Goudsche Courant, woensdag 27 april 1887

Woensdag 27 April Euitezisiiigel f bU den Overtoom Onlvanpen eene belang rijke partij MIEÜW Vï ESELS EIKEK KROMHOUT Groote voorraad in GEZAAGD en OMGEZAAGD EIKEM HOUT en WAGEMSCHOT UNDITEIl C Amsterdam N 3539 1887 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tegen MEI a 8 wordt gevraagd in een klein gezin een UEIB HÜISBOÜBSTES Brieven franco onder No 1486 aan het Bureau dezer Courant Saelpersdruk van A Biumkiian te Qonda voor hek Tervoer van PASSAGIERS GOEDEREN ea VEE tussehen Gouda Rotterdam Dordrecht en Gorinchem VOOELOOPIGE LIENSTEEGELINS te beginnen DINSDAG 26 APRIL 1887 Maandagps Gouda Gorinchem Vertrok van Gouda s morgens 1 uur van Goriuchem s middags 12 uur Dinsdag s Gouda Kotterdam Vertrek van Gouda s morgens 5 nnr van Rotterdam s namiddag 121 3 nnr Woensdagfs Gouda Dordrecht Vertrek van Gouda s morgens 6 uur van Dordrecht s namiddags 2 uur Donderdagfs Gouda Rotterdam Vertr k van Gouda s namiddags 127 Rotterdam s namiddags 5 uur Vrijdag s Gouda Dordrecht Vertrok van Oouda s morgens 5 uur van Dordrecht s namiddags 12 s uur Ligplaats te GOUDA Veerstal Nadere inliclitingen Zfln te bekomen aan de Boot bg den Kapitein H van UTRECHT alsmede by den ondergeteekende die zich by deze beleefdelgk aanbeveelt r van UTRECHT te Gouda Bièuwe zendingen Tricot JOITGEITSPAKJES TRICOT PANTALONS ook afzonderlijk verkrijgbaar Zwarte en gekleiu de KANTSTOFFEN Zijden en Pluche Oarneeringen nw u ïri tx4 lil Mlet van pnma kwaliteit en tot de meest concurreerende pryzen j i i nmt JOSEPH VAN DA rZIG A oötf GROOTE MAEKT 66 9 A m i BEHANGERIJ enz Bericht zgn geëerde Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad dat by hern m ruime kenze voorhanden zgn BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN in de nieuwste stijl ZAAL DECORATIE vakwerk zoowel als in de meer gewone alsook een groote voorraad zeer mooie en tot de minst mogel ke prijzen als VERNIöT TEGEL EIKEN en MAE MERBEHANGSEL EABPETTEN EI TAPIJTEN IIT ALLE SOOETEU Sohotsche Tapistry Koeharen gestreept en in patronen zeer nienwe dessins Manilla flarffli en Wollen GANGLOOPEBS GANG en DEURMATTEN Wasdoek VLÜEEZEIL en LINOLEUM Knrktapijt een nieuwe Collectie MEÜBELSTOFFEN afgepatte CREMEGOBDIJNEN CREME LINNEN 1ste soort WATERTWIST geel katoen grijs gestreept GORDUN LINNEN prachtige Crème en Witte KOORD en BAL FRANJE Zwarte Mahonie en Noten BAAM GARNITUEEN vergulden GOUDEN LIJSTEN Kappen en alles wat verder tot het vak behoort Zt IVERE FBANSCHK WIJNKN De bekende BORDEAUX k 27 per 48 ÏTessohen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en lialf ankers belegen ▼ erkrUgbaar Voorts alle MEHKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zün proemessctaen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter FrIËDRICH L0HMANi LEIDEN Veryerij en Chemisclie Wassclierij AGENTE voor Gouda en omstreken Mej WBa H B van Luuk Gouda Markt S3 Openlare Terkooping op WOENSDAG 27 APBIL 1887 des morgens te 9 uren aan de Bonwmanswoning wjjk B No 31 op Spoelwgk in de Gemeente REEVtrUK ten overstaan van den Notaris a C FOETÏÏUIT DEOOGLEEVEE te GOUDA van 16 KOEIEN die gekalfd hebben of op kalven staan 4 PINKEN 1 PINKSTIBR 1 PAARD 1 ZBOG met 9 BIGGEN 1 TILBÜRIJ eenSPEELWAGEN BOUWenMELKGEREEDSCHAPPEN een SCHOUW enz en wgders eenen INBOEDEL waaronder BEDDEN en BEDDENGOED Openl are Verkooping te Reeuwijk op VEUDAG 29 APEIL 1887 des morgens ten 10 ure ten huize van D OEN HOUDIJKEE aan den Platteweg aldaar ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA i 9 KOEIEN 1 PINK 8 KALVEEEN 1 ZOG met 6 KEUEN 18 Kippen en een HAAN eene partij HOOI en MEST BOUW en MELKGEHEEDJiCHAP eenen INBOEDEL Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De Notaris Mr I MOLENAAE te Waddinxveen zal aldam in het Verkooplokaal van KOUWENHOVEN biatïlop Woensda itjMEii887 s morgens 11 ure publiek Veilen en Verkoopen EENE SOBEEFME IJ I en SMEDERIJ met nieuw gebouwd WOONHUIS ERVE I SCHUURenGROND SCHEEPSHELLINGEN enz voor de uitoefening van het bedrgf allergunstigst gelegen aan Noordkade en rivier d Gouwe binnen I § Vaddinxveen ter grootte van 8 Aren 90 Centiaren Onder de koop zullen begrepen zgn de aanwezige en volgens Art 563 B W 1 lid tot het wezen der zaak behoorende goederen als MACHINERIËN en GEREEDSCHAPPEN c s Aanvaarding in eigen gebruik by de Betaling op 15 Juni 1887 Breeder in billetten nadere informatiën ten kantore van Notaris MOLENAAR genoemd C SCHOUTEN Kuiper Peperstraat vraagt een iatsoenlnke tot opleiding in het vak iTa li et ISecos In de afs eloopen week heeft de Tweede Kamer het werk hervat De regeering had van het reces gebruik gemaakt om een nieuw artikel op te stellen betreffende de verkieshaarheid voor de Eerste Kamer Zooals te denken was behield deze nieuwe bepaling de hoogstaangeslagenen maar plaatste daarnaast diegenen die een of meer hooge en gewichtige openbare betrekkingen bekleeden of bekleed hebben Dit voorstel was de brug die beide partgen tot elkander bracht Veel discussie werd er niet gebonden en was dan ook niet noodig Alleen werd bezwaar gemaakt tegen het getal der hoogstaangeslagenen dat weer evenals in bet oorspronkelijk regeeringsvoorstel bepaald werd op 1 per 2000 zielen schoon bg de vorige discussie de minister reeds genoegen genomen had met l op 1500 Op voorstel van den heer Van Bonten werd dit laatste cgfer aangenomen Of deze verandering veel bgdragen zal om het gehalte der Eerstié Kamer te verbeteren of de kenze der Prov Staten gemakkelgker te maken mag betwgfeld worden Zg komt ons van weinig gewicht voor doch na de vroegere bonding der regeering deed de Kamer misschien wel dit rerhoudingsgetal vast te stellen Een ander denkbeeld werd geopperd dnor ien heer Scfaaepman Hg wilde het woord openbare nit het regeeringsroorstel laten vervallen maar de regeering had daar geen ooren naar zoodat dit voorste weder werd ingetrokken Ofschoon er veel te eggen is voor de gedachte die aan Dr Schaepmau s amendement ten grondslag lag er zgn toch tal van niet openbare betrekkingen iie waarborgen geven van geschiktheid gelooven wg dat de Kamer terecht berust heeft in het artikel des ministers Deze deinsde terng voor de moeielgkbeid om uit te maken wat hooge en gewichtige particnliere betrekkingen zgn Voor enkelen zon bet wellicht gaan de professoren der Vrge Universiteit bv doch overigens zon het vraagstuk wel onoplosbaar zijn Nanwelgks was aldus voorgoed de klip omgezeild waarop het scbeepke der grondwetsherziening een oogenblik gedreigd had te zullen stranden of er dreigde nieow gevaar Ditmaal gnid het de vraag of volksvertegenwoordigers die het ambt van minister aanvaarden evenals gewone stervelingen ophonden lid der Kamer te zgn Reeds was zonder verzet der regeering de bepaling gehandhaafd die toelaat dat ministers tevens lid der Kamer zgn schoon de heer Heemskerk voor zich beide betrekkingen onvereenigbaar acht Maar de regeering wilde evenmin als de Kamer op den bestaanden toestand temgkomen Trouwens misbruik is van dit artikel nooit gemaakt Misschien wel zooals een der sprekers opmerkte tengevolge van Thorbecke s voorbeeld deze was van meening dat de minister geen onafbankelgk volksvertegenwoordiger zgn kan omdat hg nabw verbonden met zgne amhtgenooten over den arbeid van dezen geen vrg oordeel kan uitspreken Doch thans stelden enkele liberalen voor dat de voor leden der Kamer die een bezoldigd Staatiambt aanvaarden speldende bepaling niet toepasselijk zou zgn op Kaperleden die minister worden Naar onze meening is er geen genoegzame grond om deze uitzondering te maken De reden voor de bestaande bepaling is hierin gelegen dat de onafhaokelgkheid van Kamerleden in gevaar kan worden gebracht door de aanvaarding van een bezoldigd Staatsambt of bevordering in den staatsdienst het is daarom wenschelgk dat de kiezers in de gelegenheid worden gesteld om in elk bgzonder geval te beoordeelen of hun vertegenwoordiger nog bon vertrouwen waardig ig Als een liamerlid nn tot minister benoemd wordt dan bestaat zeker de rrees voor verzwakking zgner onafhankelykheid in niet geringer mate Hg geniet dan de gunst en het vertroowen des konings althans dit mag vermoed worden odat dan de verphchte aftreding stellig nog veel meer noodig is De kiezer behoort dan gelegenheid te hebben om te verklaren dat hij vertrouwen genoeg heeft in het karakter van zgn vertegenwoordiger om hem als zoodanig te handhaven ook na zgne veranderde verhonding tot de Kroon Indien de minister zich bepaald bad deze en dergelgke argumenten onder de aandacht der Kamer te brengen gelooven wjj dat het amendement rustig zon zgn ter aarde besteld Haar de minister geprikkeld door enkele uitdrukkingen werd warm en liet zich spoedig ontvallen dat het onaaanemelgk was daarna dat hg het aldus gewjzigde voorstel niet in de Eerste Kamer zou kannen verdedigen Daar waren onmiddfllgk de boozp geesten opgeroepen De linkerzgde vatte vuur bg deze herhaling van het pas afgespeelde blgeindend treurspel Weder liep de grondwetsherziening gevaar door den toom van sommige liberalen die voor bet amendement wilden stemmen tèn mode da regeering eene les te Keven Gelofckig iit d heer Van der Loeff da beslissing te dortt Btojtllen tot dea volgenden dag toen in bedaarder stemming de qnaestie inden zin der regeering werd uitgemaakt Wie in deze zaak de meeste schuld had de minister of de Kamer is moeielgk te zeggen Doch tot recht verstand der zaak dient men op twee dingen te letten Vooreerst dat de minister indien hj werkelijk zgn naam niet leenen wil aan renig voorstel der Kamer geen ander middel heeft dan eene bedreiging met intrekking van bet wetsontwerp Een eigen partg waarop hg rekenen kan beeft hg niet en de ondervinding heeft geleerd dat de liberale meerderheid hem gaarne eenvoudig als haar makelaar wil beschonwen ontraadt hg ernstig de aanneming van een amendement dan wordt er weinig nota van zgn advies genomen zoodat hij wel genoodzaakt ia met grof geschut te beginnen indien het hem werkelijk ernst is Ten andere de liberale meerderheid is door de omstandigheden genoodzaakt geweest den heer Heemskerk de leiding der grondwetsherziening over te laten doch zg doet dit met weerzin omdat het een blgk is barer eigen onmacht Zoodra dus de regeering iets anders wil dan zg en haar eigen meening handhaaft wordt de meerderheid kregel en slechts noode kan zg besluiten het hoofd te buigen voor de harde noodzakelijkheid Deze beide omstandigheden blijven een voortdurend gevaar er is steeds electriciteit in dn lucht die bg eene botsing tot onheilen kan aanleiding geven alleen de waakzaamheid der meer bedaarde elementen der liberale partg kan ons redden Niettegenstaande dit kleine misverstand moet ter eere der Kamer gezegd worden dat ziJ haren tgd na het reces goed besteed heeft In vüf zittingen is meji gevorderd van art 83 tot 124 nieuw en het derde hoofdstuk van de StatenGeneraal is afgehandeld De stemming over dit geheele hoofdstuk kan echter niet plaats hebben vóór er beslist is over het voorstel van onzen afgevaardigden Godin de Beaufort die het voorloopig kiesreglement uit de Additioneele bepalingen wil o erbrengen naar Hoofdstuk III De bedoeling daarvan isdni delgk De rechterzijde althans een deel dier leden wil nog steeds jeene beperkte herziening voornamelgk de kiesbevoegdheid rakende Komt nu alles wat deze mateire betreft in één ontwerp bijeen dan kan men gerust de rest afstemmen Het is echter niet waarscbgnlgk dat de Kamer dezen weg zal opg an De motie De Geer die dezelfde bedoeUng had is indertgd met 57 tegen 27 stemmen verworpen er is geen reden om te veronderstellen dat zoovele leden van meening zgn veranderd Daarbg komt nog dat thans nu men van het begin af de artikelen der grondwet heeft herzien reeds menige bepaling is aangenomen waarmede de overige hoofdstukken in overeenstemming moeten worden gebracht Voorts is eene wgziging van hoofdstuk IV waarbj de verkiezing voor Prov Staten en gemeenteraden geregeld is en herziening van hoofdstuk VIII dat der Defensie dringend noodig Het is dus te hopen dat het beletsel hetwelk de vindingrijkheid des heeren Godin de Beaufort aan de geregelde afdoening der groote zaak in den weg legt spoedig moge worden opgeruimd Heden begint daarover de discussie BINNENLAND OOUDA 26 April 1887 Bij het examen voor de betrekking van Directeur Tsn een postkantoor slaagde o a de heer P Visser sdsistont aan het Postkantoor te Groada Tot ie geraeente verloskundige te Jleif is be noemd mq A P Kostede Boulogne alhier Zondag avond om 12 uur is alhier zeker B m den Bleokerssingel gevallen en Maandag ochtend om 8Vf unr daaruit levenloos opgehaald De man laat een vrouw met vyf onverzorgde kinderen achter Uit Utrecht wordt aan de Xieuice Bott Courant geschreven dat men van nit Gfouda aan den heor Mart J Bonman aldaar aanbiedingen doet om hem te bewegen hierheen te komen dus zeker als onderwijzer aan de muziekschool ter vervangin van den heer Paul Pnll Volgens dat berieht zou zijne overkomst naar hier zeker een groote aanwinst zijn voor onze gemeente daar hij als een degelijk musicus een niet onverdienstelijk componist en een joviaal burger wordt geroemd maar er zal wel niet veel kans op zijn want het trnctement aan do Goudsche betrekking verbonden is van zeer bescheiden aard 800 zoodat die aanneiBal jke voorstellen uit Gouda on die klinkende roepstem welke van dien aard moest Wezen dat het zuiver gehoor van Bouman s welbegrepen eigenbehing er door getroffen moet worden wel niet in staat zullen zijn om iemand die in Utrecht zoo gewaardeerd schijnt te worden te bewegen tot ons te komen Intusschen is bet een feit dat hij op het laatst van het vorig jaar naar de betrekking solliciteerde en dat hg eerst bjj loting van de voordracht afviel De rechtbank te s Hage deed gisteren uitspraak in de verleden week Maandag behandelde atraSpvervolging tegen den president der afdeeling s Hage Y n den Sociaal democnttischen bond H ¥ Baye ter zake van laster Als wettig en overtuigend bewezen aannemende dat het geincrimineerde artikel in RecM voor Mie waarin beweerd was dat drie agenten fan politie bepaald stomdronken waren geweest bü het niteendnjven op zekeren arond ran een troep zingende en joelenïfe menschon door bokl is geschreven en dat dezo het heeft doen opnemen in R o overwoog het vonnis voorts dat in dit artikel aan drie politieagenten bü een bepaalde gelegenheid een bepaald feit was ten laste gelegd wa irdoor hun eer en goede naam werd aangerand dat die telastelgeging op iettelijk was geschied dat hoewel een K 1 ïi atj 3idMw ffi c