Goudsche Courant, zondag 10 april 1887

Qost lndiê Zond 10 April Werving N 3533 GOUDSCHE COOHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor j Handgeld bU zes jarige verbioteols f 300 Nederlanders Aanbrengpremie 10 Zij die zich villen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépót Inlichtingen kunnen geyraagd worden aan alle Burgemeester en ongefrankeerd aan het Departement van koloniën Zg worden kosteloos gegeren Goudsclie BroodfalDriek Prijzen van het Brood Iste Soort 17 ets p Kg 2de U TARWKBLOEMBROOD 13 Qewooa TARWEBROOD 12 lite soort KRENTENBROOD 50 et 2de 20 KLEINBROüD per stuk 2 KONINGSKRAKELINGEN 50 p Sons Zoute KRAKELINGEN 4Ö der minzame aanbeveling heeft hg de eerte ign Uw Dienaar H J NOUW Voor den Verkoop aan Winkeliers van een prima merk Zwitsersclie KAAS wordt tegen goede prorisie een werkzaam AGENT gevraagd Adres met franco hrieven onder letters A D M aan het Algemeen Advertenti bnrean van NIJGH van DITMAR Rotterdam Er wordt gevraagd een geschikt 1 die netjes n haar werk is leeftyd 15 a 16 jaar Adres bg den Boekhandelaar H C E DAUW Ja Gouda Twee Buïtenmeisjes zagen zich gaarne aly Tweede Meid geplaatst Brieven h de Boekhandelaren A KOK CoMP Oouda Terstond Gevraagd Eeti Werkster O G N A C FINE CHAMPAGNE per flacon ƒ 2 VIEUX COGNAC per L 1 80 per Fl 1 50 C O Gf N A C per Lit ƒ 1 50 per Flesch ƒ l ÜS bU Slotemaker en Co Hai cli Koffiehnis Gouwe 169 MAmZEB ZÏÏÏÏBKOOL 16 Cent per kilo SNIJBOONEN ingemaakt 20 Cent per kiloPRINCE3SEB00NEN 20 ANDIJVIE 18 DOPERWTEN SNUBOONEN PRINCESSEBOONEN ANDIJVIE en POSTELIJN per hlik inhoudende 1 Kilo 50 centen flOLLANDSCHE KROPSLA J GERRITSEN 17 et p kilo U 12 12 12 15 15 25 19 Best WITTE BROOD BRUIN BROOD TARWEBROOD BLOEM TARWEBROOD ROGGEBROOD ROGGEBROOD met Krenten Zoet ROGGEBROOD Gewoon PAASCHBROOD KRENTEBROODBeste BESCHUIT 10 a 10 et Gewone 12 a 10 KADETTEN 5 a 10 KONINGS KRAKELINÜEN 60 et de 5 ons Gedurende de Paaschdagen best PAASCHBROOD Tüllebandsdeeg 50 cent per kilo Verzoeke bestellingen voor het Paaschbrood zoo vroegtgdig mogelgk te doen A G OOSTRCJAf lurfmarkt Nieuwe Passen A van OS Ai Kleiweg E 73 J £ IIEEBAAET Lz Clm ieeur Patiêtier Eenig Depot rt de met Zilveren Medaille bekroonde Umm EESGIUIT uit de fabriek van J K SOxMMER Den Haag 2 Cta SIGAAR J van Sonsbeek Ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek kennis te geven dat bg hem ZATERDAG en MAANDAG a s op bestelling verkrggbaar zgn WEENER TULBANDEN van af 1 en hoogar Tevens verkrggbaar PAASCHBROOD Tulbandsdeeg 50 et p k Gewoon KRENTENBROOD 35 Idem 22 Haagsoh Zoet ROGGEBROOD 12 ROGGEBROOD met Krenten Rozgnen en Sucade 18 Tevené alle dagen en ook des Zaterdagsavonds verkrijgbaar versche WEENER en PARIJZER BROODJES en zoo mogelgk alle soorten Klein en Groot BROOD H fV VAN SCIIAIK Fittna F X v D BERGH MARKT naast cAeti Lkgi Openlbare Verlsoopingen ten overstaan van den Notaris Gf C F0BTI7UV DBOO LEEVEE op MAANDAG 18 APRIL 1887 des morgens te elf aren in bet KofSehois cHa moiiiu aan de Markt te Gouda van l Een goed onderhouden Woonhuis en Erf met grooten TUIN aan den Flnweelen Singel te Gouda wgk R No 581 groot 9 Aren 97 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1887 En 2 Een goed omdeiihonden IJZEESMEDEEIJ met de GEREEDSCHAPPEN daartoe behoorende WOONHUIS BERGPLAATS en ERVEN aan de SpieringstraaC wgk F No 42 te Gouda l rMond te aanvaarden En op DINSDAG 19 APRIL 1887 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van den Heer G dk KONING aan den Flnweelen Singel Wgk R No 581 te Gouda van eenen Inboedel waaronder gewerkt Goud en Zilver Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ELASTIEZE EOÏÏSEN 8 H POLAK OPTICIEN ÖTOeBendaal BORDEAUX BOUBCfOaNE Rijn Champagne INIadera en Portwijnen COGNAC enz J J VAN UI JE Markt Depot J van Oldbneoroh Co Een knappe fatsoenlijke DIENSTMEID oud 20 jaar P 6 vraagt een dienst in deze stad voor KEUKEi MKlDoiWKRKNEID Adres H BEKKEN te Bodesraven Wegens verbouwing een partg BEST KOEHOOI TE KOOP voor een billgken prgs bg W ERBERVELD stalhouder Gouda Gouda Amsterdam HH Handelaren Bleekers enz die mede willen werken tot eene GOEDERENSTOOM BOOTDIENST tusschen Gouda AmsOtrdam kapitaal bgna geplaatst richten hunne briarea franco onder No 1480 aan het Bureau dezer Courant Goen ïjs Haar medrü J e nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prjjs 8S cent per SacoB en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 128 Pnelpersdruk van A Brinkman te Gonda BB eze Connuit behoort een BtlvoegseL BINNENLAND GOUDA 9 AprU 1887 Bij Kon besluit vsn 7 April i op zijn verzoek eervol ontalag verleend bij de dd Schutterijte Gouda aan den heer M van den Brandeler als i luitenant op grond van art 64 der Gemeentewet Wij vestigen de aandacht dnter lezert op do in dit nr voorkomende advertentie van de Directie der Ned Rhijnepoorwegmg Dat Woensdag e k een bezoek aan Amsterdam n vele opzichten de moeite waard al üijn is bekend De 8ta l zal praoktig versierd en s avonds schitterend verliobt zijn De gondelvaart belooft ook zeer interessant te zijn Nu men blijkens genoemde aiver tentie s avonds met een extra trein naar Gouda kan terugkomen en retourkaarten kan krijgen tegen den vrachtprijs voor enkelen reis zullen zeker velen van deze gelegenheid gebruik maken om zich persoonlijk te overtuigen hoe onze hoofdstad hot Koning feest viert Naar wij vernemen zullen de leden der gyranastiekvereeniging ftcelsior alhier zich 2e Paaschdag naar HiwstrecWregeven daar gekomen zich aansluiten bij do Zu t rvereenigingen B r i n i o uit Oudewater en Adolph Spie uit Schoonhoven om gezamenlijk de leden der gymnastiekvoreeniging Hercules uil den llaag s vocwmiddags 8 47 uur van don trfein te halen Daarna zuUen de 4 genoemde vereenigingen een gemeenschappelijke wandeltocht naar Ondewater on omstreken maken Op de voordracht voor onderwijzeres te Onderkerk a d IJsel staan Mej i C Hoogendijk te K ralingen Mej A A Steijl on Mej M C van der Kleijn beiden te Üouda Het grootste gcileelte van den kerkef ad der gemeente Woerden heeft zich aan het synodaal verband onttrokken De predikanten gaan niet mede Aan con particulier schrijven uit Woerden ontleent de Amtleriammir het volgende Ons ond en eerbiedwaardig stadhuis een van do weinige aantrekkelijkhe Ion ge weet het van ons stedeke waarvoor teeksnaars en oudheidliefhebbers expresselijk uit den trein stappen hetgeen ze zonder de wetenschap dat er een stadhuis bestond uit bet midden der zestiende eeuw met zijn eigenaardige oorspronkelijke inrichtiag zeker niet zouden doen ons stadhuis heeft groot gevaar geloopen van voorgoed van den aardlmdera t verdwijnen Maar daartegen heeft toch uw eerbare Raad gehaakt hoor ik je uitroepen Gave de hemel dat er hier zooveel kunstmin en welbegrepen oigenbelartg bestond Neen hier had men het merkwaardige gebouwtje gaarne voor den grond geworpen en er een recht en slecht nieuwerwetsch ding voor m de plaats gezet Dat had immers weer wat werk in do wereld gebracht en de timmerman X en de metselaar IJ die hier de publieke opinie voeden haddon or oen stuiver san verdiend en meteen eens liewozon dat ze voor dien ouden pruUenboel wel wat beters in de pUats wisten te goven Kn hot dngelijksch bestuur was ook wel mot oene verandering gediend De kamer van Meneer B was wel wat klein Meneer C vond het Stadhuis zoo sombei het was alsof hst geschreven stond dat Woorden z n sieraad zou moeten missen Doch mon had gerekend buiten den Referendaris voor zaken van kunst in den Hang Toon hij er zich eenmaal mede ging bemoeien ging het karretje van X en IJ niet maer op een zandweg De burgemeester werd aan het ministerie ontboden Had hq een argument voor do slooping de referendaris had er telkens twee teB en en ten slotte beloofde do burgervader in den raad oen voorstel to doen om het gebouw aan het rijk over to dragen Moar onze burgemeester was ook niot voor do poos on dacht den referondaris toch zijn zin niet to geven en hem te foppen met de afbraak van het gebouw in plaats van met het gebouw zelf Burgemeester en andere openbare en bedekte voorstanders van do slooping hebben zich over dit listje wellicht niet weinig vroolijk gemaakt zoo vroolijk naar t schijnt dat het den referendaris ter oore kwaiA Daar breekt de dag der raadszitting aaii Nog is heel de raad niet binnen of de deur van de tribune voor het publiek gaat open Een korte breedgebouwdo gestalte op zijn deftigst aangekleed de borst bedekt met ridder en ofllcierskmizen een lijvige portefeuille onder den arm stapt de zaal binnen en neemt op de voorste rü plaats De raadsleden over het ongewone schouwspel vs i zooveel schitterende verdienstelijkheid overbluft duiven elkander nauwelijks te vragen wie dat voorname personaadje is AU deze den burgervader in het oog krijgt blijft hij hom met de blikken volgen waar de burgervader zich ook keert of wendt De geheele vergadering was er van onder den indruk Niemand dorst vrijuit sproken uit vrees van in tegenwoordigheid van dezen hoogen staatsdienaar een geweldige dommigheid te zeggen Ieder snakte naar verruiming Een lumineus denkbeeld bezielt den voorzitter en de raad gaat in geheime zitting over Wat daar besproken en bepleit voorgesteld en verworpen werd weet ik niet maar dit kan ik je zeggen dat men niet tot de slooping heeft durven besluiten Ik en niet weinigen met mij zijn van meening dat zouder dé doordringende blikken eo de kruizen van den ro erend tns ons kostbaar raadhuis weldra tot de geschieilems zon hebben behoord AUe rechte Woerdtnasrs brengen daarom hulde aan den ijver de volharding en den tact van Jhr mr V de Stuers Stel gü als ottd invoner van Woerden nu eens aanden Ibad voor om hem hot eèntorgarschap der stadaan ie bieden Het aiaksD vm sea keibestratiog te Zevenhuizenis gegund aan D Varkovisser te Üverschie voor 2613 Bij de veikiezing op 7 April van een Iloofdinge iland en een Hoofingeland plaatsverraiiger van Schie land zijn met algemeene stemmen herkozen de hoeren K van der Torren Kz te Waddinxveen en L Exalto te Moordrecht i De periodieke verkiezingen van hoofdingeloiiden i en hooM ingelandplaatsvervangafs vaa de Krimpenerwaard zullen gehouden worclen op 27 April e k In het ae district ton huize van den hoor C Ooms te Gonderak Aftredende zijn de hoeren D Rooken te Zuidbroek H J en J Verburg Jzn teStolwijk H I pi In het 3e district ten huize van den heer iCusters te Krimpen a d Usel Aftredende zijn de heeren A Berkouwer to Ijekkerkerk H I en A Rijkaart te Ouderkerk a d IJsel H I pi In hQt Ie district zijn ditmaal goene vacaturen Een commies der posterijen te Utrecht heeft zich gisteren nacht met een pistoolschot van het leven beroofd Men brengt dezen zelflnoord in verband met het zoekmaken van den aangeteekenden brief met ƒ 2500 waarde geadresseerd aan den heer MaTOuier notaris te Rotterdam De Kantonrechter te s Hage heeft Donderdag den tuindorsbaas wonlerdokter De J die door f vele patiënten ook uit den aanzienlijkon stand geconsulteerd word over verschillende kwalen veroordeeld tot de gevorderde boete van f 25 wegens het buiten noodzaak onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst Men bericht dot De J van dit vonnis hoogor beroep zal aantcokenen en zich in appel van den bgstand van een advocaat zal voorzien Men schrijft uit Breda aan het HU Zooals men zich zal herinneren werd van 28 opj 29 Februari 1883 ton postkantore alhier een diefstal gepleegd van baiikpapior en effecten welko laatste iu een vijftid onvoloppen gesloten toebehoorden aan do kassiersfirma Ingon llousz k Zn aldnnr De effecten waren iiederlandsoho russisohe amorikaan sche en belgische waarden Een van de drie veroordeelden W B meesterknecht in een sigarenfabriek verklaarde de effecten in de fabriekskachel verbrand te hebben Het gejfechtshof te s Bosch nam dit als feit aan waardoor genoemde kassiersfirma op wettigen grond aan de verschillende Goavemementen de waardjl van de verbrande stukkon terugvroeg Amerika Jliet niets van zich hooren Rusland gaf binnen een ftaar maanden andere stukken en thans heeft onzif Regeering Ruslands voorbeeld gevolgd Dat dit eerst nu geschiedde is een gevolg van de gevorderde formaliteiten Er moest vier maal een oproeping telkens met een tusschenruimte van zes maanden plaats hebben en bovendien moet nu nog een borgtocht voor tien jaren gageven worden Onder de nederl stukken bevona zich ook een stuk van ƒ 1000 Amsterdam Aan de stedelijke Regeering werd reeds tevergeefs vergoeding verzocht welke om der rechtvaardigheid wille wenschelijk ware De hertog van Edimbuig is bekend om den weinigen omslag dien hij maakt met beleefdheidsvormen Hij is ook bekond om zijn groote zuinigheid die sterk afsteekt bij de vroolijko wijze waarop zijn oudste broeder de prins van Wales met zijn gold omspringt Men zegt dat toen wijlen de keizerin van Rusland do scnoonmoodor van don hertog van Edimhurg hom eens met groot gevolg kwam opzoeken hij haar slechts wilde herbergen op voorwaarde dat zij al do onkosten van haar verblijf betaalde Kort vóór het vertrek der keizerin word ei een luncheon opgediend men nam afscheid on toen de keizerin reeds in het spoorwegrijtuig was bood de hertog van Ëdimburg aan z ne verbaasde schoonmoeder de rekening aan van den luncheon dien zij vergeten had te betalen Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen werd door het hoofdbestuur het iittt Wief genomen voor de stichting van eea kweeiselita l voor bewoarschoolhouderessen De aigemwnfi ergadering schonk san het plan hare goedkeurinuw reeds werd te Utrecht oen groot huis met tuin a igekocht dat voor bedoelde school zou worden ingericht Intusschen rezen in den boezem van eenige fafdeolingon tegen de uitvoering van het plan fiiianrieele bezwaren waarvan het gevolg was dat de zaak in een volgende algemeene vergadering opnieuw aan de orde werd gesteld Een nieuwe ODmmisiÉie werd benoemd om na te gaan of het mogelijk was zonder te groote financieeie opofferingen een dergelijk plan te verwezenlijken en of misschien aan een andere vestigingsplaats dan Utrecht de voorkeur moest worden gegeven By don thans rondgedeelden beschrijvingsbrief is dus ook het advies van die commissie gevoegd welke voorstelt om vast te houden aan het oorspronkelijk plan dat de school te Utrecht zal worden gevestigd maar een kweekschool te stichten op meer bescheiden voet Het hoofdbestuur is echter van meening dat door het volgen van hot advi der commissie het denkbeeld om een modelschool te stichten niet zou worden verwezenlijkt on in den stand waarin de zaak thans verkeert geeft het hoofdbestuur in overweging liever van het geheele plan af te zien en het te Utrecht aangekochte huis weder te verkoopen Het is dus zeer wel mogelijk dat er in het geheel geen Niitskwoekschool zal gesticht worden Wat zal het i adres dor honderd uitwerken vraagt de Ind Gida Dat de toestand vaa het leger zeer zorgelijk is maar ook dat men met werkelijk aannemelijke oonditien honderden inlandsche kinderen kan krijgen en in Europa duizenden soldaten kan werven om nu van de gelegenheid welko WosfIndio asnbiedt nog niot eens te sproken staat vast De quttostio is eene geldquaestie niets anders En dit is als men in de woorden van Z Exc vertrouwen mag stellen voor den minister van koloniën geen overwegend bezwaar Hot toppunt van domheid zoide do minister bij de behandeling van do Ind begrooting voor 1887 komt my wel voor de moening te ïün dat men hetgeen tot eene erdediging van eeu Mid uoodjg en uitvoerbaar is niet zou aanwendeiy indat het geld kost Ik kan