Goudsche Courant, zondag 1 mei 1887

Zondag 1 Mei 1887 V 3541 mmiiwmmm mmmi IIH Contractanten wordt hiermede bekendgfemaakt dat van af heden zij die nalatig blijven 8CHRIFTFXIJK kennis te geven bij vertrek of verhuizing uit hunne perceelen aansprakelijk zijn voor het bedrag van het geheele kwartaal Mondelinge mededeelingen aan beambten ofkassier gegeven worden als niet gedaan beschouwd DE OlitKCTIE O XSZVSaSXlVO z er ISOOFimESZD DtoBVAXBinE saBsa KvwsTTKOMKBXv mBirm rnxonoxMtum genezen o verllcUten de oofhelil waardoor zij ook ontstaan mocht zljii 3 opmerkttumaariiaite aenezinaen hebben viaatt gehad Men zenc 12 l l cents om franco een geelllustrecrd werk van 80 bladz In de faollandsrhe fransche of duUsche taal te ontvan en dat werk bevat belangrijke twsclirijvlngen der proeven die ondernomen zlln geworden om de dooiiieM te genezeo Het bevat tevens aanbevellngsbrfevcn van Doctors AdvokatcBt Boekultgevers en andere aanzienlijke personen die door deie TrvmrntMUtmam zijn genezen geworden en ze zeer aanbevelen Mwa chrl TOon ITOP0 vVQdw courant WW J H lllCHOMOil 4 v llro l f AIIÏJBb GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Door do heeren A L Grothe M Volite D G C Heldring en E J Voilte is het plan ontworpen voor het oprichten oener NederIandsche en Indische Tuinbonw maatschappij te Zeist De overwogingen I welke daastoe hebben geleid worden als volgt uit Door den heer Schnepmnn werd oen amendement eengezet in eene door genoemde heeren onderteoken T trechtsche boetwortelsuikerfabriok werd aangenomen I ygn oultuur ondernemingon niot alloen in staat zidmet 57 legen 1 stem stellen zaden voor hunne ondernemingen doch ook Over de conclusie der Commissie voor de inlichtin Uoine planten te verkrijgen van alle soorten welke gen op het adres van dijkgraaf en hoogheemraden van i j p Jmnne ondernemingen verlangen Over de Amstelland over de indiening van wetsontwerpen ter resultaten verkregen met verschillende knnstraes stoffen eu hunne aanwending zullen inliditingeu verkrijgbaar zijn De cultuur ondememers zoggen de onderteekenaars der circulaire zullen zeker hunne instemming betuigen met do oprichting van do nieuwe maat schappij omdat er werkelijk behoefte wordt gevoeld Do prefect van het departement Rhone heeft den ene dergelijke onderneming Algomeenon Raad machtiging gevraagd om zekeren y pg loeilyke omstandigheden waarin de suikerdr Sorde gerechtelijk te verv i Igen die vanwege cultuur ten gevolge van allerlei oorzaken is gebracht hot departement en den Staat belast mot do zorg j hebben er toe geleid dat do siiikerfabrikanten niet voor de kinderen van bedoelden in het kanton Ta teniggeileiusd voor belangrijke goldelijko ofers rare beschuldigd wordt 1059 bezoeken in rekening j g gp ƒ eonigo nroef stitiona zijn opgericht gebracht te hebben welke bij onderzoek bleken j Voor de andere cultures is de bet oefte aan dernooit to zijn afgelegd H j had namelijk opgegeven I gdlgko inrichtingen niot minder groot en il de 14 kinderen bezocht te hebben die op het nange aie wo niaatschappy voor eert belangryk doel danranii toekond tijd tip nog niet ijebnron waren 90 welvn i j emoc t komen Voor de menigruldige bewezen van deelneming gedurende de ziekte en bij het orerlgden van onzen innig geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader onderrondeD betuigen de ondergeteekesden hunnen bsrtelijken dank Mede namens de Kinderen Wed J BRAKEL geb E Th Hinkichs De ondergeteekenden betuigen hunnen barteiyken dank aan den WelEd Beer H J PETERS en deszelia Echtgenoot Toor de goede behandeling die zij gedurende een lang verblgf in het Hotel de Zalm hebben mogen ondervinden U m GRAUW Sr G DE GRAUW C DB GRAUW Jr Oouda 28 April 1887 DIJKGRAAF kn UOÓgHEEMRAdFiTtIk RIJNLAND brengen ter kennis van de Ingelanden dat biJ de op 21 April 1887 gehouden herstemming voor 2 floofdingelanden en 1 Uoofdingelandplaatsrervauger gekozen zyn de volgende Heeren ala tioofdingelanden in het 6 = district Jhr Mr A D Th GEVERS in het lO i district D P RAMP ala Hoofdingeland plaatsvervanger in het lO district L HEK j Dijkgraaf en Hoogheemraden Toornoerad Va s DtR BREGGEN Dijkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Openbare Vrijwillige Verkooping te STOLWIJK tisn terf faaizp van L viK V LIET in Bovenkerk op DINSDAG den 3 MEI 1887 des voormiddags ten O j ure teh overstaan van den Notaris SPRUIJT residerende te Ouderkerk a d IJsel van MEUBELEN HUISRAAD en andere Roerende Goederen HEDEN ONTVANGEN WILDU GER natnnrlgk geneeskrachtig bronwater 8L0TËMAKËR en Co Op MAANDAG den 9 MEI des middags ten 12 ure zal door den Majoor Toeziende Chef over het Garnizoens Magazjjii in het openbaar bij inschrgving worden verkocht eene party a gekeurde Müitaire Hleedingstukken de goederen liggen ter bezichtiging in genoemd Magaz n van af 7 MEI alwaar de billetten bezorgd konnen worden tot het uur van verkoop jouda 25 April 1887 A ProTisioii Agent with a wholesale connection established many years wishes to sell GOUDA CHBESB on commission Unexceptionable References Shippers please apply to Box 83 Post office NewCartle on Tyne een net Gemeubileerde BOVEN VÜORKAMER met riant nitzicht met SLAAPKAMKR Adres franco brieven onder No 14ë8 aan het Bureau dezer Coyrant WAN DELSTOKKEN A van OS Ai KLm g E 1Z Van af heden dageljjKs vprsch voorhanden JÜNÜK WOHTELEiN GELE KOMKOMMEHS FraDSche Illoemkool Enselsche Rabarber zeer fljne CHIP S APPELEN ingelegen SNIJBOONW HEKREBOONEN ANDIJVIE MAINZER ZUURKOOL tegen marktprijs Alle soorten Blikgroenlen a 50 Ceot per blik Ulauwe Kasdruiven f 2 25 per Pond I J GEKBITSË LAGER GERSTt de beste kwaliteit Tafelbier er flesch 12 et per fleisch 6 et Bierbottelarij de Posthoobn Zeugstraat No 8 5 J H KOUDE H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen oillgke prjjzen Steenhouwerij in de Zak L 298 W SARDEMANN ARNHEM BnsToa UagazJjn van Iieder Appretnar IsderBmeer en lederoUfi Cidlederoréme ilijne zwarte lederlak Olanskleuriel Toorbrain leder Prima NaaimacMneolte een en ander in dooien en flaoone Tbenn i Patent Poeta Faata Onovertreffelijke KaohelglaiiB Menbelclane Prima Waoibnamew COS ns Heeren Winkeliers tot Wederverkoop BAnl Tolen Op aanvrage Frus Ooarant EEN B OUWEHSENEOHT wordt terstond GEVRAAGD door A VAN Lom Bierbronwerfl het Dubbbih Anksr te Gouda Snelpersdrak van A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingea te WADDINXVEEN a op VRIJDAG 29 APRIL 1887 s morgen ten 10 nre ten huize van den Heer A ▼ DULKEN in de Nesse van eenige MEUBELEN en andere Inboedelgoederen h op ZATERDAG 30 APRIL 1887 sinorgens ten 10 ore aan de Bonwmanswoning cKanuan in het Noordeinde van Koeien Paarden Wagens Houw en Meiksereed schaiipfn enz Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddin vreen S IJ POLAK ÜPTIdlËN Groenendaal Geen grijs Haar meer De nieuwe LONnOJf a jj fÈk de beste van alle bestaande parji fumerien om hetgryze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prjjs 85 cent per Qacoa en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Oouda bjj J H 0 HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 GOED AAI ICiEWË tegen schouder en aangezichtspgn kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zijn de ABSHAÜBBIN S of Anti Rhuraatische Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrjjgbnar a 30 ets aan het Hoofddepöt A BREET VELT Az te Delft en verder bij T A e Tan Deth He de M ed Bosman ïouda W F T don Uijl Schoonli A Prins Zevenhuizen jl J Goudkarte Boskoop O Hoogendijk Cappelle S T d Kraats Bleiawyk C B Verheul Oudewatar A Bos Berkel J van Dorp Zoetetmeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Uebi Kauling Woerden ij v d Oeur Waddiniveen AI VERÏE VriE in alle Binnen en SuÜenlnnilfiche Couranten worden dadelijk opi ezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BU deze Courant belioort een Bijroessel BIN NrENLA N5r GOUDA 30 April 1887 7 M beeft benoemd tot kapitein den 1 adjudant G F Cheriex Luit Dit jaar zyn de volgende leden van den Gemeenteraad aan de bourt van aftreding Mr A A van Bergen Uzendoom J M Noothoven van Goor o Hoogenboom J Post van dpr Burg en Dr H Ussel de Schepper terwijl voorts voor Mr W Hemsing die tvegena zijn vertrek naar Dordrecht jyn ontslag nam oen nieuv raadslid moet worden kozen De heer Dr L Heldring predikant te Zsndroort heoft het op hem uitgebraobtê beroep naar de Ned Herv Semeente nlbior niet aangenomen In de Donderdagavond gehouden ergadering dor laatselijke Vcreenisiing tot bevordering van bot ondeprij en het schoolbeisook bleek zóó uit bet verslag van den Secretaris als uit de Rekening van den Penningmeester dat de toestand der verecniging gunstig is De biatste der drie jongelieden die door de zorg der veroeniging de Hijkskireekschool voor onderfvijzers bezorhten eod examen en werd apo lig geplaatst Leerlingen dor njlranonnaiiUessen alfaier worden in enkele getallen door deze Vereeniging ondersteund bij den aankoop van boekeu Ook da buisvlytschool van den heer van Kempen bleef aan het doel beantwoorden Besloten werd in dit jaar wederom een kinderfeest te houden tor bolooning van getrouw bezoek der kosteloozo en der bqr ondere scholen voor zoo ver deze laotaten onvermogenden toelaten Dit feest dat vermoedelijk in het laatst van Jnli zal plaats hebben zij aanbevolen aan de belangstelling onzer stadgenooten Tegen den tijd dat de € ommissie geldelijke bijdragen komt vragen nullen wij op da beteekenis van het foest nog nader de aandacht vestigen Voor de sote als oiulerwyzeres z n nog toegelaten mej A P Kiebert G Kok on C van Krimpen alhier Wij ontvingen van de Directie der Vtreditiehe llyfotkeekbank voor Nederland het Se Verslag nitgebracht door den Raad van toezicht in de g teren gehouden Alg Vergadering van aan elhouder Daaruit blpt dat de Bank ook over 1886 gunstig hoeft gewerkt on dus hare werkkring zich voortdurend uitbreidt Op genoemde vergadering zijn do Will t en Verliosrokening over 1886 en de Ba n por 31 December 188B goedgekeurd on is het uit te keeren dividend over 1888 vastgesteld op 6 o of ƒ 13 50 per Aandeel en ƒ 2 per Opriolilcttbewijs Voorts zijn de hh Mr D J H van Keden Mr W J M Bosch van Oud Ametelweerd J M Kakebeeke en Mr K W O P Graaf van Bylandt herkozen als Commissaristen en de hooi H J M van Asch van Wijcl al Directeur Tot Commissaris is benoemd de heer F H ümbgrove te ijutphen De Bank wordt in Goud vertegenwoordigd door de hh M T Ogier Co De directie van e IJseltram maatschappij heefthet voornemen by den a s zoraerdienst op harelyn GoudaOudewater weder dubbele trammen tedoen loopen en dit in verband met don stoombootdienst HaastrechtSchoonhoven Deze maatregel zouuitstekend zyn voor hot reizend publiek daar mendan altijd bij aankomst dor boot zoowel in de richting van Gouda als in die van Oudewator kan vertrokken Schoonh Cl Gisterenavond had te Oudewater onder leidin van den heor P J Muntondam eone uitvoering plants van Oudowater s Manuoukoor in het loka il der Vroegere Openbare School Hoogs tvoldaan ovor i pehoorde ging hot opgekomen publiek huiswaart Tammer echter dat zoo velen der kunstlievend eden niet waren opgekomen Volgens eene annonce in de Koln Zeitung zal het Kurhaus te Scheveningon den 15 Juni a s geopend worden Tevens wordt daarin gemeld dat het Berlijnsche Philharraonisch gezelschap van 80 musici onder directie van Prof Mannstadt van 16 Juni af dagelijks twee concerten geven zal Staten Generaal Tweim Kameb Zittingen van 28 en 29 April De discussie werd voortgezet over art 139 Gemeenteraden en het daan voorgesteld amendt Van Kerkwijk om de benoeming van Voorzitter van den Raad bij de Wet te regelen De Minister van Binnenl Zaken bestreed het amendt Eene benoeming vso Burgemeester door den Raad zou naar het oordeel der Begeering de Burgemeesters afhankelijk maken van hunne gemeentenaren Bovendien zag hy in het amendt eone verkleining van de macht des Konings Dit werd door den heer Van Kerkwijk ontkend die meende dat dergelijke woonlen wel te Wachten waren v in een Minister in éen despotiek land maar niet van een Minister in een vry land als het onze De Ministar varkbiarde dat de regeering zich met kracht vasthoudt aan het beginsel dat in het behing van land en volk in de Grondwet diudelijk de macht do Konings omschreven worde voorgesteld op het regeenngsartikol strekkende ora de benoeming vau Burgemeester door don Koning te behouden echter bij rogelen door de wet te stellen duch deh gemeenteratlen toe te staan eene aanbeveling te maken Het amendt Van Kerkwyk in stemming gebracht werd verworpen met 55 tegen 19 stemmen Het ameudt Schaepman w d jerworpon met 43 tegen 31 stemmen Hoofdstuk IV word aangenomen met 58 tegen 14 stemmen Daarna is de beraadslaging aangevangen over do wijzigingen in Hoofdstuk V Vier paragrafen zijn daarvan reeds aangenomen Maandag voortzetting In de zitting van gisteren werd met 52 tegen 3 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot vaststel ling der periodieke verkiezing oor de Tweede Kamer dit jaar op 30 Augustus Daarna kwam in beI handobng het ontwerp tot verlenging van den militiediensttyd voor de lichting 82 van de militie te i land on de lichting 83 van de zeemilitie Dit ontwerp werd door de heeren Heldt en Van Houten omstig bestreden daar zy de buitengewone omstandigheden welke volgens de Regeering t voor dit ontwerp bestaan niot aanwezig achtten en betoogden dat door dit voorstel een onnoodige dmk I p de mindere bevolking wordt gelegd en zy die plaatsvervangers willen worden voorde lichting 1888 daarin v hinderd worden j Foor de e jjeoring werd het ontwerp verdedigd hoewel zy de omstandigheden dia tot de indiening er van hebben geleid niet in het openbaar kon medodeelen Het werd aangenomen met 40 tegen 19 stemmen veraekering der uitvoering van werken betreffende den Waterstaat werd uitvoerig gedebatteerd en do conclusie der meerderheid ten slotte aangenomen met 42 tegen 5 stommen Maandag l j ure Grondwetsherziening Kon wetsontwerp tot ruiling van grond met de rend gevonden te hebben die dood waren 108 bezoeken bleken op hetzelfde oogenblik op twee verschillende hSatson a olegd te zijn 14 bij twee minnen opCtwee afgelegen punten tegelijk 15 bezoeken aan kinderen die niet bestonden 560 die volgens verklaring der betrokken personen niet waren afgelegd enz Dezer dagen meldde zich te Breda op het bureau van den plaatselijken commandant een jong meisje aan voor dienstneming bij het le or in Nod Indie Zij had wol zin in het handgeld van ƒ 300 dat voor zesjarige verbintenis bij dat leger uitgekeerd wordt Haar werd echter aan het vorstand gebracht dat de oproeping alleen botrekking had op personen van het mannelijk geslacht wat zij verklaarde niet te hebben geweten Men had haar do Courant voorgelezen en wijsgemaakt dat ook vrouwen zich konken aanmelden Do 24 jarige schoone op wier leven niets viel aan te merken verliet het bureau 1 tter teleurgesteld doch in de volle overtuiging dat zij nis marketentster een good figuur had kunnen maken de circulaire In onze Oost Indischo bezittingen is nog oen ruim veld opon voor onzen tuinbouw De tropische flora is rijk aan schitterende bloemen en planten vele vou deze gewassen kunnen ook in onze kassen gekweekt worden gelijk sinds geruiraen tijd in Engeland bewezen i Wij lieten tot nu toe vrij spel aon de buiteolandsche mededingers niet alleen wat de sierplanten aangaat maar ook met nieuwe planton en zaden voor de cultuur ondernemingen ffNn men in onzen archipel nieuwe bronnen van welvaart zoekt moot in de eerste plnats da aandacht gevestigd worden op de belangrijke winsten welke behaald kunnen worden door aan planters en particulieren de bloemeUj zaden en planten te leveren welke men tot nu toe by buitenlanders bestellen moet 0p grond van deze ovorw ingen heeft de mede ondffl eteekande E 1 Voute te Zeist verschillende plaatsen in Java bezocht vanwaar hij planten heeft mede gabracbt De ondervinding dus opgedaan heeft hom in de overtuiging versterkt dat er behoefte js aan eone maatschappij die op Java het kwoekea n zaden bloomen cultuur en sierplanten zich tot doel sou stellen Do onderneming wier kapitaal ƒ 150 000 zal bedragen etelt zich ten doel het eiploiteeren der 2unstig bekende bloem en boomkweekorij die door den heer E J V oute wordt ingebraAt op voorwnarda dat hy tot directeur van de nieuwe Maatschappij worde aangesteld en het drijven van den hand in zaden bloemboUou sierpbinten en alle tot het vak van tuinbouw bohoorende artikelen Op Java zal eene filiaalkwoekerij worden opgericht waarin bloemen en sierplanten van tropische en gematigde luchtstreken worden gokweeki en geacclimateerd terwijl oen daaraan verbonden proeftuin de eigenaars f