Goudsche Courant, zondag 10 april 1887

Zondag 10 April 1887 1 Tapijten en Gorrfjnstoffenf f De ondergeteekende bericht de ONTVANGST der nieuwste Dessins ® Vilvet Brusselsch Tapislry en Gonje Schotsch Ci Loopers Fantaisie en Cocosmatten Gordijnstoffen 9 O 5 LINOLEUM of KÜBKTAPIJT BEHANGSELPAPIER enz V B DE JONG Behanger NED fiSIJNSFOOSWEB ZOmUGSFEESTEN AmSTEItpAH Speciale Betonrbilletten 1 2 en 3 Klasse naar AMSTERDAM tegen dea vrachtprgsder enkele reis geldig voor heen en terug I piunV tiT op WOEJVSDAG 13 jj pmi s zgn verkragbaar aan de Stations Rotterdam den Baaq Gouda Utrecht Zeist Driebergen en Amliem en moeten daags te voren genomen worden Zjj yn geldig voor alle Jbreinen en ook voor de Eitra Avond Sneltreinen ten 11 10 van Amtttrdam Centr St W D en 11 25 van Amsterdam WV naar Gouda Rotterdam en den Baag ea ten 1122 van Amsterdam Centr St W D en 11 37 van Amsterdam W P naari et JJriebergenen Arnhem vertrekkende mum umm se stao mur Markt 62 GOUDA MarW 62 Bericht de ONTVANGST eener groote Sorteering FEAITSCHE EU ENGELSCHE STOFFEN alle NGÜVEAÜTjliS voor het Seizoen waarvan in den kortst mogelflken tyd goederen naar maat geleverd worden zonder prysverhoogiug Voor elegante coupe en qoaliteit garandeerende Tevens eene groote voorraad eigengemaakte Heeren en Kinderkleedingstukketi voor welke soliditeit wordt in estaan zoodat men zich in bovengenoemd Magazijn onmiddelijk voordeelig en ffoed passend kaa kleeden en een ieder zgn gading van de goedkoopste tot de allerfijnste soorten vinden kan HEEREN DEMl SAISOJVS van af 6 50 8 50 ƒ 12 15 22 tot ƒ 35 HEEREN COSTUUMS in alle modellen en dessins van af 8 25 10 50 15 18 ƒ 22 30 tot 50 JONGEH COSTUUMS van af ƒ 3 50 5 ƒ 7 50 12 tot 22 COMMUNIE PAKJES van af 8 50 11 14 vw Worden ook op maat g eleverér KINDER PAKJES van af ƒ 1 50 2 ƒ 2 50 3 50 5 50 ƒ 7 tot 15 s Eene groote Sorteering i t i TRICOT PA JM alsmede enkele TRICOT BROEKJÜS zijn in alle prflzen en kleuren voorhanden Tevens een groote voorraad Dril en Luster goederen Kantoorjasscn Werkbrocken en verder alles wat tot het Confectie vak behoort Men raadplege de alom verspreide PRÏJS COURANT van het Kleeder Magazijn MARKT 62 GOUDA Openbare Verkoopig ten orerst ü van den Noteris aCFOETÏÏUÏTDEOOGLEEVEE te GOUDA op DINSDAG 12 APEIL 1887 des morgens te elf aren in het KoEBehuis Hirmonie aan de Markt aldaar van No 1 Een onlangs geheel vernieuwd HDI8 ERF TUIN en SCHUUR in den Vogelenzang te Gouda wnk M No 114 Te aanvaaideo 1 Mei 1887 No 2 Een HUIS en ERF aan de Varkenmarkt te Gouda wgk M No 229 Te aast raarden 1 Juli 1887 No 3 tot 5 Drie HDIZEN ERVEN en TUINEN in de Boelekade te Gouda wjjk B No 79 80 en 81 Verhaard by de week ieder voor 1 50 No 6 tot 17 Elf HUIZEN en ERVEN met den GROND daarvoor en TUINEN daarachter en een perceel BOUWGROND in de Korte Akkeren te Gouda wijk P No 331 b e d en e en No 337 tot 344 No 337 en 338 zgn te samen verhnard voor 1 50 al de overigen voor ƒ 1 per week No 18 Een HUIS en ERF aan bet Lombardswatertje te Gouda wflk U No 102 Verhuurd bij de week voor 2 En No 19 Eene BOUWMANSWONING met stalling voor 12 Koeien en een perceel beste TUINGROND te samen groot 13 Aren 74 Centiaren in den Winterdflk te Gouda wjjk Q No 105 Te aanvaarden 1 Juli 1887 De peroeelen aan het Nonnen water en in de Vroawevestesteeg ziJn uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROüGLEBVER te Gouda Openbare Verkoopingen ten overstaan van den Notaris G CFOETIJUNDROOGLEEVEE op MAANDAG 18 APRIL 1887 des morgens te elf nren in bet KofHehuis Harhonii aan de Markt te Gouda van 1 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf met grooten TUIN aan den Fluweelen Bingel te Gouda wijk R No 5H1 groot 9 Aren 97 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1887 Eu 2 Een goed onderhouden IJZEESMEDEEU met de GEREEDSCHAPPEN daartoe behoorende WOONHUIS BERGPLAATS en ERVEN aan de SpieringstraaC wijk F No 42 te Gouda Terstond te aanvaarden En op DINSDAG 19 APRIL 1887 des morgens te 9 uren ten sterfbuize van den Heer G db KONING aan den Fluweelen Singel Wjjk R No 581 te Gouda van eenen Inboedel waaronder gewerkt Goud en ZUoer Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Baastrecht zal te Hekendorp op WOENSDAG 13 APRIL 1887 voorm 10 ure op de Hofstede bewoond door J BL0MME8TEIN in het openbaar verkoopen op dag tot I November 1887 mits voldoende en beende borgen stellende 24 kalfdragende of gekalfd hebbende een partij HOOI STALMEST BRANDHOUT 3 SCHOUWEN BERGWINt eit I I I V Suelpersdruk van A Bbinkhas tp Godda BulleolaDdsch Overzlcbt Do rochtorïijde der Frsnsche Kamer heeft een verklnring openbaar gemaakt waann zij protesteert tegen de geheele uitelniting dier partij nit de begrootingacoinmissie De reohter jde welke 3 500 000 l ela8tingbotalonde kiezers vertegenwoordigt m daarom haar oude programma blijven handhaven en dit luidt geen belastingen noch leeningen maar bezuinigen De begrootingscomiaissie heeft den beer Bouvier tot haar voorzitter gekozen Van do 33 leden brachten 25 hun stem op dezen afgevaardigde uit I aaschmaaudag tal in het Hyde Park ceu groote meeting of liever een demonstratie tegon do lersche beteugelingsiref worden gehouden Do volgers ran liladstose en de Ieren zetten alle zeilou bij om bet vertoon zoo indrukwekkend mogelijk te maken liet doel ligt voor ds hand nu het plan mislukt is de eerste lezing van de wet in het Lagerhuis te verhinderen wil men trachten een volksbeweging uit te lokken zoo krachtig dat de Begeering genoopt wordt het Parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te scbryven Uf deze poging succes zal hebben moet de tijd leeren De BelgLwbe Kamer is nu ook tot 20 April uiteeugegaan na eerst de begrooting voor binnenlandache zaken en onderwijs te hebben goedgekeurd De liberalen hebben deze krachtig bestreden maar konden natuurlijk uiet verhinderen dat de clericale meerderheid de besluiten der regeering bekrachtigde De begrooting werd genomen met 81 tegen 21 stemmen De uit den Ekas en Lotharingen verbannen afgevaardigde Antoine is na drie dagen in de hoofdstad rertoeÜ te hebben uit Parys vertrokken Men beweert dat hij zich metterwoon te Frankfort a Miiin zal vestigen Ëen der andere hoofdleiders der protestpartij do afgevaardigde Kablé is te Straatsburg overleden In de Vereenigde Staten duren de uitingen van sjrmpathie met de Ieren voort Zoo werd o u te Philwlelphia een groote protestmeetiug houden onder voorzitting van Beavor Oouvettieur vaa Pennsylvanie do Roomsche aartsbisschop Ryon had een brief van instemming gezonden Ken motie word aangenomen waarbij de sympathie van het Amenkaansrhe volk met den strijd der Ieren wenl uitgesproken op den voorgrond werd gesteld dat geen der sprekers Ieren van geboorte wnr u iii iinam van vrjjbeid en mensehelijkheid werd tegen do aanneming van het ontwerp geprotesteerd enz Het overbrengen van Ieren naar Engeland of Schotlaml om daar terecht te staan zon zelfs een gewapendea opstand wettigen verkbiort de motie K n telegnim werd aan Gladstone en Parnell gezonden Te Desinoiues in lowa had eveneens onder voorzitting van den Gouverneur van Massachusetts znlk een bijeenkomst plaats en daar voerde o a een lid van den Amerikaanschen Senaat het woord Het Wetgevend Lichaam van Texas nam de motie van sympathie met Ierland aan BurKerlIjke Stand GEBOBEM e April Mirii ouden J val der Kiit en P K M iiD Vliet 8 Aller ouden C in drr Weul a 8 Odufre OVÜKLBOBN 1 e April T Kwinkelenbtrf 16 j N 11 Kooinu e j 10 m 7 O E d Grur 8 j 8 m A rin der Kleio 1 n 8 M tn Oouk buiiir iii W ren Oudilioorii 80 j ONDESTKOUWDi 8 April fl Toitboff 43 j en M C Fraibin i7 j I Jauieii 85 en C B Frie tS j K C de Knoop 28 j en O M vin Hoaff 24 j M ileu bnodrler e Saseeuhein 87 j eu J A P O klem j I B Snel 22 j en L M Brouvrer 24 j I der Xleue 22 j en M Ott te Krinpea a d IJtel J Moordreobt GEKORENi Dirkjr ouden 6 van der Higden en O van Spnuff Jan oaderi C van Kmnenborg en A va l eeQwen Daniel oedera C van Zanten en W Aalnaa OVEIILEDKN A de Kgegl Sm O van Mullem 2 a Het Bureau van den Burgerigken Stand zal a g Maandag 2e Paaschdag van den voormiddags 11 tot des namiddags 1 ure geopend zyn tot bet doen van aangiften van Geboorte en Overljjden APVEBTEiXTIE Cliristel Joofeliogs VereeiugiBg DANIÉL te Gouda Bovengenoemde Vereenigiog hoc D V 11 April 2 Paaschdag haar 28 jarig bestaan te herdenken Het Openbaar Verslag ia gehouden worden in het Lokaal Tot J teil des Volks aan de Peperstraat alhier des namiddags S nr waarbij een opwekkend woord zal gesproken vyorden door dea WetEerw fleer Ds B J S W A A N Toegang vrfjHet Bestuar De ondeigeteekende heeft de oer hare geachte Begunstigers kennis te geven dat zg van af heden hare ELBEIIEmEEEEIlIJ heeit overgedaan aan dfin Heer J C LEElt IN T VJSLO Dankbaar voor hetgenoten vertronwes beveelt Kg haren opvolgerbeleefdelgk in nwe gunst aum Wed BRÜISTENS Kaagerak Gouda 9 April 1887 Mg refereereude aan bovenstaande beveel ikmg beleefdelijk aan zullende niets onbeproefdlaten het aan mgoe voorgaogstei zoo roimschoots geschonken vertrouwen waardig tebiyveo belovende eene prompte en oiviela bedieoiog UEd Dw Dr 1 J C LEKR l TVELI Gouda 9 April 1887 ITAAIMACHIITES DEPöTHOüDER gevraagd voor een welbekende Amerikaansche fabriek van NAAIMACHINES Slechts reeds te Gouda gevestigde winkeliers welke in staat zgn ƒ 300 borgtocht te storten komen in aanmerkjpg ich te adresleeren onder aangifte van ferétttlën onder No 1479 Bureau van dit Blad Nieuwe Dassen A van OS Al Kleiweg E 73 TBICOT ONBEHSOEEEM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHËIMfi Zn Wegens plaatsgebrek TE KOOP een prachtige Te bevragen onder No I föl aan het Bureau dezer Courant en een JOIVGËi terstond gevraagd bg W BOER Tailleur Turfmarkt Gouda DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vam RIJNLAND brengen bg dezen ter kennis van Ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1886 op de secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van 7 tot 21 April 1887 en aldaar tegen betaling van 15 cents in druk verkrggbaar zal zijn 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dns uiterlijk op 28 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 30 April 1887 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Djjkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Vas dïe BREGGEN Dgkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaria Gedopte Prlnsessebooiitjes Extra fijn kookend f 15 Cfcs per LITER T CREB iS oor de wal in lossing een lading TUINQESNT en BIGGELZAND 9April J MrtDEH Bleekerssioffel Wageii Looper GEVRAAGD die genegen is naar buiten te gaan Adres Bojreau dezer Courant Bestetleling enhuis voor Oude Lieden alhier GEVRAAGD tegen 1 üM eene Assistente om behulpzaam te zgn mei de verpleging der Oude lieden en de Moeder met het naaiwerk en de huishouding ter igde te d an Zich iu persoon of met franco brieven aan te melden bh den Secretaris A H VAK DILLEN Openl are Aaiil éstediiig BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAÖ den 13 APRIL 1887 des namiddags ten ééó ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN Hot mak van 75 Meter vijf en aevenllg strekkende Meter Walbescboeüing langs een gedeelte van het bassin van de Bad en Zweminrichting aldaar Inlichtingen en aanwijzing geeft de GemeenteBouwmeester Het Bestek en de Voorwaarden liggen dageljjka de Zon en Feestdagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De iuschrijvingsbilletten op zegel geschreven door den aannemer en zijne beide borgen geteekeud en behoorlgk gesloten moeten op den 12 April 1887 niterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn V y