Goudsche Courant, zondag 10 april 1887

n j i méetymmmMms um n iAm u t m $ OPENING vati het ZO IERSAI8 EI V 1887 i ADVERTENTIÊN om ayn land in een beter verdedigbaren toestandte brengen die zulke middelen binnen lijn bereik beeft en te niet aimirendt nog een gerust oogenbMclott k nen hebben Wat sou er in het hart Tan alk eeft man moeten omgaan wanneer het oQrIog9 vakr ging drogen I Ik ben dan ook bewust i Keiven op dit punt geen verwet te behoeven tedoen Ik mag in veel te kort geschoten heU n el nog dagelijks in vele opzichten te kort schieten maardat ik een practisch lütvoerbaar middel eou gekend hebben om de verdedigbaarheid van onze koloniën te verhoogen en dit om het eindcijfer der begrootingiou hebbeu nagelaten dat verwijt mynheer de toorzitter kan mij Met treffen Bravo Excellentie Nu nog slechts de praktijk Der Worte sind genug gewechselt La z uns such endlich Thaten sehn Naar de vut van bevoegde zijde verneemt zal niet het weridepót van Harderwijk naar Utrecht verplaatst worden doch bestaat bij de Kegeering het plan eene Indische brigade op te richten en die in garnizoen te Utrecht te leggen Die brigade zou duizend man sterk zijn en onder commando taan van 1 Indisch hoofd officier 4 Indische kapiteins en acht luitenants en elk oogenblik gereed zqn om naar Indië te worden uitgezonden Tevens is omtrent de keuring bepaald dat deze gewijzigd is volgens eene aanschrijving van het ministerie van oorlog en diurmiet zoo scherp meer is en ten lotte dat militairen die met een paspoort zonder certificaat uit den dienst z n ontslagen weder zonder daarvoor te requestreeren kunnen aangenomen worden alsook ij die niet gediend hebben of die wegens kleine diefstallen veroordeeld zijn Onder den naamite Wereldburger is te Amsterdain bet eerste nummer verschenen van een nieuw Weekblad hetwelk zich bepaaldelijk ten doel stelt de beepreking van Nederlandsche belangen in den vreemde en in de qverzeesche bezittingen Redacteuren wenschen aan Nederlanders idie naar den vreemde trekken goeden raad te geven om tot welstand te geraken Steunende op relation door hen bij langdurig verblijf in overzeesche gewesten aangeknoopt willen zij mededeelingen doen omtrent ondernemingen welke voor Kederïanders in het buiteiüand voordeel kunnen opleveren enz Zoowel op politiek als op godër Éenstig gebied nemen zij zich voor neutraal te bleven De inteekeuing op dit tijdschrift wordt nog op velerlei wijze aanlokkelijk gemaakt In dè eerste plaats tal aan lederen abonné die deel wU nemen aan een der gexelschapreizen van dep Jieer Lissone eene aanüenliji reductie v rdei 6 esta B Voorts zal op elk vijftigtal abonnés één iu do gelegenheid worden gesteld gratta een reis te maken naar Londen en 8ydeBfaaiu ook kan men lu plaats daarvan een vrye pajeage krijgen naar Nieuw ïork terwijl eiudebjk gedannde de wintetrmaanideip mt luitead voor de abonnés van den WereMurger lezingen zullen gehouden worden Ite VeKWgi fA beetryding aiYll oeierqeu in den boterhandel looft uit de om Yan duizend gulden foor het opsporen en mededeelen van eene nieuwe meflétde om bijiaengaelen te ontdekken in de natuurlijke v in koeiiielk bereide boter De methode moet tegenover andere reeds bekende aan de vozende voorwaarden voldoen a Zij gtuet ecberp ziju en in staat stellen om telf genni vedhedn bggemebgd vet van dierlijken of plantaardigen oorsprong eenigermate quantitatief aan te tooneu 4 Zij moet zeker zfl n d i zij mag niet ook niet onder b zondere omstandigheden uinleiding getam tot d alil c Zg moet oindeiyk ziju eenvoudig en zonder de gecoBiplieeeRl hi niddelen van een ohenisch laboratorium ook zondw groote kosten zoo mogehjk door toeken di er ia iio g fend zijn ten uitvoer gebracht kunnen worden V De prije ml wsrden toeffekead aan die methode die volgeq het oordeel der te benoemen jury het best beantwoordt a in de oischen van scherpheid zekwheid en etntond De antwoorden die de sohriftel lte toelichting der methode bevatten moeten geschreven zijn in de Nederlandsche I anscfae Duitsohe of Engeliohe taal en vóór den eersten Januari 1888 worden opgezonden aan het adres van den secretaris der Vereeniging te Leiden De antwoonlen moeten voorzien i jn lan een kenspreuk en vergezeld van een gesloten uaambrie e met dezelfde kenspreuk Het bekroonde antwoord wordt voor Nederland het eigendom der Vereeniging De schrijver wiens naam publiek wordt gemaakt behoudt het recht om in het buitenland door middel van octrooi of patent of op andere wijze zijne methode tot eigen oordeel te exploiteeren De niet bekroonde antwoorden worden met het i de opgegeven adressen teruggezonden De AfWfca reiiiger G Ai Bnmse die tegenwoordig eene der stoutste expedities onlerntemt doordien hij hst gebied tusschen de Ooodkust en Timboektoe doorreist dat met uitzondering van de smalle kuststrook tot Sahinga nog nooit door een Europeaan beiecht werd heeft behingrijke tijdingen naar Berlijn gezonden Hij bereikte in October 1886 Woghodogho da hoofdstad van Mosi en bevond zich dus toen in het middelpunt van het uitgestrekt gebied dat door den grooten noordel ken boog van den Niger begrensd heden nog eene dor grootste witte plekken op de kaart van Afnka vormt echter met dit onderscheid dat wij het met die naiien bedekt hebben welke dr Berth door berichten vernomen heeft Krause heeft eindelijk van den komi van Moai de vergunning gekregen om zijne reis verder noordwaarts naar Dueiisa op den weg naar TFimboektoe voort te zetten Hij rekende 17 lol 18 dagifflirschen tot Duensa 4 tot I 6 dagmiireehdn ii i ir Sarafaram aan den Niger dan op den üger t 7 ia f exk stroomafwaorts naar Kabura de haven von Timboektoe De streek van Salangfi tot de hoofdstad van Mosl schildert Kranse als geheel vlak tot Walawala wn lgt een land met lage hflHvel en bergen die wtn in eene groote vlakte uitioopen De plantengroei bestaat J eer licht wond dat ip Mosi bijna éhéefdoor bot B lld verdrongen is Van tropischen plantengroei is niets waar te nemen Een dagmarsch noordelijk van Wala ala ginj fle reiziger ever de boven Volta wier ware bron vermoedelijk meer noordoostwaarts te zoeken s INqEZONDEN Mijnteer de Redacteur Misschien doen wij enkele vsn onze abonnés genoegen dbor middel van uw geacht blad met een a uit r iger analyses van ons water bekend te maken dan die welke tot nu toe publiek werden Wij zonden in Februari IJsel en Waterleidingswater behoormk verzegeld en in bijzijn van derden genomen ao de Heeren Dr Dupont en Schalkwijk Pennink beide te Botterdam aan den eerste met venstfék voor oen bacteriologisch en mikroskopisohi aa de tweede voor een chemisch onderzoek zorg te willen dragen l3r Dupont meldt tAa het volgendeWAÏERlllDING JOUDA 26 Februari 18Ï7 Op 25 Februari 1887 ontvangen van den WelEd Heer Becking i tv e monstera water gem kt Bezonken I fselwater en 2 Waterleiclfng voor mikroskopisch en bacteriologisoh ondeizgol 2 Waterfeididg Het water i tolkonen helder Ilp rW S oS l BezonkenIJsselwatc Het water is rr troebel I idSud jen zweven er een menigte bruin m uweïlokjesin Van dieren Dapl ici wordt niBts waargenomeu een groot bel rglas op de V n gewaneli z9 tl bosinkiug uitgezet Ook wjjdt 4li beiden een gewijzigde plaatcultuur gempkt ii voadiBgs gelatine ten einde een telling vfM liot latsl baetanên per Utor te kunnen bewerkstelligen m Aan het irat r wordt twee etmalen tijd gelaten om te beankett aau éef voedings gelatine culturen drie etmalen bij 22 C om de colonien tot ontwikkeling te latetf komefi Utuif V Op il Februari lefrfnffeh in IJelding rte A Aan de oppsMakte in tufee praeparatea 1 Zeer enkele kwartskorireitjes in IJseiwttteï A Aan de o ervlakts intwee praepltfaten 2 OreTnl verspreid enkele sterke lirhtbrokende mikrokokken niets dut leven vertooijt l B Bezinksel op drie dekglaasjes 1 Zeer weinig zandkorreltjes Geen wieren Bijna geen andkorreltjes Keugegroatere stukjes roet Een vier d InfusoriaflageQata Zeer vete v eh dichtbezaaid met Bacillen meeetal kleuie slankestaafjes Ook korte dikkebaedlen bijna alles inrust enkele ZHermende B Bezinksels op dno dekglaasjes Weinig kwartskorreltjes Veel overblijfselen vanverrotte plantenweofsels t 8il itp ï aoiiao 3 Weinig Diatoraaeen alle behoorende tot de drie soorten van het geslacht Svnedra eiscfaegö I f i r Geen Iirftaorién Veek l dig ohM t van Melosir Aw Ëenige ncellig gi ne wieren 4 Vrij veel Infhsorfa mUi ata Zeer veel InfiiSoria flagellata waaronder dsFracbelomonaden de hoofdrol vervullsD I Enkele exemplaren van Vorticella nebulifera Verscheidene klokjes van Dinobiyon lertolaria i Hier en daar vertpieid eenige korte dikke Bacillen slechts enkele zwermende 5 Ëenige lange dikke Bacillen Veel korte dunne Bacillen meestal in rust Enkele Leptothrixdraden Op 28 Februari gevonden in IJselwater U in Leidingswater 2 000 000 bacteriën p liter SOOO bacteriën p liter Men ziet bieniit dat dJjpr de filtratie zijn tsmg gehouden alle wieren Distomae enz alle Iafusoriën enz Üi Dat do bacteriënM t byna Vl pOT zgn verminderd I werking van de Pb pUPO hink zoodeli Beden waarom mep met del zandfilters zeer te oden moet Botterdam 2 3 87 het De heeren ëcltelkwqk en Péj rapport I Hot fWlam 6 17 witter dih wij nê V ontvingen bi De monst fs vatten per Ëtèr Bezonken IJsdwiter WrterleM 0 07 mr OiSO 46 7 1 8 O 1 O t i l 41 6 Ammonia j i 0 60 fül gr fj Ammonia albqminaid 0 72 bhkor rf 46 7 Sal jieterzuurVj i Salpetrig zuitt J I a um permanganoat benipodigd ter oxydatie der organische stoffen In 1 liter water i Ö dankzeggende geachte Be lactie voor de vriendeluke opname teekenen wg Hoogachtend De Directie Ondertrouwd NIC0LAA8 PETRUS SPRUIT Jzj MARIA WILHELMINA va LEEUWTEN Gouda Bodegrave 8 April 1387 Ondertrouwd J B SNEL jt j I ll j L M BROUWER Gouda 9 April 1887 der Goudsche Wat rieiding M Bavallen van een Zoon A H BOTH WlNK Bloemendaal hy Gouda 8 April 1887 t II De Heer en Mevrouw SPA RN A AU MoiBMAA betuigen hun harteljjken dank voor de vele bewgien van belaugstelliag bg de geboorte hnnner Uochter Gotida 7 April 1887 Friedrich Lohmann LEIDEN Ververij en ChemischeWassdierij AGENTE voor Gouda en omstreken Mej Wed H B vatst Luuk Gouda Markt 153 Opealare Verkooping 1 te REEUWIJK in bet KotÉBiaM van B4dutak r Mm de Reenw brog wen overstaan van Mr I MOLKNAAR Not te Waddirueeten op VlfDACf 15 APRIL 1887 morgens ten 11 nra van n twee Tnin Hi Stuipwiik 403 tot et 51 Ontiaref Verhaal Een pera Weil gelegen oup veiischen Sectie Aren 3D t Aabvaaif j Inf mia 4li VAN DBE H t s plOLËi elen bewooqd met Sifhanr Erf nt Visscberg enz gelegen op en Reeiftoijlc kad Sectie E No net 406 en 634 groot 21 Aren de week a 2 per week r best Bodegra Kadaster 1 Beci 5 I Ztpammerdam aan dr atweg nabg de ToL i 500 ebt 1501 grool lEl 1887 Heer P eigen Refa ni J re t Betjialdagln den eigèoapir Aj genoemd f I Jaël peÉt aTe viijwilli U 1 II ian leerste kwaliteit u yj èooii ee MÉrdlD eo Boow eil H lk brUl i silapiofople riuts s Gra èinade I onder Ry$wijk i Del Notaris Mi S C v APPELTERE te Oravenhage zal op WOENSDAG den 20 APRIL 1887 des voormiddags 10 nnr op de Plaats s Gravemade aan den straatweg naar Delft onder liijnnijk in het openbaar tegen contante betaling verkoopen fsSk 44 stnks nitmnntend Hoorn vee als 26 Melk en Kalf koeöen 9 Vare Koeyen 3 Kalfvaarzen 4 Pinken 1 Pinkstier en esn driejarige Stier ingewhre t inXundveeStamboek J 8 Paarden als 1 aftandsbminMerriepaiiS 1 zwart d to dito en 1 tweejarig bruin M rriapaard Voorts 2 Boeren wagen s MelkwagSJD OIrechtsch Wagentje Spoelingkist Hooischndder Hooihark Gierwagen Ko moleo Veebascnle met gewigten 3 Mestkarren Ploeg Egge en Rolblok 36 Koelbtikkeu Melkemmers koperen Melkkannen Roomtonnen Vorken Barken en verdere Koaw en Melkgereedschappen Eindelijk eenige Kippen Hanen enSttden en hetgeen verder ten verkoop zal wortHi aangeboden i Op den verkoopdag is op de plaats geeue gelegenheid tot stalling ZEGT HET VOORT Openlïara Verkooping TE REEUWIJK ten overstaan van Mr 1 MOLENAAR Notaris te Waddinxvetn Op Vrüdag 15 April 1887 s morgens II uur in hst Koffiehuis van KADËMAEER aan de brug van Eane BOÜWMANSWONING geteekend C No 1 van onds genaamd het Ooijevaaks kcst met aanbehooren benevens eenige perceeltjes WEILAND g legen binnen Reeuwijk ter ge zameljke grootte van 1 Heet 21 Aren 15 Cent Aanvaarding en betaling op 16 Mei 1887 Breeder jn biljetten Alle informatiè n worden gegeven door genoemden Notaris Ma O iT T A iT G El N t mw Voorjaars en ZomermantelS voor Dames en Kinderen 7 i t cTJ iPoisrsToiPiF Eiisr en atgepaste Robes met Garnering Jü TRICOT TAILLES Zwarte en Gekleurde PEIGNOIRS en MATINÉ S Fransche Gekleorde KATOENEN 3 oxdAj2nj=Leteld oeli e2n en Bxod eries JOJNGE HEERENPAKJES 1 Eene groote sortering BTTcisissziiNrq s g DAMES n KINDER COSTÜMES worden op ons Atelier spoedijg en naar den laatsten smaak vervaardigd Ons min aai t aanbevelende f JtAHLAlANAI en Co tfv H J M KABEL I GOöpA April CniMnier Patissier Oosthaveo B 36 j Heden verSch voorhanden W ii Lm Verschillend gebak als Totnpouee OelicieiMes Attuina8 ilh Bugenles Bidderaporen Theegebak BtsquUti enz Bg iedere hoeveelheid niterst net opgemaakt verkrijgbaar Zalm Kreeften Huzaren en Haringfsalade SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes hunne i m rf ft If Tl rm j mm il 1 i 5 til 11 J mM 1 n tSl ld iu ki 1 itiir K E I üi f liöi rr rA Bordeau Rijn Moezel diampagne Madera en Fort Wijüeii f 4 if tt0 i OTT E R D A III van Zweedsche Riga Memel WUburger Varen en Grenen 0£LEiir en PLATEN GESCHAAFDE en GEPLOEGDE DELEÏT Amerikaansche Delen en Platen mm SFABHOüTEN mm juffebs EIKEN KIBBEIN enz Alles genummerd liggende in de Loodsen Werf Sualand Oostpnnt Noorder Eiland Rotterdam Op WOENSDAG den 13 APRIL 1887 des namiddags 12V uur in her CAFÉ FRIT SCHY over de Maasbrug Notitiën zijn te bekomen by den Deurwaarder J C LACfl Qeldersche Kade No I i2o en2iim X