Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1887

gast We bedoelen de bierbrouwerijen Teu gpgt van de eeuwige pruttelaars die tot zelfs in t hart van het Bie nd of op St Pieter die plaat en even buiten Maastricht waar het beste bier getapt wordt de klacht uiten dat het bier toch niet meer dat is ten spijt van de bewering dat de brouwers tegenwoordig blyken geven van zeer vruchtbare studie in de pharmacoohimie een studie die terug zou werken op het edele Cambrinus nat ten pyt van dat alles wordt er toch nog een aardig glaasje Maaatrkhtich verorberd Dat kan u blijken uit de mededeeling uit officieele bron dat de 27 brouworyen te Maastricht in den loop van 1886 niet minder dan 87 231 8B hectoliter bier hebben geleverd I Aangenomen nu eigenlek mag men zoo iets onzinnigs niet aannemen dat dit quantum geen louteringsproces heeft ondergaan voor en bij het uitschenken dan geeft genoemd bedrag ons hot achtbare getal van ruim zes en twintig milhoen glazen De schatkist hief over dat jaar aan bieraccijns de belangrijke som van ƒ 87 828 79 Wanneer ik nu meedeel dat blijkens het zooeven verschenen provinciaal blad het getal inwoners van Maastricht bij het einde van 1 86 31 031 bedroeg en ge wilt hiervan de kleinste helft de mannen verminderen met een fatsoenlijk getal voor de kinderen beneden de jaren waarin men reeds begint te offeren aan Cambrinus dan zal by deeling van het restant op het drievierde van het aantal glazen een vierde gerekend voor den uitvoer een respectabel aantal potteket aan t licht komen dat per hoofd door de sterkste helft onzer plaatselyke menschheid ingenomen wordt t Is waar heel eerlijk zijn we niet want daar zijn leden van de zwakkere helft die heel aardig hare partij spelen in t orkest maar die willen we dan maar laten treden in de plaats der zieken die niet meegeteld zqn Aan het jaarverslag van de Koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Nederl leger ontleenen wij de volgende opgaven In den loop van het boekjaar 1886 87 werd uitgekeerd Voor hulp aan gewone leden ƒ 225 tegemoetkoming in verpl en begr kosten f 425 bijslag op de lagere pensioenen ƒ 7997 rentelooze voorschotten aan leden ƒ 800 zoodat er in het geheel ƒ 9447 Toor hulp en ondersteuning ü verstrekt mot dien verstande dat de laatste post van f 800 bij termijnen afbetaald in de kas der vereeniging terugkeert Het aantal buitengewone leden is sinds het vorig verslag met 133 vermeerderd zoodat de vereeniging thans 368 gewone en 825 buitengewone leden telt Gedurende het 10 jarig bestaan der vereeniging is er reeds ƒ 71 000 aan hulp en onderstand uitgekeerd Men meldt uit Drente Terwijl in de verschillende plattelandsdorpen alhief in sommige opzichten nl in de leefwyze zeden en gewoonten des volks de meeste overeenkomst heerscht is er in andere toestanden een hemelsbreed verschil Zoo is b v de wijze waarop de arbeidende standen hunne brandstof bekomen een der meest in het oog vallende punten Natuurlijk kan er in eene landstreek waar geen kanalen zijn van aankoopen bij honderd of duizendtallen geen sprake zyn om de eenvondige reden dat er als zoodanig geene brandstof te koop wordt aangeboden Iedereen moet hier zijne eigene brandstof delven of dit werk door arbeiders laten verrichten Maar ieder is geen veeneigenaar Nu moeten de nieteigenarrn van turfveen huren zooals men dit noemt hetwelk eigenlijk is eene zekere hoeveelheid ven voor een jaar als brandstof toereikende onuitgegraven koopen Dit geschiedt bij het dagwerk Een dagwerk is echter in onze binnenvenen kleine venen waar geen kanalen zijn en bijgevolg geen turfafvoer naar andere provinoion plaats heeft zooveel als vier personen in éa dag verwerken Voor zoodanige hoeveelheid betaalt men te Borger ƒ 6 tot ƒ 10 te Eksloo ƒ 3 a 4 terwijl te Sleen te Volte en elders de niet eigenaar eveneens vrij turf graaft als de eigenaar zonder daarvoor iets te betalen De laatste wijze stamt af van den tijd toen de markeverdeelirg nog niet i as geschied waarin ieiler een viij gebruik van heideveld en blnuenveen maakte Ook de wijze van aanvoeren der droge turf is zeer verschillend in kosten Dit verschil is veel gtooter dan de afstanden der venen waar de turf wordt gegraven van de dorpen of gehuchten Te Borger betaalt men ƒ 0 60 a ƒ 0 7B per voer en 12 tot 16 voeren wagenvrachten maken een dagwerk Te Eksloo werkt de daglooner of zijn vrouw een Balven dag by den paardenhouder voor bet inhalen fan een voer turf en te Valte en Sleen beeft dit te bee voor niet plaats Waar geen tnrfveen aanwezig is zooals te GroUo Schoonloo Elp enz graaft men zoden dunne schalen van d bovengrond die overal ook voor niet eigenaren itm veld voor het halen zyn te bekomen Schoolmeester te Kamerun te zyn is nu niet zoo n bijzonder benijdenswaardige toestand Dat leert een brief van den heer Krystaller den Duitschen onderwijzer te Kamerun aan zijn studie vriend in Wnrtemburg De heer KrystJJler schryft onder meer Mijn schoenen zijn lederen morgen beschimmeld mijn stalen pennen roesten Om de twee drie dagen moet ik myn huisraad naar buiten dragen om het in de zon te laten drogen Terstond by myn aankomst werd ik met het schoolgebouw aan den meestbiedênde verkocht Drie dorpen twisten om school en schoolmeester Tokotodorp Bona Duma Josdorp Bona Priso en Belldorp Bona Ascho Het laatste schijnt de meeste kans te hebben daar zijn beheersoher king Bell de meeste olifantstanden vrouwen en slaven heeft en dus het best kan betalen Mijn school zal indien de drie dorpshoofden het eens worden binnen het jaar zijn gebouwd Scholen willen zij allen maar betalen willen zo niet Koning Bell is geloof ik nog de meest ontwikkelde van de drie Zyn huis is van hout opgetrokken zijn salon waar ik jaloersch op ben ziet er uit als een goed zolderkamertje Uit het verslag over 1886 vitn het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche steenfabrikanten blijkt dat de pogingen tot het weren van het gebniik van Duitschen steen geslaagd zijn De invoer daarvan is thans van zeer weinig beteekenis Belgische steenen worden echter nog met groote hoeveelheden ingevoerd en vooral in Brabant Zeeland en ook in Noord en Zuid Holland door bijzondere personen gebruikt Het verslag meldt wat het bestuur gedaan heeft in het belang der steenbakkerijen by de aanbesteding van sluizen voor het Merwedekanaal en den herbouw van het badhuis te Scheveningen In 1886 zijn opgeheven of hebben niet gewerkt 17 waal steenfabrieken 6 fabrieken aan Eijn en Vecht 10 fabrieken in Groningen en Friesland 6 fabrieken in Brabant en Limburg 1 fabriek in Zeeland Nog steeds blijft onze nijverheid zoo eindigt het verslag die nog voor weinige jaren onder de meest bloeiende van Nederland mocht gerekend worden haar kwynend bestaan voortslepen Wel zijn in enkele soorten de prijzen gestegen doch van algemeene rijzing is nog geen sprake Wat hiervan de oorzaak is Er wordt nog steeds te veel geproduceerd vraag en aanbod houden nog geen gelijken tred Wat hieraan te doen Allerlei middelen worden aan de hand gedaan Men kan overeenkomsten sluiten om slechts een zeker getal te fabriceeren of om slechts gedurende een bepaalden tijd te werken enz De voortdurende bloei eeuer nyverheid kan echter niet door kunstmiddelen verkregen worden Wy kunnen alleen herhalen wat wij in ons vorig verslag gezegd hebben De behoefte aan steenen is aanzienlyk minder dan eenige jaren geleden Vooruitzicht dat hierin spoedig verandering zal komen bestaat er niet Produceer dus niet meer dan jaarlijks benoodigd is Langs dien weg kan onze industrie weder in normalen toestand geraken Volgens de rekening zyn de ontvangsten 797 36 j waaronder ƒ 207 23 als saldo van A P De uitgaven beliepen ƒ 362 76 zoodat het saldo ƒ 434 B9V bedraagt Het Be8tuur van de Vereeniging Het pensioenVarbond heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres waarin het herinnert meermalen den steun dier Vergadering te hebben ingeroepen in zijn streven dat het zeer groote en steeds grootor wordend overschot van het Pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren worde aangewend ton behoeve van een van s Rijks wege te creéeren weduwen en weeienfonds Het bestuur meent dat de materie zoo uitvoerig nauwkeurig en wetenschappelijk onderzocht en uitgezet is in het rapport der Staatscommissie van 1881 dat bij goeden wil en voldoenden ijver van hen die met de samenstelling van een ontwerp belast zijn dit rtSöedig by de Kamer zal kunnen inkomen terwijl zeker de Minister wel niet in gebreke zal blijven voor zooveel dat van hem afhangt spoed te bevorderen indien aan Z Exc de bolan telling der Katnar irl dat onderwerp opnieuw mocht blijken Het bestuur verzoekt de Kamer derhalve bij gelegenheid der behandeling van de aanhangige wijziging in de begrooting van het Burgerlijk Pensioenfonds den Minister te doen blijken dat door haar acte is genomen van s Ministers verklaring eenige maanden geleden afgelegd dat een ontwerp tot nadere regeling van dit onderworp in bewerking ia genomen Met welgevallen ziet het AW terug op de afgeloopen heerlijke feestweok en wie tot de algemeene opgewektheid tot don heerlijken geest welke zichtoonde zeer veel heeft bijgedragen is die doorluchtige vrottw die daar in dat open xytuig zoo vertrouwend hartelijk en eenvoudig met haar kind i aan haar zyde ófAi overal vertoonde Met een vriendeiyken glimlach een zacht en welwillend woord heeft ze overal begroet en gedankt voor de hulde den Koning bewezen Waar H M gelegenheid er toe had deelde zij mede hoe de Koning dankbaar was voor de genegenheid hem betoond hoe hij met belangstelling vernam al wat in de stad gedaan was hem ter eere De jonge Koningin had een moeielijke taak Want zij is een verstandige moeder die niet alleen voor de verstandelijke en zedelyke opvoeding van haar veelbelovend kind zorgt maar die voor haar gezondheid niet minder waakt Te veel opwinding en vermoeienis moest vermeden eu toch moest der loyale trouwe bevolking het kind waarop aUer oogen gericht zijn zooveel mogelyk getoond worden Met veel tact en oplettendheid heeft de Koningin voor haar kind gezorgd en tevens den Amsterdammers getoond hoe zij de volksliefde waardeerde waarmede haar kind sinds den geboortedag omringd en beschermd is Wij zijn overtuigd na al wat we hoorden van grgot en klein dat wij in naam van alle Amsterdammers spreken als wy onzer jonge Koningin dankbare hulde brengen voor het vertrouwen in het volk van Amsterdam door haar getoond Dank voor haar streven om overal in de groote stad op IJ en Amstel op de grachten en in de achterbuurten by dag en bij avond steeds vriendelijk eenvoudig en waardig zich te vertoonen met Haar lieflijk Kind zoodat zy hoe guur hot weder ook mocht wezen de Oraiyezon wist te doen lichten in onze straten En wat de houding der bevolking betreft op welsprekender wijze dan geschied is kon Zij niet toonen dat ze orde en wet liefhoeflt dat ze afschuw heeft van oproermakors dat ze van harte in de dynastie der Oraiyes het stamhuis eert van stadhouders veldvorsten koningen dat als het ware oen symbool is van het vaderland en aan alle partijen tot band trekt Een predikant behandelde op de catechisatie de schepping des menschen en besprak met de jongelui de waarheid dat God uit enen bloede het gansohe menschelyk geslacht hoeft gemaakt De zoon van een hooggeplaatst ambtenaar viel hem eindelijk in de rede met do woorden Maar domino papa zegt altoos dat we van de apen afstammen Zoo mijn jongen waa het antwoqrd dat kan wel zijn Maar met je particuliere familiebetrekkittgen hebben we op t oogenblik niet te maken Voor een voortreffelyk Russisch kunstenaar den ook bij ons te lande bekenden Dmitri Slawiansky d Agreneff zal het in de eerste dagen van Mei een gewichtig feest zijn te Moscou zal dan het 25 jarig jubileum worden gevierd van dien bekenden artist die aan het Russische nationale volksgezang zulke groote diensten heeft bewezen Een merkwaardige levensloop is in die kwart eeuw door den heer Slawiansky afgelegd Aanvankelyk zich op den operazang toegelegd hebbende trad hy echter alleen buitenlands in opera s op doch wijdde zich in Rusland teruggekeerd uitsluitend aan de poczie en de gezangen van do Skvische volken Met dit doel nam hij den naam Slawiansky aan dien hij aan zijn familienaatti D Agreneff toevoegde Op zyn reizen in de verschillende Slavische landen bracht hij over de 1000 Russische en Slavische melodien en even zoo vele gedichten byeen waaronder 100 heldenzangen Uit die melodien leerde men meer dan door subjectieve bescbryvingen van geleerden do gescbiedenia van het Slavische ros kennen zooals het volk ae begrijpt de kerkelijke lythmus der eerste jaren van het Christendom het wapengekletter van den zegepralenden held Dmitri Donskoy het leenstelsel en de vereeniging jran Rusland tot één machtigen Staat verder het bijgeloof der verloopen eeuwen de haat tegen slavernij en het geluk over de eindelyke verlossing Uit deze eenvoudige melodien heefi Slawiansky met behulp zijner gade mede oen uitstekende kunstenares een schat van arrangementen te voorschyn geroepen waarmede hy het Russische volksgezang in eere herstelde en den grondslag legde voor een eigen leven op muzikaal gebied Zelfs vormde 81 viansky een zangvereeniging uit kinderen die hy in vele vakken onderwijs liet geven en behalve de theorie der muziek en den zang ieder een instrument liet leeren zoodat het koor naar willekeur in een orkest vorandwd kan worden Ook liet Slavianaky op zyn landgoed een klein theater inrichten waarop deze kinderen practisch met de beginselen der dramatische kunst vertrouwd geraakten Het is dit koor waarmede hy op zijn kunstreizen door Europa zoo veel succes inoogstte Geen wonder dat de stad zijner inwoning Mosoou dat geheel het Skvisclie volk dezen verdienetelyken man op zijn f t hulde al brengen De twee eerst 5 dagen van het feest C7 en 8 Mei zullen gewijd zijn aan oVatiën en redevoeringen in ie vergadering van den adel van Moscou waartoe de heer D Agreneff behoort Den volgenden dag zal de jubilaris een concert geven Groote Oranje liefde bestond ook ten tijde van Willem den derde Koning van Engeland Getuige het volgende ryrapje dat thans in herinnering wordt gebracht Hij steeg te paard en reed daarheen Hij viel en brak zijn sleutelbeen Komt laat ons allen rijden heenen En breken onze sleutelbeenen I Maandag te half drie zat maarschalk Bazaine in een vertrok zyner woning te Madrid toen een Pranschman verlangde tot hem toegelaten te worden De maarschalk die door zyn gezondheidstoestand en een gebroken been gedwongen wordt de kamer te houden wenschte geen bezoek te ontvangen maar bij een tweede verzoek van deu Pransohman liet hij dezen tot zich toe De bezoeker noemde zich correspondent van den Courier de la Bocheüe en onderhield zich eenige oogenblikken met don maarschalk By hot afscheid nemen bracht hij Bazaine twee dolksteken in het hoofd toe en snelde toen de deur uit roepende dat hij Frankrijk had gewroken en den verrader gestraft De bedienden schoten toe en hielden den moordenaar in verzekerde bewaring tot de politie verscheen die hem medevoerde Er werclen geneesheeren geroepen die de wonden van den maarschalk voor weinig beteekenis verklaarden de moordenaar heeft echter gezegd dat de dolk vergiftigd was zoodat voorloopig nog nieta omtrent den afloop gezegd kan worden De misdaad maakte veel sensatie te Mailrid De gevangene verklaarde te zyn Louis Hillairaud 37 jaar oud handelsreiziger geboortig uit La Roebelle Hij was naar Madrid gekomen met het vaste voornemen om Bazaine te dooden en aldus Frankrijks vernedering en de overgave van Metz te wreken Reeds sedert het beleg van Parijs koesterde bij dit voornemen Ily was elegant gekleeil De medici hielden hem voor krankzinnig hy hielJ zich onder de handen der bedienden die hem vasthielden zeer rustig Dit i volgens de berichten door de meeste bladen ook de Engelsche die eigen correspondenten te Madrid hebben ontvangen De Vottucke Zeitung heeft een eenigszins afwykend vervlag Een eersten stoot naar de borst weerde de 7Sjarige grysaard af een andere stoot naar het hoofd trof hem Twee pogingen van zijn slachtoffer om het schelkoord te grijpen wist de moordenaar te verhinderen toen hy den maarschalk met bloed overstroomd zag ineenstorten verliet hij de kamer Reeds in 1884 was Hillairaud met hetzelfde doel te Madrid gekomen maar onverrichter zake vertrokken Bazaines rustig leven te Madrid heeft uker reeds menig Fransch patriot mot ergernis vervuld en een moordaanslag door een verhit landgenoot kan hem niet geheel onverwacht gekomen zijn Men weet dat hy in het begin van Augustus 1876 het opperbevel voerde over het in Metz geconcentreerde leger Na een vergeefsche poging om zich door het Dnitsche leger heen te slaan gaf Bazaine zich den 28sten October 1870 met 170 000 man ammunitie en levensmiddelen aan prina Friedrich Jarl over Waarom dit geschiedde kon niet duidelijk blqken men spndc van verraad na zyn terugkeer uit Duitschland werd Bazaine voor den krygaraad gedaagd en met algemeene stemmen veroordeeld tot degradatie en tot den dood De maarschalk MacMahon veranderde de doodstraf in twiutig jarige gevangenisstraf en Bazaine werd op het fort St Marguerite aan de kust der Middellandsche Zee tegenover Cannes geplaatst Een jaar later ontvluchtte hy met behulp van zyne vrouw zyn neef en zyn voormaligen a judantkolonel Villette Hy begaf zich eerst naar Italië toen naar Arenenberg naar keizerin Kagénie naar België naar Engeland en vestigde zich eindelijk in Spuiye waar hij stil en teruggetrokken leefde In 1883 dèod hy een boek over den oorlog van 1870 verschijnen waarin hy zich van ichuld zocht vry te pleiten de publieke opinie in Frankryk beschouwt hem echter nog steeds als een verrader 1 r rr II Buitenlandsch Overzicht De lersohe dwangwet is in het Engelsche Lagerhui in tweede lezing aangenomen een hoofdelyke etemming had eigenlyk niet plaats over de tweede lezing het pleit was reeds beslecht door het echt Gladstoneaansche amendement van Samuelson inhoudende dat de dwangwet zou strekken om de wanorde in Ierland te doen toenemen en den band tussehtn Engeland en Ierland in gevaar te brengen Dit amendement werd verworpen met 370 tegen 269 stemmen de Regeering had dus een vrij aanzienlyke meerderheid van 101 stemmen De Fransche gezant te Londen de heer Waddington vertoeft tegenwoordig te Parijs ten einde de Fransche regeering mondeling in te lichten over den staat der vele quaesties welke in den laatsten tyd de verhouding tusschen de republiek en Engeland steeds minder vriendschappelijk maakten De Ttmeê geeft een uitvoerig verslag van hetgeen de gezant den minister van buitenlandsche zaken den heer Flourens daarover mededeelde en daaruit blykt dat de heer Waddington een spoedige oplossing der gewichtigste punten van geschil waarschijnlyk acht Vooreerst het Suez kanaal Overeenkomstig de besluiten der internationale conferentie werden de ocderhandeliugen hierover door de diplomatie voortgezet en wel tusschen Engeland en Frankrijk op den grondslag dat de vloten der mogendheden ten allen tijde door het kanaal kunnen varen dat geen versterkingen aan de oevers mogen worden opgericht en dat de tenuitvoerlegging der bepalingen aan het toezicht eener internationale commissie zou worden opgedragen De heer Waddington meende dat op dezen grondsUg weldra een schikking tusschen beide landen verwacht kan worden doch do onderhandelingen over Egypte welke te Konstantinopel worden gevoerd zullen wel niet zoo spoedig tot een beslissenden uitakg leiden Ten opzichte van de Somali knst en de Nieuwe Hebriden zoekt men naar een grondslag waarop een schikking tusschen Frankryk en Engelaud mogelyk is Van deze quaesties zal die betreffende de Hebriden het eerst uit den weg zyn geruimd en wel door Frankrijk het recht te verleenen er factoryen te vestigen en er soldaten heen te zenden indien dit noodig is tot handhaving der orde Een officieel beschermheerschap wordt echter niet afgekondigd en de eihinden worden niet bezet Ook deelde de gezant gunstige berichten mede over den loop der onderhandelingen over de tentoonstelling van 1889 Deze stonden zeer gunstig en er bestond gegronde hoop om te gelooven dat de Engelsche regeering daaraan zal deelnemen De meest gewichtige quaesties zouden du vermoedelijk spoedig worden opgelost zoodat de heer Waddington het onmogelijk achtte dat daarover eens ernstige verschillen tusschen Frankrijk en Engeland zullen ontstaan De brief van Paus Leo XHI aan bisschop Krementz van Keulen trekt natuurlijk in Duitschland zeer de aandacht omdat daardoor de aanneming der kerkelijke wet in het Pruisische Huis van Afgevaardigden wordt verzekerd De Nordd Allgem Zeit deelt den brief in het Ijatijn en Duitsch mede doch onthoudt zich van beschouwingen De Paus behandelde uitvoerig de geheele geschiedenis van den culUmrkampf en komt tot de slotsom dat nu het Heerenhuis reeds eenige amendementen van bisschop Kopp van Fulda heeft overgenomen de katholieken dit ontwerp moeten goedkeuren daar dit den weg opent voor een volkomen verzoening tusschen de Pruisische regeering en den Paus Langs diplomatieken weg zal de Paus trachten nog die verbeteringen in hot lot der katholieken aan te brengen welke nog niet door dit ontwerp worden geregeld Het Hais der Afgevaardigden besloot een aanvang te maken met de behandeling van het ontwerp De correspondent van de Haarl Crt te Sofia schryft dat er zelden in een land verwarder toestand is geweest dan tegenwoordig in Bulgarije er is hier geen spraak van pohtieke lartijeu die bestonden niet voor den tegeuwoordigen toestand en nog minder bestaan zij nu Voor zoover ik mij heb kunnen overtuigen schrijft hy verder ndoor eigen waamemiug en door gesprekken met de goachtste staatslieden zijn de zaken nu tot een punt gekomen waarop een beslissing in den eenei of anderen geest niet meer kan uitblijven Maar dd groote meerderheid der oordeelvellingen die ik vernam hekleover aear het herstel van den Roaaischeu iuviaed Er zijn lieden die in den grond huns harten de Russen verfoeien maar ziende dat de overige SüogMMlheden ten gunste van Butgarije S onaftankelijkheid niet tusschenbeide ziülen komen zich nu liever aan Rusland willen onderwerpen dan den tegenwoordigen toestand verlengd te zien Zelfs in kringen dia het naast aan de Regeering zijn heb ik die meening zij het dan ook met zeker voorbehoud faooreu uiten Het is zeker moeielijk een andere oplossing te voorzien want da verwarring neemt met den dag toe Het Poaachnommer van het officieele Russische blad heeft wel een lijst van onderscheidingen maar Giers staat er niet op RECLAME H t beate fEoedkoopi middel 6en Heere R Brandt Zurich WelEdele HeerI Ik heb een doosje van Uwe Zwitsersche Pillen gebruikt voor bloedzuivering en kan verklaren dat de ontelbare puisten en zweertjes op myn gelaat door gebrek aan bloedzuivering ontstfian na het gebruik van een doosje totaal verdwenen rijn Hoogachtend UEd DW Dienaar L van der Heijden Nijkerk Echt te verkrijgen by J C Zeldenrijk en Co te Gouda Afloop van Oi enbare Verkoopingen Tan Onroerende Goederen VEILING 18 APRIL Huis en Tuin R 581 Fluweelen Singel ƒ 3025 k A de Boom te Bergambacht MARKTBERICHTEN Gouda 21 April 1887 De aanvaar van granen was deze week grooter dan de vorige Voor Tarwe was meer vraag en kon die dan ook 10 cent meer opbrengen evenals puike Gerst en Buitenlandsche Rogge Andere artikelen zonder prijsverandering Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 75 a ƒ 8 20 Polder Tarwe ƒ 7 30 a ƒ 7 60 Mindere 7 10 a ƒ 7 26 Afwijkende ƒ 6 50 a ƒ 7 Roode Tarwe ƒ 6 60 8 ƒ 7 Angel Tarwe ƒ 7 Ï0 a ƒ 7 40 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 50 a ƒ 5 90 Polderrogge ƒ 4 60 a ƒ 4 80 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 50 a ƒ 4 70 Wintergerst ƒ 4 40 a ƒ 4 85 Zomergerst ƒ 4 10 i ƒ 4 60 Chevaliergerst ƒ 6 a ƒ 5 60 Haver per Heet ƒ 8 b ƒ 4 10 en per 100 kilo ƒ 6 50 a ƒ 7 26 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 76 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 50 Bruine boenen ƒ 10 75 a ƒ 11 50 Witte boonen ƒ 8 90 a ƒ 9 50 Buitenlandsche ƒ 6 25 i ƒ 6 50 Kookerwten ƒ 8 25 a ƒ 8 50 Niet kokende blauwe ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsche voererwten ƒ 6 a ƒ 6 25 Kanariezaad ƒ 10 i ƒ 10 50 Duivenbooneq 6 50 a ƒ 7 10 Paardenboonep ƒ 6 75 a ƒ 6 20 Spelt ƒ 2 50 a ƒ 2 90 Mai Bonte Amerikaansche ƒ 5 65 a ƒ 5 80 Odessa ƒ 5 50 a ƒ 5 75 Cinquantine ƒ 6 75 a ƒ 7 Alles per 100 kilo De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten ving Nuchteren kalveren van ƒ 3 tot ƒ 6 Vette varken van 20 a 23 Ct varkens voor Londen 18 a 19 ct Magere biggen van ƒ 0 90 a 1 40 per week Schapen flauw van ƒ 16 ƒ 22 Aangevoerd 69 partijen Kaas handel vlug eerste kwaliteit ƒ 19 tot ƒ 21 tweede kwaliteit van ƒ 17 a ƒ 19 Noordhollandsche ƒ 21 i ƒ 24 Goeboter ƒ 0 85 a ƒ 0 90 Weibotor ƒ 0 66 a ƒ 0 78 BarKorlijke Stand GEBOREN 18 April Jobiao Cathaxin ouden J C Schrave en i C tsd Leeawen 19 Adriinoi JohtDntt ondera C vao DoarcD ca E tbd balen Wyoaoda Elinbatk oudera T SaelleiuD en W M C tan Dorp 20 Aooa Adriaaa oodera J tan der Zant eo A P Heüer OVERLEDEN 30 April W de Korte 21 j 10 m A Heerkena 6 Dl GEHUHD 20 April O Tnythof ao M C Fraikin L C de kaoop ep 6 M vaa Hooff i faa der Kleya en M OU 21 M laa den Brandelar en i A P O Klem Gouderak 6EH0REN Klaat eodm H Veriael en A Loenderaloot Jannigje Margaretha oadera T de Brnin en M Viaaer JoliaoDa LoDZina ouders J Both en H H Noorlaadsr Nieolaaa Teenia oadera i H Hilgera en A de Joqg OVERLEDE N O de Oraaf O m A Blanken kuiavr aan W Radder 57 J ONDERTROOWDs A Terlonw SS j ei E Graeneveld 0 I Stolwijk GEBOREN Willem oudera M Zyderlaan en N Flijan 0VL8LEDEN A Koolwijk U m Reeuwyk GEBOREN Nieolaaa loneli oadera F Uilenbroek en A E Verwry Jantje oadera M Ooatrom n A Seboutcn OVERLEDEN P aan Dan 2 ADVEKTENTIEN M ♦ Getrouwd H MARTINOS VA Dwr BBANDBLER 1 Burgemeester Tan Sauvnhtim JOHANNA A P G KLBM W Gouda 21 April 1887