Goudsche Courant, zondag 24 april 1887

ilf W Zondag 24 April J 3538 êWDSCHlMüRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatrekevi 1 3 150 Geboren i MA6DALENA CAROLINA ELIDIA Dochter van J TAN NIJMEGEN SCHONEGEVEL Commies der Postergen BN Vrouwe S M M S van NIJMEGEN SCHONEGEVEL yak Pkasckïmbïeo kn Peosohlitz Oouda 21 April 1887 De Heer en Mevrouw tan bsk BRANDELER Klbm betuigen hunnen oprechten dank voor de Tele hartelgke bewezen Van belangstelling by gelegenheid van hun huweIgk ondervonden Gouda 21 April 1887 De ondergeteekende betuigt bfl deze zgnen hartelgken dank aan zijne geachte Patroons de Heeren tan deh GARDE en VRIJLANDT Sigarenfabriekanten alhier Toor het prachtige Cadeau hem geschonken bg gelegenbeid dat hg 25 jaar bg genoemde lleeren is werkzaam gewepst H J DE KNOOP Gouda 20 April 1887 De ondergeteekende betuigt bg het uittreden zgner zaak zgn dank Toor het tot heden genoten vertrouwen D VAN DEK LAAR Dz Heden ONTVANGEN Eunjanos Bitterwater Terkrggbaar op heele en halve flesschen bg SLOTËMAKËIt en Co De meest bekende natuurlük geneeskrachtige Bronwateren steeds Toorhandan ook Terkrggbaar bg origineele verpakking berichten de ontvangst der ii M alsmede alle Nouveaolés voor bet aaastiiande Seizoen GOUDA Turfmarkt H 248 De Heer MIT8 ben Ontvanger der Reg vraagt als Noodhulp of voor vast eene nette om met behulp vau een loopmeisje bet overige werk te doen Adres des morgens TÓór 12 nr bg iley HEMSING WesthaTcn B 149 Ihwt öpenlDare Verkooping ten overstaan van den Notaris arc FOETÏÏUN DEOO LEEVEE op MAANDAG 16 MEI 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habmonisi aan de Markt te Oouda Tan Een in goeden staat van onderhoud zgnde EOTTmaPABEIEE met de terreinen daarbg behoorende en Zes HUIZEN en ERVEN alles staande en liggende aan den Turfsingel en in de Korte Akkeren te Gouda en zulks in zeren nader op te geven perceelen te samen groot ruim 35 Aren Te aanyaarden 1 JULI 1887 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Lauge Tlendeweg D 49 PRIJZEN van het BROOD 18 Cent 14 18 50 30 15 11 14 m 17 MELKBROOD BRÜINBROOD TARWBROOD Best KRENTENBROOD 2de Soort Gewoon ROGGEBROOD Zoet ROGGEBROOD Idem met krenten en rozgnen Kadetjes Krentebroodjes Boterbroodjes Profeetjes en Geraspte Broodjes 2 j Ct p stuk Beschuit en Haagsche Beschuit Onder minzame aanbeveling UEd Dienaar F H WILDENBURG MM Hiermede berichten wjj JBd de ONTVANGST der NIEUWSTE Parijzer Modellen van Dames enEinderlioedeii UEd dw Dn L et B van IIAASUEHGEN Toorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat A 119 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek 0 VE K ia EJVEIDB3Sr in Toorraad en NAAR MAAT verkrggbaar Linnen BORSTEN SCHEl K Zr naar LONDEN SCHOTLAND het eiland WIGHT PABUS DEN RIJN enz beginnen op 2 MEI met de OPENING der AMBRIK TENTOONSTELLING te LONDON Voor inlichtingen wende men zich tot den Agent den Heer S de BEER 517 Fluweelensiugel Gouda Met aanbeveling Uw Dw Dienaar Arnhem S van LOKHORST W SARDEMANN ARNHEM SngroB MagoEijn van Leder Appretnnr l cteramder en Iederolie Cidledercréme fijne zwarte lederlak Qlanekleursel ▼ oor brain leder Prima Naaimachineohe een en ander in dooien en flacons Thenn g Patent Poete Pasta Onoverireffebjke Kaohelglans Heabel lans Prima Wasenameer Dl u fieeren Winkeliers tot Wederverkoop aanb volen Op Aanvrage Fnja Ooaraut Dr Chantomelanus OOGEIN WATER versterkt hersteltt en behoudt het gezicht Tan allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosraau Ronda We l N Sandrrs Leiden A Prins Zevenhuizen VT Liijlhelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woercl lA Bos Berkel OpenTjare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 29 APRIL 1887 te elf ure in het Hotel de Pa iuw van Een WOON en WINKELHÜIS in de Walesteeg binnen Gouda F 65 onder en boven voorzien Tan Waterleiding enz Beneden bewoond door den eigenaar W K F de JONG en boven verhuurd voor 1 85 per week Een WOONHUIS en BOVENWONING aan den Oroeneweg te Gouda L n 8 en Ba beide met waterleiding Het benedenhuu is verhuurd voor 1 50 en de bovenwoning voor 1 30 per week Een WOONHUIS daarnaast L n 6 verhuurd voor 1 90 Een WOONHUIS daarnaast L n 4 verhuurd Toor ƒ 1 50 Breeder bg billetten en informatiën te bekomen bg Notaris MONTIJN H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen billgke prgzen Steenhouwerij in de Zak L 298 eep HUIS met PAKHUIS zeer geschikt voor Bletskerg dito voor Timmer en Metselaarswinkel Huur ƒ 2 50 per week gelegen aan het water Te bevragen bij L SCHENK lv £ O dB S Ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN van m m T iiinnniiAFiTMni voor het aanstaande seisoen K KUOMHOUT Voorheen Mej 8 A TAN DETH Kleiweg E OBa boven den Heer J D van Vreaml ngenteGonda LAGER GEKSTE de beste kwaliteit Tafelbier per flesch 19 ct per s flescn 6 ct Bierbottelarij de Posthoobn Zeugstraat No 8ö J H BOOPE CLYSO POMPEN S H POLAK OPTICIEN Groenendaal WAN DELSTOKKEN A van OS Az Kleiweg E 73a Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON u ém de beste van alle bestaande par fumerien om het grgze haar binnenenkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zachten verft niet Prgs 85 cent perflacoM en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCKF Hz 122 Hoogstraat 123 Snelpersdrnk van A Brink kaw te Gouda BINNENLAND GOUDA 23 April 1887 Donderdag den Sisten April werd de slgemoene vergadering gehouden van aandeelhouders der Qimdêehe ffaterleidin MmUckofpij Tegenwoordig waren 6 aandeelhouders met 18 aandeelen uitbrengende 27 stemmen Uit het verslag bleek dat in het jaar gemiddeld per dag 456 M water naar de stad werd gevoerd tegen 408 M in 1885 Verder dat het aantal gesloten contracten in 1886 1182 bedroeg vertegenwoordigende 1655 perceelen met een bnito ontvangst van 18129 terwijl 1885 aangaf 1019 c Hitracten met 1808 perceelen en eene ontvangst van 16700 Uit de balans bleek dat de water ontvangst waa geweest 18568 95 Het dividend werd bepaald op 5 pCt tenqjl een aandeel groot 1000 van do obligatie leenlng werd uitgeloot Ook dit jaar behoefde de Gemeente Oouda niet bijte betalen Aan den heer Ur W Hemsing Ontvanger van de Begistiatie alhier die naar men weet binnenkort onze gemeente gaat verlaten wijl hij naar Dordrecht is overgeplaatst werd dezer dagen een bewijs van hartelijke waardeering gegeven De notarissen ressortoeronde onder het Begistratiekantoor alhier gaven hem nl een keurig souvenir bestaande uit een prachtige Pendule met twee smaakvol vervaardigde Beelden die een aeor fraai stel vormen Op een Donderdagavond gehouden Tergadering van de Vereeniging Kerewacht alhier is de Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen Ifzendoora beooeud tot Beaohennhaar der v Miging en de hoer J M Noothoven van Goor tot Eere Voorótter Heden morgen had in het gel ouw Arti Legi alhier de nbesteding plaats van 1 Het eenjarig onderhoud der kazemegebouwen te Gouda Raming ƒ 2220 Ingeschreven werd door B Uogwwaard te Gouda voor ƒ 2300 W Bokhoven te Gouda voor 2035 C J Koot te Goud voor 2043 en H J Nederhorst te Goiula voo ƒ 1979 ï Het gedeeltelyk verven van voorn kaïemegebouwen Raming 1000 Ingeschreven werd door B Brouwer te Gouda voor 1468 en W Gestel te Woerden voor 965 8 Het eenjarig onderhoud der kazemegebouwen U Sohoonhoven Raming 1550 Ingeschreven werd door O de Vos te Schoonhoven voor 1670 en P Blanken Dz te BeJgambacht voor 1S4S 4 Het gB 1eeltelyk verven van voorn kazemegebouwen Raming 700 Ingeschreven werd door K Katsburg te Ammerstol voor 729 33 H A Schreuder te Schoonhoven voor 687 on C A van Wamel te Schoonhoven voor ƒ 666 66 De Wiener Allg Ztg vertelt dat onze Koningin haren Koninklyken gemaal in don morgen van zyn 70en veigaardag verlof vroeg haar bloemruiker door hare hofdames te laten binnenbrengen hg was haar te zwaar Lac iend gaf de Koning zgn toestemming en weldra droegen twee hofdames een groeten ruiker van rozen binnen waartusschenuit bet aanvallig kopje van Prinses Wilholmine gluurde De rozen waren zoo dicht samengevoegd dat zij de gestalte van het Prinsesje geheel verborgen Hier wisten we er niets van Maar waar of niet in elk geval bewijst het dat men in t buitenland ons KouiaUgk gerin dit bewjja is niet het eerste in een recht poètisch waaa bsschouwt N rf D Het aantal Protestanten die zich bg de afgescheiden kerk von dr Kuyper aansluiten neemt weinig toe en blgft ver onder de verwachting Dr Kuyper klaagt hierover in de Heraut op de volgende wgze f Niet genoeg kan de droeve Uacht herhaald over het vooralsnog achterblijven van zoovele lieve vrienden van wie ieder gewenscht en gehoopt had dat se in deze reformatie van onze kerken vooraan zonden gestaan hebben en die nu terugblevea Zg die zich niet bg de Doleerende Gemeente aansluiten worden genoemd zij die piet met ons rich geroepen gevoelden om in de gezalfde taal van de Dordsche vaderen te protesteeren tegen het voortwoekerend Bemonstrantisme Staten Oeneraal Twzeoe Kahkk van Donderdag 21 en Vr jdag 22 April Voofterst werd een rapport uitgebracht in de Tjiomaazaak De meerderheid der Commissie verklaarde zich er voor om et besbiit waarbij den heeren Sol en De Sturler het verblgf op het landgoed Tjiomas wordt ontzegd voor kennisgeving aan te nemen De minderheid achtte art 48 van het Begl op het Hegeeringsbeleid in Ned Indië niet behoorlijk toegepast en zelfs bg een behoorlgke toepassing van dat artikel de uitzetting niet gerechtvaardigd Het debat werd overigens voortgezet over § 15 ontwerpGrondwet regelende do onvereenigbaarheid van betrekkingen met bet Kamerlidmaatschap en het amendt Van Houten o s om leden die tot minister benoemd worden niet aan eene herkiezing te onderwerpen Nog werd een amendt voorgesteU door den heer Greeve om ook advocaten generaal bg den Hoogen Baad onder de uitgeslotenen van het Kamerlidmaatschap op te nemen Door de Hegeering werd zeer stellig het amendement dementVan Houten bestreden Aanneming van het amdt zou het geheele Hoofdstuk bederven daarom kon de Begeering het imendt in de Eento Kamer niet verdedigen In de zitting van gisteren werd het debat over 15 van Hoofdstuk III der Grondwet en het amendtVan Houten heden Toortgezet De Regeering bleef het amendement beftrgden en onaannemeUjk noemen Na uitvoerig debat waaraan nog werd deelgenomen door de heeren Van der Fdtz Liuftinck en Pamcombe Sanders die verklaarden tegen het amendt te zullen stemmen omdat eene nieuwe werkstaking het hoofddoel dezer herziening regeling der Kiesrechtquaestie zou doen verloren gaan werd bet amendementVan Houten Kamerleden die minister worden niet aan herkiezing te onderwn n verworpen met 48 tegen 20 stemmen Ren amendt van den heer Schimmelpenninck van Ngenbeek geen verplichte herkiezing voor Kamerleden die tot oen bezoldigd Staatsambt benoemd Worden werd verworpen met 50 tegen 18 steramen Een amendt van den heer Greeve ook advocatengfflienal uit te sluiten van het kamerlidniaatschap werd aangenomen met 42 tegen 27 stemmen 16 werd daarna goed gekeurd Een amendt van den heer Schimmelpenninck v Ngenbeek de opening der gewone zittmgen der Staten Generaal te bepalen op den derden Dinsdag in pbwts van op Maandag wei aangenomen met 55 tegen 11 stemmen Een amendement van den Heer Famcombe Sanders om de ontbonden Kamers weer te doen optreden ingeval van afstand van de Kroon of bg overladen des Konings werd na stellige onaannemeIgkverklaring von de Hegeering verworpen met 29 tegen 27 stemmen terwgl een amendt van den heer Ijohman om de wijze waarop het onderzoek der wetsontwerpen zal geschieden door het Begl van Orde te laten regelen werd aangeiiomen met 42 tegen 18 stemmen Bg art 122 bestreed de heer Verniers van der LoefT het regeeringsartikel dat in plaats van eene jasrlijksche vaststelling van het slot van elke staatsrekening stelt het r plegen der Wetgevende Macht enkel in gevallen vau verschil omtrent de verevening van sommige punten De Ministers van Binnenl Zaken en Financien verdedigden het regeeringsvoorstel De beraadslaging is verdaagd tot Maandag l a ure Aan de tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam dit jaar te houden zullen cursussen verbonden zgn ter onderriehtiag van vrouwen en meisjes in het behandelen bereiden toedienen en bewaren van voedingsmiddelen Ook deze cursussen worden door de hoofdcommissie met de meeste zorg roorbereid zoo zelfs dat geheel voor hare rekening eene der dames met het onderwgs belast zich reeds geruimen tijd in het buitenland bevindt om zich volkomen op de hoogte te kunnen stellen van de inrichting en het onderwgs eener goede kookschool Uit oUes blgkt dat de man die een aanslag op Baiaine deed eao monomaan is en aan vervolg gs waanzin lijdt Bazaine gaat goed vooruit De doctoren hopen hem in acht dagen te zullen genezen Uit Frankrijk zijn aan do Spoansche justitie adressen gezonden teneinde toegevendheid te verzoeken voor Hillairand die zoo heet het daarin het werktuig is geweest in de hand van het beleedigde vaderUnd Ook wordt daarin het leedwezen der adressanten uitgedrukt over het mislukken van den aanslag Een paar jongens van 11 en 13 jaren die op een wandeling buiten de gemeente Leeuwarden in een stuk land een watermolen zagen en zich daarin begaven om een u ander te bezichtigen zonder echter iets te beschadigen de molen stond trouwens vaat werden dcnor een boerenknecht aldaar opgemerkt en gruwelijk mishandeld Na beiden eerst met eei dikken knuppel bont en bUuw geslagen en geschopt te hebben wierp hij hen in een sloot waaruit zij rich slechts met moeite wisten te redden Doornat en meer dood dan lerend werden zg door een baanwochter van het Groninger staatsspoor Binksma en diens vrouw die de mishandeling lagen doch niet te hulp konden komen vóórdat een in aantocht zgnde trein voorbg was liefdergk in hui opgenomen en von droge kleederen voorzien waarna hun ouders van ds zaak werd kennis gegeven Da molenaarsknecht zal rich voor den rechter hebben te verantwoorden Buffalo BiWi troep die rich Op de Amerikaaaieka tentoonstelling te Londen zal vertoonen ia te Londen aangekomen De troep bestaat uit Indianen Mexicanen Texanen en een aantal Cawbvf voort uit 160 paarden herten en andere dieren waaronder ook 8 stieren Met de bataten had Sufah SUl al dadolgk last Da invoer van vee uit Amerika is namelgk verboden en al het vee moet aan de losplaats geslacht warden De stieren zonden dus a maakt moeten zgn maar door officieele tnsschankonut werd eene plaats in het jiliert Doei te Londen als p rantainestation ingericht De beesten zullen daar doa eenigen tijd moeten vertoeven Eene bgzondere verordening van de iVny Cvuiwü was noodig om ibuuv toe vergunning te verieenen Te Parijs zal van Mei tot November 1887 in kK Bosch van Vincennes een spoorwegtentoonstelling worden gehouden Tot aanleiding heeft men genomen het vijftig jaren geleden in 1836 openen van den spoorweg van Pargs naar St G emuin Buim 800000 vierk meters von het boach rondom het fraaie meer Dausmeuil worden omheind en binnen die omheining zal de tentoonstelling plaats heb ben In een zinnnebeeldig versierd gebouw van 22000 M oppervlakte zegt het prospectus zuUen alle werktuigen en voorwerpen die onderdak moeten zgn een goede plaats rinden doch de werkelgke spoorwegten toonstelling zal buiten zgn Binnen langs de omheiaing wordt een knngspoor weg van 4 kilometeis aangelegd waarop werkelgke treinen van alle natiën van Europa den bezoeker I zullen rondvoeren Op die lijn worden statioogebou 1 wen opgericht die geheel het karakter zoUoi hebben van de stations in de venchillende landen terwgl ook het materieel op de verschillende stukken der Igu geheel dat zal zgn van het land dat men doorgaat Zoo wordt b r het station Madrid bediend door een Spaansch personeel Er is een Spaansch buffet met Spaanschen kost en Spaansche dranken en wanneer men dan met den Spaanschen trein eenige honderden meten verder gaat komt men aan het station Moskou met een geheele verandering van tooneel Echte Bussische bedienden en in het buffet Russisch eten en drinken Op Busland volgt Oostenrgk dan Italië en zoo verder van het eene naar het andere tot Chicago toe Binnen in het pilrk zal het overal feest zijn terwgl een stoomspoorweg met zeer smal spoor alles onderling verbindt men behoeft rich A niet te vermoeien Het meer Dausmenil is 10 000 M van oppervUk en daarin liggen twe eilanden Langs den oever van het meer en op het grootste eiland worden de havens van Havre en New Tork en Bio de Janeiro nagebootst en met werkelijke stoomschepen vaart men op het 3 en 4 m diepe meer van ds eene gemaakte haven naar de andere Wat de vervoermiddelen betreft zal men in het park noe rinden een zoogenaamde verticale spoorweg hei stelsel dat in 1889 bij den Eifeltoren zal worden gebruikten eindelgk een bestuurbare uchtbol