Goudsche Courant, woensdag 27 april 1887

ruderzoeV was gehouden naar de waarheid van de door bekl ton laste gelegde feiten dit onderzoek aan hot licht heeft gebracht dat de aantijgingen geen waarheid bevatten dat de bewering van bekl als zoude hg niet tegen beter weten in hebben gehandeld door niets is bevestigd on dat ten slotte niets afdoet de door bekl later in B v A geplaatste ad ertentie waarbij de aantijging werd ingetrokken daar deze geplaatst is onder 3en invloed der bij de plaatsing reeds aanhangig gemaakte strafvervolging Wegens laster aangedaan ajin ambtenuren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening werd bekl veroordeeld tot i maanden gevangenisstraf Hooiiiaar heeft een bezoek gehad van een man a la millioenenjuffrouw gelukkig in miniatuur Bij eiken boer kocht hij koeien waarvoor hij fabelachtige prijzen besteedde en in het logement waar hij zijn tenten had opgeslagen maakte hij ernorme vertermgen De man genoot tot voor een paar dagen het grootste vertrouwen maar sedert is dit op geweldige wijze geschokt De veekooper is nl met stille trom verhuisd den kastelein met eene onbetaalde rekening de boeren met hunne koeien achterlatende t Zal wel onnoodig zijn mede te deelen dat hij de koobeesten wél kocht maar niet betaalde Zgn handelwijze had alleen ten doel bij de verkoopers een goed onthaal te vinden b jna overal is hem dit gelukt Bij enkelen wist hg zelfs op slinksche wijze geld machtig te worden Staten Oeneraal Twbedi Kajisb Zitting van Maandag 26 April liet debat over de Grondwetsherziening werd voortgezet en wel over het artikel regelende het onderzoek van de rekening der ontvangsten en uitgaven des llijks Op dat artikel was een amendt voorgesteld door de hoeren Van der Loeif en Van Delden om die verantwoording te doen plaats hebben naar de voorschriften van de wet dus niet de Wetg Macht enkel te doen beslissen bjj geschillen tusschen de Regeeriog en de Bekenkamer gelijk de Begeering voorstelt Het amendt werd door den heer Van Delden toegelicht door den heer Van Houten ondersteund en door de Begeering en den heer Farncombe SbD ders bestreden die met de Ministers van Binuenlandsche Zaken en Financien het Begeeringsartikel verdedigde Het amendt Van der I oeff c s werd aangenomen met 36 tegen 2S stemmen Heden behandeling van het voorstel Godin de Beaufort om hat VQorl kiaaraglement op te uenen in Hoofdstuk III Dr Chadwisk heeft ter gelegenheid van hetjnbileum der koningin te Londen eene feestrede uitgesproken a rby hy we s op don gi oten vooruitgang der hygiene in Engeland onder de regeering van koningin Victoria Terwijl tn bet algemeen de levefisdttar toenam daalde de sterfte in Vete steddn tot op de helft van voorheen De sterfte daalde o te Londen van 2S op 19 per 1000 i 4 46 qa è PaliAUiy nm 40 dp 19 te Dover van iS op 14 te Eugby van 29 op 14 te Croydon vilft 18 5p 10 tè Mattiok van 18 op 9 enz Van lSS rl887 is Je gemiddelde levensduur gestegen rai 4 t S maanden tot 39 jaar 7 maanden Prof Chadwiok wees verder op de noodzakelykrttlitlng tan een ministerie voor hy In fvi Boterhimdel wtfw een kunstboterfabri kant op den ryd welke in Engeland is begonnen en die voor de N d fabhkanten van het hoogste bèUng ie Daar toch i de hoofdmarkt van het Ned fabrikaat es alle kluisters welke daar der butterine worden aangelegd zullen spoedig hun knelling vertoonen op onze jaail jkseke Immusub Volgens den schrijver is de aanneming eener butterine biU el Terecht legt hij tig oaie Veroeniging in dat het haar zaak was pogingen aan te wenden om die bepalingen zoo zacht mogelijk te doen zyn en een vergadering was er het gevolg Van Op die reigadering werd een commissie beuoem4 die reeds een onderhoud had met den Kngelschen Minister ran Koophandel Uit dit onderhoud bleek dat de Minister hoofdzakelijk verlangt dat de butterine op haar vaatwerk mamljes kistjes enz dea naam van butterine zal dragen en op de vergadering der Vereeniging te Kotterdam op 18 Maart jl gehouden traden ook alle aanwezigen tot dien maatregel toe Later bleek echter dat sommigen weifelden om daartoe over te gaan De schr betoogt nu met klem van radenen dat die weifelaars hun belang niet begrijpen De heer Jurgens sprak een waar woord toen h j beweerde dat de verandering van den naam butterine in oleomargarino voor de fabrikanten een halve doodslag zou zijn dat zij met dien naam weer van meet af aan zouden moeten beginnen om het publiek voor hun fabrikaat te winnen bij wie het nu als butterine zeer gewild is Nog haalt de schr het feit aan dat de bekende wet in Amerika den handel in het artikel met 50 pCt heeft verminderd Naar men verneemt worden pogingen in het werk gesteld om onder directie van den heer E J Voute te Zeist een onderneming tot stand te brengen die zich ten doel zal stellen de Landbouwbelangen zoowel van Indie als van Nederland te dienen door wederzijdscho overbrenging en door verzorging van cultuurgewassen enz Daartoe zal waarsohynlijk in het Buitenzorgsche een proefstation worden opgericht in verband met de inrichting van den heer Voute te Z t In de Indische inrichting zullen o a proeven genomen worden met kunstmest De wintertuin in het bekende Hotel Coomana in de Hoofdsteeg te Rotterdam heeft thans een geheele gedaanteverandering ondergaan waaraan beroemde schilders hebben medegewerkt Boven den ingang zijn aangebracht 3 beelden van den heer Miedema voorstellende de Bottestroom Maasstroom en Mercurius en aan het einde van den tuin tronen Bachus Bachanten en Minerva De zijvakken bevatten schilderingen van Joh H Doeleman De Coolvost bij de Binnenwegsche brug W C Bïp De Uooge Zeedijk met de vermaarde herberg Bust wat bij de Oude Plantage Jozef Neuhuys De brug aan de zeevisohmarkt en het antieke gezicht op den Toesteiger H A v Oosterzee Gezicht op den Ouden Dijk P A Schipperus Het einde der Schiekade met den houtzaagmolen tegenover de Tol en F D Oerder Een Stilleven Voofal ket schilderwerk van Schipperus verwekt aller bewondenng evenals het overige dat bekende gezichten uit Botterdam voorstelt Het geheel is prachtig met bloemen en gewassen versierd terwql de portieres door de bekende firma Prins z jn geleverd Ben en ander ie ontworpen onder toeziet Tan den heer Spoon Vrijdag vierde hét tegenwoordig ministerie zijn vieijang be taan Wèl heeft het niet al zijn ledcjn waarmede het op 22 April 1883 optrad behouden het heeft reeds één minister van Buitenlandsche Zaken één rata Financiën twee Tan Marine en een van Koloniën versletet m ar het hoofd en eenige ledenmaten ijn nog dezelfden als vier jaar gel dei i Wy spreken ran vieren ofschoon t ons onbekend is of de minister van dien veijaardeg inderdaad een feestdag n kta Eenige reden bestaat er wel voor want sedert 1848 is het nog slechts éénmaal gebeurd dat een ministerie den aanvatligen leeftgd van vier jaren hoeft översohreden Het eersts Ministerie Thorbecfce duurde van Nov 1849 tot 19 April 1853 dus nog geen S iJaar Het tweede ministerie T u rbecke trad 1 Febi 1863 op en werd op 10 Febr 1866 vervangen zoodit het den Vieljangeh leeftijd wel beïeikte maar met slechts weinige dagen Arersohreed Thorbecke s derde kabine 4 Vl9 oK t nderbaJi jaar da do grijze staatsinan op 3 Januari 1871 weder aan het roer gekomen reeds op 4 Juni 1872 oveMMd De kabinet ran den heer Heemskerk hebbenallengs in duur toegenomefi Het eerste leefde i jaren Joni 186 68 het tweede mim 8 jaren eind Aug 1874 Nör 1877 het derde is nu al 4 jaar oud I Hoe vaak reeda drf igds l diuina lerensdraad te breken Mand In hot Widterptleia te Si Pel nbiirg beeft Men naarasnhet Centralilatl der £ aueerwaltuiu wotitmaAe gedeeld zeer onaangename onderviuding opgedaan omtrent den invlbed van het eleotrisch licht op de kaaplantep De r Baahtig w tartitlnen aan 4e Newa werden vroeger met kaarsen olie gas kerosine en andofe zelfstaiidigheden Torhcht en de planten die er een tropisch Eden voor tooverden schenen dat betrelikelyk goed te verdragen In den winter ran 1885 ging men er toe orer eenige zalen met eleciriciteit te verlichten bij wyze van proef en den laatsten winter is lef geleele paleis electrisch verlicht Dank z J de bijzonder sterke krachtbronnen is in de verschillende zalen de lUdrak tooveraohtig en ook de groepeering der boommassa s was op sommige punten verwonderlijk fraai Na een paar maanden is het echter geUeken dat de sierplanten onder den invloed van het electrisch licht opmerkelijk spoedig geel worden en verdorren Ond de prachtigste camellia itcacia s bamboezen en pisangs rozen oleanders en sneeuwballen en vooral omTer de beroemde palmen heeft eene verwoesting plaats gegrepen De tuinlieden schreven deze sterfte toe aan den plotselingen overgang van de planten die aan het gedempte licht van de serres en aan den grauwen hemel gewoon waren tot het schelle aanhoudende lioht Het was toch op te merken dat planten in nissen en hoeken geplaatst minder er van te lijden hadden Ook meent men dat het electrische licht chemisch werkt op de vochtige atmosfeer waarmode de phinten zich in de broeikassen omringen en die tot hunne frisheid bijdraagt Onder den titel de wraak der vogels bespreekt een Amerikaansch blad de mode dor opgezette vogels Uonderde centenaars arsenicum zijn in het laatste jaar gebruikt tot het prepareeren der vogellijken die door vrouwen meisjes en kinderen op de hoeden gedragen worden Deze arsenicumdeelen welke onontbeerlijk zijn voor het behoud der schitterende kleuren zijn in verhouding veel sterker dan de hoeveelheden die men door inademing uit de bekende groene behangsels en draperien kon binnen krijgen en waarmede gehoele famüieu vergeven zijn Het valt als poeder uit de Jcleine vogellijkjes dringt in Toorhoofd oogen en neusgaten en veroorzaakt minstens hoofdpijn en duizeligheid Een verhaal hiermede in verband staande werd onlangs vermeld Men had een der modevogels op den halsband van een hond of kat gebonden en zoo het dier eenige dagen laten rondloopen Na korten tijd was het versierde dier niet alleen ziek geworden maar op de plek waarboven de vogel gezweefd had waren ook al de haren uitgevallen Bultenlandsüh Overzicht Een geruchtmakende quaestie vervult de hoofden dor Franschen en Duitschers De quaestie ontleent haar naam aan Pagny een plaatsje vlak op de Fransch Duitsche grenzen aan den spoor van Nancy naar Metz Aan het spoorwegstation te Pagny waa werkzaam een Fransche commissaris van politie ouder den naam van Schnaebe e een Franschman dus met een Duitechen naam Deze man is door de Duitsche politie gearresteerd en naar Metz overgebracht De reden daarvan laat zich in het algemeen gissen Schnaebele is betrokken in de Fransche patriotsche intriges in Elzas Lotharingen Precies weten wjj echter nog niet wat hem ten laste gelegd wordt Een telegram uit Berlijn sprak van hoogverraad een Berlijnsch blad spreekt van spionnage Waarschijnlijk zullen wij er wel iets meer van hooron De berichten omtrent de gevangenneming ran Schnaebele luiden zoowel uit Parijs als uit Berlijn zeo guwtig mogelijk in aanmerking genomen clat d quaestie tusschen de beide regeeringen nog aanhangig alzoo nog niet uit den weg geruimd is De gemoederen zijn kahn dat is reeds veelgezegd Algemeen wordt erkend dot die zaak geen aanleiding kan of mag geren tot eene botsing tusschen da oorlogvoerenden van 1870 Men onderzoekt hoe het geval zich toegedragen heeft Het voornaamste punt of Schnaebele op Duitsch of Fransoh grondgebied it gevangen genomen is nog niet uitgemaakt en naar het Kihijnt zal het moeilijk uit te mi n zijn daar de gevangenneming in elk geval slechts eenige meter over deze of gene zijde van de grens moet plaats gehad hebben en de getnigenissen der toeschouwers die op lekeren afstand geplaatst waren dus licht met elkaar in tegenspraak kunnen komen gelijk dan ook reeds gebleken is Een boer die als getuige is gehoofd heeft TertltóWl SBhBSeftSe t n 1i f gevanffen was geAomen en op den grond geworpen met zijn hoofd op Duitsch en met zijne roeten op Fransch gebied was De Norddevttche verklaart van zeer vertrouwbare zijde vernomen te hebben iKioaU een heden ontvangen telegram bericht dat de gevangenneming geschied is op Duitschen bodem dat Schnaebele toen hij aldaar kwam en ran een Duitsoh beambte gehoord had dat bij een gevangene was dezen op den grond geworpen had en vervolgen trachtte te ontvluchten doch hij werd achterhaald nog op Duitsch gebied en toen gebonden Naar de inlichtingen die de Tempa iegt ontvkngen te hebben heeft de Duitsche zaakgelastigdete Parijs in zijn jongste onderhoud met den minister van buitenlandsche zaken aan dezen verklaard dat er reeds sedert verscheidene weken een bevelschrift tot gevangenneming tegen Schnaebele was uitgevaardigd zoodra hijzich op Duitsch grondgebied waagde De saakgelattigde heeft verder te kennen gegeven dat hier elke gédaehte aan uittarting van wege do Diritsche regeering ter zijde moet gesteld worden Overigens geeft de politieke toestand in Europa geen reden tot ongerustheid Zelfs wordt uit Weenen gemeld dat de Oostenrijfciche regeering van het haar verleende krediet van 62 000 000 fl voor de uitrusting van het leger niet meer dan 24 000 000 heeft besteed In den ministerraad onder leiding van keizer Frans Jozef gehouden werd besloten de krijgstoerusting voorloopig te staken daar de tegenwoordige politieke toestand de e overbodig maakt Algemeen wordt dit beschouwd als een teeken gunstig voor het behoud des vredes te meer daar de ministor van oorlog graaf Bylandt Weenen verlaat en voor zijne gezondheid 6 weken te Morgan gaat doorbrengen In de ItalL mnsche Kamer heeft de Minister van Financien Madgliani bij de behandeling van het ontwerp tot verhooging van sommige invoerrechten verklaard dat de Begeering voorstellende hot recht op granen tot 3 frcs te verhoogen niets anders bedoelde dan het land te beschermen tegen de uitwerkselen van veel hoogere invoerrechten door andere Staten op graan geheven zonder den voorgesteldeu maatregel zou de uitvoer van andere landen voornamelijk nuar Italië geschieden tot groot nadeel van den landbouw in dit land zelf De Zwitsorsche Stendenraad heeft met 28 tegen 12 stemmen het voorstel van den Bondsraad aangenomen strekkende om een bepaling op te nemen in de Grondwet dat de wetgeving betreffende de bescherming van uitvindingen in landbouw nijverheid en bedrijf benevens die van nieuwe monsters en middelen voortaan zal behooren tot de bevoegdheid van den Bond De tegenstanders beschouwden deze bepaling als een inbreuk op de door de grondwet gewaarborgde vrijhoid van handel en bedrijf doch de voorstanders wezen op de noodzakelijkheid dat uitvindingen door de wet moeten worden gesteund ZwitserLind en Nederland betoogden zij ziJn nog slechts de eenige staten die dit niet doen doch ook in Nederland dat sedert 1817 octrooien had maar ze later af schafte vertoont zich nu weer een beweging tot herstel der octrooien Bescherming van uitvindingen is alleen mogelijk wanneer ze algemeen is en daarom moeten de Zwitsers die elders beschermitig voor hun uitvinding zoeken deze ook zelve Teï leenen Zwitserland zeide o s de heer Deucher is uit een politiek oogpunt onzijdig maar op het gebied der bescharing in den wedstrijd tusschen kunsten nijverheid en bedrijf mogen wij dit niet zyn tenzij wij ons eigen graf willen delven Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 1 tot 3 uur s namiddags Een onderstuk van een Oorbelletje goud met bloedkraal een steJletje Schrijfbehoeften een Vrouwenzak waarin een kinderportemonnaie en zakdoek een bruine Veer een lepig Petroleumvat een Kist met linnen I 1 I Kleinhandel io Sterken Drank BUBOEMEE8TEK en WETHOUDEBS ran Goud brengen ingevolge art 6 der Wet r n 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dkt bü hen is ingekomen van den navolgenden perroon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bü zijn naam rermelda iocaliteit sterken drank in het klein te mogen rerkeopen als Naam ran den Verzoeker AatRluidiDg der loealiteit T Tasma PUntraea O no 4 Oouda den 25 April 1887 Burgemeester en Wethouder roomoemd VAN BEEOEN UZKNDOOBN De Secreteri BKOÜWEB TWEEDE C EBE8P0NDENTIE PABTU tussehen Qoudi en Utrecht Gottda Wit Utrecht Zwart U E 2 E 4 1 E 7 E B fU G i P 8 2 B 8 C 6 3 B 1 C 8 Q 8 F 4 P 1 B 6 A 7 A6 5 B 5 A 4 F 8 C B S 0 0 B 7 B B 7 A 4 B S D7 D 8 A Ï A 4 B 6 B4 C8 E 8 C 8 G 4 10 C 2 C 8 D 8 D 7 U A ♦ A 5 B 4 X G 3 l B 8 A4 C 8 C ï 18 D 1 X C 2 0 o H D DS G 4 XF 8 U G P8 C 6 B4 i C 2 D 1 C7 C 6 IV 8 D 4 EB X D 18 E 2 X D 4 D7 B 7 iU A 1 A 3 C8 X D 4 SU D 1 X D F 6 E 8 21 A 3 B 3 C C B Bargen Ij ke Stand GBUOBEN 28 April Johanns Cowelii ondan W J OeiterliBg eo i n der Knil S4 Mirüi Ptlromlli Jo 1 fMU t der N J Wcleriagl eo A isa den Brink Adrians Hillcgoudi ouden I P Stikker en H iin ivln j ven Otr irdA Fleteroclla onderi 6 vin HoorD en F rin der kirin is Jacubs onderi J H Siweri n H Jager Jaeobfl ouden 3 Kik en S M Koblbrniige OlBRLf DE N 82 Apnl J L Polet 9 m 23 G H M Wonrd 8 j 6 m M nn dir Lont wed C Wie air 8S j C M Viirhuiien 8 w A Uroer 1 m A C M fin VilKn 7 J 24 8 M de Rooij m A Fianckao cd P Hoogland 75 j 2G A Uinnu 41 j P Boer U j Moordrecht GEBOREN Adrianua ZaclurUa oudin Z C Uonwman en H ü Vermeulen Haastreobt GEBCHEN Aarf ouden P de Jong en M van Rijiirijk ZevenhuiEen GBUOBEN Hermanua AdriBLU oudtra J Sol en J Karaioeraad OVBKLtOEN A Haak 36 U H Eggen 6 m R Beniclijp 82 j ADVERTENTIËN Getrouwd N P SPRUIT Jzn en M W VAN LEEUWEN die ook namens wederzgdsche familie hi inen dank betnigen roor de vele blgken van befaog stelliag bg bnn bnwelgk ondervonden f i 26 April 1887 Heden trof ona de geroeligste slag door het nog onverwacht afsterven van onzen eenigen lieveling TONNIJ in den aanvalligen leettgd van bgna 7 i jaar Mr I MULENAAR H J M MOLENAAU VslBOOX S01I1IAI5 Waddinxvetn 20 April 1887 Eenige en algemeene kenniegemng Heden overleed te i Gravenhagt tot onzedie e droefheid ooze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevrouw ADRIA A JOSEPHINE KB UUT geb OFruuACs in den ooderddoi van 56 jaren P A J ff VA EHUS Kbuui 1 o i 9 Bj 1 O B T x RBUN 28 Üjitfir y887 Oen 24 April is t Gouda in den onderdom van byna 76 jaao overleden Me jnffronw ADRUNA FRANCKEJ Jfjp jr van den Heer Pwria HoOoLAMPb uv nht l De nagelaieti bétftkfingen Harteiyk dank aan Hen voor de tairgke blgkea van belangstelling pfi vrffsadscb i mg betoond ter gelegeaheifi tui de 25 jarige ECHTVEBEENIGINQ tngher Geliefde Ouder stgi i i SI i w M SCflULING Goada 26 April 1887 Zg die iets te vorderen hebben van of veraehttldigd zgn aan den gemeencchappe Igken boedel en de Nalatenschap van wglen den WelEdden Zeer Geleerden Heer Dr FRANgOIS LEOPOLD ÏDENBÜRG in leven Geneesheer gewo md hebbende te Hatutreclit en aldaar U Februari 1887 overteded worden venocht daarvan vóór of op den MiSl aanstaande opgaaf of betting te doen ten kantore van den NoUris G O FORTDIJN DU006LEEVER te Gtuda Zy die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den Heer C OORTEB Mr Smid gewoond hebbende te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 15 Mei a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEEVBB te Gouda De ondergeteekende betuigt bg deze bg het verlaten dezer gemeente zgnen hartelgken dank aan zgne geachte cliëntelle voor de gonst hem in zoo ruime mate gedurende zijn verbluf alhier geschonken C GORTER Dz Spieringstraat 42 Mej VAN INGRIS Crabethstraat VRAAGT een net I 14 16 jaar Zich te vervoegen s avonds na TE KOOP een overdekt SCH UITJE groot vier ton voor een billgken prgs Te bevragen bij P G TEEKENS Reeuwijk Openljare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 29 APRIL 1887 te elf ure in het Hotel ds Paacw van Een WOON en WINKELHÜIS in de Walesteeg binnen Gouda F 65 onder en boven voorzien van Waterleiding enz Beneden h6woond door den eigenaar W K V db JONQ en boven verhuurd voor 1 35 per week Een WOONHUIS en BOVENWONING aan den Groeneweg te Gouda L n 8 en 8a beide met waterleiding Het benedenhua is verhuurd voor 1 50 en de bovenwoning voor ƒ 1 30 per week Een WOONHUIS daarnaast L tt 6 v i hunrd voor ƒ 1 90 i Ben WOONHUIS daarnaast L lil 4 verhuurd voor ƒ 1 50 Breeder bg billetten en informal ën te bekomen bg Notaris MONTIJN Mej vandebROER EngeIBregt Eattensingel Q 85 vraagt een tsoenIgk DIENSTMEISJE niet beneden 15 jaar i De Notaris H GROENENDAAL te Gouda maakt bekend dat de VERKOOP der Meubilaire Goederen in het Hotel dk Za£k a d Markt te Gouda zal worden VOORTGEZET op heden Woensdag 27 April 1887 des morgens om 97 nor BROOBBAEmSENEOHT en LËEBLIiXG 14 gevraagd bg H N vaw SCHAIK ïrfark Er wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden als Jfoodhulp voor den tgd van 6 weken eene eenigszins ervaren htUfwaa JHODISTE dewelke reeds eenige vlugheid gepaard aan doorzicht bezit om flink in de baud te werken Brieven franco onder motto Modiste aan het Bureau van dit Blad ADVERTË riE in alle Binnen a Buitetdandsehe Conranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Goudo