Goudsche Courant, zondag 1 mei 1887

HEDEN OPENING van het Depot der Sigarenfabriek I vAi PRAAG bij den Heer van LEO Zondag 1 Mei 1 $7 otjffii 11 tHi lfifiHi K i i TifiiTfi H nit 11 mJü jf jji iM im D N ITER Korte TMeweg D IVo li Mêi Lani e GFoenendaal I 14 Aï rijking door of van wege dien Ontvanger zal worden opgenaaid on dat zij dien geen biljet hebben ont 1887 beginnen zal den 7 Mei aanstatmde en devangen dit kunnen verkrijgen ten kantore van wederinzameling zal plaats hebben acht dagen na de s Ryks directe belastingen torwy l zij verplicht rijn uitgifte De kooplieden of winkeliers die buskruithetzelve behoorlijk ingevuld aan genoemd kantoor willen verkoopen of vuurwerken maken worden herterug te bezorgen innerd aan art 21 der Wet van den 29n Januari2o Dat tot tegenschatters zijn aangesteld de 1815 Staatsblad no 7 luidende Kooplieden of m4 ik ONTVANGEN de NIEUWSTE mmmm m zomerstoffepi J HOOGEl BOO II NB De prijzen zjjn niet hooger dan van goede Confect e Kleeding Lan e Groeneiidaal 1 14 t k VLETTER Garen Üand Saijetten en lUode Artikelen Groot a rtiment in KNOOPEN GARNEBRSELS HANDSCHOENEN RÜCHE flOEDEV BLOEMEX LI TE VEEREE en vele NooTcautés toor het saisoen P S Ongebleekte Ondergoederen in verschillende kwaliteiten en grootten ITieuwe zendingen Tricot JOITGEITSPAKJES TRICOT PAISTALOiVS ook afzonderlijk verkrijgbaar Zwarte en gekleurde KANTSTOFFEN ZIJelott en Pluche Gai neerlngen alles Tan prima kwaliteit en tot de meest concurreerende prezen lOSEPH VAN DAiMZIG Azoon GROOTE MARKT 66 Zuivere BOKDÈAÜX WIJIVEN bij SLOTEMAKEB Co Tiettdeweg D 84 Groote keuze liiGARXEERING voor MANTELS en COSTUMES SPECIALITEIT in COUSETTEr Verder alle ARTIKELEN welke tot het MODE en MANL FACTURENVAR behooren Solide Qualiteit billijke Prijs t Mtir EAÜ MËRVEILLËtSË onovertrefbaar Haarkleurmiddel fi per Flacon Ledige Flacons worden tegen 5 Cent teruggenomen Alleen verkrijgbaar in het Parfumerie Magazijn van Louis P WELTER WESTHAVEN B 193 Afnemers bj drie of meer Flacons gelijk genieten groot rabat 5 lr Hiwerij de PO sTBOORiV Rotterdam ErouwcriJ de Antstel Amsterdam Alle mogelijke Bejjcrsch Lager en Gerste aoorten nit bovenstaande Bronwergen zgn steeds Gebotteld en per Fast verkrijgbaar in het Depot ZeugBtraat G 8 5 J H ROODE Snelpersdmk van A Bjunkwan te Gouda PrgscoDranten en AnalyBen gratis Het ethteJAE TER ONDERGOED is alleen en uitsluitend verkrijgbaar bij D HOOGENBOOM Confisear Ciiisinier OüSTHAVEN 17 GOUDA Heeft heden voorhanden To mp OU e e 8 Itoomhorens CHIPOLATA S TÜRFJES CRÈME en VANICLB BOLLEN FLEUR d OKANGES MASARINES Coniitnnr en div andere gebakjes Vleesch Patés Qalaniine de Veau Div SALADBN enz enz Epines Brusseisbanket KATTENTONGEN WELLINGTONS enz Ondergeteekende beveelt zich nan tot het leveren en plaatsen van Microfonen Telefonen en Electrlxche Schellen Alle onderdeelen voor Electroteah niek Reparation aan Klectriscbe Apparaten I worden solied en spoedig uitgevoerd Ook worden alle soorten Toren uurwerken uit een der beste Buiteulandsche Fabrieken tegen billijke conditiën en concurreerenden prjjs geleverd en geplaatst door J ÜITTEMBOGAARD Horloge en Instrumentmaker Gouda April 1887 Sclielpen Grind SCHEHF enBiaaELZAND Levering franco aan huis A JOÏÏKEII en Zonen HANDEL in Steenkolen en Bouwmaterialen Kantoor VEST SlllËEKOLËIV NOOTJES SMEEKOLEN per H L ƒ O 65 GEWONE SMEEKOLEN per H L ƒ 0 60 P KEUGSMAK Kantoor Pakhuis Bogen 0117 ËenïiuisteHuur tegen AUGUSTUS met acht KAMERS en een groote TUIN Adres franco brieven onder No 1487 aan het Bnreau dezer Courant Bnltenlandsch Overzlcbt De Parysche bladen zijn zeer verstoord over den geringen spoed dien de Duitsche regeering betoont bij de oplossing van het geschil bü de grenzen Zij opperen daarom het vermoeden dat prins Bismarck Ie behandeling der zaak opzettelijk vertraagt in de hoop dat de Franschen zich aan de een of andere onbezonnenheid zullen schuldig maken Eenstemmig sporen zy daarom het Fransche volk aan toch vooral bij de aangenomen kalme houding te blijven volharden De Paryacha correspondent van de Ihiwi wijst er op dat de Pransche bladen zelve zeer onvoorzichtig handelen want zij stellen den stand der quaestie alle zoo voor alsof Schnaebele i vrijlating reeds een uitgemaakte zaak is en het er slechts op aan komt hiervoor een geschikten vorm te vinden En toch is dit hoewel waarechijnlijk toch nog volstrekt niet zeker zoodat altyd nog eene teleurstelling mogelijk blijft Ten minste de Duitsche regeering blijft op grond van het onderzoek harer ambtenaars volhouden dat de commissaris op Duitsch grondgebied in hechtenis is genomen Het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft bij derde lering het kerkelyk ontwerpjgedgekeurd De tribunes waren weer geheel vol TP velen verwachtten bij het laatste bedrijf der teranrdebcstelling van don OuUurkampf nog eeno vorkhmng van prins Bismarck De kanselier was wol tegehwoordig maar bloef zwijgen ï e uitslag der olndstemming i bekend Het ontwerp is met 243 tegen 100 stemmen aangenomen Het centrum en de Polen stemden allen voor en de liberalen allen tegen doch de andere partyen waren weer verdeeld De meeste conservatieven stemden oor en de meeste nationaal liberalen tegen terwijl van bbids partijen 42 leden buiten stemming bloven In het Ëngetsche Lagerhuis werd het amendement van Beid met 341 tegen 240 stemmen ver worpen en besloten over te gaan tot de behandeling der artikelen van de dwangwet In weerwil van het verbeterde reglement vau orde is het echter nog volstrekt niet te bepalen wanneer de derde lezing der dwangwet lal afloopen Immers in het begin dezer week waren reeds meer dan 200 amendementen ingediend namelyk 88 door Parnellieten 69 door de iladstoneanen 38 door de conservatieven en 8 door de nnioniston In een speech te Glasgow ida Lord Rosobeiy dat men Ierland moest geven wat het verlangt Wanneer dat niet helpt eerst dan waren de echte liberalen gerechtvaardigd voor dwang te stemmen Trerelyon verklatrdo in een meeting te Eastbounie dat de invoering van de dwangwet de bevrediging onbepaald zou verdagen Volgens een brief van den Min Smith aan een conservatieve werkliedonvoreeniging strekt e n der voornaamste bepalingen van de dwangwet tot opheffing van de Nationale Liga Men herinnert rich dat Gladstone onhmgs in een redevoering tegensprak dnt de verzoening met do unionisten zoo hopeloos was als Chamberlain had opgegeven on dat deze dit ook wel wist Chamberlain die nog altijd in Schotland aan het speechen is hoeft hierop geantwoord en in een redevoering te Stornaway gezegd dat een verzoening wenacholyk en mogelijk was de rede van Gladstone had hem weder meer hoop gegeven bepaaldelijk diens wensch dat zijn aanhangers met de unionistische liberalen zouden blijven samenwerken om liberale maatregelen tot stand te brengen Gladstone moest dan echter de Homerale zoolang dit Parlement zitting had laten rusten of als bij dit niet doen wilde eenV voudig uit zijn ilome rule die zaken doen vordwij nen welke de thans tegenover hora staande oude aanhangers afvallig doen worden De I aih New hecht weinig aan deze uitingen van Chamberlain i het bUd vermoedt klaarblijkelijk dnt hy zich daardoor slechts dekken wil tegen het vorwyt van onverzoenlijkheid en vindt het denkbeeld ongerijmd dat Glailstone thans zyn llorao rule phinnen gedurende oenige jaren zou laten rusten Te Petersburg is voor een speciaal gerechtshof het proces begonnen tegen de personen betrokken in den aanslag op den Czaar onder de 15 aangeklaagden zyn geen militairen de voornaamste be schuldigden rij 6 studenten 3 vronwon en 1 apotheker uit Wilna die het vergift gelBr d hfi ft oor de bommen Van de Servische ministercrisis heet het dat hierbij sprake is van een verandering van regeeringsstelsel er zou meer vrybeid van kpers en van vereeniging worden gegeven Kantongerecbt te Gouda Tereohtzilting van Woensdag 27 Ajril 1887 Kantonrechter Mr J H van IÜEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEKOOKDEELD B den O W K en C V ngen té Nlenwrav kerk ieder tot i guldon of 1 dag wegens uit Baldadigheid uit den grond trekken van pas gepoote boomen staande aan den openbaren weg op den Groenendijk te Nieuwerkerfc A de G korenmolenaar te Lange Knigawoide tot 1 gulden of 1 dag wegens in den nacht laten staan van zijn molenwogen op de riibjian te Lange Ruigeweide waardoor de doortocht voor andere njtuigen werd belemmerd K H boerenknecht te Zegwaart tot 1 gulden of 1 dag wegens loopeu op den spoorweg onder Bleiswijk Ë winkelier te Bleiswijk tot 5 gulden of 3 dagen wegens houden van eene verloting van een zilveren horloge te Bleiswyk onder vergunning van Burgemeester en wethouders A K koopman te Nieuwkoop tot i gulden of 1 dag wegens ts Ooada ryden met een kar bespannen met twee honden die niet waren voorrien van muilkorven VKUGESPltOKENi J ds R schipper te Zevenhuizen van de aanklacht nit baldadigheid een hek aan den openbaren weg te Zevenhuixen te hebben omvergeworpen A H D Sigarenmaker te Gouda van de aanklacht zonder pkatsbewys per trein van Utrecht te Gouda te zyn aangekomen en aan den portier van het station te Gouda geweigerd te hebben het verschiUdigde te betalen AFKOIlDIGi G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Oezien het he luU tun den Meer Comntmarii des KmiHgt m de Provincie Zuid bolland van den 16 Maart 1887 A No 272 1 3e J d Proo Blad Ko i hetr ende de betchrgmng voor de JPertoneele BeUuting dienstjaar 1887 88 doen te weten lo Dat de Ontvanger dor Rijks Directe Belastingen aan de woningen der ingezetenen op Zaterdag den 7 Mei aanstaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een Beic ir fi ingtii et inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting welk bi jet 8 dagen na de uit Ileeren P M ROOSENDAAL P A BURGHOUT H J NEDERHORST k G VAN GENT Voorts worden de bebinghebb B Jo iq der opmerkzaam gemaakt fl f rt I i 11 II Op de volgende bepalingen t i tïiUsii 1 a De ingezetenen zijn verplicht om M en il Konende dienstboden der eerste en de ia en uit iiwonende dienstmeisjes der vierde klasse die op 1 Mei 1887 reeds don leeftijd van 16 jaren zullen hebben bereikt in d belasting aantegeven i De belasting is o a niet verschuldigd wegens de eenigo vrouwelijke bediende overigens noar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den belastingplichtige welke geene andere beffdienden houdt en vier of meer eigen of aange huwde kinderen kindskindereu of pupillen bü zich vheeft inwonen die op den In Mei 18 7 jongst dan 21 jmen ïyn e Die na den 15n Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting mar de rior eerste grondslagen voor den tyd des dienstjaars dia dan nog over is versdmldigd Aan den belastingplii tige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin penige roerende goederen of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd dea diens aars die dan nog pver is indien daarvan door hem binnen den tyd n n ewie siuad volgende op die waarin hy het perceel verliet tegen bewijs fwhriftelijk aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangen op een aldaar kosteloca verkrijgbaar biljet Da ontheffing wordt ooï vwlBend over het driemaandelykaph tijdvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hij belastingplichtig is in gebruik neemt Bij overlijden van den belastingplichtige treden zijne erfgenamen in dezelfde rechten en verplichtingen De aangiften volgens het Ie en 3e lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld d Zij die bezwaarschriften indienen moeten daarbij ingevolge art 1 der wet van den 4n April 1870 Staatsblad no 60 overleggen een duplióiat vau hun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents bij den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar Gouda den 27 April 1887 Burgemeester en Wethouders voomoepid VAN BERGEN UZENDOOBN De Secretaris BROUWER AFKO DlGlJ G BURGEMEESTER en WETHOUDBRS van Ooudt Gezien het besluit van den heer Commissaris daa Ksninn in de Frorineie Zuid Holland van den l n Mwrt 1887 A no f fd Pf hlod no 20 betreffende de beschrijving voor het Pateatiecht over 18 87 g brengen ter algemeene kennis 1q Dat op den In Mei aanstaande de beschrijving der patentplichtigen Tabel 14 no 37 tot iü zijnde de slijters tappers koffiehuis kroeghoudera ea zal aanvangen en dat de deilaratoiren zullen wsrdn uitgereikt die na rsrioop van drie dagen van wage den Ontvanger der Bavcte Belattiafe weder sqllen worden a haald Gemelde patentplicktigen wcMon herinnerd aan de bepalingen van art 2 dar WET van den 24 AprU 1843 StaaUilaJ no 16 dat zij hun beroep niat mogen uitoefenen dan nadat zij de helft van himnen aanslag over het dienstjaar 18S7 88 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken voordat de patent acten aan hon znllen kunnen worden afgegeven 2o Dat de uitreiking der veiUaringen in te vullen door de gewone palaUpliiMigen over den jare winkeliers in steden plaatsen of ten platte lande welke buskruit willen verkoopen of vuurwerken maken zullen deze nering niet vemogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde uitgedrukt op de boete vao 500 enz Ook zuUen diegenen welks bunae goederen of waren tevens op de wij der kramers verkoo vpen gehouden rijn op hunne verUaringen daarvau melding te maken en zich desWegeos oop te gei n littverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan wel elders plaats heeft 3o Dat de registers der paie liclUigea zullen worden gesloten den 31n Mei aanHaande terwyl de belanghebbeni iin opmerkzaam worden gemaaktop de bepalingen van art Is i 37 der Wet van den Sin Mei 1819 Staatsblad no 34 h itdoVende zoo o tode verplichting van hen welke by de algenA aej Mehrijviag zyn overgeslagen als over da boeten bjjijvenuim van en gebreken in de aangifte te beutvn