Goudsche Courant, zondag 8 mei 1887

Zondag 8 Nci N 3544 1887 GOUDSCHE COURANT ieuws en Aduertentiehlad voor Gouda en Omstreken ƒ 6 50 Buitenlandsoha Toerenrten 6 i f 6 Ï5 Kanarieaaad ƒ 10 a ƒ 10 25 DuiTenboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 15 Paardenbooner 5 75 4 ƒ 6 20 Spelt 2 50 a ƒ 2 90 Mai Bonte Amerikaansche ƒ 5 65 a 5 80 Odeaaa ƒ 5 50 a ƒ 6 65 Cinquantine ƒ 6 a ƒ 6 25 Alles per 100 kUo De veemarkt met goeden aanvoer Melkvee pryahoudend Vette varkens van 20 tot 23 Ct Londensche varkens 17 s a 18 j ot Sohi en gewone handel ƒ 17 a ƒ 26 Lammeren ƒ 7 a ƒ 13 Aangevoerd 57 partgen Kaas eerste kwaliteit ƒ 20 tot ƒ 21 50 tweede kwaliteit van ƒ 17 i ƒ 10 Ooeboter ƒ 0 95 a ƒ 1 05 Weiboter ƒ 0 75 a ƒ 0 85 HurKerltike Stand GEBOREN 2 M i Aümnoj ouder S k Bik en V J n deo Beril J4t onder F Kerkhof en L Bont OVItRIEDKN 2 Mei P Neef 8 j m 3 F etn N h gl 1 j 7 A B HnukmaD 78 J A L M ADVERTENTIEN GfcBlIWD 4 Hei A van Matren en L Bik Tin der Klein en M tan Maaren J B Snel ei Bronwer 25 JARIOE I VAN GUSBEETÜS BIK EN ALBEEDINA PKTRüNELLA VEBREIJN Slniine dankbare Dochter en Behnwdzoon Oouda 7 Mei 1887 Op den 3 Mei is te Goudo orerleden MeJQflronw ANNA LENA BABTHA BRINKMAN in den onderdom van ruim 73 jaren Beden overleed in den aanvalligen leeftijd van mim 3 jaar onze lieve JOHANNA CATHARINA C J WEÜRMAN v 4 Mei 1887 L mboeq De Heer en Mevrouw J A P MONTIJN betuigen hnn hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming bg hét overlijden van bon jongste Zoontje onde rvonden Mevrouw HEMSINÖ te Bofdim i nMgt VM spoedig mogelök wegen Hekteder lagenwoordige eene nette üstaoenl ke Adres franco brie+en Groote Kerksplein De ondergeteekende bericht bfl deze zgnen fCMhten Begonstigen dat hg VBBaVISD ITo 52 U van de WESTHAVEN naar de Ig beveelt cicb ook daar beleefdelgk in üEd gunst aan belovende eenè prompte en civiele bediening Met achting UEd Dr H C VA OÜDENALLEN VLEESCHHOÜWER en netUemenbUeerdeBOVBN VOORKAMBR IBrt riut uitzicht met SLAAPKAMER Adres franco brieven onder No 1491 aan het Bureau dezer Courant BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht maken bekend dat krach I tens vergnnuing van Gedeputeerde Staten d r Provincie Zuid Holland de paêsaye voor Rgen Voertuigen en Vee over de bruff in de Kerklaan onder de gemeente Moordrecht zal zgn GESTREMD op 9 10 en 11 Mei a s Dat in de passagti voor voetgangers op behoorlgke wjjze zal worden voorzien Moordrecht den 5 Mei 18t7 De Secretaris De Burgemeester D NÜGTEREN A Ch SNEL BiJC vanTONGEELOO Korte Groenen flaal Witte Suiker per 5 ons 24 Cent Voor puike kwaliteit en goed gewicht wordt door mg ingestaan W SARDEMANN ARNHEM KntfTOB Macftsijii van Lader Appntnnr ledenmew en ledaroli Oidl d ror4me Hint Bwarte lederlak Glanskletinel TOOT brain ledar FrUna K ftimaohineoUe een en ander in dooaan en fla ona Thann i Fatant Poeta Paata OnovarteaflhUika Kaohelclaiu Heat alcljuu Prima Wasensmaar Mft na Haeran Winkaliar tot Wedarvarkoop aanbaToUn Op aanviBca Frija Caorant TE KOOP NGBBODEN Een gelDruilst FOUUUIS met 2 OVENS zop goed als nieuw breed 1 Meter tot zeer lage prgs bg J W VERWEIJ Magazijn van Ijzerwaren Kleiweg E 46 Gouda Voordeelige prgzen SCHENK Zn IEMAND reizende in SIGAREN en TABAK wenschtin connectie te treden m t HH Pgpenfabrikanten Brieven aan E ZWIERS Boekhandel Boogmeen Naamlooxe Fennootacluj p De Qoudsclie Macliine Fabriek U Gouda ALGËNEENE VERGADERING op Woen deig 18 Mei 1887 te 2 uren ten kantore der Vennootschap Vest O 580 te Gouda Dr CHA TOMELANUS OOGKl W4TËR krachtig werkend middel voor alle oogkwaleu als verzwakking afmatting zware drukkende teken en jeukende oogen door langdurig ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz en Allen oogigders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgs per flacon met gebfniksaanwgzing 60 ets Verk gbaar bg Wed Bosmiui fionda A Priui Zeienhuiu u Wed G WilhelmuiWorrd Wed N S8ndfr Leiileu VT LiKihelm Voorbur A Bot Berkel Snalpersdruk an A BaiiiiiAii te Goud SIGARENFABRIKANT GOUWE C No 97 maakt aan zijne geachte medeburgers bekend dat zgn WINKEL Zaterdagavond wordt geopend Zich minzaam aanbevelende Voorzien van puike SIGAREN en MARI JLAND ROOKTABAK CLYSO POMPEN 8 H POLAK OPTIllIËN Groenendaal DAI TZIGEK bUSLOTEMAKERenCo DE NIEUWSTE B C VERWEIJ Tailleur Oosthaven B No 16 Aan bovenstaand dres kan voor vast werk terstond een Hneclit en een Leerling geplaatst worden NIEUWE DASSEN A van os Al Kleiwsg E 73 T ICOT ONBE SOEDEHEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEI B Zn JUFVEOUW gevraagd In een nette zaak eetwaren wordt gevraagd een Jufvrouw van 18 ik 20 jaar om opgeleid t worden voor dusdanige zaak terwijl verlangt wordt de vronw in hnishoudelgke bezigheden behulpzaam te zgn waarvoor salaris wordt gegeven alleen zg die zich bepaald op het vak van Winkeljufvrouw willen toeleggen komen in aanmerking Ileflecteerende brieven franco onder No 1490 aan het Bureau van dit blad ItirTOTllI BLOEDARMOEDE i IIvIlI üIMLbiEEKZUCHT eROOTEZVWKTEl in flessotaen i 1 1 90 en f 100 TAMARIMDE BONBOl S aaiibffolfn legen erstopplng ei iliarinede ip verband alaande oniMtrldhedtn In dooKn mn 90 rn 50 cent CIGARETTEN tegen ASTHMA de inadciniuK u A i rook ileirr Ci t rellrn leett den Igdcr aan Asthma wraiond ferlichliiiK lu Eitti ran 80 en 50 Cent8 SALMIAK PASTILLES oploairnd en venaohtend iniddrl by HOSSt verkoudbeid i iii chje 20 cents KBAEP£LIEN HOLM ApotMtn te Zmt Drpót oi r Gouda bij dpii heer K H TEEPK I Ipinhrker oorheeii C THIM By deze Conrant behoort een GIJroesrsel BINNENLAND GOtTDA 7 Mei 1887 Z M beeft benoemd tot Burgemeostar van Wuidiniveen den heer r TisBot Op de lijst der hoogstaangeslagenen in s Eijks directe belastin n in de Provincie Zuid HoUand komen o a voor de hh ü J Steens Zijnen te Gouda T P Viruly te Leiden ö A van Honweningen fizn to Moordrecht K ran der Torren Kzn en J v in der Breggen Azn te Waddinxveen Zondag 22 Mei a s geeft de zangvereeniging Apollo alhier in do sociëteit Oii ienoogen eene uitvoering gevolgd door een bal Naar wij vernemen zal do onlangs wederopgerichte onderafdeeling Uiterlijke Welsprekendheid eenige nummers van het programma bezetten Volgens achterstaande advertentie heeft Zondag 15 Mei e k Jn de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons onoegeu een concert plaats van de Botterdamache Liedertafel Harpe Davids De uitvoeringen van dit gezelschap zijn gunstig bekend en het laat zich aanzien dat een genotvolle avond ona wacht zoodat wg daarop de algeraeene aandacht vestigen Dinsdag is in een hotel te Brussel aangehouden een Nederlander volgens de Meuse een officier van het N I leger die zich daar bevond in gezelschap van een HoU dame van goeden huize Deze zal zich hebben te verantwoorden wegons het voeren vsn een vtilsrhen naam Het bericht van de Maasbode dat bovengenoemde Nederlander zou zyn de 17 jarige V K is onjuist Volgens een bij zgn familie ontvangen brief bevindt V K zich in Algerië Vod Door commissarissen der stadsteekenschool te Purmerend werd Vrijdagavond jl ter legenheid der tweejaarlijkecho prijsuitdeeling en tentoonstelling der ioekeningon eene buitengewone eerste prijs voor het teekenen naar pleister toegekend aan Jan Visser zoon van den heer Ggsb C Visser aldaar bestaande uit een ziTveron medaille met toepasselijk inschrift De Induche Bidt bevat oen beschouwing van don heer V an Kesteren over de Tjiomas zaak waarin hÜ onpartijdig maar scherp nagaat aan welko zijde de schuld of althana de grootste schuld ia Zijne slotsom is vrijwel samengevat in het vglgonde De zoogenoemd particuliere landen soike nioi en tijdens hot Engelsche Tusschonbostiiur ziju oat n beoordeelen wü in t algemeen ongunstig en hervorming met edele bedoelingen en loyale middelen achten wij zéor noodig Een stelsel dat den industrieel souvereine reoh ten toekent leidt noodwendig tot misbruiken Op eenige landen moge do bevolking er niefslechter ja iets beter aan toe zijn dan in sommigestreken waar het Gouvernement zelf belastingenheft welvarendl is zij vreezen wij op geen enkelland I En vQorahnog kunnen wij niet toegeven dat Tjiomas dienaaugnando een uitzondering maakt hoezeer wij ook overtuigd zyn dat do heer De Stui ler een van de meest humane meest achteuswa dige landeigenaren is Maar ééti onbetwistbaar feit getuigt vo o r hem en dat is de rust en de orde die er heorsohte op Tjiom 8 gedurende al da jaren van zgu beheer tot het onzalige oogenblik waarin 4a assistent resident Lautier onder protectoraat van Z E don Gouver neurGeneraal en mot medewerking vim den aspi rantcontroleur Van Eeesta een mohammodnaiisch priester van Bnitenzorg de bevolking tot weorsp nigheid bracht De conclusie is dozo There is much rotten in jho oragiro of India en door hot bostmirvan Z E Van Eees wordt het contagium eer bevorderd dan getemperd De Gouverneur Generaal die zich een weg baande naar den troon van B iitenzorg toen Z E s Jacob beschuldigd Van de wet en s lands belang geschonden te hebben genoopt werd het bestuur neder te leggen herft zelf do hand geleend tot een reeks van daden waarvan een nauwgezet GouverneurGeneraal geen enkele voor zijn rekening kan nemen Zijn vrienden in de Staten Generaal mogen hem het behoud van zgn zetel verzekeren zijn naam heeft hij verloren Maar wat baat dat Indië In de laatste 20 jaren nam do handeUbeweging te Kotterdam aanzienlijk toe Het getal schepen wijst een vermeerdering aan in dit tijdvak van niet minder dan 30 950 terwijl ook de aanvoer gelijken tred hield Wanneer men kalk teenkolen en steen buiten rekening last dan vsit voor het afgcloopen jaar nog een aanvoer te constateeren van 2 51 3 16S tonnen a 1000 kg De aanvoer van het geheele Rijk bedroeg 6 j millioen ton Een blijde boodschap is ook dat de Nieuwe Waterweg voortdurend in beterschap foeneemt en reeds schepen van 22 roet diepgang dezen thans ongehinderd kunnen pssseeren Een onlangs gefailleerd koopman te Baardw jk zag het door hem zijnen sckuldetsehers aangeboden acooord aangenomen Woensdag was het de dag dat hij het bij overeenkomst bepaalde geld moest storten Zorgvuldig was de daarvoor bestemde som in het kabinet weggesloten Hiervan schgnt echter iemand de lucht gekregen te hebben althans dien nacht bemerkte de koopmaa tot zijn schrik dat het kabinet opengebroken en de geheele som alsmede een p gouden kettingen vard nm n varen De dief schijnt volgens zeggen van genoemden man het geheele huis doorzocht to hebben Het kabinet stond in de slaapkamer De groote waakhond bij de achterdeur heeft zich echter niet laten boeren terwijl ook dd naehtwacht die in de nabijheid is geweest niets gemerkt heeft Van den dader is niets bekend Een logementhoudor te Woensel was omdat hij in zijn etablissement geen nachtregister gehouden had tot vier dagen arrest veroordeeld Met het onnoozelste gezicht meldde hij zich bü den cipier aan bij zich hebbende eene toiletdoos voorzien van de noodige artikelen Daar dit echter achterdocht wekte werd den man de doos ontnomen en bij onderzoek bleek dat door versch aangebracht soldeersel een tweede bodem was gemaakt Er kwamen een 25 sigarcA een spel kaarten en een flink stuk kaas te voorschijn zeker door den logementhouder medegenomen om den tgd in de gevangenis aangenaam door te brengen Statetx Oeneraal tweedv e eb Zittingen ran B en Mei Het debat werd Donderdag Voortgezet over de wijziging in het Ve Hoofdstuk der Grondwet en wel over art 1 18 administratieve rechtspraak en de daarop voorgestelde bekende amendementen van do heeren Van der Kaay c s en De ieer c s Door den heer Van Houten werd n niouw araendt voorgesteld om art 148 ta leran nfe Volgt De rechtsgeschillen welke ontstian uit burgorlijtce rechtsbetrekkingen of uit krenking van burgerlijke rechten door hot openbaar gezag behooron bg uitsluiting tot do kennis van de eclitcrlgke macht Voor zoover de overige geschillen niet door do wet tot da keania van de rechterlijk macht worden geIsraskt moot de beslissing daarover het ij reoht rtteeks hetzij in hoogor beroep worden op odr igen I aiin een collegia omtrent de benoeming en ontslag I vatt welksr lodun dezelfde bep iliugon golden al voor de lloogon Uoad dor Nodorlandon I Dit coUegie kan eene afdeoling fijn van den B iad van State Na bestrijding dodr de Hogeoring trok de heer I Van Houten zijn amendement in Het ament De Geer Lohraan werd bij stemming verworpen met 54 te cn Sli steminen evoneens met gelijke stammin dat van de heeren Van der Kaay Van der Loelf en Huber Het Kegeeringsartikel werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangeiiomen Door de Eegeering was voorgesteld om een nieuw artikel achter art 148 te voegen waarin mm de Wet wordt overgehiten do opdracht der beslissing van andere dan burgoriijke geschillen hetzij aan een gewonen rechter hetzij aan een collegie van administratieve rechtspraak Ook dit artikel werd aangenomen De beraadslaging werd gisteren voortgezet over de Grondwetsherziening en wel over 9 van Hoofdstuk II bepalende De geschillen niet betreffende de onderwerpen bedoeld in art 151 tussehen provinciën onderling tussdken provinciën en gemeenten tussehen gemeenten onderling en tussehen provovincién of gemeenten en waterschappen veenschappen en veenpolders worden hetzij rechtstreeks hetzij in het hoogste ressort door den Koning beslist Daarop is een amendt voorgesteld door de heeren Van der Iioeff c s luirlênde De geschillen tussehen besturen van provinciën onderling van provinciën en gemeenten van gemeenten onderling alsmede van provinciën of gemeenten en van waterschappen veenschappen en Veenpolders niet behoorende tot die vermeld in art 151 worden door den Koning beslist voor zooverre dit niet bij de Wet aan een ander gezag is opgedragen Na wijziging luidde het amendt ten slotte De geschillen tussehen besturen onderling provinciën en gemeenten gemeenten onderling alsm e tussehen prqjincien of gemeenten en waterschappen veenschappen en veenpolders niet behoorende tot die vermeld in art 151 of tot die waarvan de be disung kracktoiis art 15S is opgedragen aan den gewonen rechter of aan eon college met administratieve rechtspraak belast worden door den Koning beslist Dit amendt werd aangenomen met 47 tegen 22 stemmen Het gewijzigd regoeringsartikel is daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen eveneens de paragrafiA 14 en 15 waarna het geheele ontwerp 6e on 7o fd van hoofdstuk II werd aangenomen met 54 tegen 14 stemmen De iltscnssie werd daarna hervat over het V Hoofstuk en wel over J 9 en na eenig debat gonoemda paragraaf door de Eegeering ingetrokken If 10 tcl 4a met 16 zijn goedgekeurd Op § j 16 en 17 zijn twee amendementen voorgesteld door den hwr öreeve waarover de beslissing is verdaagd tot Maa lag l y ure r r Een Portugeesch handelaar in wijnen die in het ArastelHotel te Amsterdam gelogeerd was bracht het geheele hotel niet weinig in op hndding door de meer d n zonderlinge wijze waarop hij zichatinstelde Op een tafel staande maakte hij alle mogelijke grimassen smeet zijn horloge tegen den grond en stelde zich aan als een krankzinnige Men liet de noodige hulp komen en den logé wegvoaren die naar bleek aan dronkomans wannzin Igdende was A o JV Volgens Pereldèurger heUiou d heer C V ShhBch president van Emmanuel VwaeuigiUg voor inwendige Bending te Amsterdam en nQ êchtgen9ote medebestuurde res van gcnierade Voroeniging reeds vcjor een jaar het initiatief genomen om het Verlossingsleger naar Nederland te beginnen met onze hoofdstad over te brengen De grootste raoeieIgkheid bestond in het vinden van éfw of meer Nederiandsoh sprekende heilcolportenr3 en men be gon dus HU ongeveer een j iar geleden met den i ederlauder ïerrit Govers naar Engeland te zenden om bij li voi lossinïslegoi te worden opgeleid Deze heer Govers ia thant teruggokslït in gezelschap van donSnfkapitein J E Teyler een EngelSch man die een mondvol Nederlaudsch spreekt en de st ifkiipitéinsche mrs Teyler De zaal Emmanuel is m eigendom overgegaan aan het Verlossingsleger en herdoopt in Volkszaal welke naam ongetwijfeld gekozen is om als pendant van het Volkspark te dienen