Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1887

BBIgËS MM iW IW IHI gEM m M i 1887 t t 11 aLf JLiP N 3535 VITVE RKO OP van alle resteei ende merken VAM en andere SIGAREN tot veel VERMINDERDE PRIJZEN tot DONDERDAG 21 APRIL a s D VAN DEU L4AR Dz QOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Kiesvereenigiog cKerkelgk Beheer alhier heeft in bare vergadering van 12 April l L voor de vacante plaatsen in de drie CoUegiën voor bet Beheer van en Toezicht op de Kerkelyke Goederen en Fondsen der Hefvormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld De InxeQding vaa advertentien kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave A K VAN DEB GARDEN Zy beveelt dringend deze Candidaten aan bjj alle stembevoegde Leden der Gemeente en verzoekt invulling op het stembiljet van al de namen als boven GOUDA 14 April 1887 Namens de Kiesvereenigmg voornoemd G STRAVER loco Voorzitter D RÜIJTER Secretarie W KROMHOUT Penningmeetter F GRENDEL G A D J GABRIJ H JAGEB G LANQERAAR P C TA DBB MEULEN A VAN VEEN Inlevering der Stembriefjes op MAANDAG 18 APRIL 1887 van 10 uur vooT tot 4 uur namiddags in de St Janykerk te OOUDk Iai to Soeengeellluslreord werk TanM Wad tadeholla Ae ftSnsche of dultsohe taS ta ontvangen dit werk bevat BelangriJJ besohrilTingen der proeven die ondernomen lUn geworden om te genezen Het bevat tevens aanbeTellngsbfleTen van Doctors Advoksteo Boèkullgevers en andere aanzienlijke personen diedoor de r mm i zijn genezen geworden en ze zeer aanbeTelon Aau ITaiiKilirllTa onder opa nna a cooruit aaa J liHI0BOUOII 4 r DrewliUlAW 0 Arrondissements Bechtbank te Rotttrdam heeft by ronnia ran 13 April 1887 het aocoord namens den gefailleerde N KONINOSHx te Gouda aan zyne schnldeischers aangeboden en door deze aangenomen gehomologeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der wet De Curator kr J FORTÜIJN DEOOGLBEVBE Advocaat te Gouda DIJKGRAAF kn HOOGHEEMBADEN VAN RIJNLAND brengen ter kennis van de Ingelanden dat bjj de op 7 April 11 gefaoaden verkiezingen van 4 Hoofdingelanden en 3 Hoofd ingelandPlaatsvervangers gekozen zgn de volgende Heeren als Hoofdingelanden in het SI district Jhr Mr J P A TEDING VAN BERKHOUT in het 1 district Jhr W A L MOCK als Hoofdingeland Plaatsvervanger in het 3 district A J E Baron VAN ITTERSÜM in het 74 district R W J C VAN DEN ViTALL BAKE terwfll in het Q en lO district geene volstrekte meerderheid verkregen zjude eene herstemming moet plaatshebben Dameljjkvoor fioofdingeland in het 6 district tusschen de Heeren Jhr Mr A D Th GEVERS en S Baron VAN HEEMSTRA en in het W district tusschen de Heeren D P RAMP eu J C P ËEFTINCK SCHATTENKERK en voor Hoofdingeland Plaatsvervanger in het 10 district tasschen de Heeren L PIEK en A STRENG Oykgraai en Hoogheemraden voornoemd VAN DER BREGGEN Dijkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaria Bericht voor de Scheepvaart op den Holtandschen IJsei Het GEMEENTEBESTUUR van Gouda maakt bekend dat de doorvaartwydte der Haastrechtsche brug onder die Gemeente tot uiteriyk den 8 JUNI ek wegens herstelling der brug beperkt zal zgn tot op 4 75 Meter Een der oudste en soliedste Maatscbapp en van LEVENSVERZEKERING vraagt een voor Gouda en omstreken Brieven franco onder letters A M O aan het Algemeen AdvertentieBureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEI K Zn F H Wildenburg Lange Tiendeweg te Gouda beveelt zich beleefdelijk aan tot het LEVEREN van alle soorten BÜOOT EN ELEIN SBOOB Beschuit en Haagsche Beschuit Zaterdags s avonds WARM BROOD voorhanden Voor t Collegie van Kerkvoogden 2 VacHturea G A OÜDIJK J M NOOTHOVEN van GOOR Voor t Collegie vau NoiabelMt 6 Vacatures C C KNAAP A VAN VEEN T A G VAN DETH A VAN REEDT DORTLAND H 8TRAVER SLUTËMAKEK € o MAAGBITTER verkrngbaar bg HEELE HALVE en KLEINERE FLESSCHEN A W VAN BEBKEL Zeugstraat vraagt een Ballenkoker W SARDEMANN ARNHEM EnjiproB Magazijn van Leder Apprfltnur leder8meer eo lederolie Cidledercréme fljne zwarte lederlak Ölanskleursel Toorbrain leder Prima Naaimachineolie een en ander in doozen en flacon Thenn s Patent Poeta PaHta Onovertreffelijke KaohelitlanH Heubelglans Prima Waeennmeer ens en Heerea Winkeliera tot Wederverkoop aanbftvolen Op aauvranfl Prijs Courant WAIS DELSTOKKEN A van OS Az Kleiweg E 73a ELASTIEKE KOÏÏSEIT S H POLAK OPTK ËN Groenendaal Voor Ie Commissie van OpperloeKicht 7 Vacatures Mr J H VAN MIEROP C VAN VEEN F GRENDEL G C FORTÜIJN DROOGLEEVER 5 J W A BOERS emer pred B BESZBLZEN O O VAN DBE GARDEN j H kA XJaB opwÊKKêno vrRirERKEND KOORTSVWORUÏENOl llPTO ri SU BLÜEDARMOEDE IvIlIu aalbleekzuchturoote zwakte in fiesBohen £ t f 1 80 en f 1 00 TAMARI DE BONBOIVS aanbfroleu teeen verstopping ei daarmede in verband laande oni etteldheden In doo n van 90 en 50 COnt giGARETTEN tegen ASTHMA de inademinj van drn rook dezer CixarcUen geeft den lijder aan ABthma teratoad eilicbting In El ui van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplosaend en Terzaohtend middel bg HOBSt en verkoudheid l fleioiijes 20 cents KRAEPELIEN HOLM Jpothtker te ZHit Drpfll ocr Gouda bij den heer A H l EEPE Apollieker voorhepu C THIM Snelpersdruk van A Bsinkman te Gouda De nitgave dezerConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRtJDAG In ae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 fnmco per post L50 BU deze Courant behoort een Bifvoefsel BINNENLAND GOUDA 16 April 1887 Ter benoeming van een leeniar in de wis en natuurkunde aan het gymnaaiuni te Amsterdam wordt het volgende tweetal aanbevolen dr E J ï her leeraar Aan het gymnaaium te Sneek en dr J 8 6 Qleuns leeraar aan de rqks hoogere burgerschool t tiouda Voor de acte higer onderwqs ijn geëxamineerd en toegelaten als onderwijsere mej E Costeri uit Moordrecht en m M A de Oinaff uit Gouda Bij de aanbesteding te Utrecht van de levering ten behoeve van het bureau der staatsspoorwegen van verbruikagooderen in ü perceelen gesplitst voor de magazijnen Zwolle en Tilburg waren onder anderen laagste inschrijvws voor touwaoorten de hh Van Galen te Gouda ƒ 437 en ƒ 957 voor hennip diezelfde heeren voor f 579 en ƒ 1194 Naar wij vernomen uilen hh officieren onderofficieren en korporaals van het alhier in garnizoen liggend 6e bstaillon 4e Beg Infanterie van 19 tot 23 dezer deze gemeente verlaten tot het houden van eene kadermanoeuvre aan de Holl waterlinie Het Geïll Politie Nienws bevat het volgende schrijven uit Gouda De Ie Paaschdag zal de jongelui i v d L J De V on H J Th K alhier laug heugen Nadat de twee eerstgenoemdon van eene receptie waren gekomen en nog hier en daar oven aaugulogd hadden besloten zij hun vriend bovengenoemd met oen bezoek te veroeren de e wa onmiddelijk bereid mot de vrienden uit te gaan on zoo doende kwamen zij nl dooiende inmiddels leelijk beschonken aan het station terecht Het voorstel om eens een kgkje op hot perron naar het reizend publiek te nemen vond ingang doch daar z j in aeu te abnormalen toosbmd verkeerden word hen door den chef de toegang geweigerd Hierover gebelgd begonnen zij zich te verzetten en wel dermate dat z j den stationschef den heor B eenige slagen toebrachten die aan neus en oog nog al in hot oogloopcnde kenteekenen uchterlieton terwijl do laatst bygekomen vriend K een hospitanholdiuit van yn sabel gebruik maakte om eenige ruiten stuk te slaan De soldaat K werd door een paar gegradueerden verwijderd eu de twee andore belhamels door de politie naar het bureau gebracht Te s Gravonhage is op de Toussaintkade voor het huis van den Heer Bosboom en wijlen Mevr Bosboom Toussaint door den Haagsclien Gemeenteraad een eenvoudige gedenksteen geplaatst met het opschrift Hier woonde on stierf op 13 April 1886 A L O Bosboom Toussaint Woensdi op den eersten verjaardag van hnar overlijden is deze steen onthuld in tegenwoordigheid van het Gemeentebestuur waarbij de Burgemeester Mr J G Patijn het woord voerde en de Heer Bosboom in hartelijke bewoordingen zijn dank uitsprak l Gisterenmorgen te 8 i uur is in de St Pietersteeg in de Nes te Amsterdam in een shuipstee vlak tegenover het politiebureau een herige biand uitgebarsten die o a het ontzettende gevolg bad dat v jf personen jammerlgk in de vlammen tljn omgekomen en nog twee worden vonnist De anderen in het Mn aanwezig de slaapgasten waren 45 in getai zqh lalf naakt het politiebureau binnengevluoht Het geheele perceel is uitgebrand Drie handspuiten twee etoomspuiteo en de Ja v d Heiden waren noodig om de volkrijke buurt voor verdere onheilen te behoeden waarin zg gelukkig zijn geslaagd Wel hebben verscheiden perceelen belangrijke schade bekomen maar do brand werd beperkt tot het perceel waar hij ia ontstaan Veel losse mannen werden door de brandweer gerequireerd en boden bereidvaardig faun hnlp daardoor mede bijdragende tot de betrekkelijk snelle blnssching van de met kracht om zich been grijpend vlammen Ho jammer dat zulk een droeve ramp een schaduw op de feesten laoest kom werpen De middag editie van het Hmtdehllad bevat de volgende nadere bijzonderheden In het perceel is een groot logement gevestigd Er waren 46 gasten en met de overige inwonenden 59 personen in huis De oorzaak van den brand is onbekend maar zeker is t dat de vlammen plotseling uitsloegen en dat van boven tot beneden de drie verdiepingen in lichte laaie stonden toen de brandweer kwam De logeergasteu ontkwamen voor bet grootste gedeelte meestal mot achterlating van allo door deur en ramen een van hen sprang uit de bovenste verdieping kwam in een snijding en viel iBorsdood De brandweer vond éa verkoold liohalfa en op een kamer die niet geheel was uitbrand een man geiieten op een stoel blijkbaar door den rook gestikt en door de vlammen niet aangata t p een andere kamer vond men oen lijk onder eOn ledikant ook niet door het vimr gezengd Voorts warden twee mannen die uit de ramen sprongen gvkneusd in het gasthuis opgenomen Twee stoomspuiten werkten bonevens drie luindspuiten en de Jan vau der JleyJfn maar de brandweer vermocht niet anders dan de zich verspreidende vlammen diézelfs detegenover liggende woning van don concierge van het politieburoel aantastten te beletten grootere schade te veroorzaken Toen de brandweer kwam hadden de vermelde onheilen natuurlijk reeds plaats gehad De brand in de Gerard Doustraat woedde in de perceelen 178 en 180 waarin werkplnatsen en woonhuizen Hij ontstond door onbekende oorzaak de werkplaatsen beneden gelegen zijn uitgebrand de bovenverdiepingen zijn zwaar beschadigd Hier werkten drie handspuiten drie stoomspuiten en twee b andkranen Van al dit materieel was niets noodig voor den brand in do St Pietersteeg zoodat die ramp zeker niet aan gebrek aan materieel en eventueel te laat aankomen der brandweer op liuitstgenoemde plaats was te wijteu Het eerste al irin van uitslnnnden brand word van hot tegenoverliggend politieburoel gegeven te 3 23 do eerste spuit was te 3 27 tor plaatse en werkte dadelijk De politie was reods dnik bezig met het reddingswerk en men vonnoedde toen dat slechts 6 6n persoon in het beknopte gebouw waar de logeergasteu in hittel kamers waren opeengepakt was achtergebleven Do brandwacbls drongen naar binnen de stranl ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien rrstii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN pijp vooruit maar het vreeselijko onheil was reeds in zijn ganschen bedroevenden omvang geschied Blijkens op 10 11 en 12 dezer van den Gouver neurGeneraal van Nederlandsch Indië ontvangen telegrammen is op 4 dezer eene bende van 150 vijanden binnen onze linie in Groot Atjeh geslopen Na een hevig gevecht met onze troepen vluchtte de vijand die 33 dooden bekwam waarvan hij er zeventien op het terrein achterliet Aan onze zijde sneuvelden vijf minderen en werden gewond dertig minderen alsmede drie officieren kapitein Buys en de luitenants Cornelius en Van Deventer de lieide eerstgenoemde zeer licht Van de gewonde mindere militairen zijn er later nog zeven overleden De toestand der overigen was gunstig Het Dagblad voegt bieraan toe Er moet helaas weer bitter gevochten zijn binnen onze kleine linie in Groot Atjeh i Wanneer do GouverneurGeneraal zich de moeite geeft er drie dagen achtereen telegrammen over te zenden dan moet het wel iets van groote beteekenis wezen daar wg ten opzichte van zg kleinere feiten maar die heel wat beduiden ons aanhoudend n oeten tevreden atellou met hetgeen de Indische pen ons brengt Op 10 11 en 12 dezei telegrafeerde de Gouver neurGeneraal wat 8 dagen vroeger in Groot Atjeh was voorgevallen Wy nemen aan dat deze tijdruimte van 8 dagen noodig was om de juiste feiten te recspituleeren Op de feiten zelf komt t helaas aan en daaruit blijkt maar al te zeer de ongeëvenaarde driesthoid van den vijand met wien wij reeds zoolang geleden vrede sloten in onze verbeelding om ons op ons eigen en afgepaald gebied te komen bestoken De vijand bleek ten slotte gevlucht te zijn maar bloedige sporen liet hij achter ook in onze gelederen Een dankbaar gevoel vah smart overmeestert ons met hun bloed hebben onze dapperen weerden aanval gewroken maar zullen wij voortgaan ons op die wyze aan de moreele Vem ering door den Atjeher te blijveu blootstellen In den loop der maand Augustus zal te Lekker kerk of te Slikkerveer eeo zeilwedstrijd worden gehouden op aanmoedigende voorwaarden j Het plan gaat uit van de heereu Willem Smit en B Pot Azu die het zulten uitvoeren hetzij op zich zelven of in aansluiting met de Vereeniging Lskkerkerk De wedstrijd is uitsluitend bestemd voor kleine zeiljachten niet langer dan 5 me er tusschen twee loodlijnen gemeten onverschillig van welkea vorm zalft niet met uitsluiting van zoogenaamde waterschoenea of dubbelbooteu De voorwaarden komen in hoofdraak hierop neer dat aim den winner een prijs zal worden toegekend gelijk aan do waarde van zijn boot zoodat daardoor voor liefhebbers de gelegenheid aannemcjlijk is zulk een zeiljaohtje meestal ook voor roeien geschikt en derhalve vjor den verloop of eigen gebruik doelmatig naar zijn beste krachten te doen bouwen Volgens deskundigen is een dergelijk bootje compleet getuigd te maken voor ƒ 300 en stellen de heeren Smit en Pot daarom don prijs oji dit bedrag vast Do verw iohting is dat hierdoor een goed aantal zulke kleine zeilvaartuigen van Verschillende vonn doch van precies do zelfde lengte op risico van te winnen zullen worden gebouwd en deelnomen aan den strijd terwijl gelijktijdig een niet onbelangrijke ondervinding zal worden opgedaan aangaande 1