ 3 tot f 8 Vette varken van 20 a 24 Ct varkens voor Londen 18 19 j ct Aangevoerd 19 partyen Kaas prijzen van ƒ 19 tot ƒ 22 50 naar wicht en kwaliteit Noordhbllandsche ƒ 20 i ƒ 25 Goeboter ƒ 0 90 a ƒ 1 05 Welbeter ƒ 0 70 i ƒ 0 85 üurgerlijke Stand 6KB0BEN 4 April Aatooia Jacoboa ouden F de JoDg ea J Kotter Maarlea eo Pieter ojiders M de QosDt en F DincDl 5 Hlria Jacobii ouderr L P Welter en W A Huigen Catbarioa Mar a ouden L Hoot en H Kerkhoieu 6 Dirk oodera i Woerhe ea A ap den Berg Catbarioa Jbbaana oodera U W Scbneider en A M Boaeb Jan Lacaa oodera J Hoekmao en A Ververgaart loaepboa IgnatioB oodera T A I Hiaomont en A van derUgl Maria Johanoa oodera C Boot en H Boer OTERLEDEN 3 April C W Harljeaveld 13 J 10 m 4 A de roin 27 j 6 M vau DiUeo wed J C Verkoljl 76 j U m C Jar S j 10 m J M KwTnkeleoberg j 6 A Ooudriaao 9 m A Lafeber 10 m GEHUWD I 7 April J Zwart eo X H Molder Haastrecht REHOREN Willem oodera R Scbmieman en Ü van Anrooy obao undert T LakereeU en S van der Miape Catbarioa Frederika ouden A nn EwUk en J SteankamerOVEKLEUEN Steeboowrr 19 mOKDEKTBODWD A de Groot en D Beniebop Zevenhuizen GEHUWD I J H 6 ümitb eo A de Jong Stolwijk GEBORISN Marrigje oudrra G van Mageren en H Kloot GEHUWD H a € den Heu el eo P J Thielen ADVERTENTIËN 25 JARIQE i VA H HAVERKAMP en J M TAN DSR WOLF Zaterdag den 9 April Gotida 7 April 1887 Tut arkt H 93 Ondertrouwd MARTINÜS VANDEN BRANDELER Burgemeester van Saaeenheim N JOHANNA A P G KLEM oor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bij het OTerlgden van tnyue dierbar Echtgenoot en onze waarde Moeder ANNA EVA KüTSCH betuig ilr namens mflne Kinderen daarvoor kartelgk dank Dit aller naam Gouda 7 April 1887 J de JONG J fl B SPAANDERMAN en L TAH EUE die ook namens wederzgdsche betrekkingen bannen inuigen dank betnigen voor de vele en hartelgke bewgzeu van belangstelling bg bun Bnwelgk ondervonden Gouda 5 April 1887 Getrouwd J ZWART Pz en I MARIE M MULDER welke ook namens wederzijdscbe Familie hunnen dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling voor en b hun Huwelijk ondervonden Gouda 7 April 1887 Heden overleed na een langdurig Igden onze geliefde Dochter en Zuster T EÜNTJE in den ouderdom van ruim 16 jaren A KWINKELENBERG A M KWINKELENBERG KsuisHfEB J M ZEEMAN KwiNKELBNBEEO M M KWINKELENBERG W H ZEEMAN Gouda In loon Amhein pnl 1887 Vohtrekt eenige kennisgeving De Heer en Mevrouw D HOOGENDIJK MiJNLiEFF betuigen hun dank voó r de ele blgken van belangstelling en vriendschapdezer dagen ondervonden v De Heer n Mevrouw SPARNAAIJ MoLENAAK betuigen hun hartelijkeu dank voor de vele bewezen van belaujmtelling bg de geboorte hunner Dochter Gouda 7 April 1887 Mede namens mijne Kinderen IJ huwden Kleinkinderen betuig ik bg deze mynen dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden by het overlijden hijjner oudste Dochter Wed H OTTOHellemans V Be ondergefeekende betuigt door deze zijnen haHelijken dank aan H H OndernemerS Redacteuren en v er re Belangstellenden voor de eer hem en zijne familie bewezen bij gelegenheid van hei 25 jarig bestaan der Goudsclie CourMnt A BRJJ KMAjY Gouda 8 Aprü 1887 COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van SOEP te Gouda hebben de eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf gedurende den Winter 1886 87 veertien da n tef visie ligt ten huize van den Secretaris des middags van 12 1 uren W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter ü G EOMRkUËE Secretaris Gouda 7 April 1887 H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen billgke prezen Steenhouwerij in de Zak L 298 r