Goudsche Courant, zondag 17 april 1887

den meest geschikten Torm de doefanatigeta wijze van tuigen enz ter beoefening van het vak en tot genoegen van de makers Reeds vijf personen hebben zich tot dezen wedstrijd met daarvoor nieuw te bouwen zoilbooten bereid verklaard Bestaanden jachten van welken vorm ook niet boven de lengte van 5 meter als omschreven worden eveneens tot mededinging toegelaten De genoemde heeren stellen zich voor het benoodigde bedrag plus ƒ 50 voor algemeene onkosten alzoo ƒ 350 door onderlinge bijdragen bijeen te zamelen Staten Generftal eerste Kaueb zittingen van 14 en 15 April Donderdag werden aangenomen de aangekondigde wetsontwerpen waaronder een crediet voorde nieuwe gevangenis te Amsterdam j tot onteigening voor de verbetering der watergemeenschap tusschen Eyn en Sohie tot onteigening voor een tramweg Amsterdam Amstelveen en idem tot aanleg van een spoorweg Maassluis Hoek van Holland Op eene interpellatie van den heer Franssen v d Putte gaf de Minister van Koloniën zeer geruststellende toelichtingen omtrent de jongste Indische berichten Van Atjeh was geen nadere tijding ontvangen het uitbreken der beri beri onder de pas aangekomen Barisan was bij epidemieën een niet ongewoon verschijnsel doch dat de ziekte zich zoo uitgebreid had op Atjeh bleek uit niets veeleer het tegendeel daar de Gouverneur Generaal vooreerst geen aanvulUngstroepen verlangt Het onderzoek van Prof Pekelharing omtrent de beri beri is nog niet afgeloopen Dat op Celebes ernstige onlusten ontstaan waren was een sensatiebericht Eindelijk stelde de heer Franssen v d Putte nog een aantal vragen over de sterkte van leger en vloot in Indie of die voldoende waren om te voorzien in de verdediging alles naar aanleiding van het bekende adres der honderd aanzienlijken uit den lande De Minister van Koloniën verklaarde zich bereid deze vragen schriftelijk te beantwoorden In de gisteren gehouden zitting werden aangenomen de volgende wetsontwerpen lo tot verandering der grens tusschen do gemeenten Bussum en Hilversum 2o tot verandering der grens tusschen de gemeenten De Lier en Maasland 3o houdende wettelijke bepalingen betreffende het houden van JBevolkingsregisters io tot w mging van de wet van 30 Mei 187 t Stbl no 26 zooals die luidt na do daarin bij de wet van 30 Mei Stbl no 26 gebrachte wijzigingen Teloorgaan van schuldbrieven ten bate van het Rijk en 5o tot uitbreiding der vrjjstelling van Patentrecht van handworks en ambachtslieden die alleen of met vrouw en kinderen werken De Minister van Financien betoogde dat deze vrijstelling geen 1 ezwaar oplevert voor de schatkist terwijl de heffing voor de betrokkenen vrij drukkend is en weinig opbrengt De Kamer is daarna tot nadsra bijaenroeping gescheiden De Berlijnsche Echo had een prgsvraag uitgeschreven voor het langste en koddigste woord dat zijn lezers konden uitvinden De wedstrijd is afgeloopen en de pr js is toegekend aan t woord Trans vaaltruppentropentransporttrampelthiortreibertrauungstranentragodie dat is Die Thranentragödie der Trauung eines Trampelthier Treibers beim Transport der Transvaaltruppon nach den tropen Een lezer zond het woord wKoppenknappenlippenlappenpappenmappenklappenwappen of Das Wappen auf der Klappe einer Mappe aus Pappe für den Lippenlappen eines Knappen auf der Koppe Een ander schreef fMekkamuselmannenmassenmeuchelmördermohrenmuttermarmormonumentenmacher hetgeen zeggen wil den Macher eines MarmorMonu meuts fur die Mohrenmutter oincs MassenmeuchelmSrders untar den Muselmannen zu Mekka I Het indertijd vermelde Hottentottenpotentatenattentater valt bg die woorden in het nieti De wielenaars die op twee of driewielers groote afstanden afleggen over ruwe wegen hebben getoond bij de groote Paasohmaaoeuvres der Ens elsche vrijwilligers hoe ze voortreffelijk in oorlogstijd een leger tot claireur kunnen dienen De ongeregelde troepen op tweewielers en op tandems hebbeu tusschen Londen en Dover links en rechts het terrein onderzocht en deden goede diensten bij het overbrengen van bevelen De hit onder de tweewielers do Safety is het bost voor het doel geschikt De Safety werd over heggen en slooten getild en rood over wegen welke voor ruiterij groote bezwaren opleverden Daar Engeland 250 000 wielrijders bezit zou het land bij een inval van den vijand over een groot aantal bereden infanterie kunnen beschikken Ku drie jaren Terloopen tijn sedert de heer Van Rees als Gouverneur Generaal optrad wordt in een Haagschen brief aan de Zaaid Cl de vraag gesteld of Koning Otto heeft beantwoord aan den grooten dunk dien Nederland en Indié van de weldaden van zijn bestuur hadden En dan luidt het antwoord Onze kostbare bezitting in Azië levert niet het beeld op van den gordel van smaragd die zich om den evenaar slingert maar veeleer dat van de yzeren keten Aien het kleine Nederland belemmerend nasleept als een last waaronder het meer en meer dreigt in den afgrond te worden neergetrokken De natuurrampen laat de schr buiten rekening ook de kleine moeielijkheden die uit zeerooverij dreigden geboren te worden de Nisero en Hok Canton quaestién evenzeer de onlusten en do pogingen tot opstand die na en dan voorkwamen en de onlusten onder do Chineezen in Mandor in de Tobalanden in t noorden van Celebes in Djambi Madioeu on Palembang Maar wèl vrijst hij op de betreurenswaardige aangelegenheden op het land Tjiomas die zoo niet geheel dan toch in niet geringe mate te wijten waren aan do wijze waarop onder goedkeuring van om niet te zeggen met aansporing van hoogs hand de particuliere industrioelea bij do bevolking zijn zwart gemaakt en de inlanders als t ware tot verzet zi n geprikkeld Do willekeurige handelingen die in deze zaak aan t licht zijn gekomen en die nader ons Parlement zullen bezig houden maken een allerbedroovendsten indruk En wat heeft de Gouv Generaal verder gedurende drie jaren gedaan om te toonCn dat t hem in zijn vurige redevoeringen voor de hoogste belangen van de inlandscho bevolking met den economischeu en politioken toestand van Indié waarlijk ernst was De laatoB waaronder de groote landbouw in Indié gebukt gaat blijven loodzwaar drukken en ook de inlandscho bevolking gaat onder de fiscale eisohen diep gebukt Op den troon van Buitenzorg gezeten heeft de vroegere woordvoerder van de vryziunige koloniale partij m geen enkel opzicht getracht do begiuselen te verwezenlijken waarvan hij steeds had verklaard dat zij den grondslag ouder koloniale heerschappij moesten zijn Het prestige werd onder Koning Otto niet versterkt de belastingen in arbeid en geld werden opgedreven voor het bestrijden van den opiummaker werd zeer weinig gedaan de conversie van communale gronden in individueel bezit sluimerde in hoe kan bg dat alles de Nedorlandsche naam in aanzien toenemen tegenover de millioenen sterke oy rheeTschte bevolkingP En de wijfelachtigo Atjehpolitiek van den heer Van Rees heeft wel hot minst bijgedragen om den hoogon dunk dien men van zijn bestuur had te verwezenlijken f v Men schrqft aan de Leidsehe Ct Hoe de visscherlieden redeneerden ten gevolge van de langdurige koude IJbokking is in den echten tijd een een fijn vischjo verdient ver boven de traanachtige zeebokking do voorkeur en is dan ook onder den aanzienlijken stand zelfs veel gezocht Kofnt het voorjaar mot oeoige warme dagen dan wordt de IJbokking ijlebokking kuitziek doodmager voor weinige conten te verkrijgen panharing bij handen vol en eindelijk slechts geschikt om er den akker moe te bemesten Op zulke toebereide akkers groeit echter de uitgepote bloemkool wonderbest Soms kan men het uit don pot ruiken dat de kool op vischgrom geteeld is on smakelijk eten zal misschien hierop deze of gene aanvoeren doch dit in het midden gelaten Juist de aanhoudende koude nu van dit voorjaar veroorzaakte dat de IJbokking nog dezer dagen oven bruikbaar was als dezen winter Waar bleef de elft in Maart en April Donder in Maart grijpt den elft bfl den staart zeggen de visschers want dan komt ze Margen brengen I Ze werd niet gevangen uitgezonderd eonig klein goed dat hoog in prijs liep Die in oone gemeente woont aan de rivier waar handel in elft gedreven wordt zendt doorgaans aan verwanten of vrienden in eène gemeente waar dergelijke visch zelden voorkomt een mooien elft ton geschenke b v in de vasten Dat is eene aardige gewoonte waarop bijna te rekenen valt altijd welkom is en door de vrienden dat spreekt van zelf Jan ook hoog gewaardeerd wordt Maar dit jaar was er tot nogtoe geen kans op men moest zich verontschuldigeu later misschien maar het was nog te koud geweest In het weekblad de imterdamnwr wordt oen beroep gedaan op het publiek om de winkeldoohtors te hulp te komen die thans in vele winkels en magazijnen genoodzaakt zijn den ganschen dag to staan omdat de chefs in do mooning vorkeoren dat de dames die komen knopen niet gaarne zouden zien dat oen der winke iuffers op een stoel zit Dat gedwongen staan ia uiterst verinoeiond en is zooals ook bleek uit de verklaringen van dr Alotta Jacobs voor de enquête commissie dikw s de oorzaak van ongest heden die de meisjes kunnen nopen hare betrekking te verlak en waarvan zij ook in haar verder leven nog de olgen kunnen ondervinden De schrijver die zich dr B noemt geeft aan de dames die in winkels inkoopen hebben te doen in overweging door een klein blauw lintje aan den mantel of japon vast te knoopen de winkeliers te kennen te geven dat het volstrekt niet met haar wenschon overeeenkomt om de winkeljuffers twaalf uren per dag op de been te houden Al moge de boteokenis van het blauwe lintje den eersten dag sommige firma s ontgaan de dagbladpera en het winkelpersoneel zelf zullen wol zorgen dat zij niet lang verborgen blijft voor belanghebbenden Meer dan waarschijnlijk zullen slechts enkele weken voorbijgaan of de zitplaatsen zullen achter de toonbank verschijnen in Engeland is het zoo gegaan en de firma s die haar voordeel goed begrijpen zullen ook hier te lande niet achterwege blijven Vooral omdat er gevaar bestaat dat de namen zullen worden bekend gemaakt van hen die mochten blijk geven zich zoo weinig te bekommeren om do wenschon van het publiek De redactie zelve vestigt nog de aandacht in verband hiermede op eene uitvinding waarvoor onlangs in Engeland patent is genomen Blijkens de teekening die van deze uitvinding is opgenomen schijnt deze hierop neer te komen dat de winkoljuffer in plaats van de touruure een licht tabouretje draagt dat onder t loopen aan den rok een modieuse houding geeft on als zetel dienst kan doen wanneer de juffer wonscht te zitten VËRGADERIPiGV PiDENGËMEENTER iD VRIJDAG 16 APRIL Voorzitter Mr A A van Borgen IJzendoom Tegenwoordig 13 leden Afwezig de hoeren Hemsing van Straaton Prince en van der Garden de beide eersten met kenniageving de eerste wegons afwezigheid uit de gemeente de tweede wegens ongesteldheid De notulen dor vorige vergadering worden roorgolozen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen zijn lo Eene missive van het Burgerlqk Armbestuur houdende verzoek tot wgziging der begrooting dienst 1886 Ter visie 2o Een rapport der Raadscommissie in wier handen wa gesteld de rekening en verantwoording van de Execnt uren in de nalatenschap van Meg Hoffman strekkende tot goedkeuring Het rapport wordt met de rekening en do verdere stukken ter visie gelegd 8o Een voorstel van B en W tot belegging van do gelden uit den boedel van Mej Hoffman Daarin wordt medegedeeld dat de tot den boedel van Mej Hoffman bohoorende effecten overeenkbmstig den door den Raad in een besloten vergadering te kennen gegeven wensch zyn gerealiseerd De binnenlandsche fondsen welker waarde minder aan fluctuatie onderhevig is en eenige noodlydendo of waardelooze effecten zijn nog aanwezig daar mol don verkoop daarvan geen haast behoeft te worden gemaakt De opbrengst der verkochte effecten met inbegrip van de vervallen coupons en dividendsbewijzon is na aftrek der onkosten geweest ƒ 303 197 75 waarbij moot gevoegd worden do rente op 1 Januari 11 goincassoerd van tijdelijk by de Rente Cassa te Amsterdam gedeponeerde gelden ƒ 17000 1275 00 zoodat ontvangen is een totaal bedrag van 204 472 75 Van dit bedrag werd door Executeuren ten behoeve van hun beheer overgenomen tl 10 000 waardoor het saldo wordt ƒ 194 472 75 dat vermeerderd dient te worden methot slot der rekening dor Executeuren ad 5649 90 tengevolge waarvan men verkrijgt een totaal van ƒ 200 122 65 Daar volgens de beschikkingen van de erflaatster de kosten der vestiging en oprichting van oen gesticht voor vrouwen of meisjes uit den fatsoenlijken stand en van eene volksgaarkeuken uit hare nalatenschap moeten worden bestreden on daar hetgeen daarna van die nalatenschap mocht overblijven zal moeten worden ingeschreven op een der Grootboeken der Nationale Schuld en de interesten daarvan zoover noodig zullen moeten strekken tot het in stand houden der bedoelde inrichtingen stellen B en W voor om bovengenoemde som van ƒ 200122 65 en de gelden welke ontvangen zullen worden uit den verkoop van de nog voorhanden zijnde binnenlandsche fondsen na inwsWiging van Gedeputeerde Staten te doon insc jven ap het Grootboek der 31 1 pCt Nationale Werkelijke SchuU Ter visie 4o Eene missive van Mej Kosstede geb Boulogne verzoekende ontslag als stadsvroedvrouw tegen 1 Mei e k Het gevraagd ontslag wordt eervol verleend tegen den dag waarop hare opvolgster in functie treedt 5 Een verzoek van den heer Paul Prill verzoekende ontslag als onderwqzer aan de stadsmuziekschool wegens zijne benoeming tot 2 kapelmeester aan de Rotterdamsche Opera Het gevraagd ontslag wordt eervol verleendtogen den dag door B en W te bepalen 6 Het Kohier der pi dip belasting op de inkomsten dienst 1887 Ter visie Dit Kohier zal worden gedrukt en de raadsleden een exemplaar daarvan t huiagezonden Daarop worden zonder discussie en zonder ho deiijke stemming goe lgokeurd 1 De Rekening van het Stedelijk Museum van Oudheden dienst 1886 2 Het voorstel tot wijziging der begrooting van ide Schuttery dienst 1886 3 Het voorstel tot wijziging der begrooting van het Bestedelingenhuis dienst 1886 4 Het voorstel tot het brengen van wijzigingen in de Gemeente begrooting dienst 1886 Aan de orde is diuirop Een voorstel tot aankoop van terrein voor den bouw der stokerij ten dienste van de gemeentelijke Gasfabriek Uit dit voorstel blqkt dat ten einde de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek op 1 October e k zoodanig to kunnen aanvangen dat het gas beantwoordt aan de eischen die men naar billijkheid kan stollen uitbrriding der fabruk noodig is In den loop der zomer moet een geheel nieuwe stokerij met condenser worden gebouwd terwijl de fabriek zal moeten worden voorzien van een scrubber De terreinen der oude fabriek bieden geen ruimte voor hot nieuwe gebouw derhalve moet dit op ander nabijgelegen terrein komen De aan de Gemeente toobehoorende tuin van het Bestedelingenhuis met een gedeelte van de binnenplaats van dat gesticht en een gedeelte van het terrein van hot voormalig Proveniershuis kwam daarvoor eerst in aanmerking doch bg nader inzien is dat ongeschikt VAm ander terrein is te verkrijgen door den aankoop en afbraak van drie woonhuisjei aan de Lazarusstoeg waarvan eigenaren z jn C Huijveuaar J Revet en P Q Husselson die te koop zgn voor f 4600 De Commissie stelt voor die huisjes voor genoemd doel aan te koopen Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan ds orde is daarop Het voorstel tot het beschikbaar stollen van terrein aan de Goudsche Machinefabriek voor de oprichting van een vijzeldok De hoer Oudijk verklaart zich tegen het voorstel wel is h j er voor om de Goudsche industrieelen zooveel mogelijk to helpen maar op het punt van de stad thans bedoeld lou een dergelijk dok z i hinderlijk zijn Onlangs is het plantsoen togenover den Kattonsingel opgeknapt de stad heeft veel koston gemaakt en nu moet daar niet eene inrichting gemaakt worden die den wandelaars zeker onaangenaam zou zijn Wel stellen B on W voor om onder do voorwaarden waaronder het verzoek toegestaan wordt ook deze op te nemen dat geen smidse in het plantsoen zal mogen worden gemaakt maar die voorwaarde zal moeielgk nagekomen kunnen worden Spr vraagt of er geen ander terrein is waar dergelijk vijzeldok beter zou kunnen komen Spr gelooft t wol b v aan den IJsel Wij hebben hier in Gouda niet veel mooie puntjes zegt spr en daarom moeten wij die enkele welke wij bezitten ontzien Er zijn trouwens wel terreinen in de sted waar dat dok zou kunnen worden gevestigd b V daar waar vroeger de scheepshelling was van den heer Kleijweg De Voorzitter erkent dat de voorgestelde plaats niet vrij is van bezwaren maar B on W weten geen betere aan te wijzen Lastig zal bet dok niet zijn op de bedoelde plaats want de helling wordt niet gemaakt op den wal maar in hot water Op de Vest bij de Gouwe was ook een punt dat in aanmerking zou kunnen komen ware daar niet de aardappelmarkt Deze laatste zou dan verlegd moeten worden en dat zou moeielijkheden opleveren De voorgestelde plaats is do minst nadeelige meent spr De heer Straver Jager en Hoogenboom verklaren ook bezwaar te hebben tegen het voorstel vau B en W Niets zou hun nangonnmor zyn dan de Goudsche Machinefabriek te kunnen gerieven door de bedoelde plaats af te stonn ware het niet dat hun deze plaats ongeschikt voorkwam daar het pkutsoen daarvan schade zou ondervinden Nadat nog een korte discussie was gevoerd waarbij bleek dat sommige leden nog niet een juiste voorstelling hadden welke plaats bedoeld vijzeldok op het voorgestelde terrein zou innemen stelt de heer Jager voor de zaak nog niet te beslissen maar haar eerst in een volgende vergadering te behandelen jDaartoe wordt besloten Daarop worden benoemd tot Lid der Commissie van Administratie van de Stedelijke Beleenbank de heer C C H Prince met 13 stemmen Lid dor Openbare Oezondheids Commissie de heor A H Teepe niet 12 st tegen 1 st op den heer E Hoekstra Rooimeester de heer T i Kooba met 11 st tegen 1 op den heer Nederhorst en 1 op den heer Spruijt Boekhouder Opzichter bij de Fabricage de hoer C J P Spruijt alhier met 12 st tegen 1 op den heer G Bongers te Amsterdam Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten ADVERTENTIÉN Ondertrouwd ÜEBHABDÜS 8EBA8TIAAN ZÜITBOPF lOHANNA HELENA MARIA tan BUN VtTtda 15 April 1887 BsTslIen Tan een Zoon I EEKMAN VAN DIS BCBO Bruttel 13 April 1887 Voonpoedig beTallen Tan een Zoon A TA flOFWEGEN RuKBN Gouda 14 April De ondergeteekenden betuigen door deze hunnen hartelgken dank Toor de rele en hartelgke bewgzen Tan belanggtelling onderronden bjj hun ZILVEREN HUWELIJKSFEEST H HAVERKAMP J M VA DEa WOLF Gouda 16 April 1887 Voor de Tele blgken van belangstelling ontTangen by de geboorte van onzen Zoon betnigen wg onzen hartelgken dank D HOOGENBOOM Tz A M HOOGËNBOOMGouda 16 April 87 Völlwak De oodeigeteekende acht zich Terplicht bghet verlaten dezer gemeente aan zgne geachteclientèlle zgnen hartelgken dank te betuigenTOOT bet aan hem zoo roimschoots geschonkenvertroawen J BEEUKEL Gouda 15 April 188 Allen die iets Tan mg te vorderen hebben aan mg verschuldigd zgn of papieren onder zich hebben mg toebehoorende worden Terzocht daarran zoo spoedig raogelgk doch in ieder geral TÓór den 1 MEI a s opgATe betaling of afgifte te doen ten Kantore Tan mgn gemachtigde den NotaKa Mb 1 MOLENAAR te Waddinxveen G W C VAN DORT KROON Waddinxveen 13 April 1887 Wandelstokken A van OS Al Kleiweg E 73 SLOTEMAKËR Go MAAGBITTER Terkrggbaar bg HEELE HALVE en KLEINERE FLESSCHEN ONTVANGEN De nieuwe Fransche Guipure afgepast en aan t stuk D H00GE1 IB001II mim oiEBwiJs Toelating van Leerlingen op de Tusschenschool De COMMISSIE Tan Toezicht op het Lage Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHBIJVING Tan Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Juni 1887 op boTengenoemde School Terlangt zal geschieden in het Schoollokaal op DINSDAG den 26 APRIL 1887 des namiddags ten 5 nnr Voor Terdere bgzonderheden wordt Terwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FOBTÜLIN DBOOGLEEVEE Openbare Verkooping Ie Reeuwijk op VRIJDAG 29 APBIL 1887 des morgens ten 10 nre ten hnize van D DEN HOU DIJKER aan den Platteweg aldaar ten overstaan Tan den NotariM G C FOETUUN DE00GLEE7ER te GOUDA Tan 9 KOEIEN V I 1 PINK 3 KALVEREN 1 ZOG met 6 KEUEN 18 Kippen en een BAAN eene partg HOOI en MEST BOUW eo MËLKGEREEDSCHAP en eenen INBOEDEL Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Ondergeteekende beTeelt zich aan tot het leTeren en plaatsen Tan Microfonen Telefonen en Mectriache Schellen Alle onderdeelen Toor Ulectrotechniekt Beparatiëa aan Elect rische Apparaten worden soiled en spoedig uitgeToerd Ook worden alle soorten Toren Uurwerken uit een der beste Bnitenlandsche Fabrieken tegen billgke conditiëu en concurreerenden prgs geleTerd en geplaatst door J UITTENBOGAARD Horloge en Instrumentmaker Gouda April 1887 IKIlB lIlllli te koop bij J J van Houweninge te Gfonderak tegen rembours Tan Spaansch Koekoek blaanw Andulusier Padua geelkuif Blaanw met witkuif Zwart met witkuif Wit Padua met witkoif Patrgs Brahma poutra Grgs Brahma poutra Wit Cochin China Goudlaken Hamburger Boerenkriel Wit Spaansch kriel zeOr klein Alesburie eend Bonaan eend Zwartfluweel eend en kleine witte Kwaker