Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1887

Werving voor öost lndië Voor Handgeld b j zes Jarige verbintenis f 300 Nederlanders Aaabrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépót Inlichtingen kunnen geTraagd worden aan alle Borgemeesters en ongefranJeeprd aan het Departement Tan Koloniën Zg woiden kosteloos gegeven m 3543 fi I ijHHj JL i 1887 GOUDSCHS COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Binnen en Buitenlandsche Boekhandel TAN Lange Tiendeweg 1 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOBKBN en T J i SCJT B TJBiV worden binnen den kortst mogelgken tijd geleverd BOEK EN STEEHBEUKWEBE Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe inzeadlng van advertentiön kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave tegen zeer billeken prgs Heeft mede voorhanden alle soorten van 1 in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Traag aan bet Hoofd Depot J C HAM te Utrecht De ondergeteekende betuigt door deze sgnen hartelgken dank aim den WelËd Heer G C Dl VOOIJS Toor het fraaie geschenk hem Tereerd bg gelegenheid zgner 25 jarige betrekking als Bediende op die werkplaats DE JONG Gouda 1 Mei 1887 Extra ÜJD degelijk rijk instrument nmm fianino gyst STEINWAIJ New York fonkel nieuw lH soort groot model toon volstrekt gel k aan een Vlengel Piano kraissnarig geheel koper stemflok instrument Tan groote waarde TJS KOOP door omstandigheid TOor den ipotprgs Tan £ 3S5 deugdelgke schrift Garantie 10 jaren onmiddeiyk te bezichtigen te Gouda Adres motto Piakii o bg den Boekh A BRINKMAN te Gouda Een oude PIANO kan inge ruild worden HH Bookers worden attent gemaakt op de Merken EL PBOGRESSO a ƒ 25 p M CONGO a 20 p M KÜNQ BOM BUM 30 p M Voorradig in t Sigaren Depot van LEON N VAS PRAAG Rorte Tlendeweg D m 12 J BUEEBAAUT Lz Con ismr PatÜ8ier Eenig Depot van de met Zilveren Medaille bekrooade mmi BESCHUIT uit de fabriek tan J K SOMMER Dtn Haag LAGFiR GERST E de beste kwaliteit Tafelbier per flesch 19 Ci per Vj fleich 6 ot Bierbottelarij bb Posthgo Zeugstraat No 85 TihdeA in forten tgd zekere genezing in het OUDE INSTITDÜT Tan CARL DBNHABDT te BurgsteinfuH Westfalen Honorarium na genezing Proapectas gratis Genezen 1669 Spraaklpers Gfeen grïós Haar meer 4 H ROODË Bgk Oe nieuwe XONDO Ji it 1 de beate van alle bestaande par j § H fnmerien om het gr ze haar binnen 1 enkele dagen te doen verdw ner I Maakt Èet baar glansrgk en zacht en verft niet ftgs SSeentpei flacoB en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkrflgbaar te Gouda bg J H C HDINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Mevrouw de JONG Schotsman Gouwe vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene Tweede MEID WAN DELSTOKKEN A yan OS Az Kleiweg E 73 Van af heden dagel ks Tersch Toorhanden JONGE WORTELEN GELE KOMKOMMERS Fransche Bloemkool EneeKche Rabarber zeer fijne CHINA S APPELEN ingel en NIJBO0NEN HEEUEBOONEN ANDIJVIE MAINZER ZUURKOOL tegen marktpr s Alle soorten filikgroenten a 50 Cent per blik Blauwe fiasdruiven a ƒ 2 25 per Pond J GËKK1TSË Univ l ZtJIVERmGSZOUT Het eehtf algemeen gnnstig bekende UNl VESSEELZÜIVEBINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkioaler Zuur Braking artvater enz ie thans echt Terkrggbaar in f pakjes k 15 Cent V pakjes a 27Yj Ceht en heele pikjes 50 Cent te Gouda bg J H Boers Apolh te AMun ajd R bn L Varosfleatt Zoon te Ondev ater bn T Joflker Idenbnrg te Schoonhoven bö Wed Wolff Zoon T B Hehew th en G Santman te oakoop by J van Bergen Chemische fabriek Zevenaar SoelpMndmk van A BsiHEiuir te Gonda Vraagt in t Depdt van LEON N van PRAAG Korte Tiendeweg D No 12 MORA ƒ 40 p M EL TELOPONA i 50 p M VIOLÉTA 75 p M H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken eo MonumenteD tegen billgke prgzen Steenhouwerij in de Zak L 298 Te en JICHT RHUMATIEK Terkr baar te Gouda Wei Bosman Tiendeweg 6 IJSELSTIJK Blanwstraat Alphen L Vaeossiad Zn Bodegraven B G P Bsinkki P Veesloot Bankoop 3 Goüdkaor P Look AN HarmeUn W G EuiivBBS Hazertuioude 5 Gaarkeuken Kamerik van Ebuwen Oudewater J Lib land Rijndijk A C Post Stohoijk A NaMUl Waarder Wed Botjthoobn Woubrugge A DB Wildb Op Toordeelige Toorwaarden AANDOENINCiEN worden Dépdts geplaatst aanTraag bö m De oitgave dezerCoarant jescbiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In ae Sted geschiedt de uita ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND fiOUDA ó Mei 1887 VKRGADEBING van den GEMEENTERAAD Vrijdac den 6 Mei 1887 des namiddags ten 1 ure Aan do orde Het voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1886 Het adres van de Wed P Janknegt geb Straver houdende verzoek om onderstand De benoeming van eeneu OoJervryzer voor de pianoklassen afd C der Stads Muziekscliool De heeren S L Klerk en H Kunsel alhier en P Kruijt te Reeuwqk deden met gunstigeu uitslag examen voor de acte Lager Underwys In de zitting der Rotterdamsohe Arr Recbtbank van Dinsdagmorgen weid i N ond 61 jaar wonende te Gouda bekl van bedriegeliike oplichting in Januari 11 ten nadeole Tan den ateenkolenhandehiar Lambert te Gouda gepleegd vrqgesproken Vervolgens stond terecht J A D 34 jaar daglooner wonende te Gonda Daar de toegevoegde verdediger mr A G Prins Visser advocaat te Gouda niet aanweóg was verklaarde mr C J A Bichon van IJsselmonde ter terechtzitting aanwezig op verzoek der rechtbank zioh bereid de verdediging van bekl op zich te nemen Alsnu bleek dat bekl op ii of 23 Maart jl ten huize van den slaapsteebouder B te Gonda een aan dezen toebehoorend paar bottines sou hebben weggenomen met het oogmerk zioh die voorwerpsB wederrechtel k toe te eigenen Bekl ontkende dit echter doch gaf op de bottines eenige dagen te voren vsb get B voor ƒ 0 75 te hebben gekocht onder etq diDg Jbet geld acht dagen na den dag waarop de overêenkogMt gwloton was te zullen betalen Op dien dBg hü eohtnr niet by kas en had toen het Voathuis verhiten met zich medenomende de bottineajgt toiö Ji de bottines eent dan het eigendom Tan 2 dat zouden zijn geworden als hij het geld daarvoor had betaald Y66t dien tijd had hyze niet mogen medsaemen Het O M was dan ook van oordeel dat bokl zich aan diefstal had schuldig gemaakt w Torderde Teroordeeliog tot twee maanden gevangenisstraf Mr Biohou van Usselmonde verklaarde er geene spijt Tan te hebbeu in deze zaak als verdediger op te treden Pleiter was van gevoelen dat hier wel degelp van koop en verkoop sprake was en dat bekl werkelijk na de gemaakte afspraak in de meeniog had verkeerd over do bottines reeds als zijn eigendom te kunnen beschikken Volgens pleiter moest bekl dan ook worden vrijgesproken Uitspraak Dinsdag a st Sedert eenigen tijd houdt zioh te s Heerenhoek Ellewoutsdijk en Oudehuide iemand uit Gouda op die beweert lijders aan kanker zonder snijden te genezen Wijl hü daartoe geneesmiddelen toediende heeft de politie proces verbaal tegen hem opgemaakt nis onbevoegd de geneeskunst uitoefenende Gisteren herdacht de heer A de Graaf vroeger hoofdconducteur Ie klasse thans stationschef te I Kapelte a d I sel den d waarop bij roór 35 jiren bij de Nederlandsche Bflnspoorw gmaatschappij in dienst trad te Utrecht welke standplaats by SSÉX rende SS jaren behield S Ds leden van het Hoofdliestuur der Belgi e Vrijmetselarij die vier jaren geleden de Nederlandsche leden der orde op zoo uitstekende wijze hebben ontvangen zuUen op uitnoodiging van bet GcDOtOosten der Nederlanden in de volgende msssd wederkaerig een bezoek brengen aan s Gravenh ge op SO Juni nadat den avond to voren m e$n broederlijko bijeeakomst de gebgenheid zal zijn aangeboden tot onderlinge kennismaking en den Sin Juni aan Amsterdam De feestelijkheden enz zuUen mede woiden bijgewoond door afgetaardigden en loden van alle loges in Nederland Het zoogenaamde reddingslegt is sedert eenige dagen hier te lande vertegenwoordigd door een tweetal officieren uit Londen overgekomen met het ioA Mk in ons land afdeelirigen op te richten De eerste volkssamenkomst zal aanstaanden Zondag 8 Moi te Amsterdam gehoudon worden des avonds te half zeven in de Gerard Doustraat Dinsdag voormiddag werd te Rotterdam eene openbare vergadering gehouden van landbouwers en belangstellenden in den veehandel daartoe opgeroepen door oene commissie met het doel maatregelen te beramen tot herkrgging van den vrijen invoer van ons vee in Engeland De vergadering werd bijgewoond door de voornaamste veehouders en handelaars uit versohiliendo streken van Zuid HoUand De heer B Oppenheimer leidde de vergadering en stelde de gelegenheid tot gedaobtanwisseling open nitdrukkelijk daartoe uitnoodigende degenen die niet mochten zijn toegedaan de vooropgestelde moening der commissie dat met alle bereikbare middelen behoorde gestreefd te worden om laen veehandel weer in het genot te doen treden van den vrijen en onbelemmerden invoer in Engeland Uit de opgewekte berasdshiging bleek dat de vecgadeiden met het voorgestelde doel volkomen instemden en meenden dat het bdotsel oU ds belemOieiiiigsa in Engeland opgeheven te zien uitsluitend bestaat in de dispensatie welke door onze regeering gegeven wordt tot doorvoer van Dnitsqho schapen leoals uitdrukkelijk blijkt uit het antwoord der Engelsche regeering op eene te dier zake tot haar in het Parlement gerichte interpellatie Algemeen was men het daarover eens dat de winsten welke die doorroer aan enkele Nederlandsche ondernemingen en personen bozorgt tegenover de voordeelen aan vrijen invoer in Engeland verbonden te luttel zijn om in aanmerking te kunnen komen Nadat het onderwerp in alle onderdeelen was behandeld werd met algemeene stemmen heslrften aan de commissie dié het initiatief voor dezo vergadering had genomen op te dragen een adres te dier zake aan den minister van binnenL zaken te overhandigen en verder gesehikto maatregelen te nemen om ondersteuiing voor gemeld doel te verkregen van verschillende personen eu corporatién Aan deze commissie werd verder overgelaten zich voor de haar opgedragen werkzaamheden meerder personen toe te Vd ggp Een officier van geaondheid was verplicht zich nu en dan voor dienstzaken in verband met de militie ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te begeven van den Haag naar een aan den Holhindschen spoorweg gelegen gemeente De müitaire doctor bracht daarvoor het V 70 cents in rekening zijnde de prijs van oen spoorwegkaarde eerste klasse De Rekenkamer maakte bezwaar de declaratie te verevenen Zij vroeg inlichtmgen omtront de vraag of bedoelde ofhciop al of niet in uniform reisde Toen haar geantwoord was dat hij in burgerkleeren in den trein was gestapt werd zijne vordering met 12 cents zegge 12 centen verminderd eu herleid tot 85 cents op grond dat wanneer hy in militaire uniform had gereisd de spoorwegmaatschappij aan een officier de reductie van 12 cents had verleend De schuldeischer heeft ten slotte het Rijk de 70 cents cadeau gedaan nadat over dit zaakje een bundel stukken was gewisseld waarvoor aan schrijfloon alleen reeds ƒ 6 zou moeten betaald zijn Dezw dagen werd aan een Fransche dame een zuster Tsn harones Bothsehild op reis vaa Parijs naar Lyon een klein valies met kostbaarheden ter waarde van ƒ 40 000 ontstolen Zij deed onmiddehjk aangifte bij de politie Deze begon nBsp Hingon eu weldra was de voornaamste dief gevonden in deS peirsaon van een bekenden misdadiger Een wijnhuishoudster die zich met den verkoop van het gestelene had belast werd ook gevat en door hare aanwijzingen kreeg men weldra nog 23 medeplichtigen die bijna allen tot de zoogenaamde zwarte bende behooren in handen Het grootste de er ge lA Ipstbatrhaden of de daarvoor aS mnta baiilcflinUeeningbripQes heeft men teraggevmden met de rest is dé vangst van zooveel kwaad volk niet te duur betaald StateQ Oenfiraal Twbxdi Kakeb zittingen van 3 eu 4 Mei Na uitvoerige diseussie werd Dinsdag aangenomen 6 regelende de schadeloosltelliog bü vernietiging of onbmikbaamiaking van eigendommen in het alge meen belang na aannemmg van een amendt Booseboom met 36 tegen 29 stemmen dat strekt om bij de Wet te Itogelsn het gebruikmaken van eigendommen tot bd stetlon van militaire iuundatièn wanaeer die in bj n van oorlof en ooriogsgevaar worden gevOrdeij Bij het algemeen debat over de administratieve rechtspraak Terklaarde de heer Huber zich sterk toot zelfstandige administratieve rechtspraak on meende hij dat de Regsering deze zaak onvoldoende regelt Door den Minister van Binaenl zaken werd dit ontkend Door de heeren Van der Kaay e s was als amendonent op 5 7 voorgesteld om art 148 der Grondwet te lezen alle burgelijke twistgedingen behooren b j uitsluiting tot de kennisneming Tan de rechterlijke macht Dit amendt werd door den heer De Banitz bestreden die het noemde onnoodig ondodmatig en gevaarlijk hetgeen Minister van Justitie belaanide Hot debat werd gisteren voortgeset ovw de veranderingen in het Ve hoofdstuk der irondweten wel over art 148 admiiristratievo rechtspraak met het daarop voorgesteld amendt Van dor Kaay om te bepalen dat alle burgerlijke twistgoding en bg uit 0 wmmsmt gtff