Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1887

1887 Woensdag 4 Nel N 354S r EaUITABLE Levensverzekering Maatscliappij der 7 5 te New York De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond v DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De Groote Schouwburg aan dea CoolsingeUte Rotterdam wordt in Juli fubljek vwkocht en naar men verneemt zal de Kleine Schouwburg aan het St Lucia gesticht getrokken worden Ook het feestgebouw aldaar heeft zijn tijd gehad Dezer dagen had er het laatste concert pUiats want het groote houten gebouw wordt afgebroken en de grond voor bouwterrein verkocht de exploitatie heeft al zeer weinig voordeel aan de ondernemers opgeleverd want de een na den ander ging failliet Tenvijl volgens sommigen tabak looken hoogst nadeelig is voor de gezondheid beroepen anderen zich op het feit dat niet alleen zeer oude lieden maar zelfs de meeste geueesheeren rockers zijn BeI langstelling verdient in dien strijd der meeningen bet volgend oorde i van een dokter Overmatig rooken veroorzaakt niet zelden ziekten van het zenuwgestel en van de ademhaïingsorganen en sterke rockers loopen gevaar ziekten aan het hart te krijgen daar de nicotine vooral op de hartspieren nadeelig werkt Zeer dikwijls lijden rookers aan maagziekten terwijl ook het rooken op de nuchtere maag een slechten eetlust geeft en de 8pijsvert3ering hindert gelukkig doen zich ernstige ziekten eerst dan voor wanneer het rooken overdreven wordt De gewoonte om rook door den neus te blazen verdient onvoorwaardelijk strenge afkeuring Tegen een matig gebruik van tabak is daarentegen niets te zeggen een goede sigaar na den maaltijd brengt den rooker in een behaaglijke stemming en werkt dan soms zelfs bevorderlijk op de spijsverteering Staten Oeneraal Twiede Kamer zitting van Maandag 2 Mei Het debat werd voortgezet over de veranderingen in de Grondwet en wel over § 6 onteigening van I het Ve Hoofdstuk In het Regeeringsartikel werd voorgesteld door de wet te doen bepalen de vallen waarin eene I voorafgaande verklarijig b j de j et dat het Ijemeen nut de onteigenini vordtert nfet wordt geëischt en noemt daaronder op oorlog lo orlogsgevaar oproer bradd of watersnood is f TfiTÊ T Door den heer Rooseboom mmm mima Ê mma gesteld om onder die gevallen ook op té nemen voorbereidende maatregelen tot handhaving der neutraliteit terwijl de heer Van der Bieeoi als ameadt voorstelde te bepalen dat bij onteigening steeds moet voorafgaan eene verklaring van het algemeen nut en voorafgaande bepaling van schadeloosstelling Door de M tnisters van Binnonlandsche ïakeir Oorlog werd het Regeeringsartikel verdedigd en di aannening dw amendemeuten ontraden üet me t Van der Biesen werd verworpen met 84 teen 16 steramen dat van don hoer Rooséhooit Wnvdïpen met 28 tegen 22 stemmen § 5 is daarna aangenomen Een lezenswaardig werkje is te Leipzig bjj denuitgever H iVIatthes verschenen over het oMMtiikder Kunstboter Schrijver is dr R Wi woeéedigd scheikundige die vroeger 1880 sS Wr te lande in het vak werkzaam is geweest en nu aan het puhliek zijne ervaringen en gevoelens op datglbied mededeelt i Hij behandelt eerst het ontstaan der kunstboterfabrieken hier te hinde Hij vermeldt daaromtrent dat reeds vóór 1970 hier te lande oen kunstboter werd vervaardigd waarbij met behulp van melk vet en olie geringe botersoorten werden nverbeterd om als GOUDA 3 Mei 1887 De Ze Luit der Infanterie W B S Keede alhier in garuimeU is door Z M benoemd tot Ie Luit De Ie Luit Adj G P Cheriex die benoemd is tot Kapitein staat bij het 8e Beg en is in garnizoen te Arnhem Wij deeleu dit mede omdat een bericht in om vorig nr tot misvatting kon aanleiding geven daar ook hier een Ie Luit Adj is van dieuzelfden naam die ook dezelfde voornamen heeft Het resultaat van het wateronderzoek van dewaterleiding gedurende de maand April was aldus 4 April i mg perm kalic per 1000 cub cent 13 14 ff w H It n 18 II 15 8 n II n ii w H 25 II 11 6 ff ff ff ff ff Het onderzqek der verlofgangers in het 19e kanton waartoe behooren de gemeenten Waddinxveen Nieawerkerk a d IJsel Capelle a d IJsel Moeroapelle Bleiswijk en Zevenhaizen zal plaats hebben in laatstgenoemde gemeente op Maandag den 20 Juni a s s morgen 11 i uur In de gemeente Berg Ambacht moeten van af 30 April al de honden gemuilkorfd wezen of aan den ketting liggen voor den tijd van 4 maanden wijl in eene naburige gemeente eep geval van hondsdolheid gecoostaieerd ia Bij Kon Besl zijn benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap Sohieland mr 1 A Taillant tot hoogheemraad van bet hoogheemraadschap de Krimpenenraard D Oskam Te Ridderkerk liep dozer dagen een jongelin I rond circa 18 jaren oud die wees zijnde e wein 1 verdienende verlokt was door het handgéM en g teekend had voor O I Hij ontving een deel der toegekende som en i a zich dra omringd door een drom individuen die atmspraak maakten op den uaam van vriend Binnen enkele dagen maakten deze vrienden zooveel van het geld den armen jongen afhandig verleidden hem tot zooveel verkwisting en ondeugden dat hij den avond vuur zijn vertrek zich ter ruste legde in zijn kosthuis met nog circa 60 Wat gebeurt echter dien laatsten nacht f Zijn geheele schat wordt henl ontstolen en hij staat dea morgens gereed om te vertrekken met 30 cents Hij moest i toen het eenige nuttige voorwerp dat hij van al zijn geld had gekocht een horloge verpanden om reisgeld te verkrijgen Dezer dagen is te Haarlem gevankelijk binneng ebracht Otto Jnlius Hubscher oud 21 jareh barbier geboren te Berlijn zonder vaste woonplaats die te Eemnes nabij Baam was aangehouden in het bezit van een groot aantal gouden en rilveran voorwerpen waaronder afkomstig van dediefetaUen in den laatsten tijd gepleegd te HiUegom Oestgeest enz Ook is hij gebleken de dader te zijn v n de diefstallen door middel van braak in vier verschillende huizen in den nacht van 26 op 27 April jL onder de gemeente Watergraafsmeer HAUTE NOUVEAUTÉ KORTE TIENDEWEG heeft de eer aan zgne geachte Begunstigers te berichten dat bg dit jaar bgzonder in degelegenheid is gesteld tot het leveren van de nieuwste PARASOLS ENT0UTCA8 Dames Wandelparasols Heerenen Kinder Parasols van de fijnste tot de ordinairste alle tot zeer lage Prgzen a contant met 5 pet korting Ook Dames Heerenen Kinder PARAPLUIBS in alle soorten welke zeer voordeelig worden verkocht Verder blgft hg zich aanbevelen voor het overtrekken en repareren van bovengemelde artikelen en hoop door eene prompte bediening de gnnst van zijn geëerde Begunstigers waardig te bljjven Friedrich Lohmank LEIDEN Ververij en Chemisclie Wasscherij AGENTE voor Gouda en omstreken Mej WED H B VAN Luuk Gouda Markt 53 4o ï it de eigenura raste huurders of gebruikers van iiiMn taartuiffm ter bekoming an PATENT tussohen 1 en 15 Mei a s Zon en feestdagen uitgesonderd aangifte moeten doea op het Raadhuis dezer gemeente ten bureele lan HU Zetters tnedebrengeDde hunnen meetbiief en hun patent van het vorig jaar Bo Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers Tan rermskelijkheden en debitanten van loterybrie es die beroepen niet mogen uitoefenen dan na hunne aangifte ten bureele vaa HH Zetters gedaan en het verschuldigde patentrecht betaald te hebben De kennis en marktbesoekeude paten lkktige worden tevens herinnerd dat de marktmeester hen niet mag toelaten hetzij met of sender loodsen tenten kramen of stallen wanneer tg niet van patent acten zgn voorzien 60 Dat bq het indienen van bezwaarschriften ingevolg art 1 der Wet van den 4n April 1870 StaatthUul no 60 moet worden overgelegd een du plioaat van het aanslagbi et tegen betaling van 6 eents bg den Ontvang r der Directe belastingen verkrijgbaar Oottda den 27 April 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN t De Secretaris BROUWER Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van 1 tot 3 uur s namiddags Een Vrouwenzak waarin een portemonnaie en zakdoek een bruine Veer een ledig Petroleumvat een gouden Horlogiesleutel broche van bruine Kralen een haren Vloermat twee gekleurde Zakdoeken B u r B e rl ij k e Stand GEBOREN 28 April Tkmas Johannu osdrr A Nobil a L Jonguetl AfDoldua ouiltri C Vi cd J a Kurs Woudi ouden J Wauing en H Umeoi 29 Eliiibetli dodere D de Weger en K tan der Spelt MarlnAdriana ooderi Ii ean Danrea en M Efeiling Johanna oudere t vrn der Kleg en H Jonker OVEBLEDEN 97 April J de Jong i j S m 28 Wannet 2 j ONDEBTROUWO 28 April W Wildackol 23 j en G Koedam 10 j E W de Kegier 26 j en J C Hoinrr j P Scharloo 31 j en H M Verhoef 84 j H i Iwea 84 j en H 1 0 Schonten 27 j P Kooij te ehiadam 80 j ai M S Tgboot 26 j Q H Henabroek 25 j en H Slinkere te CIrecht 31 j T lan der Steen 27 J en J Aanaart 28 j Hoordreobt OTERLEDSNi D Vergnnat 8 m StolwUk QBBOHEN I Johanna ouden B Kool O Sloof Maria Corndia andere W an liegenen B van Leenwen Nanoe ouder J Molenaar O Amenfoort Anni je oader F tan Dam en A den Toom OVERLEDEN W de Koning 10 m J W d Vreftt 7 w L Verdoold 9 w Tiliiov GEHUWD G A de Vlieger en J Bogcrd Reeuwyk lotrtH GEBOREN 1 Pieter oudere L Grootendonl en 0 SehOul Barbara oudere A Hoogendoora en D Verwe Mftriaoudere B Perdgk en C Uithol Lena ond ra P Boere enH den Hertog Pieter Cornelis oudere G r n Kempen enO van Kempen OVERLEDEN W Bnrgsr 8 j ƒ ADVEBTE TIË Zapitaal beschikkar op land t ii matigen ntresi Brieven franco ouder letter E bg den Boekhandelaar Adr KOLLER RotUrdam Fluweelen Laken Linnen en Jutte TAFELELEEDEN in groote keaze SCHENK Zn immmm te koop bg Ja Ja van Houweninge te Gouderak tegen remboars van Spaansch Koekoek blaanw Andalnsier Padna geelkuif Blaanw met witknif Zwart met witknif Wit Padna met witknif Patrgs Brahma pontra Grgs Brahma pontra Wit Cochin China Goudlaken Hamburger Boerenkriel Wit Spaansch kriel zeer klein Alesburie eend Eonaan eend Zwartfluweel end en kleine witte Kwaker 4lV Waarborgfonds 1 Januari 1887 188 776 181 90 Nieuwe Verzekeringen in 1886 278 850 507 50 uitstaande Verzekeringen 1029 447 745 00 Premie Inkomen 40 680 386 55 Totaal Inkomen 49 684 332 98 D EQUITABLE boekt thans een grooter bedrag aan Nieawe Verzekeringen aan Uitstaande Verzekeringen en aan Premie Inkomen dan eenige Maatschappg in Amerika of Europa Ds Maatschappg onderwerpt zich aan de Nederl wetten en rechtspraak terwgl Poliscen in de HoUandsche taal worden opgemaakt Alvorens eenig levensverzekering contract te sluiten vrage men de beachrgving vau de Gewone en Nieuwe Vrge Tontine Polissen Geneesknndige Directeur voor Nederland Dr J J BOS Amsterdam Bankiers de Heeren ADOLPH B0IS8EVAIN Co mrierrfam bij wien 250 000 aaa Effecten ign gedeponeerd als waarborgfonds voor de Verzekerden in Nederland J C OPSTELTEN Hoofdagent Wgnhaven 13 Rotterdafn R R H TOK LAER Directeur voor Nederland en Koloniën Amslerdam Wf Franco brieven voor sub agentuur gelieve men te adresseeren aan genoemden Hoofdagent te Rotterdam HOÏÏTVEILING TE EOTTERDAM van Zweedsche Riga Memel VVIjburger Amcrlkaanscbe DËLËi en PLATEN GESCHAAFDE en aZFLOEQDE DELEIT mmi SFAHHöüTEN mm juffess ËIKKN KIBBCiN enz iMeuwe aanvoeren van Geschaarde eo Cfeploegde DËLRiV 4merikaansche DELEX en PLATEW Alles genummerd liggende in de Loodsen Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland Rotterdam Op WOENSDAG den 4 MEI 1887 des namiddags 12 s uur in het CAFÉ FRITSCHY ovëji de Maasbrug Notitiën zgn te bekomen bg den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade No 1 Rotterdam GOEDEREIN VERVOER Rotterdam Gouda 7 v Het Vee en alle Goederen welke met de Raderstoomboot de Usll vervoerd worden zgn volgens Amsterdamsche beursconditieu tegen transportschade door mij verzekerd C G VAN DEB GARDEN iiiöDlrWlÊï Hen wordt verzocht op t HGRK te letten ÜIT IIKT MiGAZUN VA M KAVENSWAAY ZO E OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tuj twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAABT LZ Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Botennarkt te Gouda GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken 1 Mi ADVERTSNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 2t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr a tilopgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommer VIJF CENTEN De inzeudlng van adTertentién kan geschieden tot één uur des namiddagB van den dag der uitgave BINNENLAND Donderdagnacht had hij nog eene poging tot in ibraak gedaan op Laronberg welke echter mislukte idaar alles goed was gesloten Hij bogqif zich daaropnaar eene nabq ijnde villa waar hij inbrak het geheele biiis doorsnuffelde doch niets van zijne gading vindende den weg insloeg naar Ëemnes waar hij werd aangehouden t g Bij de poging tot inbraak op Larenberg voff depolitie aan een raam waar te vergeefs getracht was de stopverf los te snqden 2 driehoekige stukjes staan die eerst aangezien werden voor punljsB van eenmes doch Uiter bleken te behooren tot dm beitel wtikm de dader in zijn bezit had en waar debeide punten van waren a ebrokeu Ook een wandelstolqe van hem dat zeer zwaar is en blqkbnar van binnea met lood voorzien had hij in een keldergat op Larenberg verlom ea kon door den ijzeren rooster die er op lag dit niet terugkrijgen I Naar aanleiding van den moord onlangs gepleegd op den Gouverneur van Timor Deli zal het onderstaand berieht jaren geladen k de Lommotitf opgenomen 2 April 1880 voldoende den daar heerschenden hoogst ongunstigen toestand doen kennen De gouverneur van Timor Deli Portugeesch regeert zoo tyraniek dat zijn wil alleen de wet uitmaakt Trouwens een geschreven wet bestaat er voor TimorDeli niet Sen kapitein die door een onervaren loods op de klippen zou zijn gestrand gelukkig nog door zelf het loer te nemen zijn schip redde vroeg er naar de verordening op het loods I wezen naar den havenmeester naar een waterbestuttr enfin naar iemand of iets die of dat op de reede te bevelen had op de laatste vraag kreeg hij tot antwoord de gouverneur op alle andere vragen moest men hem het antwoord schuldig blijven Een tarief voor invoerrechten bestaat er niet dan in een gril van den gouverneur evenzoo is het gesteld met prijscourant van in of uit te voeren goederen Men kan dus nagaan hoe willekeurig er wordt te werk gegaan en hoe deerlijk somtijds belanghebbenden kunnen worden geplunderd Ongeveer een jaar geleden reisde de heer M N Italiaan met den gouverneur van Timor Deli op dezelfde boot Men raakte in gesprek en de gouverneur gaf den heer M te kennen dat als hij genegen was op Timor Deli grond te koopen do gouverneur hem daarbij zou behulpzaam zijn De heor M had j daar eenige maanden over laten voorbijgaan eer hij het plan opvatte om Timor Deli eens te bezoeken om zioh te overtuigen van de meerdere of mindere mogelijkheid der uitvoering van hel hem door den gouverneur ingeblazen voornemen Hij had voor tienduizend gulden aan goederen bij zich die hij in depot liet plaatsen De gouverneur dien hem spoedig opsocht vertelde hem dnt hij eerst i ƒ 900 moest storten eer hij bevoegd was grond I te koopen Later moest de gouverneur dat woorl hebben ingetrokken ofschoon het onder getuigen i was gegeven den heer M beleodigd on uitgescholden j en met gevangenis bedreigd den majooi die vaor het recht in de bres sprong tweo maanden gevangenisstraf en iwee raaaudeo schorsing hebben opgelegd kortom op geheel arbittaire wijze gehandeld en allj recht met voeten getreden hebben Nog hoden wordt de heer M op het eiland teruggehouden Voor kooplieden die misschien van plan mochten I zijn Timor Deli aan te doen zij het hierboven verhaalde een waarschuwing Ddfiche Cl ije A i J l