Goudsche Courant, woensdag 27 april 1887

Mm Deondergeleekende heeft deeo aan zijne geachte Vrienden en Begunstigers te berichten hij a s ZATERDAG zijn Fabricaat en Détail heeft yerkrijgl aar gesteld bij den Heer D M l ETER Korte Tiende weg alhier wien ik bij dezen in LEd s gunst aanbeveel Onder minzame aanbeveling Hoog achtend UEd Dw Dienaar LEOi VA PRAAG SIGARBNFABRIKANT Vrijdag 29 April N 3540 1887 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Werving voor Oosl liidiê Voor I Handgeld bij zes Jarige verbintenis f 300 Nederlanders Aanbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en ongefrankeer 4 1 aan het Departement van Koloniën Zfl worden kosteloos gegeven De Inzeadlng van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Op MAANDAG den 9 MEI zal door den Majoor Toeziende Chef OTer het GarnizoenaMagazgn in het openbaar bg inscbrgnng worden verkocht eene partg afgekeurde Militaire Kleedingstukken de goederen liggen ter bezichtiging in genoemd Magazgn alwaar de billetten bezorgd kannen worden tot het aar van verkoop bouda 25 April 1887 FOfiTO IGO met 7AIIINAS 0 60 Cta p V KG J van Sonsbeek Openbare Verkoopingen 1 te WADPI XVEEN o op VRIJDAG 29 APRIL 1887 s morgens ten 10 nre ten huize van den Heer A v DULKSN in de Nesse van eenige MEUBELEN en andere Inboedelgoederen 6 op ZATERDAG 30 APRIL 1887 s morgens ten 10 are aan de Boawmanswoning Kanaanc in bet Noordeinde van Koeien Paarden Wagfens Bouw en Melkgereedschappen enz Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR ii Waddinxreen FLINEEJOIENS Icnnnen geplaatst worden aan de STEËNFA BRIEK van Jac b J Haverkamp Adres in persoon KRAEPELIEN en HOLM S EKEL GAGAO Aa Eename gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank Toor jong en oud voor zwakken en kinderen seer aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr v HAMEL BOOg Bureau voor Chemisch en Microso onderzoek te Amsterdam Microscopisch onderzocht door Dr F J PUPONT te Rotterdam Verkrijgbaar in bussen ƒ 1 70 ƒ 0 90 en f 0 0 bij HH Apothekers Drogisten etc Eisch op het Fiiket de handteekening der fabrikanten KRAE ELIEN en HOLM Ap te Zei t l TE KOOP of TE HUTO Een PAKHUIS met BOVENWONING ongeveer 19 meter lang breed 9 meter gelegen aan de Vest naast de Goudsche Machinefabriek WiJk O No 575 Te bevragen bg K JON KER Turfsingel te Gouda WANDELSTOKKEN A van OS Az Kleiweg £ 73 setDERDë rooB nm DIE HIJ IE PREPARATEN NOC NIET der opnieuw ontvangen getuigschriften Dus nn in het geheel 909 Getuigschriften wegens hergroei en kleuring van het Hoofdhaar en den Baard ter inzage M Met deze heb ik het genoegen U een bewgs mgner tevredenheid aan te bieden betreffende üw hnarkleurmiddel en daar t onschadel k is tevens goed kleurt zoo bevestig ik evenals Uw honderden anderen getuigen dat Jw middel nanbevelenswaard is ƒ onderteekend L WEBER Sr AWSTISDAH 18 December 1886 Rood grys en wit Hoofdhaar tevens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met één Flacon ƒ 2 van dit kleurmiddel heeft men een half jaar voldoende naar gelang wat men klenrt Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar kale plekken pgn in de Schedelhnid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtydig grjjs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarontwtkkeHngaBalaem Alleen verkrngbaar hg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 16 per Postwissel of f 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen Rembours NB Uw brief ontvangt u terug Geheime verpakking Er bestaan voor müne artikelen GEEN DEPOTS noch REIZIGERS of wat ook j Openljare Verkooping ten overstaan van den Notaris A KLUIT te Moordrecht op Woensdag den 4 Mei 1887 des voormiddags ten Elf ure te Oouda in het Koffiehuis dk Habvonie van Een HUIS en EEF zgnde het voormalige tolhuis staande en gelegen onder de gemeente Gouda aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk kadaster Sectie E Nummer 608 groot 60 Centiaren Te aanvaarden 1 Juni 1887 Te bezichtigen lederen werkdag tot den dag der verkoop toe i Informatiën zgn te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris Openlïare Verhuring De Notaris A KLUIT te Moordrecht is vromemens om op Zaterdag ao April 1887 des voormiddags ten elf nre te Moordrecht iu het Logement het Posthui8 in het openbaar te Verhuren DE BÏÏITEITFOLDEB genaamd d e SNELLEN gelegen onder de gemeente Moordredit te zamen groot ongeveer 9 Hectaren in Acht perceelen Breeder bg biljetten omsobfeven Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris KLUIT voornoemd Een Huis te Huur tegen AUGUSTUS met acht KAMERS en een groote TUIN Adres franco brieven onder No 1487 aan het Bureau dezer Courant Soelpersdruk vatt A Beiokhan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 28 April 1887 VKRüA K I t van den OKMEENTERAAD Vrijdag den 29 April 1887 dea namiddags ton 1 ure Aan de orde Het voorstel tot wijzii inK der begrootin van het Burgerlijk Armbestuur itionst 1886 Het Kohier dor plaatselyko directe belasting op de inkomsten dienst 1887 Du rekening en vorantwoonling der Executeuren iu den boedel ran wijlen Mej II H Hoffman Het voorstel betreffuude de belegcfini der gelden afkomstig uit den boedel van wijlert Mej H H Hoffman Het voorstel tot het beschikbaar stellen van terrein aan de joudsoho Machinefabriek voor de oprichting van een yijzeldok Voor J et BMTOen lager ondenrq wacdsn geëi raiueerd voor de acte als onderwijzeres 19 candidaten Toegelaten werd o o J i Haverkamp uit Gouda Als een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van een oud misbruik wordt door een inzender aan het Dagbl v Ned geschreven wat hem wedervoer in het Koninklijk Paleis te Amsterdam Vergun mij een woordje over de onhebbelijke behandeling die mij gisteren in het Kon Paleis ten deel viel van een geleider portier Daar het roy niet bekend was dat er entreegeld word geheven gaf ik hij het heengaan een dubbeltje Dit kreeg ik terug met de toevoeging dat het den be ookor wel ia waar vrg stond te geven naar verkiezing maar dat hij do geleider niet minder aannam dan een kwartje Toen ik nu met mijne medebezoekers mij wilde verwijderen en de beoogde fooi met mij dreigde te ontsnappen barstte de geleider in woede uit en greep mij heel onzacht by den arm schreeuwende Dit gaat zoo niet ik vertegenwoordig hier do poUtie en gij heb my beloedigd voor het publiek gij moet mee naar den inspecteur Ik antwoordde bereid te zijn mede te gaan doch zeide dat hij mij allereerst los moest laten daar ik geen misdadiger was en het de geleiders bevolen was volgens de in de veatibule aangeplakte affiche beleefd en voorkomend te lyn jegens de bezoekers en niet grof en ruw dat er bovendien op genoemd aBiche geen sprake was van fooien Nu kwamen wij voor den inspecteur Deze heer moest eenvoudig bekennen dat er geen tarief bestond maar zeide dat die ontvangen kwartjes dienen tot onderhoud eenor weduwe met kinderen sic ik behoefde echter niets te geven En daarmede kon ik heengaan Nu vraag ik of iet eindelijk niet hoog tijd wordt dit verouderd gebruik of misbruik der heffing van entrée geld fcm oen nationaal gebouw te bezichtigen voor goed af te schaffen Dit moest kosteloos wezen evenals hot Museum of minstens moest de bezoeker volkomen vrij worden gelaten om to geven of niet ton einde to voorkomen dat hij door oen lompen knecht behandeld wordt als oen boosdoener en om iedereen zoowel werkman nis burger in de legenheid te stellen dit solioone gebouw te bezichtigen I Staten Generaal Twekde k imi b zittingen I van 26 en 27 April De discussie is heden atnvevau en over het amendement Godin de Boanfert om de Addilioneele artikelen betreffende het Kiesrecht op te nemen in het ontwerp tot wijziging van Hoofdstuk ÏII De heer Godin de Beaufort lietoogde uitvoerig dat de bedoeling van het amendt slechts was om te voorkomen dat in strijd met de wenschen der Kechterzijde Hoofdstuk IU bij tweede lezing zou worden aangenomen en de Wd artikelen verworpen Bij aanneming zou hij voorstellen afzonderlijke Add artikelen hij hot IVe Hoofdstuk betreffende de verkiezmg voor Provinciale Staten en Gemuenter iden lot amendt werd bestreden door den heer Borgesius en verdedigd door de hoeren Schaepman Lobman en Van der Biesen De Minister van Binnenl Zaken ontraaitechnische en politieke gronden do aanneminghet amendemeut dat zijn oontprong vond in Wü trouwen f Het amondt Godm de Beaufort in stemming gebracht werd verworpen mot 45 tegen 32 stemmen waarna Hoofdstuk lil werd aangenomen met 49 togen 28 stemmen VotJr stemden de liberalen met 5 katholieken De discussie over de wijzigingen in Hoofdstuk IV is daarna aangevangen Do Eegeering wijzigde een artikel zoodat de wijze van verkiezing van leden voor do Prov Staten nu door de wet geregeld wordt Een amendt van den heer Kooselioom om militairen beneden don rang van officier gedurende den tijd dat zij onder de wapenen zijn voor de Provinciale Staten werd door de Regeering overgenomen terwijl een amendt van den heer Goekoop strekkende om in plaats van do Koninklijke goedkeuring van de Prov verordeningen die gelegenheid te openen door den wetgever andere waarborgen te doen stellen die evenzeer waken dat in de Prov verordeningen niets worde opgenomen wat in strijd is met de Wet of het Prdvinciaal belang door de Regeering ernstig werd bestreden Eveneens een amendt van don heer Huber om geen Koninklijke goeilkeuring té vorderen op Provinciale verordeningen in strijd mot de wet rf het algemeen belang te vernietigen In de Woensdag gehouden zitting vulde de minister bij de behandeling van art 131 der grondwet Hoofdstuk IV de bepaUng betrekkelijk do provinciale reglementen en verordeningen die door den koning moeten worden goedgokeurd zoodanig aan dat weigering van goedkeuring moet rusten op een koninklijk besluit na den raad van state gehoord te hebben De heer Goekoop trok hierop zijn amendement in dat tot dool had aan de toekomstige wet over te laten de bepaling der waarborgen voor de juistheid der provinciale verordeningen Over het araendement Huber om de gohoele koninklijke goedkeuring van zulko verordeningen jte doen vervallen ontstond eane vrij levendige deels politieke discussie waarbij de rogeenng verklaarde voortaan de kamer zelve over de mogelijke gevolgen van een votum te zullen laten oordoelen Het araendoment word met 44 togen 24 stemmen verworpen Bij de behandeling van het artikel botrekkelijk do macht des konings tot schorsing of vernietiging ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LEÏTBR worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN van provinciale besluiten die met de wet of het algemeen belang strijden ia aangenomen een amendement waarbij die regeling aan den wetgever wordt oiergelaten De heer Van Kerkwijk heeft voorgesteld bij de wet te regelen de w ze der benoeming tot burgemeester teneinde daarbij mcsr invloed aan den raad toe te kennen Verscheidere jagers in de provincie Utrecht hebben het voornemen opge at zich per request te wonden tot gedeputeerde Staten dier provincie met verzoek voortaan bij hot sluiten van de jacht op eenden golijktijdig die op ander watoi wild te sluiten Dit verzoak vindt zijn grond iu de omstandigheid dat do eenden in die provincie vroeger in veel grooter getale voorkwamen d m tegenwoordig een gevolg hiervan dat thans nu in den regel de jacht opander waterwild circa eene maand later gesloten wordt dan die op eenden tal van stroopers onder voorgeven van op waterwild te jagen alle eenden die ouder huu bereik komen schieten zonder erï tening n ede te houden a dat dit Tgtboiteu is en i dat juist in dezen t d de dieren eieres leggen en broeden Het valt den jachtopzieners zeer moeiolijk de overtreders te snappen daar de jager gerechtigd zijn met geladen geweer in het veld te verschijnen en z gewoonlijk de bemachtigde eenden op plaatsen hergen waar byiia niemand ze vinden kan Een der passagien aan boord van de Auud m stelde een brief over don brand aan boord ter beschikking van de Anh Ct waaraan wij het volnende ontloenen Wij schreven den lOn April Een etmaal was verloopen sedert wij passagiers van het stoomschip Primes Amalia met een zucht van verlichting Port Said in het verre verschiet hadden zien verdwijnen en allerwegen zag men aanstalten maken om de groote hitte die de Roode Zee tot een der minst aantrekkelijke gedeelten van den wereldbol maakt manmoedig onder de oogen te zien Plotseling ontstond beneden ons het was ongeveer 12 uur een bijzondere drukte Een deel dor bemanning kwam mot de brandspuitslangon aandragen terwijl een ander gedeelte zich onledig hield met het luik dat zich aan t dek bevindt en wa irdoor do pakken en kisten in het ruim neergelaten worden te openen Ik haastte mij naar beneden on in de nabijheid van het luik gekomen zijnde werd mijn aandacht getrokken door een kleine rookkolom die langzaam uit hot ruim zich opwaarts kronkelde Gelukkig bevonden wij ons toon de brand het eerst ontdekt werd in het kanaal van Suez op de hoogte van hot Grootbitter moer Had hetzelfde ongeluk in volle zee plaats gevonden dan waren do gevolgen niet te overzien geweest en van het schoone schip was zonder eenigen twijfel niets overgebleven Gelukkig was adsistentie in aantocht een centrifiigaalpomp was uit Suez op weg naar het bedreigde schip Dit bericht bracht een straal van hoop onder do moest beangsten De spuit toch was in staat binnen één üur eon hoeveelheid van 500 000 liter water in het vaartuig te brengen Tegen zulk een hoeveelheid ian het vuur niet bestand zijn Zou de hulp ovenwei bijtijds komen Zelfs de meest optimistischen onder ons moesten bekennen dat hun hoop zeer gering was Uit een