Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1887

iLDVERTENTIÊN VrUdag Z2 April 1887 m M N 3537 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentiebtad voor Gouda en Omstreken De iluearting van adrerteatiSn kan gescbieden tot Mn nor des DamiddagB van den dag der uitgave DUBBELE BUURT hebben de eer de ONTVANGST te berichten der nieuwste Modellen in DAMES en iCINDERHOEDEN olpersdruk van A BItnkmas te Gouda o 20 JARiaË V N J TAN GORSELEN N S J BEVBT Hnnne dankbare Kinderen Pet t den 24 April 1887 ♦ Ondertrouwd H A ÖIESTELHORST EN M L blESTELHORST t Ap 1887 Voorspoedig bevallen Tan eene Doch ter Je 0 SCHRAVE TAN Leeowkn Gouda 18 April 1887 ♦ Voor de vele bigken Tan belangstelling ons betoond gedurende de ziekte en bg het OTerlgden van onze innig geliefde Dochter en Zuster TEÜNTJE betuigen wg onzen harteIgken dank A KWINKELENBERG AM KWINKELENBERG KRuisHgBB J M ZEEMAN KwiNKELBSBEBO ¥ M M KWLVKELENBERG W H ZEEMAN AZtm P 8 AlMn dje iets van mg te vorderen hebben aan mg verschuldigd zijn of papieren onder zioh hebben mg toebehoorende worden ver zocht daarran zoo spoedig mogelgk doch in ieder geTal vóór den 1 MEI a s opgare betaling of afgifte te doen ten Kantore ran mgn gemachtigde den Notaris Mh U MOLENAAR te Waddinxveen G W C VAN DORT KROON Waddinxveen 13 April 1887 Openbare Vrijwillige Verkooping Tan 35 stuks FniE BEST mwii Melk en Bouwgereedschappen INBOEDEL EN HUISEMD te WAVERVEEN A M HBIJ Jr Deurwaarder te Loentn is Toornemens op DINSDAG 26 APRIL 1887 des Toormiddags ten 10 nre op de Boerenhofstede bewoond door JAN de BOER in de 1 Bedgking onder Wavervetn publiek om contant geld te rerkoöpeh 22 KALFKOEIEN 13 HGKKELINGEN 30 KIPPEN en 2 BANEN ToortsMELK en BOUWGEREEDSCHAPPEN alsmede eenig HUISRAAD en INBOEDEL Desverkiezende mag het Vee tot 2 MEI 188 aldaar op stal gelaten worden UITVERKOOP van alle resteerende merkai HA VAM en andere SIGARE tot veel VERMINDERDE PRIJZEN tot DONDERDAG 21 APRIL as D VAN DEU L AR Dz 1 Werv inff voor Oost Iiidië Voor i Handgeld bIJ zes jarlge verbintenis f 300 Xeder landers Aanbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant vÉin het werfdépót Inlichtingen kunnen geTraagd worden aan alle Bargemeeiters en onffefrankeerd aan het Departement Tan Koloniën Zg wolden lnnttelooK gegeven MODES ET CONFECTION Gez Michael Kleiweg B 66 GOUDA ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van Pil i imii alsmede de NOUVEAUTÉS tot het maken van Mantels en Costumes M GESZ von INDÜLFY Co HAMBURG Weener Puddingpoeder p Doos 16 et Bneh poeder droge gist p pakje 6 rt Backineel V ko 21 Vanillin Suiker per pakje 16 bevelen zich aan voor spoedige en goetlkoope bereiding van alle soorten van gebak I In voorraad bg de Heeri n T CREBAS P SAÜEBBIER H W M 8TBEVENS A VAN VEEN I Een jongen MAIT wenscht nog eeuige uren daags aangevuld te zien met het BIJHOUDEN van BOEKEN Hoog f alaris geen vereischtfl Adres franco brieTen onder No 1485 aan het Bureau dezer courant I I De Heer SMITS ben Ontvanger der Keg vraagt als Noodhulp of voor vast eerie nette bee e diiai i g krachtens art 480 Ji W De Kantonrechter te Gouda heeft bg beschikking van den 14 April 1887 aan JM 4 itTEN JONKHEID oud 21 jaren zoon Tan Klaas Jonkheid Landbouwer wonende te Gouda toegekend de rechten van meerderjarige T09r zooveel betreft het uitoefenen der VleeschhouwerlJ het koopen Tan Vee en het sluiten van alle andere overeenkomsten die tot de uitoefeniug van het Tak Tan Vleeschhouwer kunnen gerekend worden te behooren en Toorts om daartoe te oopen het Buis tnct open Plaats en Erf aan de WesthaTen te Gouda wgk B No 165 alsmede om dat Huis ens hypotheknir te tnogen verbinden De Griffier bg het Kanton gerecht te Gouda Ut D J van HEUSDE Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal pluats hebben op ZATERDAG 7 MEI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 3 AtEIL gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secrelaru Gouda 19 April 1887 VTANDELSTOKKEN A van OS AZ Kleiweg E 73 ehulp v n en loopmeisje het overige K werk te doen Adres des morgen i vóór 12 MAIITZEH ZUUEEOOL HEMSING Westhaven B 149 Iv £ O 3D E SGcz van DAXTZIG Gouda 16 Cent per kilo SNIJBOONEN ingemaakt 20 Cent per kilo PRINCE8SBB00NEN 20 ANDIJVIE 18 DOPERWTEN SNIJBOONEN PRINCESSE BOONEN ANDIJVIE en POSTELIJN per blik inhoudende l Kilo 50 centen HOLLAND CHE KROPSLA 1 GBRIUT8E i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In da Stad geschiedt de uit aTe in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco p r post 1 50 BINNENLAND GOUDA 21 April 1887 Door den Commissana des Konings ia de provincie Zuid Holland is bepaald dat de eind ezamena der Hoogere Burg r oiiolen voor de provincie ZuidHoUand voor het jaar 1887 xuUen worden gehouden te Gorinchem In de Commissie hebben o a ïitting de hh dr J S O tileuns en dr F W Kaftbe leeraren aan de Hoogere Bnrgerschool te Gouda Het personeel aan de aluia aan den Leidsphendam wordt met ingang van 1 Mei vermeerderd met éen usistentsluiairaohter en twee aluiaknechta Tot as siateutsluiawachter werd door Gedep Staten van ZuidHoUand benoemd H D Buurman to Gouda De hh H Grendel uit Oouda en E B I Frank uit Zevenhuiüen zün met gunstig gevo g geèxamineerd voor de onderwijzersaote Bij de ajtnbeateding voor de bouw van een locaal voor ziekenverpleging te Keeuwgk ia ingeschreven door W de Jong te Gouda voor 18 2 C J Koot te Gouda voor 1580 W van I okhorat te Alphen voor 1460 A Verbeij te Gouda voor ƒ 1375 C Groenesclieq te Heeuwijk voor ƒ 1327 Molenaar te Waddiniveen oor 1187 Wed h van der Lecq te Reeuwyk voor ƒ 1133 Sinds geniimen tigd is geljjk bekend is de Regeering met het Bestuur der Nederhindsche Bank in onderhandeling geweest over het verlengen van het octrooi der Bank hetwelk in 1889 eindigt De voorwaarden der Hegeering ondervonden veel bezwaar van ie zjjde der Bank zoodat de Hegeering reeds maatregelen overwoog waarbj het bankwezen in ons land op anderen voet geregeld zou worden In de vergadering van de Dirootie en de Commissariison der Nederlaodsohe Bank den 18 April te Amsterdam gehouden is thans beslaten de voorwaarden der Hegeering aan te nemen Do hoofdcommissie voor de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen heeft in overleg met bestuurdoren van den Ned Bakkersbond bijzondere bepalingen vastgesteld voor bakkers die aan de tentoonstelling wenschen deel te nemen De hoofdcommissie looft als buitengowonen prya hare groote medaille in goud uit voor brood dat door samenstelling voedingswaarde en door smakelijk blijven zich als een degelijk voedingsmiddel aanbeveelt en tevens door lagen prijs van groeten invloed kan zijn op de volksvooding De inzending moet vergezeld gaan van eeno omschrijving der bestanddeelen waaruit het brood is saamgeateld de wijze van bereiding en de kosten Uit deze drie gegevens zal moeten blijken of het brood werkelijk kan voldoen aan hetgeen de hoofdcommissie in deze verlangt Staten Generaal Tweede Kami Zitting van Woensdag 20 April De discussie over Hoofdstuk III der Grondwet werd hervat Met 89 togen 27 stemmen word aangenomen na bestrijding door de Rechterzijde het gewijzigd art 83 waardoor de politieke eed naar keuze kan vervangen worden door eene belofte Met 50 tegen 17 stemmen werd aangenomen een mendt Van Houten om gevn schadeloosstelling te geven aan Kamerleden die tevens minister zijn of gedurende eene gebeele zittinj afwezig blijven Door den heer 8chaopmsn r8a een amendt voorgesteld op het Regeeringsartikel betreffende de verkiesbaarhoid van leden voor de Eerste Kamer waarin o m als vereischte wordt gesteld het bekleeden van oen Of meer lio e en gewichtige openbare betrekkingen De heer Schaepman stelde vqor het woord openbare daarin te laten vervallen De hoer Schaepman trok daar hij geen aanleiding wilde geven tot een nieuw conflict zijn amendement in doch dit werd door den heer Lohman weer opgenomen In stemming gebracht werd het evenwel verworpen met 46 tegen 28 stemmen Een amendement van den heer Van Houten om het getal der hoogstaangeslagenen te bepalen op 1 op 1500 zielen in pUats van 1 op 2000 werd aangenomen met 47 tegen 26 stemmen Hot gewijzigd Begeering rtikel werd daarna aangenomen met 50 tegen 22 stemmen Daarna kwam aan de orde 10 waarin wordt voorgesteld om de leden der eerste Kamer te kiezen voor 9 jaren en een derde gedeelde om de 3 jaren te doen aftreden Daarop was een amendement voorgesteld door den heer Van der Borch om den duur te bepalen op 6 jaar met gelijktijdige aftreding doch dadelijke herkieabaarstelling De heer A van De lem stelde een sub amendement voor strekkende tot dadelijke herkiesbaarstelling met regeling van het aftreden der Kamerleden bij de wet Het ammdt werd verworpen met 61 tegen 17 het sub amendt met 51 legen 18 stemmen Paragrafen 11 14 zijn goedgekeurd Op 15 onvereenighaarheid van betrekkingen met het lidmaatschap van de Kamer was een amendt voorgesteld door den heer Van Houten bepalende dat het lidmaatschap niet verloren gaat bij benoeming tot minister In verachillende buitenlaudsche couranten vindt men bet zonderlinge bericht dat Duitschland aan Nederland zijn militajre hiUp heeft aangeboden ter bescherming van de Kuropeesche ingezetenen van NederlandschIndië Dit bericht pai gepaard met zeer overdreven opgaven omtrent de uitputting vau het koloniaal leger ten gevolge van de berri berri zt t Er is natuurlijk vim het bericht niets waar De oorsprong is vermoedelijk to vinden in de gedachtenwieseling welke het bekende adres der honderd over de noodzakelijke aanvulling van leger en marine in Indic hoeft uitgelokt Nu ook in het buitenland de aandacht op dit vraagstuk is gevestigd is er dubbele reden ora met den noodigen spoed de maatregelen te nemen die voor versterking van ons koloniaal prestige worden vereisoht HU Voor z n plezier uiti Een paar reizigers uit het het Noorden dio Woensdag van de vorige week met den extra trein naar Amsterdam vertrokken vonden s avonds met honderden anderen het Centraalstation afgesloten en nadat zij oen uur in do kou gewacht haddeu en eindelijk in het gebouw en op het perron waren gedrongen kwamen zij juist vroeg geuoeg om te vernemen dat de trein naar Groningen reed een hftlf uur vertrokken was ADVBBTBNTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Het was half én s nachts zij begaven zich de stad in en vonden alles gesloten Aan een commissariaat van politie zich vervoegende werden zij aldaar gastvrij onthaald de kachel was aan stoelen stonden gereed Terwijl de heeren nog sliepen verwijderde zich de chef om een uur of vijf Om half zes wakker geworden wilden zij met den vroegtrein van zessen eindelijk vertrekken Maar jawel de aanwezige agent had bezwaar Ik weet niet zeide hij waarvoor de heeren hier zitten Wel we ziju te laat gekomen voor den extratrein t station was dicht Dat zijn maar praaljes u moet wachten totde chef komt En zoo w htten zij dan tot de chef kwam die hen op vrije voeten stelde waarna zij allerlei extratjes beleefd hebbende tert langen laatste den weg naar t Noorden weer mochten inslaan IJaelhode j Deze week is te Parijs een congres van sterrekundigen vergaderd dat zich ten doel stelt middelen te beramen om met behulp der photographie kaarten te vervaardigen van den geheelen hemel en wel met de grootst mogelijke uitvoerigheid en nauwkeurigheid Het denkbeeld lot dit congres is uitgegaan van admiraal Mouchez directeur van de sterrewacht te Parijs waar dank zij de onvermoeide pogingen van de gebroeders Henry de photographie der hemellichten eene booge mate van volkomenheid heeft bereikt Ten einde dit grootsohe doel te bereiken is de samenwerking van velen noodig ledere sterrewacht zou namelijk volgens een gemeenschappelijk pku en met gelijksoortige toestellen de afbeelding van een bepaald gedeelte van den hemel voor hare rekening moeten nemen Met zekerheid laat zich nog niet voorzien wat de einduitkomsten van dit ejngres zullen zijn maar voorloopig mag men zich hiervan het beste voorstellen daar de sterrekundigen uit de meest verschillende streken gevolg hebben gegeven aan de roepstem van den directeur der Parijsohe sterrewacht en ten getale van ongeveer vijftig de eerste zitting hebbon bijgewoond Zij werd met eene toespraak van den minister van buitenlaudsche zaken geopend waarna het congres overging tot het benoemen van era bureau Het bestaat uit den admiraal Mouchez eerevoor zitter Struve directeur van de sterrewacht te Pultawa voorzitter Faye uit Parijs Auwors uit Berlijn en Christie uit Greenwich ondervooratters en Tisserand uit Pangs en v d Saiide Bakhuyzen uit Leiden secretarissen De eerste zitting werd voorts besteed aan de behandeling van enkele algemeene puntep en het benoemen eoner commissie welke verslag moet uitbrengen over de soort van instrumenten waarvan men zich bij het vervaardigen der photographien zal moeten bedienen Voor Nederland nemen aan dit congres deel de hoogleeraren Oudemans uit Utrecht Van den Sande Bakhuyzen uit Leiden en Kaptoijn uit Groningen Uit Limburg wordt aan het Utr Dagblad o a bet volgende geschreven In een tijd als den tegenwoordigen Waarin lal van klachten geuit worden over slechten gang van zaken zoo in industrie nis landbouw en handel is het aangenaam wanneer men eens kan wyzeo op eene zaak die goed