Goudsche Courant, zondag 10 april 1887

ONTVANGEN eene groote Collectie SCHOOIVMAAK ARTIK LEi als SPONZEN ZEEMLAPPEN EMMERS TULEN STOPFERWBRK DWIJLBN PLUME A ÜX enz enz Ie qualiteit concurreerende prijzen Oosthaven 37 4 van HEEK ZLIVEIIE FKAIN CHE WIJiNEN De bekende BOBDEADX h f 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederlan U ook per proemesch kwart en balf ankers belegen rerkrijgbaar Voorts alle MERKEN Fri scouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verlirijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig De pot van Wsllens Eoonekamp Elizte r aaKateaiW UBfi flSS THe SINGER MAIFÜGTVRIKG GOMPIE IW ÏORL EciilKe Fabrikuiiten der echte Siugfer IVaainuicUiies ORiaiNEELE SmCfER NAAIMACHINES alom bekend om hunne voortreffelijke coastruotia en groote duurzaamheid Nieuwste lIitrindiDa de IMPROVED Singer ladunes met oscilleerend ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EOINBUUGH in October I88ö ontviae en van alle geëxposeerde Naaimachines slechts de OKlGIN£ELK SINGER den hoogt ten prys De Gouden Medaille Ëtnlg Depot te GOUDA Hwstraat lit m De aanblik dien Amsterdam thans oplevert is onbeschrijfelijk Prachtig lentewoder lokt de gaiische bevolking op de straat zoodnt bgna overal eene ontzaglijke menigte zich verdringt vooral in de Jordaan en Joileobuiirt waar ceremoniemeesters op uitstekende wgze de orde handhaven de Kalveratraat en den 5fieuwendiik Er bewogen rich honcferden rgtnigen met stadgenooten en vreemdelingen die met treinen vol voornamelijk langs de Oosterlijnen aankomen de trams zgn bezet tot d impériales toe Overal heerscht een voortreffelgke geest en de l rootste orde tol zelfs in de geringste buurten Van dronkenschap geen spoor In de Jordoan worden Oranje liederen verkocht op den rug waarvan het programma voor da feestelijkheden vermeld wordt Daaruit blgkt dat morgen HH MM een bezoek zullen brengen aan de Willemsstrant waar een geschenk zal aangeboden wordeu en gratie zal worden gevraagd voor de noodlottige veroordeelden van het Juli oproer Alles draagt het kenmerk dat Amsterdam aan den vooravond staat van een zehbsaam schoon en indrukwekkend feest Openlée vrijwillige Verkooping De Notarift H QROENENDAAL te Gouda is Toornemens op DINSDAG fen 26 APRIL 1887 en volgende dagen telkens des morgens 9Yi unr in het Hotel db Zalm a d Markt te Oouda in het openbaar om cotitaiU geld te Terkoopen Meubilaire goederen bestaande in Mahonie en ebbenhouten Canape s dito Stoelen Penanttafeltjes Pianino Tafels Kasten Secretaire Wasch en NachtiaieU 20 Ledikanten met Matrassen 22 Veeren en andere Bedden 30 Spiegels Pendules Schilderijen Eagchels Eeukenfoumuis Gordgnen Kleeden Karpetten Gang en Traploopers Mangel Pers Koper Tin IJzer Glas en Aardewerk Toorts 4 PAARDEN ond 8 en 9 jaar Rijtuigen Arrensiede en Tuigen T besdehtigen MAANDAG 25 APRIL 1887 van 9 12 nar en van 2 5 uur De Paarden Rgtaigen en Tuigen zullen worden verkocht DONDERDAG 28 APRIL 1887 des namiddags édn uur Breeder bg billetten vermeld OpenTjare Verkooping ZWAIHMERDAIII ten overstaan van de Notarissen HENGEVELD en MOLENAAR Op Dinsdag 19 April 1887 s morgens 11 ure in het Koffiehuis de Rustende Abbnd van ruim 15 HECTAREN WEI of BOUWLAND DIJK en WATERING gelegen in of aan den gecombineerden Veenpolder van Zwammerdam en Meeuwijk binnen die gemeenten Te veilen in 7 perceelen omschreven in biljetten die op franco aanvrage te verkregen zgn ten kantore van genoemde Notarissen Aanvaardmg bij de Toewüzing Betaaldag 24 Mei 1887 Nadere iniormatiën geven de Notarissen K N HENGEVELD te Hazerswoude en Mr L MOLENAAR te Waddinxveen Qoudsclie Sroodfakiek Prijzen van het Brood Iste Soort i 17 ets p Kg 2de 14 TARWEBLOEMBROOD 13 Gewoon TARWEBROOD 12 Iste soort KRENTENBROOD 50 et 2de 20 KLËINBROOD pei stuk 2 KONINGSKRAKELINGEN 50 p Sons Zonte KRAKELINGEN 40 Alleï wordt voor dien pr s ook aan hnis bezorgd Ouder minzame a beveling heeft hy de eerte zgn üw Dienaar H J NOUW Universeel ZUIVERINQSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNiVERSEEL ZÜIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maaghwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verfcrggbaar in i pakjes a 15 Cent V pakjes V l Cent en heelepaWes a 50 Cent te N öouda bg J H Boers Apub te Alphen a d Ji by L Varosfieau Zo n te Oudeuaier hg T Jonker Idenbnrg te Schoonhoven hg Wed Wolff Zoon T fl Hehewerth en 6 Santman te Botkoop bg J van Bergen Chemische fabriek Zevenaar TAFELELEEDEIT in alle grootten van de GOEDKOOPSTE tot de FIJNSTE SOORTEN SCHENK Zn te koop bij J J Tan Houweninge te Qouderak tegen rembours ran Spsansch Koekoek blaauw Andulusier Padna geelkuif Blaauw met witkuif Zwart met witkuif Wit Padua met witkuif Patrijs Brahma poatra Grijs Brahma outra Wit Cochin China Goudlaken Ham nrger Boerenkriel Wit Spaansch kriel zeer klein Alesbnrie eend Ronaan eend Zwartfluweel eend en kleine witte Kwaker Ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek kennis te geven dat bg hem ZATERDAG en MAANDAG a s op bestelling rerkrügbaar ziJn WEENER TULBANDEN van af ƒ 1 en hooger Tevens rerkr gbaar PAASCHBROOD Tnlbandsdeeg 50 et p k Gewoon KRENTENBROOD 25 Idem 22 Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 ROGGEBROOD met Krenten Roz nen en Sucade 18 Tevens alle dagen en ook des Zaterdagsavonds verkrijgbaar versche WEENER en PAHIJZER BROODJES en zoo mogelyk alle soorten Klein en Groot BROOD H VAN 8CHAIK Firma F X v d BERGH MARKT naast Arti Leoi Flinke Jongen revraagd niet beneden 16 jaar van de P G Lioon ƒ 1 50 per week en de kost Zich te vervoegen bg de Restaoratenr v h station alhier Uit de liand TE KOOF een Perceel Uitmuntend HOOlLAPiD gelegen in de gemeente ftnUinowfoi taischen de Gquwe en de Broekwetering in de nabgheid van Gouth groot 77 Aren 80 Centiaren Te bevragen bg den Notaris O J SPRIJIJT te Ouderkerk a d IJtel Openbare Aanlsesteding BÖROEMEËSTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 13 APRIL 1887 des namiddags ten ééa ure in het Raadhuis aldaar bü inschrgving AAN TE BESTEDEN a Het rioleeren en dempen van 295 str Meter Sloot langs de Boelekade te Gouda 6 In twee afzonderlijke perceelen 1 Het wegbaggeren of opruimen van de ondiepe gedeelten in de rivier de IJsel langs den Kaalmuur van het Yeerstal te Gouda 2 Het uitdiepen van gedeelten der rivier og Gouwe bij de draaibrug te WAddlnzveen ende draaibrug te Boskoop De bestekken zgn tegen betaling van 0 50 verkrggbaar ter Secretarie der Gemeente Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIps dé Zon en feestdagen uitgezonderd des voormiddags van 10 töt des naupiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf ter inzage Üe Inschrgvingsbilletten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 12 April 1887 uiterlgkdes namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie bezorgd zgu Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda 1887 N 3533 nciisV lA SAflt ü l Woensdag 13 April SilDSCHE COURANT De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG an VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTlfiN worden geplaatst ran 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De InsoncUBS van advartentita kan gewOÜOdan tot dto nor des namiddags van den dag der uitgave itüliH Het Weekblad tan Woerden deelt mede dat het bericht aangaande don Kerkerasd der gemeente t 0 ï w opgenomen onjuist is plaatselijke besturen hadden verschillende mutation plaats Het totaal der giften en legaten in 1886 ontvangen bedraagt ƒ Vrijdag jl werd te Delft de eerste algemeene vwgadering gehouden van leden der Vereemging nan toontandera eener Nederlandiiehe Octrooii Besloten werd de koninklijke goedkeuring te vragen op de statuten ten einde zich ter gelegener tijd met een adres aan de Begeering te wenden tot wederinvoering hier te lande van de sinds 1869 afgeschafte octrooien voor uitvindingen en verbeteringen De vereeniging telt thans reeds tachtig leden Tot Ie den van het bestuur werden gekozen de heeren A Huet mr Gerard W Schimmel G A A Middelberg mr C MÜandoBe en H W E Stmve De V Allg Ztg doet het verhaal van het verlovingsfeest eener leeuwenbmid De dierentemster Miss Denise te Touloo vierde onhings onder vrienden en coüaga s hare verloring met den jongen koopmanszoon Cherville Iedereen bewonderde haar alleen de bruidegom zeide Het ga t mij als je leeuwen ik mag je liever in tricot zien Denise stond op en antwoordde Ik zal u toonen mijnheer dat ik mijn leeuwen ook in dit gewaad lief genoeg ben volg mg in de menagerie Het gezelschap dat reeds wat opgewonden was volgde het meisje Denise trad het Sok binnen en wekte met een paar zweepslagen de slapende dieren Deze richtten zich slaapdronken op lierkenden in het halfdonker en in haar ongewone dracht hua meesteres niet en stortten zich woedend op het meiqa Men wierp om de dieren te leiden brandende proppen papier in het hok ea werkel lieten zg hira prooi los waarop Miss Denise aan haar sleep uit hunne gevaarUjke nabijheid werd getrokken De verloofde leeuwenbruid is levensgevaarlgk gewond BINNENLAND GOUDA 12 April 1887 De staatscommissie lienoemd tot onderzoek naar de middelen om den landbouw uit den gedrukten toestand op te heffen en deswege aan de regeering voorstellen te doen of adviezen te geven was de vorige week te iravenhage jeen De Maandag aangevangen zittingen zijn Donderdag voorloopig geëindigd om over vier of vgf weken te worden hervat De oommissie in het vorig jaar geïnstalleerd kon eent in Januari hare werkzaamheden aanvangen omdat de post voor reis of verblijfkosten der leden op da begrooting van dit jaar voorkomende totdat tijdstin i edkeuring door de wetgevende macht wachtte SMJ reeds vroeger gemeld is werd besloten de commssieJn drie afdeelingen te splitseu de lo afdeUing T fM den beer mr D Visser van HaienHoude tot voorzitter den heer jhr I J Dommer van Poidersvddt tot Kfoeixm da jte afdeoling den heer J van der Breggen tot voorz den heer F Bultman tot secretaris de 3e afdeelbig den heer W 3 ofman tot voorzitter en d o heer M H Hartogh tot Secretaris Sedert Maandag nu z n zoowel de geheele commissie ds de a£jeelingen herhaalddgk vergaderd geweest rie wnnBissfe m plmum steeds onder leiding van den voorzitter der commissie den heer jhr mr C i Sickesz lid van de £ orsta Kamer terwg l de heer Vemède faoofdeommies hij het depKrtement nu waterstaat ais secretaris fungeerde Onderscheidene onderwerpen zgu door de afdeelingen behandeld en in behingrgke verslagen uiteengezet De beslissingen gaan evenwel van de geheele commissie uit en worden door het centraalcomité aan de regeering en aan i M den Koning medegedeeld Te gelegener tijd zullen de verslagen der commissie zeker worden bekend gemaakt doch voorloopig is omtrent de nitkomsten der werkzaamheid van de commissie aan de leden het stilzwijgen opgelegd Bij Zr M Iwslnit van 7 April U aan mr W Hemsing op zijn verzoek eervol ontalaif vorleend als kantonrechter plaatsvervanger in bet kanton Gouds Woensdag jl omstreeks den middag is per spoortrein van Gouda naar Den Haag afgereisd eeoschoolknaap oud hg de 17 jaar lang slank metdonker haar donkere oogen bruinachtige bleekeklenr knap niterUjk en Arabisch Indische type Hij was waarschijnlijk gekleed met donkerblauw vilten hoedje en een licht groene demi saison Hgzal bij zich gehad hebben een lederen valies mettouw er on en moet weinte of geen grid in zgn bezit hebben gehad De hoofdcommissaris van politie te Wihwenha e naakt bekend dat deze jongeling zoek it en verzoekt ieder me ie omtrent hem kan opgeven om inlichtingen c q aanhouding en opzemliiig Te Bodegnvea heijben in de Mi§t We k in en vergadering van kerkvoogden en notalielcn levendige besprokingen plaats gehad De president kerkvoogd die het congres te Amsterdam heeft bijgewoond zal nn weldiB verwacht men door het class bestuur van Ijeiden geachont worden Men beweert dat een lyst van dokierenden uit de gemeente reeds 150 a 180 namen telt De predikant ds Verhoeif vereenigt zich niet met die party Ook wordt verzekerd dat een hnis dat dezer dagen door oen der doleerenden is aangekocht in een hulpkerk zal worden veranderd die vobr 1000 penoMH niimte moet bevatten Zöoals reeds mot oen enkel woord werd bericht heeft de Sultan van Marokko den zonSerlingen maatregel genomen om zijn onderdanen het gebruik van tabak te verbieden als strijdende tegen dea geest van den Koran die het gebruik van bedwdï mende zaken niet toelaat Alle voorhanden tabak eiiil kief wenlen op de openbare str iat verbrand en ds i invoer van nieuwe bozendingen zeer streng verboden Men dacht dat dit bericht tegengesproken zou worden maar aan de Koln Ztg werd daaromtreDl dd 20 Maart geschreven Het rookverbod dat 13 Maart H is uitgevaardigd doet de gevangenissen propvol worden Het roeken van hiff de gedroogde bloem eenor kempsoort is voor de arme klassen en het grootste gedeelte der inboorlingen een waar genot Overal ia het land heerscht dan ook de grootste verbittering Toon oulaiigs te Casablanca voor 15000 fr aan klef in het openbaar wenl verbrand stortten de Arabieren zich op de brandende hoopen en er ontstond een oproer dat daarmee eindigde dat 215 inboorlingen in de gevangenis werden geworpen Gniwzame straffen treffen degenen die zich tegen het verbod vergrijpon Het liefst legt men boeten op dewijl dit don beambten geld in den zak brengt Uit eigen aanschouwing heb ik mij overtuigd hoe vreeselijk de ongelukkigen dio in de gevangenissen smachten to lijden hebben Dp o gevangenissen een aantal kleine huisjes staan op een hein el en leveren Tijdens de wandeltocht der i Gymnastiekvoreenigingen waarvan wg in ons vorig nr melding maskton werd den heer H Lugten werkend lid der G V Exelsior alhier het bewgs van eerelidmaatschap der i V Adolph Spiess te Schoonhoven akng ioden als Mgk van wsnrdeering voor de vele diensten welke hg laatstgenoemde vereeniging tgdens zgn verblijf aldaar had beween Volgens het jaarverslag der Noord en Z ii HoU SeddingMaahch werden op het gedeelte der kust waarov haar werkkring zich uitstrekt door haar toedoen b j een tweetal zeerampen 47 personen gere l terwijl go in veriies van menschenlevens bij die gelegenheden te betreuren valt Het aantal geredde personen is hiermede sedert da oprichting der Maatschappij tot 8090 gektommen Booten bootshuizen on het overig materieel vorderden het gewone onderhoud Aan Den Hoorn wenl een nieuw station opgericht alwaar een gebouw geplaatst werd tot berging van oen reddingvlet vervaardigd door den hoer Zwanenburg te Texel Te IJmuiden werd het Zuider bootshuis een eiud moer zuidwaarts geplaatst omdat de zandstuiïiugen het vervoor der boot dikwijls zeer belemmerden Ten gevolge der bemoeiingen van het Dep van Marine werd het plaatselijk bestuur op ieder der stations in telephonisclie verbinding gesteld met de beambten derVkustveriichting De pyrotechnische inrichting te Delft was wederom bereid do bcnoodigde vuurpglen te leveren De noodzakelijkheid tot gebruikmaking van het pijltoestel deed zich echter niet voor In December 1 1 nnin de heer J de liuijter de WiUlt kap luit t z inspocteirr van het loodswezen in het 3o distr j zitting in hot bestuur der Maatschappij Ook bij do r