Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1887

BMHli WÊ 9 Vrijdag 15 Aprih voor Oost lndié 1887 m 3534 uu M ki fl êêWiiïi CHE COURANT Voor Handgeld bjj zes Jarige verbloteob f 300 Nederlanders Aanbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépót Inlichtingen kunnen gevraagd worJen aan alle Burgemeesters eo onffeffankeerd aan het Departement van Koloniën Zjj worden hoatelooa gegeven Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OFENSAill ONDESWIJS Toelating van Leerlingen op de Tusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs Ihier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Jnni 1887 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het Schoollokaal op DINSDAG den 26 APRIL 1887 dea namiddags ten 5 unr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORT DIJN DROOGLEEVER F H Wildenburg Lange Tiendeweg te Gouda beveelt zich beleefdelijk aan tot het LEVEREN van alle soorten QMENmiNEHOOD Beschuit en Haagsche Beschuit Zaterdags s avonds WARM BROOD voorhanden Uit de liand TE KOOP een Perceel uitmuntend HOOiLAIVD geleden in de gemeente Pra tn rMen tusschen de Goowe en de Broekwetering in de nabgheid van Gouda groot 77 Aren 80 Centiaren Te bevragen bfl den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJsel Goudsclie £ roodfal3riek Prijzen van het Brood Iste Soort 17 ets p Kg 2de 14 TARWEBLOEMBROOD 13 ► Gewoon TARWEBROOD 12 Iste soort KRENTENBROOD 50 ot 2de 0 KLEINBROOD per stuk 2 KONINGSKRAKËLINGËN 50 p 5on8 Zoute KRAKELINGEN 40 Alles wordt voor dien prgs ook aan huis bezorgd Onder minzame aanbeveling heeft hg de eer te zgn Uw Dienaar H J SOUW OUDE KEN NISSEN Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei raad zgn de echte Abshaubbin s Anti Rhuoiatische Wsitten voorzeker oude keunissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkragbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G Tan Deth MeJ de Wed Bosman Goud W F J den Uyl Schoonh A Prins Zevenhnizen M i Ooadkade Boskoop O Hoogendqk Cappelle S T d Krtata Bleiswgk C B Verheul Oudeiriur A Bot Berkel ac Dorp Zoetermeer A Kauling Alpken I B Ë C SchlattmM Bodegraven iC Oosterling Haastrecht Wed a Wilhelinu Wo rdai Men zg gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREBTVBLT Az DIEIVSTBODE Tegen MEI a s wordt gevraagd een R C DIENSTBODE een bnrgerpot kunnende koken en van góéde getuigen voorzien Adres onder N 122 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD een DAGMEISJE leeftjjd 15 of 16 jaar Zich te vervoegen Crabethstraat 243 Geneziog van Ilecschltcid door middel van de zoo gunstig bekende Bijnland ohe Dralven Borstbonig van W H ZICKENHEIMBR te Mainz Ngmegen WelEdele Herr Ik moet U bg dezen mjjn hart lgken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene Flesch Borstbonig gebruikte ik bn ben daardoor van eene langdurige haeaehheid genezen Met dankbaarheid verblgf i ÜEd Dienaar J HENDRIKS Bijnlandsche Druiven Borstbonig alleen echt verkrggbaar in flesschen a fl 2 a fl 1 en 65 Cent voorzien van capsule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg G een grïjs Haar meerff Jie nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het baar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent f r flacoa en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bjj J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 KRAEPELIEN en HOLM S EKEL GAGAO AaiigeDame gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr V HAMEL ROOS Bureauvoor Chemisch en Microso onderzoek te Amaterdam Microscopisch onderzocht door Dr F J DUPONT te BoUerdam Verkrijgbaar in bussen è ƒ 1 70 ƒ 0 90 en ƒ 0 50 bij HH Apothekers Drogisten etc Eisch op het Etiket de handteekening der fabrikanten KRAEPELIEN en HOLM Ap te Zeist WANDELSTOKKEN A 7an OS Az Eleiweg E 73a MAIWZEE ZÏÏUEEOOL 16 Cent per kilo SNIJBOONEN ingemaakt 20 Cent per kilo PRINCE8SBB00NEN 20 ANDIJVIE 18 DOPERVVTEN SNIJBOONEN PSINCESSBBOONEN ANDIJVIE en POSTELIJN per blik inhondende 1 Kilo 50 centen HOLLANDSCHE KROPSLA J GëKIUT8E Tegen JICHT RHUMATIER verkrggbaar te Gouda Wed Bosmam Tiendeweg G IJsELSTIJV filanwstraat Alphen L Vabossiad Zn Bodegraven G F BsiirKKt P VïBSUKJT Boêkoop J GOOOKAOK P Logman Harmeien W G Kurvbbs Hazertwaude J Gaarkeuken Kamerik vah Eidwek Ou water J Lisvland Rijndijk A C Post Stolwijk 11 Natzijl Waarder Wed Bodthoobü Woubrugge A dr Wilde AANDDENIN EN Op voordeelige voorwaarden worden Dépdts geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE SOUCSOEE QLA22N o de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeoingen enz waarbg is toegevoegd eei afzouderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISÏIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Suelpersdmk van A Bkinkican te Gouda BINNENLAND GOUDA 14 Aprü 1887 VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 15 April 1887 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Rekening vauXhet Stedelijk Museum van Oudheden dienst 188 I Het voorstel tot wijziging der begrooting van de Schutterij dienst 1886 Het voorstel tot wgziging der begrooting van het Bestadelingenhuis dienst 1886 Het voorsiel tot het brengen van w jzigingeu in de Oemeentebegrooting dienst 188H Een vooratel tot aankoop van terrein voor den bouw der stokerq ten dienste van de gemeentelijke Gasfabriek Het voorstel tot het beschikbaar stellen van terrein aan de Uoudsche Machinefabriek voor de oprichting van een vijzeldok De benoeming van een Lid der Commissie van Administratie van de Stedelyke Beleenbank Idem van een Lid der Openbare Gezondheidscommissie Idem van eonen Rooimeester Idem van eenen Boekhouder Opsichter b de Fabricage Dinsdagavond hield de kiosvereenigiiig Kerkelyk Beheer eene vergadering tot het stellen van candidaten voor do vacatures in de eollegien van beheer en toezicht by de Nad ilerv üemeei a alhier Vooraf werden de heereu Gabtjs Grendel en van der Menlon als Bestuursleden herkozen en bleek uit hot verslag van don secretaris den heer D Ruijter en de rekening van den penningmm ter den hoer W Kromhout Sr do gunstige fc stand der vereeniging hoewel het uai l enigszins was achtoruitgegaan Daarna was aan de orde het stellen en bes ken van candidaten waarbg ds voorzitter de heer i M Noothoven van Goor de gelegenheid a greep om de bijzondere veniienatmi in Hchtte stellen van de hh Mr Kist en Dr Vorstman ten opzichte van de kerkelijkü odministialie en ten slotte werden met nagenoeg slgemeeno temmen gesteld Voor het coUogié van Kerkvoogden de heerenG A Oudijk aftr en 1 M Noothoven vanGoor vacatureMr Kist Voor het ooilegie van Notabelen dB heerenC C Knaap A van Veen T V i van Deth A van Reedt Dortland aftr II Straver en A K van der Garden vacntures vaii Goor en Overejjndor i Voor het collegio van Opportoezioht de heeren Mr H van Mierop C tan Veen aftr F Grendel i C Fortuijn Droogleover J W A 3oers B Boszelzen on C O van der Garden vaca tnrosSmits Vorstman van Meerton Sajnsom en van dor Want Met een opwekkend woord van den voorzitter om door getrouwe opkomst en krachtige aanbeveling de verkiezing dor gestelde candidaten te boVöraeren eindigde de vergadering Gisteren middag werd ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed 1 Het rioleoren en dempen van 295 str M slootlangs de Boelekade te Gouda Ingeschreven werddoor Mees Both teVlaardingon voor 8270 W Bokhoven te Gouda yoor ƒ 7695 J deJong Wz te Gouda voor ƒ 7428 W de JongWz te Gouda voor 7319 C 1 W Dessing te Gouda voor ƒ 6739 K Hollander te Goudavoor 6 350 H J Nodorhorst te Gouda voor y 6268 W Jongenburger te Wnddinxveen voor 5940 2 Het wegbaggeren of opruimen van do ondiepe gedeelten in de rivier de IJsel lang den kanimuurvan het Veorstal te Gouda Ingeschreven werd loor 1 Broere te Krimpen a d IJssel voor ƒ 744 J de Vaal te Gouda voor ƒ 728 M van Meijere te Ouderkerk d IJssel voor 590 Jac van Herk te Ouderkerk a d IJssol voor ƒ 571 D K Bons te Sliedrecht voor 476 Het uitdiepen vnn gedeelten der rivier deGouwe bij di draaibrugg n te Widdinxvew jii oskoop Ingeschreven ward asd P Broave teOuderkerk a d IJssel voor ƒ 598 F HartogAz te Sliedrecht voor 818 M van Meijere te Oudetkerk a d IJssel voor 425 van Herk te Ouderkerk a d IJssel voOT 292 Het maken van 75 M walbeschoeiing hing het bassin der Kweminrichting Ingeschreven wen door O P W Dessing t Gouda voor 1600 K Hollander te Gouda voor 1516 H J Nederhorst t Gouil voor i443 VV de JongWz te Oyiul vWr 13 W Boüoven teGouda voor 1270 Dinsdag is alhier door de politie aangehouden de publieke vrouw Ailriana van Buuren die verdacht wordt te Dordrecht een bankbiljet van 100 te hebben ontvreemd Zfji nailti ttirédit overgebracht Stèren middag onutrseks half een ma is het 8jarig dochter e van den schipper van der Velden liggende mei zyn vaartuig in de rivier den IJsel onder deze gemeente al spelende met de pomp in het ruim van het schip gevallen waardoor zij oamiddelijk dood was jSk ée zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank v Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld H M V d H huiav van J B oud 41 j zonder beroep wanende te Gouda bekL van op 20 Nov den melkboer Schouten te Goud in het aangezicht te hebben gnlsgen iot 3 dagen gev By de Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiaidistrict Delft waren liOi geldige stemmen nitgebnoht Gekozen is de heer 3 Fabius met 1185 stemmen Het nieuwe artikel betreffende do v kiesl sriieid tot lid der Eerste Kamer door de Regeering voorgesteld luidt Om lid der Eerste Kamer te kunnen rijn moet men voldoen aan de vereischten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer geeleld en bovendien of be hooren tot de hoogstaanüreslugenen in de Rijksdjrecte Iwlastmgen of eciu of meer haaj e en gewiHitige openbare betrekkingen Wj de wet aane e dzea beUaedeu of beldcCd hebl iiu 4iB m het laatste geval eervol daatiiil sjB oritslaffe Het getal der hierboven bedAble Kbogstaiingeslagenen wordt iil elke provincie Iwpaald tot één die tevens de nlgemeene vereischton bciijt om lid derStatenGenernal te zijn op iedere tweeduizend zielen De Regoering blijft by hare overtuiging dat de Karsto Kamer moet yn eene verwadaring van aanzieuMjkeii des echter dat het financieele vermogenniet als éénige maatstaf gelde Naar dezen stelregelzuUeu voor de verkiering tot leden van die Kamerin iuuimorking koracn zy die do iilgemoeno vereischten voor het lidmaatscliap der Tweede Kamer gevordertf hmttDnie behooren tot id hoogstaangeslagouen in de Rijks iitefte bolaftiagjen eo Amnevens andere personen die geschikt kunnen gearfit worden het lidraaataclll der Rewt Kamer te bekleeden Na rijpe overweging heefl de Regeering geniceSd in deze categorie te moeten brengen ben die hooge en gewichtige openbare betrekkingen bij de wet aangewezen bokleeden of bekleed hebben Daardoor kan de toegang tot de Eerste Kamer opengesteld worden eensdeels voor personen wien de behartiging van groote landsbelangen is toevertrouwd geworden en die daardoor ook veel ervaring opdeden iooiüs ministers hoogwaardigheidsbekleeders in de koloniën leden van den Baad van State eu van do Algeraeene Rekenkamer hooge rechtelqke ambtenaren vertegenwoordigers van Nederland aan buitenlandsche hoven vlagen hoofdofficieren Commissarissen des Konings in eene provincie Imrgemoosters van enkele groote gemeenten en anderen anderdeels voor per sonen die wegens verdiensten jegens het vaderland of de wetenschap in aanmerking kunnen komen zooals professoren aan de Universiteiten leden van de Akademie van Wetenschappen enz Sommige dezer personen zidlen volgens art 91 der Grondwet ook indien het volgens het aanhangig voorstel gewijzigd wordt niet in aanmerking komen zoolang zij hunne betrekking bekleeden maar alleen dan wanneer zij opgehouden hebben die betrekking te vervullen Staten Generaal Eebste Kameb zittin van 13 April In deze zitting werd door den Voorzitter medegedeeld dat de afdeelingen tot voorzitters gekozen hebbeu de heeren Franssen v d Putte Hingst De Sitter en Blussé dat tot rapporteurs over enkele wetsontwerpen benoemd zyn de heeren v Roven 8 v d Oj Moolenbiu gh en Muller en over andere wetsontwerpen de hoeren v Swinderen Viruly De Bruyn en Muller Heden was een 13tal wetsontwerpen aan de orde waaronder dat tot onteigening voor de vaartverbetering tusschen Rijn en Schie tot onteigening voor den aanleg van een tramweg Amsterdam Amstelveen en tot onteigening voor den aanleg van een spoorweg Maassluis Hoek van Holland Besloten werd tot toelating van jhr mr J Boëll als lid der Kamer Z Sf de Koning H M de Koningin en PrinsesWilhelmina zijn Dinsdagmiddag 2 30 per HoU Spoor te Amsterdam met groot gevolg aangekomen Aan het Station werden de hooge bezoekers opgewacht door den Directeur der HoU Spoorweg Maatschappij en a in den ingang van het Paleis door den Burgemeester vanAmsterdam den Commissaris des Konings in Noordholland de commandanten van de stad en van Marine en enkele andere autoriteiten van wie do Burgemeester 2 M het welkom in de Hoofdstadnamens de bMigery toevoegde Door da kindwenvan do heeren Roell en Westerwoudt werden der Koningin en het Prinsesje bouquetton aangeboden waarvoor de kleine Prinses met kusjes bedankte Op het Stationplein stonden geschaard de vereenigingen van oud strijders en van het Indische Kruis waarbij de bekende gebroeders Mens zich ids e reledeu hadden aangesloten Men merkte ook op Christina v d Woude die bij het palingoproer eeninspecteur van politie het leven refltle Zij iVns verversierd met de bronzen medaille baar door denKoning vereerd H Het was Z M aan te zien dat hif zich verheugde over de nlgemeene uiting Van geheehthenl aan zijn Huis en dat Z M verrast was over ulk een ontvangst als Hem thans werd liereid Op het perron klonk kort n i de aankomst het Leve do Koning dat door duizenden werd herhaald toon HH MM in de open njtuigeu plaats namen en onder aanhoudend jubelen van de menigte naar t Paleis reden Onmiddely k na aankomst aldaar waar behalve de reeds genoemde autoriteiten ook eenige leden der hofhouding met den hofmaarschalk aan t hoofd de Koninklijke bezoekers opwachtten versdionen de Koning de Koningin en de Prinses op t balein waaropeen storm van toejuichingen loabrak die door het wuiven dor hooge bezoekers Tord beantwoord Kvenals altijd bleven ook nadat hot Vorstelijk gezin zich naar hunne appartenenlteii begaven hadden honderden nieuwsgierigen voor het Pideis op en neerldopen Gisteren was de grooto feestdag die vele duizenden uit allo oorden des lands naar Amsterdam had doet komen Ofschoon de audiëntie welke Z M de Konin verleende tamelijk druk bezocht was liep zij toch spoedig af Dit is voornamolyk oen gevolg van het verzoek aan allen die belangen wensohten te bepleiten om zulks schriftelyk te doen waartoe in de groote galory schrijfbohoefton aanwezig waren Alleen eorporatiën pn zij die Z M kwamen complimenteeren werden toegelaten Overigens betuigde Z M aan den burgemeester zijne hooge ingenomenheid niet de hem gebraohte hulde